Скачати 16,69 Kb.

Основні напрямки діяльності старшого вихователя ДНЗ
Дата конвертації25.10.2017
Розмір16,69 Kb.
ТипТемочка

Скачати 16,69 Kb.

Анна Шоріна
Основні напрямки діяльності старшого вихователя ДНЗ

Будь-яка управлінська діяльність, до якої відноситься і діяльність старшого вихователя дошкільного закладу, будується на основі певних закономірностей, вироблених наукою управління. Управляти дошкільним закладом - це значить цілеспрямовано впливати на педагогічний колектив (а через нього на виховно - освітній процес) для досягнення максимальних результатів у вихованні, розвитку, навчання дітей дошкільного віку.

Процес управління носить циклічний характер, причому це стосується будь-якого рівня управління: чи стосується це управління дошкільним закладом в цілому, або тільки його педагогічним колективом, або управління освітньо -освітній процесом в групі дошкільнят. Цикл управління складається з основних управлінських функцій: визначення мети; планування; організація; контроль. Остання - заключна стадія і в той же час вихідний пункт нового циклу.

Основний компонент управлінської діяльності - визначення мети. Працюючи над формулюванням мети, треба пам'ятати наступне: цілі можуть бути внутрішніми, т. Е. Поставленими людиною або колективом дошкільного закладу самостійно, або зовнішніми, якщо вони задаються ззовні, суспільством.

В якості загальних завдань методичної роботи можна подати такі: управління освітнім процесом (ведуча, організація підвищення кваліфікації педагогів, організація роботи з батьками.

Сьогодні основна робота старшого вихователя - це робота з педагогічними кадрами. Тобто на якість, результати діяльності всього дитячого саду він впливає опосередковано, через вихователя. Старший вихователь повинен вміти працювати з дітьми і навчати цьому педагогів. Він повинен вміти показати той чи інший прийом, на практиці пояснити методику, при необхідності активно включатися в педагогічний процес, а для цього не менше 2/3 часу треба бувати в групах, спостерігати, оцінювати, коригувати роботу педагогів. Наприклад, якщо організовується екскурсія за межі дитячого садка, він обов'язково йде разом з дітьми і вихователем і бере частину організаційної роботи на себе.

Спільно з іншими фахівцями він проводить діагностику знань і умінь дітей, а, отже, працює, спілкується з дошкільнятами та надає допомогу вихователям. Це дуже складне завдання, і тому від старшого вихователя потрібна, перш за все, вміння працювати з людьми.

Серед сучасних педагогів багато фахівців з вищою і середньою спеціальною освітою. Уміння працювати з людьми - основний показник в діяльності старшого вихователя. Дуже важливо створити колектив однодумців, що мають єдине педагогічне кредо, позиції, традиції, або, як зараз модно говорити, створити свою команду. Тільки в цьому випадку старший вихователь зможе досягти тих цілей, які він ставить.

Керівник дошкільного закладу і старший вихователь повинні працювати злагоджено, пред'являти єдині вимоги до членів педагогічного колективу. Це ще один важливий момент. Уміння налагодити контакт з педагогами і керівником, виробити свій стиль спілкування з колективом з урахуванням особливостей психологічного клімату в ДОУ допоможуть старшому вихователю в роботі.

Головним методом в його арсеналі повинні бути переконання і докази. Навіть якщо вихователь робить щось неправильно, методист повинен переконати і довести, чому цей метод роботи з дітьми неефективний, і підказати, як зробити краще. При цьому важливо вміти прислухатися до того, що говорить педагог. Уміння слухати і чути співрозмовника завжди цінується підлеглими. Працювати з людьми - це обов'язкове вміння володіти собою в критичних ситуаціях, передбачити і запобігати можливим конфліктам у колективі, розуміти і оцінювати можливості кожного співробітника.

Також в наш час важливою якістю є вміння оцінювати і говорити про результати своєї праці. Старший вихователь повинен навчати педагогів самоаналізу педагогічної діяльності.

Старший вихователь повинен враховувати інтереси і побажання колективу. Педагогам більше подобається, коли їх не консультують як учнів, а коли з ними радяться. Тому такі інтерактивні форми методичної роботи, як творчі групи, брифінги, дискусії, круглі столи та мозкова атака, дають найбільший результат. Наприклад, старший вихователь говорить про те, що є проблема, яку він один дозволити не може, і пропонує подумати всім разом, пошукати шляхи її вирішення. Але при постановці будь-якої задачі необхідно доводити її до логічного кінця. Якщо старший вихователь провів активну форму, він зобов'язаний підвести підсумок і видати продукт у вигляді рекомендацій, алгоритму дій для вихователів. При цьому важливо, що цей продукт буде сприйматися як спільно створений, колективний.

Старший вихователь повинен не тільки активізувати педагогів, а й знати, для чого він це робить. Наприклад, отримати результат при менших витратах, як можна менше відривати педагогів від роботи.

В рамках методичної роботи має бути чітко налагоджена самоосвіта всіх педагогів ДНЗ. Самостійно здобуті вихователями знання є хорошим фундаментом для організації активних форм з ними. Самоосвіта один з напрямків діяльності старшого вихователя. Перш ніж вимагати з вихователів, старший вихователь повинен визначити, над якою темою він буде працювати в цьому році сам. Коли складається план самоосвіти педагогів дитячого садка на рік, першими в списку повинні бути завідувач, старший вихователь, і тільки потім - все вихователі. Це і є система безперервної самоосвіти.

В даний час старший вихователь повинен бути широко поінформований про всі інновації в системі дошкільної та шкільної освіти. Хочеться наголосити на важливості аналітичної функції старшого вихователя, який виступає в ролі аналітика й експерта всього того, що друкується, видається. Зараз дуже багато літератури, яка часто не відповідає вимогам класичної педагогіки, психології. А закуповує методичну літературу в основному старший вихователь. Він повинен ще в магазині, перегорнувши, переглянувши побіжно посібник, зрозуміти, чи підійде воно для роботи. При цьому важливо не тільки оцінювати літературу, а й вміти вибирати її, виходячи з виду і цілей свого дошкільного закладу, рівня професійної майстерності вихователів.

З досліджень К. Ю. Білій старший вихователь бере участь в:

- підборі кандидатів на посади вихователів, їх помічників, фахівців;

- створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, системи морального і матеріального заохочення співробітників;

- формулюванні соціального замовлення своєму ДОУ, виробленні філософії, визначенні мети ДОУ;

- стратегічне планування, розробки та впровадження програм розвитку і планів роботи ДНЗ;

- створення іміджу ДНЗ серед населення;

- виборі (розробці) освітніх програм для дітей;

- організації освітньої, виховної роботи з дітьми;

- організації експериментальної, дослідницької роботи в ДОУ;

- розвитку, ефективне використання інтелектуального потенціалу ДОУ;

- розвиток співробітництва з іншими ДОУ, школами, дитячими центрами, музеями і т. П.

Крім цього, старший вихователь планує навчально виховну, методичну роботу з урахуванням професійних навичок, досвіду вихователів і з метою створення оптимальної моделі навчально-виховного процесу в ДНЗ, передбачаючи:

- пропозиції до плану роботи ДНЗ;

- підвищення кваліфікації вихователів;

- допомогу вихователям в самоосвіті;

- атестацію вихователів;

- складання сітки занять за віковими групами;

- методичну допомогу вихователям (в першу чергу початківцям) в підготовці і проведенні занять;

- обмін досвідом роботи співробітників ДОУ;

- ознайомлення вихователів з досягненнями педагогічної теорії і практики;

- розвиток наступності ДНЗ та школи;

- вдосконалення роботи з батьками;

- комплектування груп навчальними посібниками, іграми, іграшками;

- постійний аналіз стану навчально-методичної та виховної роботи і прийняття на його основі конкретних заходів підвищення ефективності методичної роботи.

Організовує навчально виховну, методичну роботу:

- готує і регулярно проводить засідання педагогічної ради;

- проводить для вихователів відкриті заняття, семінари, індивідуальні та групові консультації, виставки, конкурси;

- організовує роботу творчих груп;

- своєчасно набуває обладнання, необхідне для навчально-виховної, методичної роботи;

- веде картотеку видається навчально-педагогічної та методичної літератури;

- комплектує, пропагує серед вихователів бібліотеку навчально-методичної та дитячої літератури, посібників і т. П.;

- організовує роботу вихователів з виготовлення посібників, дидактичних матеріалів;

- проводить спільні заходи зі школою;

- готує для батьків стенди, папки-пересування про досвід сімейного виховання;

- своєчасно оформляє педагогічну документацію;

- формує і узагальнює кращий досвід роботи педагогів з різних проблем і напрямків.

Здійснює контроль за роботою вихователів:

- систематично перевіряє плани навчально-виховної роботи;

- за графіком відвідує заняття в групах;

- стежить за виконанням річного плану роботи, рішень, прийнятих на засіданнях педради.

Старший вихователь організовує взаємодію в роботі вихователя, психолога, логопеда, музичного керівника, інших фахівців. Регулярно проводить діагностику розвитку дітей, їх знань, умінь, навичок.

Вивчає плани вихователів із самоосвіти. Здійснює взаємозв'язок в роботі ДНЗ, сім'ї, школи.

Професійна компетентність старшого вихователя складається з декількох компонентів, в тому числі:

- наявності методологічної культури, концептуального мислення, вміння моделювати педагогічний процес і прогнозувати результати власної діяльності;

- наявності високого рівня загальної комунікативної культури, досвіду організації спілкування з вихователями, здійснюваної в режимі діалогу;

- готовності до спільного оволодіння соціального досвіду з усіма учасниками педагогічного процесу;

- прагнення до формування і розвитку особистих креативних якостей, які дають можливість генерації унікальних педагогічних ідей;

- освоєння культури отримання, відбору, відтворення, обробки інформації в умовах лавиноподібного наростання інформаційних потоків;

- наявності досвіду системного вивчення і дослідження педагогічної діяльності вихователів і власної професійно-педагогічної діяльності.

На думку Л. В. Поздняк і Н. Н. Лященко старший вихователь повинен:

При плануванні, прогнозувати розвиток процесів виховання, навчання і розвитку дошкільнят, педагогічного колективу, розробляти комплексно-цільову програму розвитку дошкільної установи, планувати діяльність колективу на тривалий термін, методичну роботу на рік, місяць, власну діяльність на тривалий термін і протягом дня ; сприяти взаємодії вихователів в ході виконання річного та місячних планів, окремих завдань; створювати умови для підвищення кваліфікації педагогів, виховно -освітній роботи з дітьми, удосконалювати організаційно виховні впливу на окремих вихователів і колектив в цілому; підвищувати власний рівень кваліфікації, відточувати свої дії і вчинки в конкретних ситуаціях.

При організації: здійснювати діяльність педагогів відповідно до річного та місячних планів, обмін досвідом та інформацією, ефективний вплив колективу на окремих вихователів, методичну допомогу в складанні планів і підготовці до роботи з дітьми, підвищення кваліфікації вихователів, власну діяльність відповідно до плану; розподіляти роботу між педагогами у відповідності зі сформованою ситуацією; інструктувати в ході виконання роботи; навчати найбільш ефективним методам і прийомам роботи з дітьми; підтримувати на високому рівні трудову активність в колективі; своєчасно і правильно оформляти необхідну документацію, методичні матеріали, виставки для педагогів і батьків; підтримувати чіткий порядок у роботі педагогів, доводити розпочаті справи до кінця.

При контролі: розробляти схему спостереження за виховно -освітній роботою з дітьми, діагностичні матеріал) .; питання для здійснення тематичного та фронтального контролю в різних вікових групах; спостерігати за діяльністю вихователя в процесі роботи з дітьми, за діяльністю і взаємовідносинами дітей; фіксувати результати спостережень; аналізувати результати виховно -освітній роботи, дитячої творчості, плани і документацію вихователів; робити висновки і висновки про стан освітньо -освітній роботи з дітьми; здійснювати діагностику професійної компетентності педагог, розвитку дітей; розробляти заходи щодо усунення виявлених недоліків в роботі педагогів; обговорювати результати контролю з вихователями, використовувати ці результати при підготовці рішень педради, плануванні роботи колективу.

При координації: вивчати педагогічну майстерність вихователів, соціально-психологічні особливості членів колективу, процес виконання рішень; коригувати діяльність вихователів на основі аналізу їх роботи, свою організаторську діяльність; аналізувати цілеспрямованість і ефективність впливу на вихователів; регулювати хід виховно -освітній процесу в дошкільному закладі, дії членів колективу; орієнтуватися в ситуації, що склалася; передбачити труднощі, які можуть виникнути при виконанні роботи.

При спілкуванні: володіти собою в критичних ситуаціях; передбачати конфлікти і запобігати їх; вивчати взаємовідносини вихователів при виконанні роботи; правильно сприймати критику і враховувати її у своїй діяльності; розуміти і оцінювати можливості вихователів та інших працівників; орієнтуватися у взаєминах людей; будувати свої взаємини з колективом на основі взаємної довіри і співробітництва; встановлювати правильні стосунки з завідуючою і працівниками управління освітою; вибирати і використовувати найбільш дієвих заходів організаційного та виховного впливу по відношенню до окремих вихователям; враховувати особливості психологічного клімату і колективі.

Таким чином, не дивлячись на різні думки авторів про діяльність старшого вихователя дошкільного навчального закладу, на ньому лежить дуже велика праця. Старший вихователь ДНЗ повинен бути психологічно сильною і підготовленою особою не тільки керувати колективом і надавати йому допомогу в труднощах.

Список літератури

1. Біла К. Ю. Методична робота в ДОУ: Аналіз, планування, формування і методи. - М .: ТЦ. Сфера. 2005. - 96с. (Серія «Бібліотека керівника ДНЗ».)

2. Волобуєва Л. М. Робота старшого вихователя ДНЗ з педагогами. - М .: ТЦ Сфера, 2009. - 96с. (Серія «Бібліотека керівника ДНЗ».)

3. Старший вихователь дитячого садка: Посібник для працівників дошкільних установ / А. І. Васильєва, Л. А. Бахтуріна, І. І. Кобітіна. - 3-е видання, дораб. - М .: Просвещение, 1990. - 143с.Скачати 16,69 Kb.


Основні напрямки діяльності старшого вихователя ДНЗ

Скачати 16,69 Kb.