• Розподіляти рухливі ігри рекомендується наступним чином
 • Прагнення дітей до вигадки, творчості реалізується в рухливих іграх, які часто мають сюжетно-образний характер.

 • Скачати 44,49 Kb.

  Рухливі ігри з бігом як засіб розвитку швидкості і спритності
  Дата конвертації01.05.2017
  Розмір44,49 Kb.
  Типреферат

  Скачати 44,49 Kb.

  ЗМІСТ

  ВСТУП.. 3

  1ТЕОРЕТІЧЕСКІЕ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ 6

  1.1. Поняття фізичного виховання і розвитку. 6

  1.2. Характеристика та сутність розвитку спритності та швидкості.. 8

  2ОСОБЕННОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 5-6 РОКІВ. 15

  3ЗНАЧЕНІЕ РУХЛИВИХ ІГОР. 18

  3.1 Характеристика рухливих ігор. 18

  3.2 Види рухливих ігор. 19

  3.3 Підбір рухливих ігор до віку 5-6 років.. 20

  3.4 Методика проведення рухливих ігор. 24

  ВИСНОВОК.. 28

  БІБЛІОГРАФІЯ.. 30


  ВСТУП

  Нормально розвивається дитина з народження прагне до рухів. Величезну потребу в русі діти зазвичай прагнуть задовольнити в іграх. Грати для них - це, перш за все, рухатися, діяти.

  Аналіз показників здоров'я, фізичного і рухового розвитку дітей старшого дошкільного віку в останні роки свідчить про тривожні тенденції. За даними Е.Н.Вавіловой, НА.Ноткіной, М.А.Правдова, Ю.К.Чернишенко, В.І.Усакова від 30% до 40% дітей старшого дошкільного віку мають низький рівень рухового розвитку. Причини цього криються в сучасному способі життя. [10; С.6] Психологи, педагоги, медики відзначають загальну тенденцію для дитячих установ - зниження рухової активності дітей (Ю.Ф.Змановскій, М.А.Рунова, СБ.Шарманова, А. І. Федоров), а для дитини-дошкільника втрата в рухах - це втрата в здоров'я, розвитку, знаннях. Не випадково в програмі виховання і навчання дітей в дошкільних установах питання здоров'я стоїть на першому місці. Якщо врахувати, що рухова активність є ще й умовою, стимулюючим фактором розвитку інтелектуальної, емоційної та інших сфер, то стає очевидним актуальність даного питання.

  У вирішенні цієї проблеми першочергового значення набуває виявлення джерел поповнення і збагачення засобів рухового розвитку дитини. За твердженням вітчизняних педагогів Е.Н.Водовозовой, П. Ф. Каптерева, П.Ф.Лесгафта, Е.А.Покровского, К.Д.Ушинського та ін., Рухливі ігри є ефективним засобом фізичного виховання.

  Рухливі ігри, побудовані на рухах, що вимагають великої витрати енергії (біг, стрибки та ін.), Підсилюють обмін речовин в організмі. Вони надають зміцнює дію на нервову систему дитини, сприяють створенню бадьорого настрою у дітей. Активні рухи підвищують стійкість дитини до захворювань, викликаючи мобілізацію захисних сил організмів, сприяє поліпшенню харчування тканин, формуванню скелета, правильної постави і підвищенню імунітету до захворювань.

  Під час рухливих ігор у дітей удосконалюються руху, розвиваються такі якості, як ініціатива і самостійність, впевненість і наполегливість. Вони привчаються погоджувати свої дії і навіть дотримуватися певних правил.

  За останні роки у вітчизняній літературі з'явилося чимало наукових праць, присвячених вирішенню різних проблем виховання дошкільнят. Це пояснюється тим, що цілий ряд несприятливих соціально-економічних змін, які відбулися в нашій країні в кінці двадцятого століття, перш за все, торкнулися підростаюче покоління і особливо дітей дошкільного віку.

  Суттєвою особливістю раннього дитинства є взаємозв'язок і взаємозалежність стану здоров'я, фізичного і нервово-психічного розвитку дітей. Міцний, фізично повноцінний дитина не тільки менше піддається захворювань, але і краще розвивається психічно.

  У зв'язку з вищевикладеним очевидна актуальність теми курсової роботи, яка полягає в дослідженні значення рухливих ігор у розвитку фізичних якостей дошкільнят як основи їх фізичної підготовленості.

  Об'єкт дослідження - фізичний розвиток швидкості і спритності старшого дошкільного віку.

  Предметом є рухливі ігри з бігом.

  Мета написання роботи - розглянути значення ігор у формуванні швидкості і спритності в 5-6 років.

  завдання:

  - розкрити поняття фізичного виховання і фізичного розвитку;

  - розкрити особливості фізичного розвитку дитини 5-6 років;

  - визначити значення рухливих ігор з бігом.

  Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент.

  Теоретичною і методологічною основою з'явилися дослідження вітчизняних психологів і педагогів з проблем дитячої гри.

  Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.


  1 Теоретичні основи ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ

  1. 1. Поняття фізичного виховання і розвитку

  У найзагальнішому сенсі фізичним розвитком людини називають процес зміни природних властивостей його організму протягом індивідуального життя [3, С. 67]. Зовнішніми кількісними показниками фізичного розвитку є, наприклад, зміни розмірів і маси тіла, якісно ж фізичний розвиток характеризується, перш за все, істотною зміною функціональних можливостей організму за періодами і етапами його вікового розвитку, вираженим у зміні окремих фізичних якостей і загального рівня фізичної працездатності.

  Відомо, що протягом життя людини послідовно змінюються різні періоди розвитку: пренатальний (внутрішньоутробний), ранній постнатальний (перші роки життя), дитячий, підлітковий, юнацький, періоди зрілості і старіння. Найбільш значні прогресивні зміни форм і функціональних можливостей організму відбуваються в перші періоди (зокрема, зростання після народження до періоду вікового дозрівання збільшується в 3 - 4 рази, вага - в 20 - 30 разів, життєва ємкість легень - в 5 - 10 разів, ударний обсяг серця - в 20 - 30 разів і більше, показники силових здібностей - у 50 разів і більше); потім наступають періоди відносної стабілізації форм і функцій, змінювані в міру старіння втратою певних властивостей організму. Цей життєвий цикл фізичного розвитку відтворюється від покоління до покоління, повторюючись у певних рисах і разом з тим набуваючи нових рис залежно від всієї сукупності природних і суспільних умов існування людей. Нові покоління суттєво відрізняються від попередніх не лише своїми функціональними можливостями, а й морфологічно [8, С. 95].

  Для розуміння ролі фізичного виховання у фізичному розвитку людини надзвичайно істотно, що фізичний розвиток - не тільки природний, але і соціально обумовлений процес. Це природний процес, оскільки він розгортається на природній основі, що передається у спадок, і підпорядковується природним законам. До них відносяться закон взаємодії спадкових тенденцій розвитку і тенденцій, які визначаються умовами життя; поступовість і вікова змінюваність періодів розвитку (періоди поступального розвитку змінюються періодами відносної стабілізації форм і функцій, потім наступають періоди інволюційних змін) та ін.

  Однак дія цих природних законів проявляється в залежності від соціальних умов життя і діяльності людини (умов розподілу і використання, матеріальних благ, виховання, праці, побуту і т. Д.), В силу чого його фізичний розвиток обумовлено соціально, причому у вирішальній мірі.

  Залежно від всієї сукупності факторів і умов, що впливають на фізичний розвиток, воно може набувати різний характер - бути всебічним і гармонійним або обмеженим і дисгармонійний. Знаючи і вміло використовуючи об'єктивні закономірності фізичного розвитку людини, можна, в принципі, так впливати на нього, щоб надати йому напрямок, оптимальне для індивіда і суспільства, забезпечити гармонійне вдосконалення форм і функцій організму, підвищити працездатність, необхідну для творчої праці та інших суспільно корисних форм діяльності, і навіть «відсунути» терміни природного старіння, збільшивши тим самим творче довголіття людини.

  Ці можливості доцільного керування фізичним розвитком реалізуються за певних умов в процесі фізичного виховання. Наукове розуміння ролі фізичного виховання у фізичному розвитку людини виходить саме з того, що процесі фізичного розвитку в принципі управляємо; в доцільно спрямовуючий впливі на цей процес, перш за все і полягає специфічна соціальна функція (призначення) фізичного виховання.

  Це, зрозуміло, не означає, що фізичне виховання цілком зумовлює фізичний розвиток. Останнє, як вже було сказано, залежить від багатьох чинників і умов, природних і соціальних, самі фундаментальні серед яких - умови матеріального життя суспільства. Проте, фізичного виховання належить особлива роль як спеціальному фактору раціонального регулювання фізичного розвитку людини відповідно до вимог, що пред'являються до нього суспільством. Саме від фізичного виховання (якщо є всі інші необхідні умови, безпосередньо залежать тенденції, свідомо вноситься в фізичний розвиток, його спрямованість, ступінь, а також і те, які рухові здібності, вміння і навички формуються і удосконалюються у людини протягом життя.

  Фізичне виховання в умовах суспільства сприяє всебічному розвитку особистості. Оптимізація фізичного розвитку при цьому йде по шляху досягнення все більш високих показників фізичної досконалості. Поняття «фізична досконалість» узагальнює уявлення про оптимальну міру гармонійного фізичного розвитку і всебічної фізичної підготовленості людини. Причому мається на увазі, що цей захід оптимально відповідає вимогам трудової та інших сфер його життєдіяльності, висловлює досить високу ступінь розвитку індивідуальної фізичної обдарованості і відповідає закономірностям довголітнього збереження міцного здоров'я.


  1.2. Характеристика та сутність розвитку спритності та швидкості

  Під фізичними якостями розуміють соціально обумовлені сукупності біологічних і психічних властивостей людини, які виражають його фізичну готовність здійснювати активну рухову діяльність [3, С. 127].

  До числа основних фізичних якостей відносять силу, витривалість, спритність, гнучкість і т. Д.

  Від інших якостей особистості фізичні якості відрізняються тим, що можуть проявлятися тільки при вирішенні рухових завдань через рухові дії [3, С. 128].

  Рухові дії, що використовуються для вирішення рухового завдання, кожним індивідом можуть виконуватися по-різному. У одних відзначається більш високий темп виконання, у інших - більш висока точність відтворення параметрів руху і т. П.

  Під фізичними здібностями розуміють відносно стійкі, вроджені та набуті функціональні можливості органів і структур організму, взаємодія яких обумовлює ефективність виконання рухових дій. Вроджені можливості визначаються відповідними задатками, придбані - соціально-екологічним середовищем жизнеобитания людини. При цьому одна фізична здатність може розвиватися на основі різних задатків і, навпаки, на основі одних і тих самих задатків можуть виникати різні здібності. Реалізація фізичних здібностей в рухових діях виражає характер і рівень розвитку функціональних можливостей окремих органів і структур організму. Тому окремо взята фізична здатність не може виразити в повному обсязі відповідне фізичне якість. Тільки відносно постійно виявляється сукупність фізичних здібностей визначає ту чи іншу фізичну якість. Наприклад, не можна судити про витривалості як про фізичне якості людини, якщо він здатний тривалий час підтримувати швидкість бігу тільки на дистанції 800 м. Говорити про витривалості можна, лише тоді, коли сукупність фізичних здібностей забезпечує тривале підтримання роботи при всьому різноманітті рухових режимів її виконання. Розвиток фізичних здібностей відбувається під дією двох основних факторів: спадкової програми індивідуального розвитку організму і соціально-екологічної його адаптації (пристосування до зовнішніх впливів). В силу цього під процесом розвитку фізичних здібностей розуміють єдність спадкового і педагогічно направляється зміни функціональних можливостей органів і структур організму [3, С. 131].

  Викладені уявлення про суть фізичних якостей і фізичних здібностей дозволяють зробити висновок:

  а) в основі виховання фізичних якостей лежить розвиток фізичних здібностей.Чим більш розвинені здібності, виражають дана фізична якість, тим більше стійко воно проявляється у вирішенні рухових завдань;

  б), розвиток фізичних здібностей обумовлюється вродженими задатками, визначальними індивідуальні можливості функціонального розвитку окремих органів і структур організму. Чим надійніше функціональна взаємодія органів і структур організму, тим більше стійко вираз відповідних фізичних здібностей в рухових діях;

  в) виховання фізичних якостей досягається через рішення різноманітних рухових завдань, а розвиток фізичних здібностей - через виконання рухових завдань. Можливість вирішення різноманітних рухових завдань характеризує всебічність виховання фізичних якостей, а можливість виконання різноманітних рухових дій з необхідною функціональною активністю органів і структур організму говорить про гармонійне виховання фізичних якостей [9, С. 91].

  Основними руховими якостями людини прийнято вважати спритність, швидкість, гнучкість, рівновагу, окомір, силу, витривалість. При виконанні будь-якої вправи в тій чи іншій мірі проявляються всі рухові якості, але переважне значення набуває якусь одну з них. Наприклад, при бігу на короткі дистанції - швидкість, при бігу на довгу дистанцію - витривалість, а при стрибках в довжину і у висоту з розбігу - сила в поєднанні з швидкістю.

  У дошкільному віці переважне увага повинна бути приділена розвитку спритності, швидкості, окоміру, гнучкості, рівноваги, але не слід забувати і про відповідне розвитку сили і витривалості.

  Спритністю прийнято називати здатність швидко, точно, доцільно, економно вирішувати рухові завдання. Спритність виражається в уміннях швидко опановувати новими рухами, точно диференціювати різні характеристики рухів і керувати ними, імпровізувати в процесі рухової діяльності відповідно до мінливих обстановкою.

  Спритність - це здатність людини швидко освоювати нові рухи, а також перебудовувати їх відповідно до вимог раптово мінливої ​​обстановки [14, C. 23].

  При вихованні спритності вирішуються наступні завдання: освоювати координаційно складні рухові завдання; швидко перебудовувати рухові дії відповідно до мінливих обстановкою (наприклад, в умовах спортивних ігор); підвищувати точність відтворення заданих рухових дій.

  Розвитку спритності сприяють систематичне розучування нових ускладнених рухів і застосування вправ, що вимагають миттєвої перебудови рухової діяльності (єдиноборства, спортивні ігри). Вправи повинні бути складними, нетрадиційними, відрізнятися новизною, можливістю і несподіванкою рішення рухових завдань. Розвиток координаційних здібностей тісно пов'язане з вдосконаленням спеціалізованих сприйнятті: почуття часу, темпу, що розвиваються зусиль, положення тіла і частин тіла в просторі. Саме ці здібності визначають вміння займається ефективно управляти своїми рухами.

  До розвитку спритності призводить систематичне розучування з дітьми нових вправ. Навчання підвищує пластичність нервової системи, покращує координацію рухів і розвиває здатність опановувати новими, більш складними вправами.

  Розвитку спритності сприяє виконання вправ в умовах, що змінюються. Так, в рухливих іграх дітям доводиться безперервно переключатися від одних рухів до інших, заздалегідь не обумовленим; швидко, без всякого зволікання вирішувати складні рухові завдання, погодившись з діями своїх однолітків.

  Спритність розвивається при виконанні вправ, що проводяться в ускладнених умовах, що вимагають раптової зміни техніки руху (біг між предметами, підйоми на лижах на гірку і спуски з неї та ін.), З використанням різних предметів, фізкультурного інвентарю, обладнання; з додатковими завданнями, при колективному виконанні вправ з одним предметом (обруч, шнур).

  Під швидкістю розуміють комплекс функціональних властивостей людини, безпосередньо і переважно визначають швидкісні характеристики рухів, а також рухової реакції.

  Швидкість - здатність людини виконувати рухи в найкоротший час [14, C. 89].

  Тим часом швидкість рухів не можна плутати зі швидкістю пересування. Швидкість ковзанярі більше на 400-500 м, ніж швидкість бігуна-спринтера, однак у другого частота (швидкість) рухів більше. Не випадково в новітніх дослідженнях з теорії спорту замість терміна «швидкість» використовується поняття «швидкісні здібності».

  Поняття «швидкість» у фізичному вихованні не відрізняється смисловий конкретністю. При оцінці швидкості розрізняють: час рухової реакції; швидкість одиночного руху; частоту рухів.

  Висока пластичність нервових процесів, порівняна легкість освіти і перебудови умовнорефлекторних зв'язків у дітей створюють сприятливі умови для розвитку у них швидкості.

  Швидкість розвивається у вправах, виконуваних з прискоренням (ходьба, біг з поступово наростаючою швидкістю), на швидкість (добігти до фінішу якомога швидше), зі зміною темпу (повільний, середній, швидкий і дуже швидкий), а також в рухливих іграх, коли діти змушені виконувати вправи з найвищою швидкістю (тікати від ведучого).

  Розвитку швидкості сприяють швидкісно-силові вправи: стрибки, метання (поштовх при стрибку в довжину і у висоту з розбігу, кидок при метанні відбувається з великою швидкістю). Для розвитку швидкості доцільно використовувати добре освоєні вправи, при цьому враховувати фізичну підготовленість дітей, а також стан їх здоров'я.

  Фізичним розвитком людини називають процес зміни природних властивостей його організму протягом індивідуального життя.

  Фізичне виховання - частина загального виховання, спрямоване на зміцнення здоров'я, в умовах суспільства сприяє всебічному розвитку особистості.

  Гарне здоров'я, отримане в дошкільному віці, є фундаментом загального розвитку людини. У жодній іншій період життя фізичне виховання не пов'язане так тісно із загальним вихованням, як в перші шість років.

  Фізичні якості - поняття, що відображає якісну визначеність різних фізичних рухових здібностей. Розвиток фізичних якостей в різній мірі залежить від вроджених особливостей.

  Спритність виражається в уміннях швидко опановувати новими рухами, точно диференціювати різні характеристики рухів і керувати ними, імпровізувати в процесі рухової діяльності відповідно до мінливих обстановкою.

  Розвитку спритності сприяє виконання вправ в умовах, що змінюються.

  Швидкість - комплекс функціональних властивостей людини, безпосередньо і переважно визначають швидкісні характеристики рухів, а також рухової реакції.

  Розвитку швидкості сприяють швидкісно-силові вправи.


  2 ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 5-6 РОКІВ

  У віковому періоді 3-6 років у дітей йде формування постави і зводу стопи. Природні кривизни хребта (шийна, грудна) ще не встановилися і в положенні лежачи згладжуються. Кісткова тканина все ще багата органічними елементами. Це обумовлює велику еластичність скелета і, як в ранньому дитинстві, у дошкільнят легко виникають деформації хребта при тривалій напрузі, підйомі тягарів, неправильній позі під час занять за столом. Можливо так само сплощення стоп при носінні взуття, що не відповідає своїми розмірами і матеріалами, з яких вона виготовлена, вимогам гігієни. В період формування зводу стопи і для його правильного положення необхідно практикувати: ходіння дітей босоніж, виконання спеціальних вправ, масаж, водні процедури.

  Для підвищення витривалості і збереження здоров'я істотне значення має тривалий, не менше 3,5-4,0 ч., Перебування дітей на повітрі протягом дня, з цього часу 1,5-2,0 ч. В період сонячної інсоляції. В таких умовах краще здійснюється нормальний фосфорно-кальцієвий обмін, який впливає на скелет і функціональний стан м'язів спини [2, 32].

  У дошкільнят характерно переважання тонусу м'язів-згиначів, що призводить до неможливості при тривалому сидінні дітей утримання спини випрямленою. Саме тому дитина не повинна більше 15 хвилин сидіти за столом без руху. Для зняття втоми і формування правильної постави показано виконання фізичних вправ.

  З кістковою системою органічно пов'язані м'язова система і нервовий апарат, бо вони спільно забезпечують рухи людини: від 3 до 5 років величина м'язових зусиль у дітей підвищується. Поступово встановлюються рухи співдружності рук і ніг [2, С.37 .

  У дітей на п'ятому році життя добре виражено розвиток великих м'язів (тулуба, переважно спини, плеча, передпліччя, стегна і ін.), Дрібні ж м'язи (наприклад, кисті рук) далекі від свого повного розвитку. Діти в 5-6 років успішно опановують основними видами рухів (ходьба, біг, безвідривна фаза якого тільки з'являється, стрибки, метання), але тонка координація рухів недостатньо досконала, тому виробляти дрібні і точні рухи дитині ще складно.

  У дошкільному віці триває розвиток органів дихання. Однією з особливостей бронхолегеневої тканини у дошкільнят є велика кількість кровоносних і лімфатичних судин. Рясне кровопостачання слизової оболонки гортані, трахеї і бронхів є причиною більш виражених запальних реакцій у дітей дошкільного віку у вигляді набряків слизової оболонки і вологого кашлю при гострих респіраторних захворюваннях.

  Життєва ємність легенів (ЖЕЛ) вже в 4 роки досягає 1,1 л, частота дихання - 27-28 за хвилину. Потім ЖЕЛ з віком, особливо з 5 років, починає істотно збільшуватися (1,2-1,4). Збільшується і екскурсія ( "розширення і стиснення") грудної клітки при вдиху і видиху. Хвилинний об'єм легенів у 5-річних дітей досягає 5800 мл, зростає сила дихальних м'язів.

  Система дихання дошкільнят дуже чутлива до шкідливих домішок повітря (в тому числі тютюнового диму) і присутності хвороботворних мікробів. Тому необхідно постійно дбати про чистоту повітря в квартирі і кімнаті дитини. Ця вимога легко забезпечити правильним наскрізним провітрюванням всіх приміщень, вологим прибиранням з додаванням дезінфікуючих речовин.

  З розвитком легенів і їх функцій тісно пов'язаний розвиток серцево-судинної системи дітей. У перші шість років життя інтенсивно росте серце. Вага серця на п'ятому році життя - 80-83 г, пульс - 100-105 ударів в хвилину. На 6-7-му роках життя частота серцевих скорочень (ЧСС) знижується до 95-92 ударів в хвилину. Артерії в 4-6 років щодо ширше, ніж в період другого дитинства. З цією особливістю пов'язана невелика величина артеріального тиску. Серцево-судинна система дітей дошкільного віку дуже активно і швидко реагує на фізичне та емоційне навантаження.

  У цьому віковому періоді дітям властива нестійкість нервових процесів: діти не можуть довго утримувати активну увагу, легко відволікаються на сторонні подразники, швидко втомлюються. Надмірне навантаження у дітей 4-6 років може привести до сильного стомлення, падіння координації і точності рухів, різкого зменшення довільного уваги і працездатності. [12, С. 88]

  У міру зростання сили і рухливості нервових процесів функції сприйняття і уваги на п'ятому і шостому роках життя стають все більш стійкими і керованими, тому діти цього віку більш уважні і працездатні.

  На п'ятому році життя діти істотно опановують мовною функцією: активний словник дитини на п'ятому році життя наближається до двох тисяч.

  Найважливіше значення для розвитку дітей дошкільного віку набувають різні ігри і мова.Колективні гри зі складним сюжетом, осмисленими взаємовідносинами, активною діяльністю, чітким виконанням завдання і розпоряджень істотно стимулюють розвиток дітей. Мова дитини стає складною, з багатим запасом слів. На п'ятому році життя дошкільнята в більшості своїй опановують артикуляцією і правильно вимовляють звуки. Дефекти мови (нестійкість вимови, недорікуватість) ще досить часті і більше поширені серед дітей, які відстають у фізичному розвитку.


  3 ЗНАЧЕННЯ РУХЛИВИХ ІГОР

  3.1 Характеристика рухливих ігор

  Гра - відносно самостійна діяльність дітей і дорослих. Вона задовольняє потребу людей у ​​відпочинку, розвазі, пізнанні, в розвитку духовних і фізичних сил.

  Рухлива гра відноситься до тих проявам ігрової діяльності, в яких яскраво виражена роль рухів. Для рухомий гри характерні активні творчі рухові дії, мотивовані її сюжетом. Ці дії частково обмежуються правилами (загальноприйнятими, встановленими керівником або грають), спрямованими на подолання різних труднощів на шляху до досягнення поставленої мети.

  Рухливі ігри як засіб фізичного виховання мають ряд особливостей. Найбільш характерні з них складаються з активності і самостійності граючих, колективності дій і безперервності зміни умов діяльності.

  Діяльність граючих підпорядкована правилам гри, які регламентують їх, поведінку і відносини. Правила полегшують вибір тактики дії та керівництво грою. Взаємини між граючими визначаються перш за все змістом гри.

  Зміст рухомий гри складають її сюжет (тема, ідея), правила і рухові дії.

  Зміст виходить з досвіду людства, що передається від покоління до покоління.

  Сюжет гри визначає мету дій граючих, характер розвитку ігрового конфлікту. Він запозичується з навколишньої дійсності і образно відображає її дії (наприклад, мисливські, трудові, військові, побутові) або створюється спеціально, виходячи із завдань фізичного виховання, у вигляді схеми протиборства при різних взаємодіях грають (наприклад, в сучасних спортивних іграх). Сюжет гри не тільки оживляє цілісні дії граючих, а й надає окремим прийомам техніки і елементів тактики цілеспрямованість, робить гру захоплюючою.

  Правила - обов'язкові вимоги для учасників гри. Вони обумовлюють розташування і переміщення гравців, уточнюють характер поведінки, права і обов'язки грають, визначають способи ведення гри, прийоми і умови врахування її результатів. При цьому не виключаються прояв творчої активності і ініціатива грають в рамках правил гри [13, С.47].

  Рухові дії в рухливих іграх дуже різноманітні. Вони можуть бути, наприклад, наслідувальними, образно-творчими, ритмічними; виконуватися у вигляді рухових завдань, що вимагають прояви спритності, швидкості, сили та інших фізичних якостей. В іграх можуть зустрічатися короткі перебіжки з раптовими змінами напрямку та затримками руху; різні метання на дальність і в ціль; подолання перешкод стрибком, опором силою; дії, що вимагають вміння застосовувати різноманітні рухи, придбані в процесі спеціальної фізичної підготовки, і ін. Всі ці дії виконуються в самих різних комбінаціях і поєднаннях.


  3.2 Види рухливих ігор

  Різниця у відносинах дозволяє виділити дві основні групи - некомандні і командні ігри, які доповнюються невеликою групою перехідних ігор.

  Некомандні гри можна поділити на ігри з ведучими і без ведучих. Так само командні ігри роз приділяються на два основні види: ігри з одночасною участю всіх граючих; гри з почерговим участю (естафети).

  Командні ігри розрізняються і по формі поєдинку грають. Існують ігри без вступу гравців у боротьбу з суперником, а в інших, навпаки, активно ведуть боротьбу з ними. Більш детальна класифікація ігор грунтується на їх поділі по рухливим діям.

  Розрізняють ігри: імітаційні (з наслідувальними діями); з перебіжками; з подоланням перешкод; з м'ячем, палицями і другими предметами; з опором; з орієнтуванням (по слуховим і зоровим сигналами) [12, С. 47].


  3.3 Підбір рухливих ігор до віку 5-6 років

  Вибір тієї чи іншої гри визначається конкретними завданнями та умовами проведення. Для кожної групи характерні свої особливості у виборі й методиці проведення ігри.Подбор і планування рухливих ігор здійснюється відповідно до «Програми виховання в дитячому саду».

  Згідно з «Програмою виховання в дитячому саду» у дітей 5-6 років слід закріплювати вміння легко ходити і бігати, енергійно відштовхуватися від опори, дотримуючись заданий темп. Продовжуємо вивчати бігати наввипередки, з подоланням перешкод, продовжувати тренувати дітей в статичному і динамічному рівновазі, розвивати координацію рухів і орієнтування в просторі, вчити поєднувати замах з кидком при метанні, домагатися активного руху кисті руки при кидку, вчити підкидати і ловити м'яч однією рукою, відбивати його правою і лівою рукою на місці і вести в ходьбі. Вчити стрибати в довжину, у висоту з розбігу, поєднуючи розбіг з відштовхуванням, приземлятися в залежності від виду стрибка, стрибати на м'яке покриття через довгу скакалку, зберігати рівновагу при приземленні. Вчити швидко перебудовуватися на місці і під час руху, рівнятися в колоні, шерензі, по колу; виконувати вправи ритмічно, в зазначеному вихователем темпі. Вчити виконувати загально-розвиваючі вправи з різних вихідних положень, в різному темпі, ритмі, з різними зусиллями, амплітудою точно і красиво [11, С.245].

  При цьому необхідний багатосторонній облік умов роботи в даній віковій групі дітей: загальний рівень фізичного і розумового розвитку дітей, рівень розвитку їх рухових умінь; стан здоров'я кожної дитини, індивідуальні типологічні особливості; пору року, особливості режиму дня, місце проведення гри, а також побажання дітей.

  Дитина старшої дошкільної групи вже повинен вміти володіти основними рухами, хоча ще недостатньо зовсім, тому гри, пов'язані з бігом, стрибками, метанням, їм цікаві. Крім того, всі ці рухи найкраще розвиваються в іграх. Мускулатура відносно слабка, міцність опорного апарату також ще невелика. Тому великого значення набувають рухливі ігри з різноманітними рухами, без тривалих м'язових напружень [11, с.249].

  Якості швидкості і спритності не виявляються ізольовано, а є складовими компонентами, що характеризують ту чи іншу рухову діяльність і проявляються в ній в більшій чи меншій мірі.

  Кожне м'язове скорочення завжди протікає хоча б з мінімальною напругою і має певні швидкість і тривалість. Для прояву спритності потрібна різною мірою і сила, і швидкість, і спритність, і гнучкість. Прояв основних якісних особливостей рухової діяльності взаємопов'язане і взаємозумовлено. Глибока основа взаємозв'язку лежить в тому, що кожне з розбираємо якостей, хоча і мають свої специфічні особливості, є функцією все того ж нервово-м'язового апарату. Перебіг фізіологічних і біохімічних процесів при м'язовій діяльності являє собою єдиний процес.

  Вихованню цих фізичних якостей у великій мірі сприяють рухливі ігри і, що важливо, всі ці фізичні якості розвиваються в комплексі.

  Більшість рухливих ігор вимагає від учасників швидкості. Це ігри, побудовані на необхідності миттєвих відповідей на звукові, зорові, тактильні сигнали, ігри з раптовими зупинками, затримками і відновленням рухів, з подоланням невеликих відстаней в найкоротший час.

  Постійно змінюється обстановка в грі, швидкий перехід учасників від одних рухів до інших сприяють розвитку спритності.

  Кожна гра повинна давати найбільший руховий і емоційний ефект. Тому не слід підбирати гри з незнайомими дітям рухами, щоб не гальмувати ігрові дії. Рухове зміст ігор має узгоджуватися з умовами проведення. Ігри з бігом на швидкість, з метанням в рухому ціль або вдалину не мають ефекту в приміщенні. Важливо також враховувати пору року і стан погоди. Для зимової прогулянки, наприклад, логічні ігри динамічніші. Але іноді слизька майданчик заважає бігу з вивертанням. Влітку зручно змагатися в швидкому бігу, але в дуже жарку погоду краще такі змагання не проводити.
  Регламентує вибір гри і її місце в режимі дня. Ігри динамічніші доцільні на першій прогулянці, особливо якщо їй передували заняття зі значним розумовою напругою і одноманітним положенням тіла.
  На другий прогулянці можна проводити різні по рухової характеристиці гри. Але, з огляду на загальну втому дітей до кінця дня, не слід розучувати нові ігри.

  Розподіляти рухливі ігри рекомендується наступним чином:

  в підготовчій (заключній) частині можна включити гри з ритмічної ходьбою і додатковими гімнастичними рухами, що вимагають від граючих організованості, уваги, узгодженості рухів, що сприяють загальному фізичному розвитку (наприклад, гра «Хто підходив»);
  в основній частині, після виконання основного руху, наприклад бігу, для розвитку швидкості і спритності краще проводити ігри-перебіжки ( «Два Мороза», «Вовки в рові», «Гуси-лебеді»), в яких діти після швидкого бігу з вивертанням, підскіками, стрибками можуть відпочити.
  У старшому дошкільному віці небажано проводити командні ігри. Поступово, з придбанням рухового досвіду і з підвищенням у дітей інтересу до колективної діяльності, можна включати в урок гри з елементами змагання в парах (в бігу, гонці обручів, стрибання через скакалку, в катанні м'яча). Надалі слід розділяти дітей на кілька груп і проводити з ними змагальні ігри типу естафет з простими завданнями.
  При поділі гравців на змагаються групи керівник повинен враховувати відповідність характеру ігрових дій фізичної підготовленості дітей, а результати дій кожного гравця за свою команду виявляти негайно. Переважне місце займають ігри з короткими перебіжками врозтіч, по прямій, по колу, зі зміною напрямків, ігри з бігом типу «догоняй - тікай» і з вивертанням; гри з підстрибування на одній або двох ногах, зі стрибками через умовні перешкоди (накреслений «рів») і через предмети (невисоку лавку); гри з передачею, киданням, ловлею і метанням на дальність і в ціль м'ячів, шишок, камінчиків, ігри з різноманітними рухами наслідувального або творчого характеру. Кожна гра складається в основному з одного-двох перерахованих вище видів рухів, причому зазвичай вони застосовуються відособлено або поперемінно і лише зрідка - в поєднаннях.

  3.4 Методика проведення рухливих ігор
  Створення інтересу до гри. Протягом всієї гри необхідно підтримувати інтерес дітей до неї різними засобами у всіх вікових групах. Але особливо важливо створити його на початку гри, щоб надати цілеспрямованість ігрових дій. Прийоми створення інтересу тісно примикають до прийомів збору дітей. Іноді це одне і те ж. Наприклад, інтригуюче питання до малюків: «Хочете бути льотчиками? Біжіть на аеродром! »Величезний ефект має обігрування атрибутів. Наприклад, вихователька надягає маску-шапочку: «Дивіться діти, який великий клишоногий ведмедик прийшов до вас грати ...», або: «Зараз я кому-небудь одягну шапочку, і у нас буде зайчик ... Ловіть його!» Або: «Вгадайте, хто ховається за моєю спиною?» - каже вихователька, маніпулюючи звучить іграшкою.
  У старших групах прийоми створення інтересу використовуються, головним чином, коли гра розучується. Це найчастіше, вірші, пісеньки, загадки (в тому числі і рухові) на тему гри, розглядання слідів на снігу або значків на траві, по яким потрібно знайти сховалися, переодягання і ін.
  Пояснення правил.Пояснення гри повинно бути коротким і зрозумілим, цікавим і емоційним. Всі засоби виразності - інтонація голосу, міміки, жести, а в сюжетних іграх і імітація, повинні знайти доцільне застосування в поясненнях для того, щоб виділити головне, створити атмосферу радості і надати цілеспрямованість ігрових дій. Таким чином, пояснення гри - це і інструкція, і момент створення ігрової ситуації.

  Попереднє пояснення правил гри відбувається з урахуванням вікових психологічних можливостей дітей. Це вчить їх планувати свої дії. Принципово важливою є послідовність пояснень: назвати гру і її задум, коротко викласти її зміст, підкреслити правила, нагадати руху (якщо потрібно), розподілити ролі, роздати атрибути, розмістити грають на майданчику, почати ігрові дії. Якщо гра знайома дітям, то замість пояснення потрібно згадати разом з дітьми правила. Якщо гра складна, то не рекомендується відразу ж давати докладне пояснення, а краще спочатку пояснити головне, а потім по ходу гри всі деталі.

  Розподіл ролей. Ролі визначають поведінку дітей в грі. Діти 5-6 років дуже активні, і все в основному хочуть бути ведучими, тому вихователь повинен сам призначати їх відповідно до здібностей. Вибір на головну роль діти повинні сприймати як поощреніе.Водящім можна також призначити гравця, який переміг в попередній грі, заохочуючи його за те, що він залишився спійманим, виконав завдання краще за інших, прийняв найкрасивішу позу в грі і т.п.

  Існує кілька способів вибору ведучого: призначає вихователь, обов'язково аргументуючи свій вибір; за допомогою лічилки (попереджають конфлікти); за допомогою «чарівної палички»; за допомогою жеребкування; ведучий може вибрати собі заміну. Всі названі прийоми використовуються, як правило, на початку гри. Для призначення нового ведучого основним критерієм є якість виконання рухів і правил. Вибір ведучого має сприяти розвитку у дітей здатності правильно оцінювати свої сили і сили товаришів. Рекомендується частіше змінювати ведучого, щоб якомога більше дітей побувало в цій ролі.

  Керівництво грою. Вихователь керує грою, спостерігаючи за нею з боку. В цілому, контроль за ходом гри спрямований на виконання її програмного змісту. Це обумовлює вибір конкретних методів і прийомів. Але іноді вихователь бере участь в грі, якщо, наприклад, за умовами гри потрібно відповідне число гравців. Робить зауваження порушив правила, підказує дії розгубленому, подає сигнали, допомагає змінити провідних, заохочує дітей, стежить за діями дітей і не допускає статичних поз (сидіння навпочіпки, стояння на одній нозі), регулює фізичне навантаження, яка повинна збільшуватися поступово. Зауваження про неправильному виконанні правил негативно позначаються на настрої дітей, тому робити зауваження треба в доброзичливій формі.

  Підбиття підсумку. При підведенні підсумку гри вихователь відзначає тих, хто проявив спритність, швидкість, дотримувався правил. Називає тих, хто порушував правила. Вихователь аналізує, як вдалося досягти успіху в грі. Підведення підсумків гри повинно проходити в цікавій і цікавій формі. До обговорення проведеної гри треба залучати всіх дітей, це привчає їх до аналізу своїх вчинків, викликає більш свідоме ставлення до виконання правил ігри.Ітог гри повинен бути оптимістичним, коротким і конкретним. Малюків треба обов'язково похвалити.

  Варіювання і ускладнення рухливих ігор. Рухливі ігри - школа рухів. Тому в міру накопичення дітьми рухового досвіду, ігри потрібно ускладнювати, але послідовність дій і епізодів залишається при цьому незмінною. Крім того, ускладнення робить цікавими для дітей добре знайомі гри. Варіюючи гру, не можна міняти задум і композицію гри, але можна:

  - збільшувати дозування (повторність і загальну тривалість гри);

  - ускладнити рухове зміст (воробушки з будиночка НЕ ​​вибігають, а вистрибують);

  - змінити розміщення грають на майданчику (ловишка збоку, а в середині майданчика);

  - змінити сигнал (замість словесного, звуковий або зоровий);

  - провести гру в нестандартних умовах (по піску бігти важче; в лісі, тікаючи від ловишка, можна зависнути, обхопивши стовбур дерева руками і ногами);

  - ускладнити правила (в старшій групі спійманих можна виручати; збільшити число ловішек і т.д.)

  Зміни повинні бути завжди обґрунтовані. До складання варіантів ігор можна залучати самих дітей.

  У рухливій грі яскраво виражена роль рухів. Для неї характерні активні творчі рухові дії, мотивовані сюжетом. Ці дії частково обмежуються правилами, спрямованими на подолання різних труднощів на шляху до досягнення поставленої мети.

  Фізичне навантаження при заняттях рухливими іграми необхідно строго регулювати і обмежувати. Гра не повинна бути занадто тривалою.

  Ігри складаються з різноманітних вільних простих рухів, причому в роботу залучаються великі м'язові групи. Більшість рухливих ігор вимагає від учасників швидкості. Постійно змінюється обстановка в грі, швидкий перехід учасників від одних рухів до інших сприяють розвитку спритності.

  Правила гри керівник повинен викладати коротко, оскільки діти прагнуть якомога швидше відтворити все викладене в діях.

  Сигнали в іграх для дітей дошкільного віку краще подавати не свистком, а словесними командами, що сприяє розвитку другої сигнальної системи, ще дуже недосконалою в цьому віці.

  Прагнення дітей до вигадки, творчості реалізується в рухливих іграх, які часто мають сюжетно-образний характер.

  Рухливі ігри - школа рухів. Тому в міру накопичення дітьми рухового досвіду, ігри потрібно ускладнювати, але послідовність дій і епізодів залишається при цьому незмінною.


  ВИСНОВОК

  Розвиток рухових здібностей займає важливе місце у фізичному вихованні дошкільнят. Практика показує, що багато дітей не можуть домогтися високих результатів у бігу, стрибках метанні не тому, що їм заважає погана техніка рухів, а головним чином внаслідок недостатнього розвитку основних рухових якостей - сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості.

  У цьому аспекті, рухливі ігри виступають як ефективний засіб фізичної підготовленості. Цілеспрямоване, методично-продумане керівництво рухомий грою значно удосконалює, активізує діяльність дітей.

  Метою даної роботи було розглянути значення ігор у формуванні швидкості і спритності у дітей 5-6 років. За підсумками дослідження були зроблені наступні висновки.

  Рухливі ігри беруть початок в народній педагогіці, мають національні особливості. Теорію і методику рухливих ігор розробляли К. Д. Ушинський, М. І. Пирогов, Е.А.Покровскій, П.Ф.Лесгафт, В.В.Горіневскій, Е.Н.Водовозова, Т.І.Осокіна, А. В.Кенеман і ін. П.Ф.Лесгафт визначав рухливу гру як вправу, за допомогою якого дитина готується до життя.

  Характерна особливість рухомий гри - комплексність впливу на організм і на всі сторони особистості дитини: в грі одночасно здійснюється фізичне, розумове, моральне, естетичне і трудове виховання.

  Зміст рухомий гри складають її сюжет (тема, ідея), правила і рухові дії.

  Швидкість як фізична якість - це здатність здійснювати рухові дії в мінімальний для даних умов відрізок часу.

  Спритність - це здатність швидко і точно реагувати на несподівані ситуації, майстерне володіння рухами в складних ситуаціях, що змінюються.

  Рухливі спортивні ігри, спортивні розваги завжди цікаві дітям. Вони володіють великим емоційним зарядом, відрізняються варіативністю складових компонентів, дають можливість швидко здійснювати рішення рухових завдань.

  Велике значення рухливих ігор у вихованні фізичних якостей: швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості, координація рухів. Наприклад, для того щоб ухилитися від «ловишка», треба проявити спритність, а рятуючись від нього, бігти якомога швидше. Захоплені сюжетом гри, діти можуть виконувати з інтересом і багато разів, одні і ті ж рухи, не помічаючи втоми. А це призводить до розвитку витривалості.

  Діти вчаться придумувати рухове зміст до запропонованого сюжету, самостійно збагачувати і розвивати ігрові дії, створювати нові сюжетні лінії, нові форми руху. Це виключає звичку механічного повторення вправ, активує в доступних межах творчу діяльність по самостійному осмисленню і успішному застосуванню знайомих рухів в нестандартних умовах. Поступово колективна творчість, організовується дорослим, стає самостійною діяльністю дітей.

  Гра - найважливіший фактор і засіб виховання дошкільника.


  БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Безносик І.Я. Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку: навчально-методичний посібник. Мн. : «Чотири чверті», 1998. - 66с.

  2. Грохольський Г.Г. Рухова активність дітей дошкільного віку: Метод. рекомендації, АФВ і СРБ. - Мінськ: Фізкультура і спорт, 1992. - 44с.

  3. Гужаловский А.А. Основи методики і теорії фізичної культури: підручник для технікумів фізичної культури. - М.: Фізкультура і спорт, 1986. - 352с.

  4. Жуков М.Н. Рухливі ігри: Учеб. для студ. пед. вузів. - М .: Видавничий центр «Академія», 2000. - 160 с.

  5. Запорожець А.В. і Т.А. Маркова. Основи дошкільної педагогіки. М .: Педагогіка, 1980.- 48с.

  6. Кенеман А.В. Семінарські, лабораторні та практичні заняття з курсу «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку». - М: Просвітництво, 1985.- 144с.

  7. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теорія і методика ФВ дітей дошкільного віку: підручник - М .: Просвещение, 1985.- 271с.

  8. Коряковский І.М. Теорія ФВ: підручник для середніх фізкультурно - навчальних закладів. - М.: Видавництво «Фізкультура і спорт», 1998.-271с.

  9. Матвєєв А.П., Мельников С.Б. Методика ФВ з основами теорії: навч. Посібник для студентів пед. інститутів і учнів пед. училищ. - М.: Просвещение, 1991.- 191с.

  10. Мащенко М.В., Шишкіна В.А. Фізична культура дошкільника. - Мн .: Ураджай, 2000.- 156с.

  11. Програма виховання і навчання в дитячому садку / За ред. М. А. Васильєвої, В. В. Гербовий, Т. С. Комарової. - 3-е изд., Испр. і доп. - М .: Мозаїка-Синтез, 2005. - 208 с.

  12. Степаненкове Е.Я. Теорія і методика фізичного виховання і розвитку дитини. - М .: Видавничий центр «Академія» 2001.-368с.

  13. Холодов Ж.К. і Кузнецов В.С. Теорія і методика ФВ та спорту: навч. Посібник для студентів вузів. - М .: Видавничий центр «Академія», 2000. - 480с.

  14. Шебеко В.М. і Єрмак М.М., а так само Шишкіна В.А. Фізичне виховання дошкільнят. М .: ACADEMIA, 2000. - 176с.  Скачати 44,49 Kb.


  Рухливі ігри з бігом як засіб розвитку швидкості і спритності

  Скачати 44,49 Kb.