• м, і, н
 • м, н і нь
 • м, і, нь.
 • Мета констатуючого
 • а, потім и.
 • у-у-у.
 • а чи е
 • а-і, а-е, а-о, а-у, а-і-а, а-е-а, а-о-а, а-у-а.
 • а-е-і-о-у.
 • а, е, і, о, у
 • пя-пя-пя, бе-бе-бе;
 • (а, о, у)
 • му - му - му.
 • о, а, і.
 • Робота над голосом з дошкільнятами - один з важливих розділів
 • Аналізуючи теоретичну частину дипломної роботи, ми бачимо, що порушення голосу різного генезу дуже поширений вид патології і вимагає ретельну роботу по виявленню і корекції даного порушення.
 • Анохін П.К. Біологія і нейрофізіологія умовного рефлексу. - М.: 1968 с. 550
 • Волкова Г. А.. Логоритмічних виховання дітей з дислалией. // Методичні розробки та проведення корекційних занять. - СПб., Одна тисяча девятсот девяносто дві.
 • Ефименкова Л. Н. Формування мови в дошкільнят. - М .; 1985.
 • Каші Г. А., Філічёва Т. Е .. Програма навчання із недорозвиненням фонематичного ладу промови. - М., 1978.
 • Левін Р. Е. Про генезі порушення письма у дітей з ОНР. Питання логопедії. - М .; 1959.
 • Миронова С. А. Розвиток мови дошкільників на логопедичних заняттях. - М .; Тисяча девятсот девяносто-один.
 • Основи логопедії з практикумом по звуковимовленню. // під ред. Т. В. Волосовець. - М .; 2002.
 • Хватцев М. Є. Логопедія: робота

 • Скачати 105,05 Kb.

  Логопедична робота з розвитку голосових можливостей у дітей середнього дошкільного віку, що мають недорозвинення фонетичної сторони мови
  Дата конвертації18.06.2017
  Розмір105,05 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 105,05 Kb.

  59

  Зміст

  • введення 3
  • 1. Теоретичне обґрунтування проблеми про розвиток голоси у дітей дошкільного віку 7
  • 1.1.Анатомо - фізіологічні основи голосоутворення 7
  • 1.2 Види порушень голосу і їх характерні прояви у дітей з різними мовними розладами 11
  • 1.3 Логопедична робота з розвитку та корекції голоси у дітей 21
  • 2. Організація і зміст експериментально - дослідницької роботи 30
  • 2.1. Виявлення якісних характеристик голосу у дошкільнят в ході логопедичного обстеження 30
  • 2.2. Логопедична робота з розвитку голосових можливостей дітей чотирьох річного віку. 39
  • висновок 55
  • Список літератури 58

  Вступ

  Робота над голосом є важливим розділом роботи над усним мовленням з дошкільнятами. Проблему формування і розвитку голосу розглядали вчені різних спеціальностей: лінгвісти, психолінгвісти, логопеди, фоніатра, сурдопедагоги. Можна виділити роботи Алмазова Є. С., Вільсона Д., Дмитрієва Л. Б., Єрмакової І. І., Жинкина Н. І., Лаврової Е. В., Максимова І. А., Таптаповой С. Л., Телеляевой Л. М., Хватцева М. Е., в яких розглядаються різні питання теорії і практики формування і розвитку голосу. [4]

  Якість голосу, навички володіння голосом дуже впливають на такі характеристики усного мовлення, як темп, злитість, мелодика, словесне і логічний наголос. Голос визначає виразність, інтонаційну оформленість, виразність усного мовлення.

  Традиційно виділяють чотири типи порушень голосу: порушення тембру голосу; порушення резонансу; зміни гучності; зміни висоти тону. Відхилення від норми темпу мови іноді вважають п'ятої категорією порушення голосу, але чаші їх відносять до порушень артикуляції і ритму. Комбінація зміни висоти тону є причиною неефективних модуляцій.

  Порушення голосу досить поширена мовна патологія у дітей. Відомо, що порушення голосу може виступати як самостійне порушення, так і входити в структуру інших складних мовних дефектів, в тому числі і дизартрії. Порушення голосу маловивчених, як вітчизняними, так і зарубіжними фахівцями.

  У спеціальній літературі відомостей про поширеність голосових порушень немає, наявні дані досить суперечливі.

  За свідченням болгарського фоніатра І.C. Максимова, порушення голосу спостерігаються у 30-41% учнів початкових класів. [7; 4]

  Д. К. Вільсон, аналізуючи результати обстеження стану голосу у дітей в різних країнах, вказує частоту патології від 1 до 21%. Такий розкид результатів, мабуть, можна пояснити різними критеріями оцінки та умовами, при яких проводилися обстеження [4].

  У вітчизняній літературі відомості про кількість дітей з патологією голосу ще більш мізерні.

  Ю. С. Василенко та С.Е.Уланов проводили обстеження дітей у великому віковому діапазоні від 5 до 17 років і у 11,7% виявили порушення голосової функції різного характеру [8].

  Огляд Г. Д. Михайлової трьох тисяч дошкільнят виявив значне число дітей із захворюваннями глотки і гортані, значна частина яких супроводжувалася розладом голосу [3].

  Вивчення В. І. Філімонової акустичних характеристик голосу дошкільнят з різними мовними порушеннями, які відвідують спеціальний дитячий сад, виявило у 32,1% стійкі патологічні зміни [12].

  На жаль, проблема виявлення та усунення порушення голосу недостатньо вивчена в спеціальній літературі, цим і пояснюється актуальність обраної теми.

  Метою нашого дослідження вивчити особливості голосу у дошкільнят і визначити шляхи розвитку основних якостей голосу у дітей середнього дошкільного віку.

  Об'єктом є особливості голосу у дітей середнього дошкільного віку, що мають недорозвинення фонетичної сторони мови.

  Предмет дослідження: - логопедична робота з розвитку голосових можливостей у дітей середнього дошкільного віку, що мають недорозвинення фонетичної сторони мови

  Гіпотеза - У дітей середнього дошкільного віку, имеюших недорозвинення фонетичної сторони мови виявляється якісне своєрідність голосових можливостей, проявлябщееся в слабкості голоси, невмінні змінювати його по висоті і силі, а також прідовать різну темброве забарвлення, що обумовлює необхідність спеціальної роботи по їх розвитку.

  Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

  1. Вивчити теоретичні джерела з проблеми дослідження і дати оцінку її стану на сучасному етапі.

  2. Виявити особливості голосових розладів у дітей 4 - х річного віку, мають несформованість фонетичної сторони мови.

  визначити їх вид, уявити порівняльний аналіз порушень голосу при різних клінічних формах мовленнєвої патології.

  3. Провести логопедичну роботу з дошкільнятами з розвитку і відновленню у них основних якостей голосу.

  Методи дослідження:

  - теоретичний аналіз педагогічної, логопедичної та медичної літератури з теми дослідження.

  - психолого-педагогічний експеримент

  - кількісна та якісна обробка отриманих даних експериментального дослідження.

  Практична значимість дипломної роботи полягає в тому, що в процесі дослідження були виявлені особливості голосових можливостей дітей середнього дошкільного віку, підібрані і систематизовані основних якостей голосу, які може бути використано в педагогічній діяльності логопедів, і вихователів дошкільних установ.

  Дипломна робота складається: з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатки.

  У вступі обгрунтована актуальність досліджуваної проблеми. Визначено мету, завдання дослідження, його об'єкт, предмет, методи дослідження та практична значущість роботи.

  У першому розділі - «Аналіз літератури з проблеми про розвиток голоси у дітей дошкільного віку» дано аналіз 52 теоретичних джерел, висвітлені основні аспекти даної проблеми. Визначено напрямок експериментально - практичного дослідження.

  По - другому розділі «Експериментальне вивчення виявлення якісних характеристик голосу у дошкільнят в ході логопедичного обстеження» міститься опис органиации експериментального дослідження, методика його проведення і дається аналіз отриманих результатів

  У «Висновку» представлені висновки з дипломного дослідження.

  1. Теоретичне обґрунтування проблеми про розвиток голоси у дітей дошкільного віку

  1.1.Анатомо - фізіологічні основи голосоутворення

  Голос - це сукупність різноманітних за своїми характеристиками звуків, що виникають в результаті коливання еластичних голосових складок.

  Голосовий апарат включає чотири основні частини: гортань - генератор звуку; надставними, резонаторних, частина - глотка, порожнину носа, навколоносових пазух; енергетичний апарат - трахея, бронхи, легені і дихальний м'яз (діафрагма); артикуляційний апарат - ротова порожнина, зуби, губи, тверде і м'яке піднебіння. Голосовий апарат - складна система, всі функції якої взаємопов'язані між собою і регулюються корою головного мозку [7]

  Звук голосу - коливання частинок повітря, що поширюються у вигляді хвиль згущення і роздратування. Джерелом звуку людського голосу є гортань з голосовими складками.

  Утворений в гортані голос слабкий і бескрасочен, своє остаточне темброве звучання, гучність, інтенсивність він набуває в резонують порожнинах глотки, рота і частково носа. У ротоглоткової резонаторі голос не тільки посилюється, але і диференціюється на окремі звуки, що відбувається завдяки безперервному зміни положення, розміру, форми і об'єму ротоглоточной порожнини. При цьому утворюються затвори, які замикають або звужують резонансну порожнину. Тому кожен звук є результатом складної м'язової роботи цілого комплексу органів, що беруть участь у вимові. Крім того, на звучання голосу впливає робота мімічних м'язів, роздратування шкіри обличчя, слизова оболонка ротоглоточного резонатора.

  Крім будови і функції голосових складок, величезну роль в голосообразовании грає Надставна трубка голосового апарату з резонаторами і дихальна система.

  Дихальна система ( «енергетична») повідомляє енергію для коливань голосових складок, збільшує амплітуду їх коливань, забезпечуючи силу голосу.

  У своїх дослідженнях Максимов І. зазначає, що оцінити голос людини, необхідно знати основні характеристики нормального голосу і їх відмінність від типових ознак порушень. Нормальний голос, що забезпечує ефективне мовне спілкування, повинен бути приємним на слух, мати відповідний балансом ротового і носового резонансу, бути досить гучним, основна частота мовлення (звична, чи основна, висота тону) повинна відповідати віку, розмірами тіла і підлозі; голос повинен мати відповідні модуляції, включаючи висоту тону і гучність. [4]

  Механізм голосоутворення надзвичайно складний, тому до теперішнього часу повністю не вивчений. У зв'язку з розвитком фізіологічних і акустичних методів дослідження в середині XIX в. стало можливим наукове обгрунтування механізму голосоутворення.

  Існує кілька теорій голосоутворення, одна з яких - міоеластіческая теорія фонації, основоположником якої вважають Феррана, згідно з якою голосові складки коливаються в результаті проходження між зімкнутими краями струму повітря, створюваного енергетичним апаратом [4]. При цьому голосові складки коливаються пасивно, «і частота їх коливань залежить від пружних, еластичних властивостей тканин голосових складок. Згідно міоеластіческой теорії, основними факторами голосоутворення є тиск повітря в трахеї і тонус внутрішніх м'язів гортані. У момент голосоутворення між зімкнутими голосовими складками, напругою їх м'язів і подскладочного тиском встановлюється тісний контакт, що виражається в тому, що тиск стовпа повітря в трахеї тим сильніше, ніж більший опір чинять складки. Складна система дихальних м'язів рефлекторно підтримує внутрішньотрахеальне і бронхіальне тиск на певному рівні, необхідному для виголошення того чи іншого звуку (гласного) у зв'язку з різними умовами голосоутворення. Голосові складки під час фонації не перебувають у повній залежності від величини повітряного тиску, а, навпаки, своєю активною діяльністю регулюють тонус м'язів органів дихання при постійному контролі з боку центральної нервової - системи. Як тільки виникає необхідність у зміні величини подскладочного тиску, кора головного мозку «вживає термінових заходів», змінюючи тонус внутрішніх м'язів гортані і голосових складок, підвищуючи або знижуючи частоту коливань останніх. Цей процес регулюється складним рефлекторним шляхом за принципом зворотного зв'язку за участю слухового аналізатора.

  J VАN Den Вегg вважає, що вібраційні руху голосових складок є результатом сукупного впливу аеродинамічних м'язових і еластичних сил, що розвиваються в гортані подібно аеродинамічним рухам в поточних середовищах, описаних О.Вегnulli

  К. Нusson, грунтуючись на результатах вивчення фізіології голосоутворення, обгрунтував нейро-хронаксіческую теорію. Грунтуючись на експериментальних даних, автори встановили, що скорочення м'язів голосових складок - активний процес з частотою коливань, що дорівнює частоті нервових імпульсів, що надходять по зворотному нерву. Повітряний струмінь, що утворюється під час видиху, є не рушійною силою коливальних рухів голосових складок, як пояснює міоеластіческая теорія, а матеріалом, з якого генерується енергія - звук [4]; [5]; [8].

  Отже, частота звуку, що виникає в гортані, залежить від збудливості поворотних нервів, а також їх здатності проводити нервові рухові імпульси.

  В одиницю часу період збудливості поворотних нервів становить 20 хронаксіі. Отже, максимальна частота імпульсів, яку може проводити будь-аксон ніжнегортанного нерва, становить 1000/20 хронаксіі. Гортань людини може генерувати звук з частотою до 500 Гц. Це - однофазний режим проведення рухових нервових імпульсів з м'язовим відповіддю. Для освіти тонів більш високої частоти потрібно двох-і більше фазний режим, який досягається внаслідок «функціонального розщеплення» нервово-м'язових імпульсів. R. Husson вважає, що зародження нервових фонаторних імпульсів відбувається на трьох рівнях центральної нервової системи: кортикальном, діенцефальних і бульварному, кожен з яких має «власну частоту ритму». Однак ця теорія не отримала підтвердження.

  J. Perello висунув мукоундулярную теорію фонації, згідно з якою вібрація голосової складки не що інше, як своєрідне хвилеподібний ковзання слизової оболонки, що покриває голосові складки. Хвилеподібний рух виникає в субхордальной області, поширюється догори і спереду назад, проходить по краю голосових складок догори і гасне біля входу в гортанний шлуночок. На думку, ця теорія дає чисто механічне пояснення механізму фонації і не відображає складному взаємозв'язку і взаємозалежності діяльності м'язів гортані і центральної нервової системи [4].

  Поруч радянських вчених доведено залежність частоти коливань голосових складок від штучної зміни тиску в ротовій порожнині Дмитрієв Л. Б., Морозов В. П., [18]; [14]. Збільшення тиску в ротовій порожнині призводить до зменшення частоти основного тону аж до повного припинення коливань, а зменшення тиску - до підвищення частоти основного тону. Реакція голосових складок залежить від швидкості збільшення або зменшення внутриротового тиску;

  Таким чином, голосообразование у людини - дуже складний механізм тісної взаємодії органів і систем з їх біологічними зворотними зв'язками на основі слухового, вібраційного і проприоцептивного аналізаторів, що сигналізують в центральну нервову систему про їх стан і діяльність.

  1.2 Види порушень голосу і їх характерні прояви у дітей з різними мовними розладами

  Порушення голосу у дітей - складна проблема, яка потребує пильної уваги фахівців. У багатьох випадках причини порушень невідомі або незрозумілі, тому таких дітей необхідно ретельно і всебічно обстежити, так як без точного діагнозу неможливо розробити вичерпний план лікування. Встановлення діагнозу і реабілітація, як правило, вимагають тривалого часу і терпіння. Програма лікування порушень голосу складається з чотирьох етапів. [4]

  В діагностиці та лікуванні повинні брати участь фахівці в таких різних областях, як патологія голосу і мови, аудіологія, клінічна психологія, соціологія, стоматологія, отоларингологія, педіатрія, алергологія, рентгенологія, пластична хірургія, неврологія і психіатрія. Порушення голосу у дитини може бути вперше виявлено одним з цих фахівців. Наприклад, важку форму гіперназальность у дитини може виявити при огляді шкільний логопед, а дитину з охриплим голосом батьки можуть показати сімейного лікаря або Ларингологія. Порушення голосу у дітей зазвичай виявляють у школі, а вихідне обстеження часто проводять у відділеннях патології мови різних лікарень, залучаючи всіх необхідних фахівців.

  В процесі обстеження оцінюють всі аспекти порушення голосу: ларингеальний тон, гучність, висоту тону, резонанс. Ретельно збирають анамнез. Результати обстеження заносять в історію хвороби поряд з даними специфічних тестів та лабораторних досліджень, необхідних для виявлення причин порушень; на підставі отриманих результатів встановлюють діагноз. Часто це буває важко зробити, тому що одні й ті ж симптоми можуть бути обумовлені різними причинами, наприклад, гіперназалиюсть може бути наслідком неправильного заучування, наслідування або недостатності піднебінно-глоткового клапана. Після встановлення діагнозу складають план лікування і прогнозують ступінь очікуваного поліпшення. Лікування може включати голосову терапію, різні медичні процедури, в тому числі стоматологічні і хірургічні, а також психотерапію.

  Вивчення людського голосу сучасною наукою багатопланово. З акустичної точки зору, голос аналізується як поєднання різноманітних за частотою, амплітудою, спектру звуків, відтворених голосовим апаратом людини і суб'єктивно сприймаються у вигляді висоти, сили, тембру. Як анатомо-фізіологічний процес, голос є складно організований нервово-м'язовий акт і відображає особливості вищої нервової діяльності. Голосова функція, безпосередньо пов'язана з усним мовленням, має виключно важливе соціальне значення, забезпечуючи можливість передачі інформації і спілкування між людьми.

  Представлені теоретичні дані, що характеризують закономірності розвитку дитячого голосу з урахуванням вікових та анатомо-фізіологічних особливостей. Голосові реакції вже в перші місяці життя стають засобом емоційного спілкування дитини з матір'ю, в процесі якого протікає його раннє психічний і мовний розвиток по А.Н.Гвоздев, Е.Н. Винарская, М.Є. Хватцев [28]; [4]; [9] Продовжуючи збагачуватися і вдосконалюватися, голос дітей поступово набуває свої характерні якості, на думку А.І. Максаков, І. Максимов,

  Н.Д. Орлова, М.С. Грачова [14]; [20]; [4]; [6].

  Складність механізму голосоутворення обумовлює те різноманіття чинників, які забезпечують повноцінний розвиток голосу дітей. У числі таких факторів багато дослідників розглядають сформованість фізіологічного і фонационного дихання в нормі

  Н.І. Жинкин, Е.К. Сійрде і при мовної патології Л.І. Белякова,

  І.І. Єрмакова, М.В. Ішюлітова, К.А. Семенова та інші, збереження слухового сприйняття (Д.К. Вільсон, Е.В. Лаврова, Е.Н. Пустиннікова,

  Е. Седлачкова), стан носової порожнини, носо-і ротоглотки

  (Тобто Шамшева, Н.Ф. Лебедєва, І. Максимов та інші). [14]; [5]; [13];

  Голосова функція дітей, що мають важкі мовні розлади, формується спотворено. Порушення голосоутворення поступово набувають стійкий, виражений характер. Що міститься в першому розділі аналіз літературних джерел за темою дослідження показав, що, розглядаючи структуру мовного дефекту при ринолалии, дизартрії, порушення голосової функції відзначають практично всі вітчизняні автори (Є. Мастюкова, Е.Ф. Архипова, О.В. Правдіна, К. А Семенова, М. В. Іпполітова, Т.Н. Воронцова, І.І. Єрмакова, Л.І. Вансовская) і зарубіжні вчені (М. Земан, А. Мітріновіч-Моджеєвська і інші). Погляди на природу голосових порушень при заїкання вельми суперечливі. Часто автори вказують на наявність судом в голосовому апараті, не розглядаючи якість акустичних характеристик голосу

  (В.А. Курши, Н.П. Тяпугин). Інші дослідники відзначають зміну параметрів голосу і інтонаційної сторони мови при заїкання (М. Земан, Л. І. Белякова, Е.А. Дьякова, Е.В. Оганесян, Л.З. Арутюнян,

  В.І. Філімонова). Практично не вивчено стан голосової функції і інтонаційної сторони мови при алалії.

  Традиційно виділяють чотири типи порушень голосу: порушення тембру голосу, який визначається формою коливання голосових складок і наявністю обертонів - додаткових тонів, що приєднуються до основного тону певне поєднання обертонів створює індивідуальну забарвлення голосу. Тембр голосу змінюється в залежності від віку людини. Зміни гучності, яка залежить від ступеня змикання і амплітуди коливання голосових складок. Зміни висоти тону, яка залежить від частоти коливань голосових складок і служить основним засобом для передачі емоційної і смислової виразності мовлення, а також порушення резонансу. Відхилення від норми темпу мови іноді вважають п'ятої категорією порушення голосу, але частіше їх відносять до порушень артикуляції і ритму.

  Порушення тембру голосу

  Зміни голосу викликані порушенням ларингеального тони, в основі якого лежить звук, що утворюється на рівні голосових складок. Такі порушення, як огрубіння, придих, захриплість або надмірно виражена Дикротичний дисфония, відносяться до дефектів освіти тони.

  Перш ніж охарактеризувати специфічні порушення тембру голосу, необхідно розглянути чинники, від яких він залежить. Тембр голосу визначається чотирма основними факторами

  1. Він може змінюватися через порушення будови однієї або декількох частин голосового механізму.

  2. Фізіологічний стан м'язів і поверхонь гортані, глотки, порожнин носа і рота має відповідати нормі.

  3. Серйозний вплив на тембр голосу можуть надати емоційні перевантаження, як хронічні, так і гострі.

  4. Тембр голосу залежить і від того, як використовується голосовий апарат.

  При неправильному використанні він може змінюватися.

  Також ряд вчених, що займаються проблемою порушення голосу, в тому числі і Д.К. Вільсон, виділяють різновиди порушень тембру. Розглянемо основні з них.

  Огрубіння голосу. Затверділий голос неприємний і ріже слух. Він може супроводжуватися дикротичної дисфонией, напругою, локалізованим в області гортані, а також частим виникненням твердої голосової атаки. При твердій голосової атаці відбувається щільне змикання голосових складок, що викликає затримку повітря під голосовою щілиною. Для розкриття складок необхідна більша, ніж в нормі, тиск. Це призводить до того, що голос стає здавленим і різким огрубів голос може мати знижену висоту тону, а також бути слабким, оскільки багатьом людям важко говорити досить голосно на низькому тоні.

  Придих. Голос з придихом представляє собою комбінацію звуків, що видаються голосовими складками, і схожих на шепіт компонентів шуму, виробленого турбулентним потоком повітря. При придихом знижено аддукціонно напруга, а також ослаблені серединна компресія і поздовжнє напруга голосових складок. В результаті цього голосові складки вібрують неефективно і не завжди сходяться по середній лінії.

  При цьому невібрірующій повітря проходить між голосовими складками, в результаті чого до голосу додається шумовий компонент. Голосові складки вібрують, однак через нещільного їх змикання між ними постійно проходить повітря, в результаті чого слабшає сила голосу і знижується висота тону. Придих може бути слабо вираженим і різким. У першому випадку шумовий компонент невеликий, тоді як при різко вираженому придихом фонация пропадає і залишається тільки шепіт.

  Охриплість.Захриплість виникає час від часу майже у всіх людей. Часто логопеди не надають їй значення, оскільки вона зазвичай пов'язана з застудою і зникає разом з нею. Проте вона іноді є єдиною ознакою ураження гортані і може бути важливим симптомом різних захворювань. Не можна залишати без уваги захриплість, яка зберігається більше 10 днів. Необхідно виявити причини захриплості, по можливості усувати їх і призначати голосову терапію. Терміном «захриплість» часто позначають будь-які порушення ларингеального тони, проте фахівець повинен вміти відрізнити хрипкий голос від різкого і прідихательних.

  Дикротичний дисфония. Вона може бути відтворена свідомо шляхом спокійній фонації на найнижчому тоні, щоб звук викликався з гортані окремими порціями. Якщо Дикротичний дисфония виражена слабо, то її не слід розглядати як відхилення від норми, частота основного тону знижується до 92-2 Гц. Голосова щілина відкрита дуже короткий час і закрита дуже довго, протягом одного циклу не виявлено багаторазового відкриття і закриття щілини.

  Під час дикротичної дисфонии відзначено зниження швидкості повітряного потоку і високий тиск в подскладочном просторі Логопед повинен ретельно оцінювати зміна ларингеального тони, щоб відрізнити Дикротичний дисфонію від інших типів дисфункції гортані.

  Розглядаючи порушення резонансу, логопед стикається з двома основними типами порушень: гіперназальность-надмірним використанням носової порожнини як резонатора і гіпоназальность - недостатнім її використанням. Гіперназальность (гугнявість) є однією з особливостей деяких регіональних діалектів, вона також може імітувати свідомо чи несвідомо.

  Вторинні порушення резонансу включають поєднання гіпо і гіперназальность, а також тупиковий резонанс, коли звук концентрується в носовій порожнині внаслідок часткового або повного закриття передніх відділів ніздрів. Гіперназальность і гіпоназальность зазвичай відносять до порушень голосу. Ми також розглядаємо первинні і вторинні порушення резонансу, як одну з форм порушення голосу.

  Повернемося до гіперназальность. У будь-якій мові присутній в тій чи іншій мірі носової резонанс. Звуки м, і, н в нормі носові. Назалізація голосних звуків не є нормою і розглядається як гіперназальность. Гіперназальность може зустрічатися при проголошенні деяких приголосних, коли потрібно створення дихального тиск в порожнині рота. Іноді ці звуки вимовляються через ніс з характерним пирханням. Існують два типи назальной емісії повітря. У першому випадку виникає чутна турбулентність в результаті неповного закриття небноглоточного клапана при проголошенні цих приголосних, коли потрібно створити підвищений тиск в порожнині рота. У другому випадку назальная емісія або резонанс виникають при проголошенні в процесі мовлення голосних або дзвінких приголосних. Може зустрічатися ассимиляционная гіперназальность, коли голосні, вимовлені до або після м, н і нь, занадто носових через близьке сусідство з нормально носових звуками. Глотковий резонанс полягає в неправильній локалізації звуку в глотці і задніх відділах порожнини рота і часто носить назву «глотковими» або «відсутність проекції». Мабуть, в цих випадках звук концентрується в обмеженому просторі між голосовою щілиною і спинкою мови. Мова людей з недостатністю небноглоточного клапана характеризується надмірною назальной емісією звуків, гіперназальность і неадекватним ротовим диханням, що серйозно погіршує якість голосу і артикуляцію.

  Так гіпоназальность навпаки представляє собою недолік носового резонансу в фонемах м, і, нь. Людина говорить так, як ніби він застуджений, а при різко вираженій формі гіпоназальность б звучить як м, д - як н, що призводить до словесної плутанини. Наприклад, бог звучить як міг, код - як кін.

  Порушення гучності також відноситься до розладів голосу. Дитина в силу звички може розмовляти так голосно, що всі сусіди знаходяться в курсі його справ. Його голос можна легко розчути в шумі шкільної їдальні, вчитель постійно просить його говорити тихіше, він голосніше за всіх співає. І навпаки, завжди знайдеться дитина (зазвичай дівчинка) з тихим голосом, якого дуже важко розчути. Всі просять її говорити голосніше і повторювати сказане, що змушує її говорити тільки в разі потреби. Коли вона читає вголос, ніхто в класі її не чує, і вчитель думає, що вона недостатньо підготовлена. Часто її вважають надмірно сором'язливою, але вся справа полягає лише в недостатній гучності голосу. У дітей з порушеннями гучності голосу необхідно досліджувати слух.

  Результати досліджень рівня гучності залежать від відстані між мовцем і вимірювальним приладом. При вимірюванні рівня гучності на відстані приблизно 1 м від вимірювального приладу гучна мова досягає 86 дБ, а тиха - 46 дБ. При визначенні відповідної гучності можна керуватися найбільш комфортним рівнем сприйняття.

  І остання, четверта характеристика порушень голосу, порушення висоти тону. Про це відхиленні у дитини говорять в тих випадках, коли його голос має одну або кілька з наведених нижче ознак: занадто високу або занадто низьку частоту основного тону; дуже вузький частотний діапазон; надмірні провали висоти тону; занадто високий або низький для даної ситуації тон. Висота тону, характерна для дитячого голосу, але збереглася і після того віку, коли відбувається перебудова голосу, повинна розглядатися як серйозне відхилення від норми. При перебудові голос у хлопчиків падає по висоті приблизно на одну октаву, а у дівчаток - на 3 або 4 півтони.

  Якщо в голосі дитини 12 років присутні високі тони, то він особливо не відрізняється від інших дітей. Однак у дитини 14 або 15 років, будь то дівчинка чи хлопчик, голос вже повинен змінюватися. Якщо у хлопчика не відбувається змін голосу або у дівчинки голос стає занадто низьким, необхідно вживати відповідних заходів. Наприклад, у одного 17-річного рослого старшокласника був дуже високий голос. Обстеження, проведене сімейним лікарем, Ларингологія і психологом, не виявило органічних або фізіологічних відхилень. Уже після перших сеансів голосової терапії нам вдалося знизити висоту тону майже на цілу октаву і приблизно через місяць використання більш низького голосу увійшло у нього в звичку [6].

  Розглянемо твердження І.Б. Кареліна. У спеціальній літературі [10], вона описує, що порушення голосу також спостерігаються у дітей з мінімальними дизартрическими розладами (МДР) - це порушення мови центрального генезу, що характеризуються Комбінаторно розладів мовної діяльності: артикуляції, дихання, голосу, міміки і просодической сторони мови. Мінімальні дизартрические розлади займають проміжне положення між дислалией і дизартрією, тому у вітчизняній спеціальній літературі для позначення цього порушення використовується термін «стерта дизартрія», запропонований О.А.Токаревой [3]. Всі симптоми при МДР проявляються в різко вираженій формі. Основний симптом МДР - стійке порушення вимови, яке важко піддається корекції і негативно впливає на формування інших сторін мови.

  Для всіх дітей з МДР характерно полиморфное порушення звуковимови. Поширеність порушення вимови різних груп звуків у даної категорії дітей характеризується певними особливостями, які обумовлені складною взаємодією речеслухового й мовленнєвого аналізаторів і акустичної близькістю звуків.

  Поряд з вираженими розладами звуковимови у дітей з цією мовною патологією спостерігається порушення формування інтонаційної структури пропозиції. При цьому більш порушеним є процес слуховий диференціації інтонаційних структур, ніж процес їх самостійної реалізації.

  Голосові порушення у дітей з МДР обумовлені нечіткої артикуляцією і легкими парезами м'язів гортані, в результаті чого порушені всі характеристики музичності мови. У дітей з МДР відзначається недорозвинення фонематичного сприйняття, що виявляється в порушенні слухової диференціації звуків і порушення фонематичного аналізу. Відхилення в розвитку лексики та граматичного ладу виявляються похідними і носять характер вторинних порушень.

  В основі звукопроізносітельной розладів при МДР лежать органічні порушення центральної нервової системи, які проявляються у формі легких парезів, зміни тонусу м'язів, гіперкінезів і патологічних рефлексів; моторна недостатність артикуляційного апарату і загальної рухової сфери, обумовлена ​​діспраксіческімі розладами. Диференційована корекція рухової сфери і артикуляційної моторики дітей дозволяє усунути порушення звуковимови, просодической сторони мови, сприяє нормалізації лексико-граматичної сторони мовлення.

  Е.Ф. Архипова описує порушення голосу у дітей з церебральним паралічем, таким чином, інтонаційні розлади відносять до основних і часто найбільш стійким ознаками дизартрії [3]. Саме вони найбільшою мірою впливають на розбірливість, емоційну виразність мови дітей. Порушення голосу обумовлені парезами м'язів мови, губ, м'якого піднебіння, голосових складок, м'язів гортані, змінами їх м'язового тонусу і обмеженням рухливості. При цьому найбільше значення має паретичной м'язів гортані. Особливо це відноситься до перстнещітовідной м'язам, що натягують істинні голосові зв'язки. При ураженні м'язів гортані голос стає слабким, немелодійний.

  Рухи гортані тісно пов'язані з рухами мови, неба, нижньої щелепи. Тому при важкій спастичності зазначених м'язів і різкому обмеженні їх рухів зазвичай спостерігаються виражені порушення голосу.

  Для виникнення голосу велике значення має вібрація голосових зв'язок. Спастичне скорочення м'язів голосового апарату, може порушувати можливість вібрації голосових зв'язок і буде ускладнювати процес утворення дзвінких приголосних, які в цих умовах будуть замінюватися глухими. Вібрація голосових зв'язок порушується також при слабкості і паретичной м'язів голосового апарату. Сила голосу в цих умовах стає мінімальною.

  Недостатність проприоцептивной імпульсації від органів артикуляції, дихання і голосоутворення у всіх випадках ускладнює порушення голосу у дітей з церебральним паралічем.

  Порушення голосу у дітей з церебральним паралічем вкрай різноманітні. При різних формах дизартрії вони носять специфічний характер. Однак найбільш часто відзначаються недостатня сила голосу (голос слабкий, тихий, вичерпується в процесі мовлення), відхилення тембру голосу (глухий, нозалізованний, хрипкий, монотонний, здавлений, тьмяний, може бути гортанним, форсованим, напруженим, переривчастим і т.д.) , слабка вираженість або відсутність голосових модуляцій (дитина не може довільно змінювати висоту тону). Необхідно відзначити, що порушення голосу у дітей з церебральним паралічем значно посилюються при вираженості у них позотонических рефлексів. Тому в цих випадках робота над голосом повинна починатися в рефлекс заборонних позиціях. Робота над голосом завжди є тільки однією з ланок комплексної реабілітації дітей з церебральним паралічем. Для розвитку голосу у цих дітей можуть бути використані різні містяться в логопедичної літературі ортофоніческіе вправи. Мета цих вправ - розвиток координованої діяльності дихання, артикуляції і фонації. У дітей з церебральним паралічем ці вправи модифікуються залежно від форми дизартрії і клінічної картини захворювання в цілому.

  Багато логопеди вважають, що частота порушень голосу у дітей зростає.На думку логопедів, в останні роки порушеннями голосу страждають 5-6% дітей. Половина з них має потребу в регулярному логопедическом лікуванні, а інша половина - в спостереженні лікарів інших профілів. [4]

  1.3 Логопедична робота з розвитку та корекції голоси у дітей

  Для попередження різних голосових розладів дуже важлива охорона і виховання голосу з раннього дитинства. Кожен педагог повинен знати, що розвиток голосу йде поступово, що дитячий голосовий апарат ще слабкий і форсування голосу може завдати непоправної шкоди. Крикливий спів в діапазоні, що не відповідає дитячому голос, викликає перенапруження голосового апарату, що може привести до функціональних н органічних порушень. Діти з раннього віку повинні чути м'які мелодійні голоси з точними і виразними інтонаціями. Володіючи великою подражательностью, вони легко засвоюють інтонацію і спосіб голосоподачи оточуючих їх дорослих. Основними профілактичними заходами попередження патології голосу є загартовування організму, оволодіння практичними навичками найбільш раціонального діафрагмального дихання і м'якою атаки голосоподачи. [17]

  Вторинна профілактика полягає в запобіганні дефектів і нашарувань, які є наслідком голосової патології. Це в першу чергу невротичні реакції на дефект, які обтяжують розвиток основного порушення.

  Профілактичні заходи проводяться і після завершення відновлення голосу. Триває диспансерне спостереження у лікаря і логопеда для контролю за станом голосового апарату і якістю голосу.

  Всі закінчили курс відновлення отримують рекомендації щодо дотримання голосового режиму. Дотримання профілактичних заходів, регулярне диспансерне спостереження у фахівців запобігає рецидивам голосових розладів, забезпечує стійкість досягнутих результатів. [17]

  Відновлення голосу у дітей при органічних захворюваннях гортані - складний і тривалий процес. Труднощі логопедичної роботи з цими дітьми обумовлені кількома негативними факторами, з яких основне значення має порушення анатомічної цілісності гортані в результаті операцій, а також раннє настання захворювання гортані (частіше до трьох років) і його несприятливий вплив на психофізичний і мовленнєвий розвиток дитини. Всі зазначені фактори диктують необхідність проведення логопедичних занять з урахуванням особливостей розвитку дитячого організму, з використанням основних дидактичних принципів педагогіки: наочності, доступності, поступового ускладнення матеріалу. Дитина молодшого віку часом не розуміє що пред'являються йому вимог, не проявляє інтересу до занять. Тому його потрібно зацікавити яскравим, наочним матеріалом, все пояснення давати в простій, образній і зрозумілій формі, широко використовувати ігри.

  Позитивний результат логопедичної роботи досягається завдяки великим компенсаторним можливостям дитячого організму. Як відомо, у дитини компенсаторні можливості до відновлення втраченої функції організму вище, ніж у дорослих, і остання відновлюється швидше і краще при створенні відповідних сприятливих умов розвитку, виховання і навчання. Так, у дітей з органічними порушеннями голосу в результаті логопедичних занять роль деформованих або відсутніх істинних голосових складок беруть на себе неправдиві складки, утворюючи ложносвязочний голос.

  При відновленні голосу доцільно застосовувати так звану «щадну» терапію. Один з представників цього методу - Г. Шоппом ще в 1888 р вказав на важливість проведення масажу, який діє на мускулатуру і на слизову оболонку гортані, регулює кровообіг, зменшує кількість слизу.

  Методика занять при розладах голоси найменше розроблена в логопедії. Останнім часом над вирішенням цієї проблеми почали працювати спільно логопеди, лікарі-отоларингологи та фоніатра.

  Що стосується органічних порушень голосу у дітей, то поодинокі клінічні спостереження не вичерпують суті проблеми і не вказують на найбільш доцільний і щадний шлях відновного навчання. Тим часом без спеціальних логопедичних занять ці діти рідко опановують звучною мовою, що обмежує можливості їх спілкування, затримує повноцінний розвиток особистості.

  Тому перед фахівцями постало завдання розробити методику відновлення голосу у дітей при органічних захворюваннях гортані, користуючись найбільш гуманними, що не травмують дитини методами.

  У процесі педагогічного експерименту фахівці прийшли до висновку, що комплексний медико-педагогічний і логопедичний підхід до порушень голосу створює найбільш сприятливі можливості для впливу на особистість дитини і відновлення його голосової функції. Отже, це полягає в поєднанні ортофоніческіх вправ з психотерапією, лікувальною фізкультурою і рядом інших лікувальних заходів.

  Ортофонія - спеціальний метод лікування розладів голосової функції артикуляційних, дихальними і голосовими вправами. Мета ортофоніческого лікування - відновлення порушеного автоматизму в роботі гортані, у функціях дихання і артикуляції. Основи цього методу були закладені ще в кінці XIX ст. Згодом радянські фоніатра і отоларингологи, логопеди, зарубіжні фахівці поглибили і розширили зміст цього методу.

  Що ж стосується робіт зарубіжних фахівців, то Д.К. Вільсон пропонує свою методику корекції порушень голосу [4].

  Вона складається з чотирьох фаз.

  У першій фазі «Введення в голосову терапію» автор пропонує вирішити два основні завдання:

  - проаналізувати результати допоміжних досліджень

  - здійснити аудіо та відеозаписи мови дитини

  Дитині пояснюють сутність порушень його голосу і обговорюють в загальних рисах програму лікування. Заводять спеціальну голосову зошит.

  У другій фазі «Аналіз голосу» завершують ретельний аналіз голосу дитини. Для оцінки голосових характеристик і визначення завдань терапії застосовують систему Баффало III, що складається з 10 карт. Складають розклад сеансів терапії і прогнозують результати.

  Третя фаза «Зміна голосового поведінки» включає ретельно продумані заходи з лікування порушень голосу. Перед проведенням 10-ступінчастою терапії дитині пояснюють її сутність. Сама терапія включає тренування слухового сприйняття і негативну практику. Обговорюють прояви різних форм перенапруги голосу і здійснюють програму, спрямовану на їх усунення або зменшення. Метою кожної лікувальної процедури є зміна певних характеристик голосу: поліпшення ларингеального тони, ротового і носового резонансу, зміна гучності, висоти тону, темпу і чіткість мовлення, а також просодических параметрів мови. Необхідно постійно підкреслювати досягнуті зміни голосу і мови і закріплювати нові навички спілкування.

  І, нарешті, четверта фаза «Постановка хорошого голосу» включає в себе використання спеціальних технічних прийомів. У цій фазі створюють основу для правильного використання голосу, що включає зменшення гіпертензії і досягнення збалансованого м'язового тонусу; застосовують специфічні вправи для підвищення тонусу голосу. Ретельно дотримуючись 10-ступеневою схемою тренування слухового сприйняття, домагаються зміни голосу і формування нових голосових навичок. [4]

  Розглянемо детальніше методику відновлення голосу, яку пропонує нам наша співвітчизниця К.С. Алмазова. [2] Курс логопедичних занять з відновлення голосу складається з двох етапів - підготовчого та відновного і включає психотерапію, артикуляционную, дихальну, гімнастику і голосові вправи.

  У підготовчому етапі логопедичних занять необхідно отримати анамнестичні відомості про дитину, а також систематизувати та узагальнити дані клінічного, психолого-педагогічного та логопедичного обстеження (організаційний момент). Голос і мова дитини записуються на магнітофоні, дихання - на кімографі.

  У дітей із захворюваннями гортані часто виявлено астенічний стан організму, зміни в будові функції нервово-м'язового апарату гортані, порушення емоційно-вольової сфери, затримка мовного розвитку і тривалий розлад голосової функції. Всі ці відомості дають можливість розкрити особливості розвитку дитини, виробити шляхи і засоби відновлювальної роботи, початковою ланкою якої є психотерапія.

  Одночасно з психотерапією проводиться артикуляційна гімнастика. Як зазначалося, артикуляції надається важливе значення в процесі фонації. Саме тут оформляється тембр голосу, формуються голосні і приголосні звуки. Крім того, чим краще і точніше артикуляція, тим доцільніше і точніше функція голосових складок. Мета артикуляційної гімнастики - виробити чіткість, спритність, правильність рухів усіх частин апарату артикуляції і координовану його роботу з органами дихання і голосоутворення. Необхідно, з одного боку, звільнити артикуляційні м'язи від напруженості, скутості або, навпаки, від млявості, слабкості, паретичной.

  Для зняття напруги артикуляційного апарату і підвищення його тонусу застосовується гігієнічний масаж. Проводиться погладжування кінчиками пальців:

  а) від середини лоба до скронь і навколо очей до перенісся,

  б) від перенісся до привушної западині,

  в) від кінчика носа по його спинці вгору і назад,

  г) гвинтоподібні руху навколо кінчика носа з переходом на верхню і нижню губу.

  Вібраційний масаж полягає в битті крил носа з одночасним проголошенням звуку м.

  Масаж активізує руху лицьової мускулатури, покращує міміку обличчя. Слідом за масажем дитина вчиться самостійно морщити лоб, ніс, хмуритися, зрушувати брови, надувати щоки, посміхатися. Всі ці вправи поліпшують забарвлення голосу, його силу і тембр, так як, за даними фізіології, робота мімічних м'язів, роздратування шкіри обличчя підвищують тонус голосових м'язів.

  Одночасно з масажем проводиться артикуляційна гімнастика, диференційована для різних частин апарату артикуляції.

  Таким чином, специфіка проведення артикуляційної гімнастики полягає не тільки в тому, що звертається особлива увага на силу, чіткість, навіть деяку утрирування артикуляційних рухів, але і на вміння поєднувати рух з шепітної, а в подальшому і з гучним звуком.

  Велике значення має збільшення рухливості м'якого піднебіння, розвиток рухів нижньої щелепи і голосових складок.

  1) Одночасно з артикуляційних вправами (СО2-3-го заняття) проводиться дихальна гімнастика - статична і динамічна.

  Мета статичних дихальних вправ - вироблення диференційованого дихання через рот і ніс, придбання навичок мовного ніжнереберно-діафрагмального або грудо-черевного типу дихання з переважною тренуванням подовженого видиху.

  Так в поєднанні артикуляційних і простих дихальних вправ формуються навички мовного дихання.

  Для розвитку фонационного дихання також підбираються вправи, що тренують диференційований зітхання і видих через рот і ніс. Ці вправи готують дихальний апарат до фонації, допомагають відчути роботу дихальних м'язів, особливо діафрагми.

  II.Відновлювальний (основний) етап логопедичних занять

  Труднощі логопедичної роботи з відновлення голосу у дітей з органічними ураженнями гортані зумовлені низкою факторів: порушенням анатомічної цілісності гортані, фізичної ослабленностью дитини, зниженням активності його вищих психічних процесів, затримкою мовного розвитку. Тому методика відновлення органічних порушень голосу у дітей суттєво відрізняється від методів постановки мовного голосу, відновлення голосу при функціональних його порушеннях у дорослих. При органічних розладах голосоутворення особливого значення набуває знання анатомо-фізіологічних механізмів мови і голосу в нормі та патології. Використовуючи дані фізіології, фонетики, фонології, акустики, Е.С. Алмазова пропонує певну систему вправ для викликання і закріплення голосу у дітей. При цьому враховується наростання вимовних труднощів для дитини, пов'язаних з більшим чи меншим ступенем напруги голосових складок, артикуляційних органів, збільшенням імпедансу і подсвязочного тиску повітря. Крім того, утворення голосних і приголосних звуків залежить від посилення або ослаблення обертонів при попаданні їх в ту чи іншу область частот (т. Е. Форматну область), а також від способу, місця їх освіти, участі голосу і шуму, обсягу глоткового і ротового резонаторів. Всі ці дані дозволяють представити весь процес відновлення голосу у вигляді трьох поступово ускладнюються розділів роботи:

  1. Зародження звуку голосу, який є найбільш важливим, складним і тривалим процесом відновного навчання. Звук голосу доцільно викликати на квиління або імітації мукання. Отриманий звук голосу (м) поєднується з голосними у, о, а, і в прямих і зворотних складах. Цей процес триває в середньому три місяці. Викликання голоси близько 1-1,5 місяців.

  Якість отриманого голосу залежить від ряду факторів, у тому числі першорядне значення має повноцінність функції істинних голосових складок, тяжкість і тривалість захворювання гортані і порушення голосу, нарешті, психологічна підготовка дитини, і його бажання відновити голос.

  1. Закріплення отриманого голосу складається з трьох етапів: автоматизація отриманого голосу шляхом введення його в склади, слова, фрази з усіма голосними і приголосними; Розвиток висоти, сили, тембру, модуляцій голосу, ритміко-мелодико-інтанаціонной сторони мови; постановка співочого голосу.

  Вся система логопедичних занять по закріпленню голоси побудована на дидактичному принципі поступового переходу від простого до складного в залежності від віку дитини, індивідуальних особливостей його особистості, стану і розвитку мовної та голосової функції.

  2. Автоматизація процесу голосоутворення полягає у введенні голосу в повсякденну мовну практику дитини, наше завдання навчити його користуватися гучним, дзвінким голосом вільно, легко, без напруги, втоми і форсування звуку. Заняття з дітьми необхідно будувати з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей. Вони повинні бути емоційними, яскравими, живими, образними, наочними, доступними і різноманітними.

  Таким чином, виходячи з етіології і патогенезу захворювань, грунтуючись на дидактичних і методологічних принципах, логопедическое вплив при патології голосу передбачає активізацію і координацію голосового апарату педагогічними прийомами. У ряді випадків спеціальна постановка голосу - єдиний спосіб подолання порушень. Подальші дослідження механізмів голосоутворення намітять нові, більш ефективні шляхи відновлювальної роботи. В даний час назріла серйозна потреба більш повного і глибокого вивчення патології голосу у дітей, особливостей її прояву і розробки способів відновлення.

  Аналізуючи теоретичну частину дипломної роботи, ми бачимо, що порушення голосу різного генезу дуже поширений вид патології і вимагає ретельну роботу по виявленню і корекції даного порушення.

  Отже, вся система логопедичних занять по закріпленню голоси побудована на дидактичному принципі поступового переходу від простого до складного в залежності від віку дитини, індивідуальних особливостей його особистості, стану і розвитку мовної та голосової функції.

  2. Організація і зміст експериментально - дослідницької роботи

  2.1. Виявлення якісних характеристик голосу у дошкільнят в ході логопедичного обстеження

  Дослідження проводилося на базі дошкільного навчального закладу № 3 «Ягідка», п. Бабстово.

  Мета констатуючого етапу: виявити особливості голосу у дітей середнього дошкільного віку.

  Нами було обстежено 8 дітей з нормальним голосовим порушенням і з порушенням голосу. Робота з обстеження проводилася з вересня по листопад 2004 року. Нами обстежені діти у віці 4 - х років (середня група).

  Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

  1. Провести діагностику стану голосу у дітей 4 - х років.

  2. Провести кількісний та якісний порівняльний аналіз результатів проведеного дослідження.

  Для вирішення поставлених завдань нами були підібрані діагностичні методики, описані в роботах А.В. Новікової,

  Д.К. Вільсона, І.І. Єрмакової, В.І. Селіверстова, Е.С. Алмазова.

  Дослідження медичних карт показало нам, що майже у всіх дітей спостерігалися часті простудні захворювання, гострі респіраторні захворювання (ГРВІ), отити, інфекційні захворювання. Слід пам'ятати, Що, будь-яка патологія органів і систем (серцево-судинна, нервова, дихальна) може привести до порушення голосоутворення у дітей, а простудні захворювання можуть послабити голосову функцію.

  Дослідження включало: обстеження стану звуковимови, спеціальне вивчення стану основних якостей голосу.

  Серія I «Обстеження звуковимови»

  Проводилося за допомогою наступних завдань: пропонувалися предметні картинки на дослідження проголошення свистячих звуків.

  1) собака - маска - ніс, сіно - волошка - гусак

  замок - коза, зима - магазин

  чапля - яйце - огірок

  пропонувалися предметні картинки на дослідження проголошення шиплячих звуків

  2) шуба - кішка - очерет

  жук - ножі

  щука - речі - лящ

  чашка - окуляри - м'яч

  Для третього завдання пропонували предметні картинки зі звуком Р.

  3) риба - корова - сокира 5) кіт - сокіл - клубок

  річка - варення - двері гусак - папір

  4) лампа - молоко - крейда хліб - цукор - півень

  стрічка - колесо - сіль йод - майка - трамвай

  Система оцінки дослідження звуковимови. (Всі звуки умовно діляться на 5 груп: 1 - свистячі, 2 - шиплячі, 3 - р, р, 4 - л, л, 5 - інші звуки. Вимова звуків кожної групи оцінюється окремо.

  3 бали - правильна вимова всіх звуків в будь-яких мовних ситуаціях;

  1,5 бала - один або кілька звуків групи ізольовано і відбитого вимовляються правильно, але іноді піддаються спотворень або замін в самостійній мові, т. Е. Недостатньо автоматизовані;

  1 бал - в будь-якій позиції спотворюється або замінюється лише один звук групи;

  0 балів - спотворень або замін піддаються всі або кілька звуків групи

  Бали, нараховані на кожну групу, підсумовуються. Максимальна кількість балів - 15.

  Були визначені рівні стану звуковимови.

  Високий рівень - 14 - 15 балів

  Середній рівень - 10 - 14 балів

  Низький рівень - 10 і менше балів

  Результати показані в таблиці 2.1

  Таблиця 2.1

  Результати обстеження стану звуковимови у дітей експериментальної групи.

  рівні

  Кількість дітей

  високий

  середній

  низький

  Кирилко Лена

  -

  +

  Буреева Іра

  -

  +

  Возмолов Артем

  -

  +

  Анфаль Максим

  -

  +

  Билков Костя

  -

  +

  Пазднікова Наташа

  -

  +

  Арбетмон Світу

  -

  +

  Дпіа Родіон

  -

  +

  Роблячи аналіз по таблиці високого рівня зафіксовано не було, на середньому рівні четверо дітей і на низькому чотири людини.

  Таким чином, можна зробити аналіз, що на основі проведеного дослідження звуковимови у всіх дітей була виявлена ​​недоліки вимови звуків р і р, звуків л і л, а також недоліки вимови свистячих. У Родіона, Кістки і Максима - міжзубний вимова свистячих, У Наталії і Світлани замінює р на л, р на л на л, у решти дітей - горловий р, р, замінює л, л на и;

  На основі експериментальних даних для здійснення корекційної роботи, у нас діти з двома видами порушень. Це сигматизм - недоліки вимови свистячих, ротацизм - недоліки вимови звуків р і р і ламбдацизм - недоліки вимови звуків л і л.

  Таким чином, фонетична сторона мови у обстежуваних дітей е сформована, що чинить негативний вплив на стан усної мови, її мелодики, яка визначається порушеннями голосу.

  При діагностиці порушень голосу у дітей були використані наступні види вправ: пропевание гласною а, обстеження м'язів м'якого піднебіння, також з дітьми були проведені різні ігри: теремок, ведмідь і ялинка, вовк і семеро козенят, хуртовина.

  Серія II «Обстеження рухливості м'якого піднебіння і наявності назального відтінку».

  1. Проспівування гласною «а».

  Мета: Визначити рухливість м'якого піднебіння, чистоту голосу, наявності назальні.

  Обладнання: магнітофон.

  Опис дослідження: для цього ми просимо дітей довгостроково вимовити голосну «А» при широко відкритому роті.

  Всі діти із завданням впоралися добре, у двох дітей голос чистий, дзвінкий, у однієї дівчинки спостерігалася легка гіперназальность, швидше за все це залежить від аденоїдних розростань, які були виявлені при дослідженні медичних карт. Мамі було рекомендовано показати дитину лікарю отоларинголога, після чого рекомендувалося пройти повторне обстеження стану голосу, для того, щоб встановити наскільки стійкий характер носить це зміна.

  На магнітофонну плівку було записано голоси дітей, які змогли самостійно оцінити свій голос і голоси один одного. Що також непогано розвиває фонематичний слух, який теж чимало важливий при голосообразовании.

  Діти оцінювали свої порушення шляхом промовляння своїх помилок.

  2. Відкрити рот і як можна довше тягнути звук а, потім и. Ми як і слід, дотримувалися дану черговість звуків, так як при вимові звуку и відзначається сильніший підйом піднебінної фіранки.

  3. Відкрити рот, вимовити на короткому відриві звуки а-и.

  4. Пропонувалося подути, як ніби на свічку, за допомогою ватки піднесеної до носа дитини.

  Оцінка до серії завдань II

  3 бали - підйом м'якого неба сформований в повній мірі, голос чистий, без назального відтінку.

  2 бали недостатньо рухомо або відхиляється в сторону при вимові голосного, в голосі присутня легка гіперназальность.

  1 бал - м'яке піднебіння провисає в голосі присутня виражена гіперназальность.

  Таблиця 2.2

  Результати обстеження рухливості м'якого піднебіння і наявності в голосі назального відтінку

  види завдань

  високий

  середній

  низький

  1

  -

  20%

  2

  -

  30%

  3

  -

  35%

  4

  -

  20%

  Як ми бачимо по таблиці високого рівня у нас немає, а середній і низький присутній.

  У трьох дітей порушена рухливість м'язів м'якого піднебіння, тому що у дітей спостерігалася витік повітряного струменя через носові ходи.

  У зв'язку з тим, що багато дітей, навіть за допомогою експериментатора не змогли виконати дану вправу, їм було запропоновано більш просте завдання на роботу м'язів м'якого піднебіння.

  Ми попросили виголосити голосну а на твердій атаці кілька разів.

  Всі діти впоралися з цим завданням без особливих труднощів.

  Серія III «Дослідження тембру голосу і вміння змінювати його по висоті»

  1. «Бесіда»

  Спочатку тембри голосу визначалися в процесі бесіди з дітьми:

  Відповіді дітей аналізувалися з урахуванням наявності ними відсутності огрубіння, осиплості, виснаження голосу, політності, дзвінкості, плавності, відповідно до наступних критеріїв:

  1 рівень (0 балів) - яскраво виражена огрубіння, захриплість голосу;

  2 рівень (1 бал) - присутність слово виражених ознак огрубіння, сиплости, хрипоти голосу;

  2. «Теремок»

  Мета: визначити можливості зміни тембру голосу і його висоти.

  Обладнання: аудіозапис казки, картинки із зображенням тварин.

  Організація дослідження: дітям прелагалось прослухати казку і розповісти її переповідаючи в голосі особливості голосів тварин. Відзначилися здатністю змінювати голос від найвищого до найнижчого.

  Критерії оцінки:

  0 балів (1 рівень) - нездатність змінювати голос

  1 бал (2 рівень) - здатність говорити тільки низьким або тільки високим голосом.

  2 бали (3 рівень) - здатність змінити голос від найнижчого до найвищого

  Так як заняття з дітьми проводилися фронтально, було запропоновано переказати казку за ролями, поступово змінюючись ролями, для цього дітям і видавалися картинки з тим тваринам, голос якого він повинен був імітувати.

  Після цього обстеження можна зробити висновок, що порушення тембру голосу, яке характеризується огрубів, охриплостью і придихом у всіх дітей групи дійсно існує, воно обумовлене дисфункцією гортані і дисгармонійністю апарату артикуляції. Троє дітей не змогли диференціювати голосу мишки зайця і лисиці, як високі і навпаки вовка і ведмедя, як нижчі.

  3. «Ведмідь і ялинка».

  Мета. Дослідження, вміння змінювати голос по висоті говорити нормальним і низьким голосом передавати комунікаційний тип пропозиції (розповідний, питальне).

  Устаткування. Картинки із зображенням вовка і ведмедя. Аудіозапис з діалогом.

  Організація дослідження. Експериментатор вибирає двох дітей: один буде ведмедем, інший, наприклад, вовком. З різних кінців кімнати вони повинні йти назустріч один одному. При зустрічі між ними відбувається діалог:

  Вовк. Ти куди йдеш, ведмідь?

  Ведмідь. У місто, ялинку доглянути.

  Вовк. Так на що тобі вона?

  Ведмідь. Новий рік зустрічати пора.

  Вовк. Де поставиш ти її?

  Ведмідь. У ліс візьму, в своє житло.

  Вовк. Що ж не вирубав в лісі?

  Ведмідь. Шкода. Краще принесу.

  Промовляючи, цей діалог, діти повинні наслідувати голоси звірів, т. Е. Змінювати силу голосу. Хто найбільш вдало це зробить, заохочується. Гру повторюють, але ведмідь може зустрітися з іншим звіром.

  Таблиця 2.3

  Результат дослідження тембру голосу і вміння змінювати його по висоті

  завдання

  Кількість дітей

  2

  3

  Разом

  Кирилко Лена

  0

  1

  1

  Буреева Іра

  0,5

  0,5

  1

  Возмолов Артем

  1

  0,5

  1,5

  Анфаль Максим

  0

  1

  1

  Билков Костя

  1

  1

  2

  Пазднікова Наташа

  0,5

  0

  0,5

  Арбетмон Світу

  1

  0

  1

  Дпіа Родіон

  0

  1

  1

  За результатом даної таблиці видно, що переважає низький рівень, високого рівня немає.

  Діти впоралися з метою цього завдання непогано, але все діти забували слова т. До діалог їм мало знаком. У всіх дітей спостерігалося полиморфное порушення звуковимови і порушення формування інтонаційної структури пропозиції. У однієї дитини постійно змінювався тембр від низького до високого, швидко скінчився голосова функція. Голос слабкий, назалізованний, іноді хрипкий, немодульований. Під час роботи з цією дитиною, спостерігалася підвищена салівація. Дихання поверхневе, прискорене, швидко виснажує в процесі мовлення.

  Серія IV «Дослідження сили голосу»

  1. «Завірюха»

  Мета. Особливості дослідження сили голосу і мовного дихання. Устаткування. Сюжетна картинка «Завірюха».

  Організація дослідження. Експериментатор показує картинку, на якій намальована хуртовина. Діти, які сидять в ряд, зображують хуртовину, завиваючи в непогожий вечір. За сигналом логопеда «Завірюха починається» тихо говорять: у-у-у...; за сигналом «Сильна хуртовина» голосно говорять: у-у-у ...; за сигналом «Завірюха закінчується» говорять тихіше; за сигналом «Завірюха скінчилася» замовкають. Бажано, щоб діти міняли силу голосу за один видих не менше 2-3 разів. В цьому випадку зручніше словесні вказівки, замінити диригуванням: плавний рух руки вгору - діти говорять голосніше, плавний рух руки вниз - діти говорять тихіше. [9].

  Дослідження голосу проходила, також в ігровій формі. Діти повинні були розповісти вірша

  2. «Йде бичок гойдається»

  Для цього їм давалася така інструкція: розкажи вірші слоненяті, а тепер розкажи це ж вірші, але уяви, що ти знаходишся в кімнаті, де спить мама, щоб її не розбудити розкажи його тихо. Тепер розкажи голосно, як ніби ти виступаєш на сцені і тобі потрібно говорити голосно. Ми оцінювали здатність дитини змінювати йому голоси відповідно до ситуації.

  Дане завдання діти виконали, спіреї на словесну інструкцію, але якщо дитина не зміг, то додавався зразок.

  Оцінювання здійснюємо з урахуванням наступних умов:

  1балл (1 рівень) - не здатність змінювати голос за силою;

  2 бал (2 рівень) - здатність говорити тільки тихим або тільки високим голосом;

  3 бали (3 рівень) - здатність змінювати голос від тихого до гучного.

  завдання

  діти

  1

  2

  Разом

  Кирилко Лена

  1

  2

  3

  Буреева Іра

  2

  1

  3

  Возмолов Артем

  2

  1

  3

  Анфаль Максим

  1

  1

  2

  Билков Костя

  1

  2

  3

  Пазднікова Наташа

  2

  1

  3

  Арбетмон Світу

  2

  1

  3

  Дпіа Родіон

  1

  2

  3

  З таблиці видно, що всі діти знаходяться на середньому рівні, одна дитина на низькому рівні.

  Всі діти впоралися із завданням без ускладнень. Що стосується мовного дихання, у дітей з нормальною голосовий функцією дихання рівне, видих тривалий, сильний. У дітей відзначається дихання поверхневе, прискорене у трьох дітей немає диференціації ротового і носового дихання. Видих короткий, слабкий, швидке виснаження видиху в процесі мовлення.

  2.2. Логопедична робота з розвитку голосових можливостей дітей чотирьох річного віку.

  Таким чином, в корекційній роботі по усуненню порушення голосу були задіяні 4 дітей, яких доцільно було розділити на дві групи:

  мета:

  1. Провести корекційну роботу з дітьми у яких є порушення голосу.

  2. Провести корреціонную роботу з дітьми у яких є звуковимови.

  На даному етапі логопедична робота була організована з урахуванням структури мовного дефекту, враховувалися вимовні можливості дитини, тобто визначалася в яких мовних структурах (в складах, словах, пропозиціях) дитина могла вимовляти правильно звук.

  Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

  1. Розробити педагогічну технологію корекції виявлених порушень голосу.

  2. Провести порівняльний аналіз дітей з нормальним і порушеним голосом.

  3. Провести кількісний та якісний аналіз даної роботи.

  Для вирішення поставлених завдань нами були підібрані методики, описані в роботах Алмазова, Бурдянской, Вільсона, Єрмакової, Селіверстов, Новікової, Волкової, Лалаева, Максакова.

  З дітьми по звуковимовленню ми почали працювати, коли він перебував на перебувають на етапі постановки звуку з]. З цією метою дітям запропонували наступні вправи.

  Наприклад: Родіон, Костя і Максим. знаходяться на етапі постановки звуку с, були запропоновані наступні завдання:

  - артикуляційна гімнастика

  З метою вироблення тривалої, спрямованої повітряного струменя було використано вправу «Загони м'яч в ворота». Дітям пропонувалося витягнути губи вперед трубочкою і тривало дути на ватяну кульку, заганяючи його між двома кубиками. Зверталася увага на те, щоб дитина не надував щоки, для цього їх можна було злегка притримувати пальцями, а кулька заганяти на одному видиху, не допускаючи, щоб повітряний струмінь була переривчастою.

  «Бий неслухняний мову»

  Мета: Виробляти вміння, розслабивши м'язи мови, утримувати його широким, розпластаним.

  Дитині пропонувалося трохи відкрити рот, спокійно покласти мову на нижню губу і, пошлёпивая його губами, вимовляти звуки «ля - ля - ля ...». Утримувати широкий мову в спокійному положенні при відкритому роті під рахунок від одного до п'яти - десяти. Зверталася увага на те, щоб мова була широким, краю його стосувалися куточків рота, поплескувати мову губами треба на одному видиху. Стежити, щоб дитина не затримував при цьому повітря, що видихається.

  «Зроби мову широким»

  Мета. Виробляти вміння утримувати мову в спокійному, розслабленому положенні.

  Для цього пропонувалося посміхнутися, відкрити рот, покласти широкий передній край мови на нижню губу. Утримувати його в такому положенні під рахунок від одного до п'яти - десяти. При цьому давалися вказівки не так висовувати язик далеко: він повинен тільки накривати нижню губу. Бічні краї мови повинні стосуватися кутів рота.

  У Родіона цю вправу викликало утруднення і нам довелося повернутися до вправи «Бий неслухняний мову».

  Вправа «Хто далі зажене м'яч?».

  Мета: Виробити плавну, тривалу, повітряну безперервну струмінь, що йде посередині мови.

  Дітям пропонувалося посміхнутися, покласти широкий передній край мови на нижню губу і, як би вимовляючи тривало звук ф, здути ватку на протилежний край столу. При цьому не можна надувати щоки. Стежити, щоб повітряний струмінь була вузька, а не розсіяна.

  Вправа «Жолобок».

  Мета: освіта жолобка і напрямки повітряного струменя по середині мови.

  З Родіоном, з метою механічної допомоги, довелося використовувати пластмасову паличку, накладаючи яку на мову і зрушуючи губи, утворили жолобок. Потім паличку замінили пальцем дитини.

  «Почистим зуби» - навчити дітей утримувати кінчик язика за нижніми зубами. Для цього дитині пропонувалося посміхнутися, показати зуби, відкрити рот і кінчиком язика "почистити" нижні зуби, роблячи спочатку руху мовою з боку в бік, потім знизу вгору.

  При виконанні даних вправ дітьми спочатку спостерігалася напруженість рухів органів артикуляційного апарату. Поступово напруга зникло, руху стали невимушеними і координованими. Василю насилу вдавалося утримати язик за зубами, але після декількох вправ дитина навчився виконувати цю вправу.

  Уточнення вимови ізольованого звуку або викликання його по наслідуванню проводилося як частина заняття.

  Вправа «Проголошення тривалого звуку з».

  Дитині пропонувалося відкрити рот, розпластати мову і напруженим кінчиком впертися в нижні зуби. Уздовж мови на його кінчик покласти круглу, тонку паличку так, щоб вона притискала тільки передню частину мови. Губи розтягнуті в посмішку. Зімкнути зуби, наскільки дозволяє паличка. З силою рівномірно видувати повітря, контролюючи долонею руки, папірцем або ваткою. Чути тривалий звук с.

  При виконанні цієї вправи у Кості і Максима звук з виходив неясним, чи не свистячим, тому нам довелося виконати цю вправу з повільним вийманням палички з рота до зубів і назовні.

  Вправа «Насос». Мета - домагатися правильного ізольованого, тривалого вимови звуку с. Для цього дітям пропонувалося сидячи на стільцях покататися на велосипедах. Була запропонована інструкція: перевірити, чи добре накачані шини. Поки велосипеди стояли, шини трохи спустили, треба їх накачати. Візьмемо насос, і будемо накачувати шину. Повітря виходить з насоса і сердито свистить: «з з с». діти по черзі, а потім всі разом, наслідуючи дії насоса, накачують шини, які тривалий час вимовляючи звук с.

  Етап закріплення ізольованого звуку у Кості і Максима був довший, ніж у Родіона і з ним доводилося виконувати ще додаткові вправи.

  Після того як у дітей з'явився ізольований звук с, ми перейшли до вправ на закріплення ізольованого звуку.

  З іншими дітьми по звуковимовленню ми почали працювати, коли вони знаходяться на автоматизації звуку р в словах. З цією метою дитині запропонували наступні вправи.

  «Підбери за формою» - домагатися правильної вимови звуку р, відпрацьовувати чіткість вимови слів. Для цього на дошці малювалися коло, прямокутник, квадрат і овал, а дітям лунали предметні картинки, в назві яких є звук р. (Барабан, бублик, рама, зошит, риба, сковорода, килим, картопля і т. Д.). дитина повинна був чітко назвати предмет, зображений на картинці, визначити на яку фігуру він схожий, і покласти картинку під відповідну фігуру.

  «Повтори по два рядки»

  ра - ра - ра, ра - ра - ра,

  рама, рак, гора, нора.

  Ро - ро - ро, ро - ро - ро,

  Роза, гай, рот, перо.

  Ри - ри - ри, ри - ри - ри,

  Риба, ринок, рижик, рись.

  Хлопчику дуже сподобалася гра на кмітливість.

  «Заміни перший звук на р»

  хобот - робот нога - роги

  танець - ранець кози - троянди

  турбота - робота борошно - рука

  «Яке маленьке слово ховається у великому?»

  к-рот к-рани

  ф-раки к-ролики

  п-троянди ш-рами

  т-роси пана троянди

  «Виправи помилку» - дитині пропонується, змінюючи слова, виправити помилку в кінці речення.

  Розцвіли на клумбі ... кози.

  В город забралися ... троянди.

  У слона величезний ... робот.

  На заводі зроблений ... хобот.

  Повзає біля річки ... мак.

  Розквітає в поле ... рак.

  «Один і багато» з метою відпрацювання освіти форм мн. ч. Їм. п. і Р. п.

  Рука - руки троянда - багато троянд

  Гора - гори риба - багато риб

  Роботу з Андрієм продовжували до тих пір поки звук р не автоматизовані в словах. Надалі необхідно продовжити роботу по автоматизації звуку в реченні.

  Нами були використані деякі вправи, описані в методичному посібнику Бурдянской Т.В.

  Вправи для м'язів плечового пояса.

  Ці вправи дозволили нам підготувати м'язи плечового пояса до постановки правильного дихання.

  1. Піднімання і опускання плечей. При підніманні - вдих через ніс, при опусканні - видих через рот

  2. Піднімання і опускання плечей по черзі. При підніманні - вдих через ніс, при опусканні - видих через рот.

  3. Обертання плечей (руки опущені) спереду назад і назад. При підніманні плечей - вдих через ніс, при опусканні - видих через рот.

  4. Різноманітні рухи руками в боки, вгору, обертання, плавальні рухи. При розгортанні грудної клітини - вдих, при обпаданні - видих з проголошенням голосних звуків.

  Вправи для м'язів шиї.

  Початкове положення - сидячи, спина і шия прямі.

  1. Повороти голови в сторони. При повороті - вдих носом, при поверненні в початкове положення - видих ротом.

  2. Нахилити голову вперед - вниз (видих носом), підняти в початкове положення і відкинути назад (вдих ротом) повернутися у вихідне положення (видих ротом).

  3. Повороти голови в сторони наліво (видих носом), прямо (вдих ротом), направо (видих носом), прямо (вдих ротом).

  Рухи спочатку виконують без опору, потім - з опором руки, наголошуючи її пензлем в відповідну частину голови в протилежному руху напрямку.

  Гімнастика жувальної-артікуляторних м'язів.

  Вся жувальна мускулатура є парної, свої функції ці м'язи виконують одночасно і в залежності один від одного Потужні і короткі пучки м'язів, малий важіль і амплітуда рухів обумовлюють швидку стомлюваність жувальної мускулатури. Від стану його функції залежить участь зубо-щелепної системи в актах жування, міміки, речеобразования. Тому профілактика виникнення контрактур (обмежень руху) є важливим завданням лікувальної гімнастики у випадках мовної патології. При проведенні лікувальної гімнастики необхідно індивідуально дозувати фізичне навантаження, збільшуючи або зменшуючи кількість вправ і число їх повторенні, змінюючи початкове положення, амплітуду руху або кількість м'язових груп, що беруть участь у виконанні вправи.

  1. Рух нижньої щелепи вправо, дихання через ніс.

  а) мову пасивний;

  б) мова з силою впирається в щелепу, допомагаючи руху.

  2. Рух нижньої щелепи вліво (проводиться так само, як і вправо).

  3. Рух нижньої щелепи по черзі вправо і вліво, безпосередньо одне за іншим:

  а) мову пасивний,

  б) мова підштовхує нижню щелепу.

  4. Імітація жування.

  5. беззвучно проголошення голосних а, е, і, о, у. Кінчик язика у нижніх різців.

  6. Відкриття рота з глибоким вдихом через рот (позіхання)

  7. Максимально часте відкривання рота з проголошенням звуків па-па-па.

  Гімнастика міміка-артікуляторних м'язів.

  Мімічна мускулатура розташовується поверхнево і одним кінцем вплітається в шкіру. Вона наділена властивістю відображати психічний стан людини, вираз обличчя багато в чому визначається динамікою і статикою мімічних м'язів. Виконувати вправи краще всього перед дзеркалом. Дитина при цьому може індивідуально контролювати правильність руху і його амплітуду.

  1. Одночасне закривання і відкривання обох очей.

  2. Поперемінне закривання правого і лівого ока.

  Якщо який-небудь очей окремо від іншого не закривається, то не закриваються повіку притримують в закритому положенні пальцем, в той час як інший очей ритмічно закривають і відкривають. Завдяки зв'язку нервів обох половин особи нервовий імпульс (поштовх) передається на інше око і він починає закриватися самостійно.

  3. нюхальний рух. При стислих щелепах верхня губа трохи піднімається, оголюючи зуби; носогубні складки різко висловлюються.

  4. Почергове піднімання лівої і правої щоки. Вдих носом, видих ротом.

  5. Щелепи стиснуті. Поперемінне піднімання кутів рота.

  а) з закриванням відповідного очі (піднімається вся щока);

  б) без закривання очей, з мінімальним підніманням щоки вдих носом, видих ротом, крізь зуби активної сторони.

  Якщо кут рота не піднімається, то при імпульсах піднімає руху інший кут рота утримується від руху пальцем, а недіючий кут рота ритмічно піднімається пальцями.

  6. Зуби і губи зімкнуті. Почергове опускання лівого і правого кутів рота. Дихання через ніс.

  Вправи на стимуляцію рухів нижньої щелепи.

  1. Відкидання щелепи вниз з максимальним витягуванням мови до підборіддя і уявним проголошенням звуків а чи е на твердій атаці.

  2. Відкидання щелепи вниз з максимальним витягуванням мови до підборіддя і шепітної проголошенням звуків а чи е на твердій атаці.

  3. Відкидання щелепи вниз з подоланням опору (логопед тримає руку під щелепою дитини).

  4. шепотная проголошення ряду голосних, які потребують різної ширини розкриття рота:

  а-і, а-е, а-о, а-у, а-і-а, а-е-а, а-о-а, а-у-а.

  5. Імітація жування.

  6. Кругові рухи щелепою (підборіддям малюємо букву о).

  7. Максимально часте відкривання рота з проголошенням звуків

  па-па-па.

  Гімнастика м'язів зіва і глотки.

  1. Ковтання рідини, ковтання слини.

  2. Позевиваніе, широко відкриваючи рот, сильно втягуючи повітря, але без помітного видиху.

  3. Покахикування. Широко відкривши рот, напружити м'язи плечового пояса, шиї, всього дна ротової порожнини і, з силою стискаючи кулаки, відкашлятися. Виконується перед дзеркалом.

  4. Покахикування з висунутим язиком.

  5. Глибоке дихання через рот при затиснутому носі і через ніс при закритому роті.

  6. Імітація жування (відбувається енергійне скорочення м'язів гортані, глотки).

  7. Наслідування:

  а) голубиному воркування

  б) стогону,

  в) мукання.

  8. Проголошення голосних звуків а-е-і-о-у.

  9. Проспівування голосних звуків а-е-і-о-у.

  Вправи для активізації м'язів м'якого піднебіння.

  1. Імітація ковтальних рухів.

  2. Позевиваніе, широко відкриваючи рот.

  3. Вдих з позевиваніем через рот, видих через ніс.

  4. Вдих носом і ротом одночасно - видих ротом (видих багаторазовий, частий, толчкообразний, при напруженому небі).

  5. Довільне покашлювання.

  6. Покахикування з висунутим язиком.

  7. Проголошення голосних звуків а, е, і, о, у на твердій атаці.

  8. Проспівування голосних звуків а, е, у, і, о.

  Вправи для мови.

  1. Рот відкритий. Губи в усмішці. Широкий мову утримується і порожнини рота в розслабленому, спокійному стані під рахунок до 5-10.

  2. Рот відкритий. Губи розтягнуті в посмішку. Випинання мови назовні «лопаткою» мови надається плоска широка форма - так, щоб він бічними краями стосувався кутів рота. У спокійному, розслабленому стані положення утримується під рахунок до 5-10. Стежити, щоб нижня губа підверталася, широкий кінчик язика лежав на губі, язик не висовувався далеко. Якщо довго не вдається надати мові досить широку форму, то:

  а) вимовляти з млявим мовою пя-пя-пя, бе-бе-бе;

  б) на розтягнутий між губами мову задувати (видихати повітря);

  в) співуче тягнути звук і.

  В цілому всі вправи, за винятком активізації м'язів м'якого піднебіння і мови, виконувалися без труднощів, деякі проблеми, він не зовсім розумів дані інструкції, швидко втомлювався, відволікався, а іноді відмовлявся від виконання даних йому інструкцій. Аналізуючи виконувані вправи для м'язів м'якого піднебіння і мови, ми помітили, що діти з 1 групи не змогли виконати «лопатку», мова була напружений, іноді звужувався, а кінчик стосувався нижніх різців. Так само виникли складності і в утриманні розслабленого мови під рахунок, максимум, скільки діти могли утримати мову, досягав 5-6 секунд, потім вони його напружували і намагалися заховати в рот. Всі вправи проводилися строго під контролем вчителя-логопеда.

  Після логопедичної гімнастики приступаємо безпосередньо до корекції голосових порушень. Доцільно корекцію слід починати з постановки правильного дихання.

  Спочатку проводиться робота над розвитком тривалого видиху без участі мови. При цьому важливо стежити за тим, щоб діти не піднімали плечі, надмірно не напружували м'язи дихального апарату, щоб видих був плавним, поступовим, тривалим. Виробляється ніжнерёберное, діафрагмальне дихання.

  Логопед пропонує дітям такі вправи:

  Вправа 1. «Листя шелестять»

  Дітям лунають смужки тонкої зеленої папери, вирізані у вигляді листочків і прикріплені до «гілці». За сигналом «Повіяв вітерець» діти плавно дмуть на листочки так, щоб вони відхилилися і шелестіло.

  Вправа 2. «Сніжинки летять»

  На ниточки прикріплюються вирізані з тонкого паперу сніжинки.Дітям пропонується тривало подути на них за сигналом «Сніжинки летять».

  Аналіз цих вправ нам показав наступні результати:

  Діти з нормальною голосовий функцією виконали вправи без особливих труднощів, спостерігалося ніжнерёберное дихання, видих плавний, деякі діти намагалися підняти плечі, але після чіткої інструкції логопеда, видих вийшов без підняття плечей.

  Діти ж 1 групи, напружували м'язи дихального апарату, піднімали плечі, іноді зривався видих, який насилу досягав рахунку від 1 до 5.

  Логопедом був здійснений контроль дихання, рука клала на область діафрагми дитини, так само щоб дитина сам зміг відчути нормальне діафрагмальне дихання, його рука лягала на область діафрагми логопеда.

  Всі вправи суворо контролювалися логопедом, видих проводився плавно під рахунок, в провітреному приміщенні, до їжі. Так само була проведена бесіда з батьками. Їх дітям були запропоновані, в якості домашнього завдання, такі вправи: дуття на вату, надування мильних бульбашок, гра на дитячому сопілці (що розвиває губну мускулатуру). При цьому було звернено увагу батьків на те, що дитині не слід перевтомлюватися, стежити, щоб груди дитини воно не наповнюється повітрям, щоб дитина не напружував плечі, шию.

  Після того як у дітей сформований плавний тривалий видих, вводяться голосові вправи.

  На даному етапі логопедичної роботи важливо «поставити» голос, це, значить, навчити дитину користуватися отриманими голосом, знайти його природне звучання і розвинути його в усіх відношеннях, тобто в сенсі зміцнення висоти, сили і тембру голосу. Для досягнення цієї мети необхідний постійний контроль логопеда за якістю емісії голосу.

  Добре поставлений голос є голосом модульованим, що володіє якостями емоційності і жвавості, радості і яскравості, образності і краси.

  При роботі над тембром голосу перед логопедом стоять наступні завдання:

  1) виробити дзвінкість, зібраність звучання;

  2) прибрати горлову скутість, здавленість голосу шляхом разнапряженія м'язів шиї, гортані;

  3) зняти скутість щелеп, як перешкоджання вільному голосотеченію;

  4) виробити рівність, стійкість, гнучкість голосу, т. Е впевнене звучання при всякій висоті, силі і тривалості;

  5) виробити витривалість голосу, т. Е. Його здатність витримувати тривалу голосову навантаження, не втрачаючи якості звучання.

  Логопедом були запропоновані наступні ігрові вправи.

  Вправа 1. «Ехо»

  Мета: сприяти вироблення правильного діафрагмального дихання, тривалості видиху, його сили, розвивати тембр, силу і висоту голосу.

  Дітей розподілили на дві групи. Перша група дітей голосно вимовляє разом з логопедом спочатку голосні звуки (а, о, у), потім поєднання гласних (ау, уа, оа, уі). Друга група «відлуння» тихо повторює. Потім групи міняються ролями.

  Вправа 2. «Корова і телята»

  Мета: сприяти виробленню дзвінкого, зібраного, вільного звучання голосу. Розвивати діапазон голосу.

  Дітям пропонується пограти в гру «На лузі» діти розподіляються на дві групи. Логопед звертається до першої групи:

  «На лузі пасуться корови. Вони кличуть своїх телят. Як вони звуть їх? »

  Діти першої групи вимовляють низьким голосом: му-му-му.

  «Коровам відповідають телята. Як вони відповідають? »

  Логопед звертається до дітей другої групи.

  Діти відповідають високим голосом: му-му-му.

  Потім групи міняються ролями.

  Групи були сформовані спочатку з дітей, що мають порушення, а потім, в першу групу пішли діти з порушенням, а в другу діти з не порушеною голосовий функцією, такий експеримент був проведений для того, щоб діти з порушенням відчули, як чисто повинен звучати голос.

  Аналізуючи дані показання можна сказати, що всі діти змогли змінити висоту і тембр голосу тільки після того, як логопед сам, мабуть, вимовив імітацію голосу тварин. Діти з нормальною голосовий функцією, показали хороші результати.

  Діти з 1 групи не змогли чітко розмежувати висоту голосу, також був порушений тембр голосу.

  Потім, після того, як був відпрацьований прямий склад му, який, на думку Є. С. Алмазова є більш сприятливим, і допомагає створити більш щадний режим роботи голосових складок, ми приступаємо до відпрацювання зворотного складу - розум, потім - закритий склад мум.

  Логопед так само ділить дітей на дві групи (як показала практика, такий спосіб проведення вправ більше подобається дітям і від цього сприятливіші позначається на їх виконанні).

  Перша група вимовляє довго, протяжно му - му - му.

  Друга група відповідає розум - розум - розум.

  Потім дві групи разом мум - мум - мум.

  Після цього групи міняються ролями.

  Так само дітям пропонувалося вживати склади з різною інтонацією, висотою, силою голосу.

  Далі з дітьми аналогічно проводяться вправи з голосними о, а, і.

  Для тренування зібраного звучання дітям пропонується вправа «Гудок» - проголошення голосних у, о, а в одній тональності, «в позиції резонатора», а потім з підвищенням і пониженням голосу.

  УУУУ

  УУОУУОУУО

  УУАУУАУУА

  УУЕУУЕУУЕ

  УУІУУІУУІ

  Проголошення фраз разом, на зойк, спочатку монотонно, неголосно, потім зі зміною висоти голосу. Сонорні приголосні при цьому подвоюються.

  Дітей також ділять на дві групи.

  Логопедом дається інструкція для дітей першої групи: Хлопці давайте уявимо, що ми маленькі ведмежата і попросимо у мами меду і молока.

  Так само логопед пояснює, що спочатку фраза вимовляється роздільно, а потім разом, при цьому звук м подвоюється.

  Мам, меду нам,

  ммаммёдунпамм.

  Мам, мам, молока б нам.

  ммаммммаммммоллокабиннамм.

  Інструкція для другої групи: А як їм відповідає мама ведмедиця?

  Мед в лісі ведмідь знайшов, мало меду, багато бджіл.

  Ммёдвллесуммедведьннашёллммалломмёдуммнногопчёлл.

  Аналізуючи отримані дані можна сказати, що дітям ці вправи далися важче, не всім дітям вдалося змінити інтонацію, висоту і тембр голосу.

  Вправа 3  align = "left"> Мета: виховання сили голосу.

  Дітям пропонується вимовляти звуконаслідування і звукосполучення з різною гучністю.

  «Уявіть, що ви заблукали в лісі, як ви будете кричати ау»?

  Діти повторюють голосно «ау»!

  «Як цокає годинник»?

  Тихо «Тік-так»

  «Як стукає швець»?

  Дуже голосно «тук тук тук»

  «Як дзвенить дзвіночок»?

  Високим голосом «Дзинь-дзень-дзень».

  Всі діти виконали цю вправу без труднощів.

  Вправа 4 «Три ведмеді»

  Мета: Розвиток інтонації і модуляції голосу.

  Ми провели формуючий етап. У формуючому етапі мета якого провести корекційну роботу з дітьми дошкільного віку, що мають недорозвинення фонематичної сторони мови. На формуючому етапі діти старалися, проявляли ініціативу. Якщо у когось не виходило самі діти підбадьорювали і дитина намагався поліпшити свої результати.

  В результаті проведеної роботи на формуючому етапі ми зробили висновок, що відбулося підвищення мовної активності у дітей, покращилася артикуляція і вимовні навички.

  висновок

  Робота над голосом з дошкільнятами - один з важливих розділів роботи над усним мовленням. Формування у дітей виразної усної мови нерозривно пов'язане з формуванням навичок користування голосом нормальної сили, висоти, без грубих порушень тембру.

  Ми з'ясували, що для організації цілеспрямованої роботи по формуванню голосу, наближеного до норми, необхідно враховувати знання: загальних відомостей про голосі і його акустичних характеристиках, про фізіологію голосоутворення, про розвиток голосу в нормі і у дітей з вадами мовлення.

  Аналіз вивченої літератури і дані проведеного дослідження дозволяють нам зробити висновок про те, що для досягнення основної мети роботи над голосом в дитячому садку для дітей з вадами мови, необхідна робота в двох напрямках: розвиток голосу і корекція виявлених порушень голосу. Ми відзначили, що то і інший напрямок передбачає роботу над основними характеристиками голосу: тембром, висотою і силою.

  Аналізуючи теоретичну частину дипломної роботи, ми бачимо, що порушення голосу різного генезу дуже поширений вид патології і вимагає ретельну роботу по виявленню і корекції даного порушення.

  Отже, вся система логопедичних занять по закріпленню голоси побудована на дидактичному принципі поступового переходу від простого до складного в залежності від віку дитини, індивідуальних особливостей його особистості, стану і розвитку мовної та голосової функції.

  Можна зробити аналіз, що на основі проведеного дослідження звуковимови у всіх дітей була виявлена ​​недоліки вимови звуків р і р, звуків л і л, а також недоліки вимови свистячих.

  На основі експериментальних даних для здійснення корекційної роботи, у нас діти з трьома видами порушень. Це сигматизм - недоліки вимови свистячих, ротацизм - недоліки вимови звуків р і р і ламбдацизм - недоліки вимови звуків л і л.

  Таким чином, фонетична сторона мови у обстежуваних дітей сформована, що чинить негативний вплив на стан усної мови, її мелодики, яка визначається порушеннями голосу.

  На формуючому етапі логопедична робота була організована з урахуванням структури мовного дефекту, враховувалися вимовні можливості дитини, тобто визначалася в яких мовних структурах (в складах, словах, пропозиціях) дитина могла вимовляти правильно звук.

  Для вирішення поставлених завдань нами були підібрані методики, з урахуванням індивідуальних якостей дітей описані в роботах Алмазова, Бурдянской, Вільсона, Єрмакової, Селіверстов, Новікової, Волкової, Лалаева, Максакова.

  На закінчення роботи було встановлено доказ гіпотези -у дітей середнього дошкільного віку, що мають недорозвинення фонетичної сторони мови виявилися якісні своєрідність голосових можливостей, що виявляється в слабкості голоси, невмінні змінювати його по висоті і силі, а також надавали різну темброве забарвлення, що зумовлювали необхідність спеціальної роботи по їх розвитку.

  Поставлені завдання, які відповідають нашим цілям були виконані:

  По - перше, вивчили теоретичні джерела з проблеми дослідження і дати оцінку її стану на сучасному етапі.

  По - друге, виявили особливості голосових розладів у дітей 4 - х річного віку, мають несформованість фонетичної сторони мови. Визначили їх вид, представили порівняльний аналіз порушень голосу при різних клінічних формах мовленнєвої патології.

  По - третє провели логопедичну роботу з дошкільнятами з розвитку і відновленню у них основних якостей голосу.

  Таким чином, досвід показав, що в умовах тривалого перебування дитини в логопедичній групі дитячого садка продумана система роботи і ретельний підбір прийомів дозволяють значно поліпшити або повністю виправити порушення мови, пов'язані з недорозвиненням фонетичної сторони мови

  Список літератури

  1. Алмазова Є. С. Порушення голосу у дітей і підлітків // Розлади мови в дітей і підлітків / під ред. Ляпидевского С. С. - М., 1969.

  2. Анохін П.К. Біологія і нейрофізіологія умовного рефлексу. - М.: 1968 с. 550

  3. Баренцева Н. С., Колесшкова Е. В. Розвиток фонематичного слуху у дошкільнят. - М., 1997..

  4. Беккер К. П., Шофах М. Логопедія: Пер. з нім. - М., 1981.

  5. Белобрикіна О. А. Мова і спілкування. Посібник для батьків і педагогів. - Ярославль: Академія розвитку, 1998 - 240с

  6. Бельтюков В. І., Салахова А. Д. Закономірності оволодіння вимовою чують дітьми // Дефектологія. №5, 1976.

  7. Бондаренко А. Н .. Словесні ігри в дитячому садку. 2-е видання. - М .: Просвещение. 1 977.

  8. Венгер Л. А., Пилюгіна Е. Г. .Воспітаніе сенсорної культури дитини. - М .; Просвітництво, 1988.

  9. Вільсон Д.К. Порушення голосу у дітей: Пер. з англ. - М .: Медицина, 1990, 448 с .; мул.

  10. Власова Т. М., Пфафенродт А. Н. Фонетична ритміка. - М., 1996.

  11. Волкова Г. А.. Логоритмічних виховання дітей з дислалией. // Методичні розробки та проведення корекційних занять. - СПб., Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві.

  12. Виховання і навчання дітей з розладами мови. - М.; 1968. Наступні

  13. Виготський Л. С. .Педагогіческая психологія // Під ред. Давидова В. В., - М .; Тисяча дев'ятсот дев'яносто-один.

  14. Гаркуша Ю. Ф.. Система корекційних занять вихователя в дитячому садку для дітей з порушенням мовлення. - М .; 1992.

  15. Гаубіх Ю. Г., Липкина Ю. С.. Ігри в логопедичній роботі з дітьми. Сел. для логопедів. Під ред. Селіверстова В. І. -2-е изд. - М .; Просвітництво. - 1979.

  16. Гвоздьов А. Н. Питання вивчення дитячого мовлення. - М .; 1961.

  17. Дефектологічний словник. - М .; 1970. Наступні

  18. Дмитрієв Л. Б., Телеляева Л. М., Таптапова С. Л., Єрмакова І. І. Фоніатрія і фонопеда. - М., «Медицина», 1990..

  19. Єрмакова І. І. Корекція мови і голосу у дітей і підлітків: Кн. Для логопеда. - 2 - ге вид., Перераб. - М .: Просвещение: АТ «Учеб. Літ. », 1996. - 143с.

  20. Ефименкова Л. Н. Формування мови в дошкільнят. - М .; 1985.

  21. Жинкин Н. І.. Про теоріях голосоутворення // Мислення і мова. - М .; 1963.

  22. Жукова Н. С., Мастюкова Є. М., Филичева Т. Б. Подолання загального недорозвинення мови дошкільників. - М., «Просвещение», 1990..

  23.

  24. Журнал дефектологія 2002 року № 2 Шабаліна Т.І. «Індивідуальні логопедичні заняття по формуванню фонетичної сторони мовлення у дітей з ріналоліей. С. 83- 95

  25. Журнал дефектологія2003 №5 Лопатіна Л.В. «Вивчення і корекція порушень психомоторики у дітей з мінімальними дизартрическими розладами». с. 45 - 51

  26. Зуєва Л. Н. та ін. Думай - говори. Цікаві вправи з розвитку мовлення дошкільнят. Кн. для вихователів дет. саду, педагогів і батьків. - М .; Просвітництво, 1996. - 79с.

  27. Івановська Ф. А. Збірник логопедичних вправ при розладах голоси. - М., 1961.

  28. Каші Г. А., Філічёва Т. Е .. Програма навчання із недорозвиненням фонематичного ладу промови. - М., 1978.

  29. Ковшиков В. А.. Принципи формування мовного механізму у дітей. Межвуз. збірник наукових праць. Принципи та методи логопедичної роботи. - Л .; 1994.

  30. Ковпак Тетяна Вікторівна «Порушення голосу в структурі мовного дефекту» - автореферат. М - 1999р. С- 16

  31. Копачівська Л.А., Лаврова О.В. Формування інтонаційної виразності у дітей з мовними порушеннями

  32. Лаврова Є. В. Порушення голосу // Логопедія / під ред. Волкової Л. С. - М., «Просвещение», 1989.

  33. Лаврова Є. В. Характеристика та класифікація порушень голосу / Дефектологія, № 1, 1987.

  34. Левін Р. Е. Про генезі порушення письма у дітей з ОНР. Питання логопедії. - М .; 1959.

  35. Логопедія. // Під ред. Волкової Л. С., Шаховської С. Н. - М .; 1 998.

  36. Логопедія: Навч. Посібник для студентів пед. ін-тів. // Під ред. Волкової. - м .; 1989.

  37. Львів М. Р. Основи теорії мови: уч. сел. для студ. пед. вузів. - М .; Академія, 2000. - 247с.

  38. Ляпидевский С. С., Нейман Л. В., Гріншпун Б. М. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення // Розлади мови в дітей і підлітків / під ред. Ляпидевского С. С. - М., 1969.

  39. Максаков А. І. Розвиток мовного голосу у дошкільнят / Дошкільне виховання, № 1, 1988.

  40. Миронова С. А. Розвиток мови дошкільників на логопедичних заняттях. - М .; Тисяча дев'ятсот дев'яносто-один.

  41. Мітріновіч-Моджеєвська А. Патологія мови, голосу і слуху. Варшава, 1965.

  42. Основи логопедії з практикумом по звуковимовленню. // під ред. Т. В. Волосовець. - М .; 2002.

  43. Основи теорії і практики логопедії. // Під ред. Р. Є. Льовиній. - М .; 1968. Наступні

  44. Парамонова Л. Г. Вправи для розвитку мови. - СПб .; Дельта 1998. - 208.

  45. Рябченко А. Т. Функціональні порушення голосу. - М., 1964.

  46. ​​Селіверстов В. І. Мовні ігри з дітьми. - М .; 1994.

  47. Таптапова С. Л. Корекційно-педагогічна робота при порушеннях голосу. - М., «Просвещение», 1984.

  48. Ушакова О. С. Розвиток мови дошкільників. - М .; Видавництво інституту психотерапії, 2001. - 240с.

  49. Філічёва Т. Б., Туманова Т. В. Діти з фонетико-фонематичним недорозвиненням. Виховання і навчання. Навчально-методичний посібник для педагогів і вихователів. - М .; 2000. - 80с.

  50. Фомічова М. Ф. Виховання у дітей правильної вимови. - М., «Просвещение», 1983.

  51. Хватцев М. Є. Логопедія: робота з дошкільнятами. - М .; Акваріум, СПб., Дельта, 1996..

  52. Хрестоматія з теорії та методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку: Навчальний посібник для студентів. - М .; Академія, 1999. - 560с.

  ...........  Скачати 105,05 Kb.


  Логопедична робота з розвитку голосових можливостей у дітей середнього дошкільного віку, що мають недорозвинення фонетичної сторони мови

  Скачати 105,05 Kb.