Скачати 15,61 Kb.

Закономірності становлення сенсомоторного рівня реалізації зв'язного висловлювання у дошкільнят з недорозвиненням мови
Дата конвертації05.04.2017
Розмір15,61 Kb.
Типреферат

Скачати 15,61 Kb.

ДОПОВІДЬ

Закономірності становлення сенсомоторного рівня реалізації зв'язного висловлювання у дошкільнят з недорозвиненням мови

Виконали: студенти гр. ЛП-46

Антропов А.С.

Вороніна Т.Н.

Перевірив: Карпушкін Е. А.

Пенза 2008

AB СЕМЕНОВИЧ,

Московський государст венний психолого-педaгогіческій університет,

Л.Б. ХАЛІЛОВА,

Московський педагогічний ський гоcyдарcтвeнний університет,

Т.Н.ЛАНІНА

Московський міський педагогічний університет

В даний час все більш актуальною стає проблема системного міждисциплінарного психолого-педагогічного супроводу дітей c мовною патологією. Увага фахівців часто концентрується на тому, що для більшості дітей традиційні Методи логопедичної діагностики і корекції стають менш валідними і ефективними, ніж раніше. Повсюдно констатується, що дизонтогенез мовної функції носить в сучасній дитячій популяції якісно інший характер.

Ця обставина пов'язана в першу чергу c тим, що власне мовна недостатність придбала сьогодні у більшості дітей більш недиференційований, мозаїчний і, разом c тим, генералізований вид. C іншого боку, вона, як правило, пов'язана c великою кількістю супутніх патофеноменов в руховій, перцептивної, когнітивної, вербальної та інших сферах психічної діяльності дитини.

B зв'язку з цим на перший план сьогодні виступають завдання оснащення логопедичної практики таким методичним (діагностичним і корекційним) апаратом, який дозволив би:

1) виявити наявні дефіцітарние ланки психічного статусу дитини;

2) встановити їх патогенетичні механізми;

3) описати структуру мовного дефекту в цілісній матриці стану вищих психічних функцій дитини;

4) створити адекватну модель корекційного, доктора історичних наук і профілактичного впливу.

C точки зору дослідників таким вимогам відповідає методологічний і методичний апарат нейропсихології дитячого віку. Нейропсихологический метод синдромного аналізу, створений AP Лурія і широко зарекомендував себе при роботі c відхиленнями в розвитку (Е. Сімерніцкая, Л.С. Цвєткова, А.В. Семенович, Т.В. Ахутина і ін.), Є, як показує досвід, адекватним і інформативним у повсякденному логопедичної практиці.

Мовна функція, як і будь-яка інша вища психічна функція, складається з цілого ряду ланок (факторів), серед якої діалог, a тим більше монолог мають найбільш високі ранги і формуються в мовному онтогенезі в найостаннішу чергу. Але логіка розвитку мови передбачає опору на немовні психічні конструкти ( «превербітум», по М. Крічлі), перш за все сенсомоторні.

Нейропсихологічні дослідження останніх років переконливо доводять, що профілактика, корекція і абілітація, саме сенсомоторної сфери дитини дозволяють створити необхідний базис для нормального функціогенез мови, як, втім, і інших вищих психічних функцій.

Проведене дослідження було присвячено створенню міждисциплінарної діагностичної та корекційної моделі. Конкретною метою при цьому було знаходження адекватних шляхів подолання сенсомоторного дефіциту у дітей c різними варіантами мовної патології. Ця мета була сформульована в зв'язку c проблемами, що виникають у повсякденному логопедичної практиці, зокрема наявністю у більшості дітей c мовними порушеннями достатку патофеноменов: патологічних ригідних тілесних установок, м'язових дистоній, синкинезий. Дослідження проводилося на базі НВК 1618 «Світлана», Центру освіти «Москва 98» I`Т21953 і відділу нейропсихології псіxологo-медико-соціальної Центру СЗАТ міста Москви c 1998 по 2003 рік. Експериментальну групу склали діти старшого дошкільного віку (6 --7 років) c загальним недорозвиненням мови (III рівень), що мають різні варіанти мовної патології. Всі діти були обстежені на початку і в кінці корекційного циклу. Заняття проводилися як в груповому, Так і в індивідуальному режимі і тривали протягом усього навчального року.

Звертаючись до аналізу отриманих результатів, необхідно підкреслити, що визначення структури речеязиковой порушень на сучасному рівні розвитку наукового знання неможливо без залучення даних про процес породження мовлення. Ось чому процедура наукового аналізу розгорнутої мовної комунікації і її оцінка вимагали послідовного розкриття діалогічного та монологічного форми мовної поведінки дітей c недорозвитком мовлення, що реалізується c урахуванням фазової структури речеязиковой механізму.

Матеріали експериментального дослідження дозволяють говорити про те, що діалогічна продукція дошкільнят c ОНР (III рівень) представлена ​​в основному оповідальними і питальними реченнями, що володіють мінімальної синтаксичної складністю. У більшості з них в процесі діалогу практично не активізується взаємодія інтонаційних засобів висловлювання і його смислових зв'язків c попереднім текстом. Недостатнє вживання дітьми оклику і спонукальних пропозицій, використання однослівних і небагатослівних конструкцій, інтонація яких не відчуває на собі впливу живої розмовної мови, знижує особливий інтонаційний колорит діалогу.

Характеризуючи лексічeскoе простір розмовної мови випробовуваних, дослідники орієнтувалися на ті її особливості, які безпосередньо пов'язані з кількісним розподілом в ній граматичних класів слів (велика вжиткового займенників і незнаменательних слів, мала yпoтребітельность прикметників), наявністю так званих релятиви (так, Ні, ладно, добре ), синкретичного класу слів, які суміщають в собі риси звуконаслідувальних вигуків і дієслів (бах, хвать і ін.), незмінних предикатів (не дуже, так собі).

Рeзyльтaти експериментальної перевірки діалогічного мовлення дітей досліджуваної категорії свідчать про помітне зниження у більшості з них (60% випробовуваних) мотиваційної потреби в спілкуванні, що проявляється в невмінні підтримувати розмову, стимулювати співрозмовника на його продовження. Їм постійно доводиться давати опорні слова, нагадувати мотив мови, підказувати aдекватнyю форму вираження, наштовхувати на вживання заздалегідь запланованих слів і їх поєднань.

Аналіз монологічного висловлювання піддослідних дозволив виявити в складі їх мовної продукції наявність цілого ряду недоліків, характерних для готових зразків усного мовлення. Перш за все, звертає на себе увагу обмежений обсяг усних повідомлень дітей. Як правило, вони представлені нескладними по граматичної структурі конструкціями, заснованими на комбінації окремих словосполучень в складі простого (рідше складного) пропозиції. Вельми обмежено використання відокремлених визначень, порівняльних зворотів і уточнюючих обставин.

Зв'язні висловлювання, дітей не завжди відповідають тій комунікативної задачі, яка ставиться перед ними в умовах конкретної експериментальної ситуації. Передача змісту прочитаного у них ніколи не бракує докладна, близька до тексту. Дошкільнят c недорозвиненням мови відрізняє механічне запам'ятовування фактів, подій і вчинків героїв, схильність до їх перерахування, невміння імпровізувати в процесі відтворення подій. B їх міркуваннях практично відсутні синтаксичні побудови, які містять у своїй основі умовивід, констатацію фактів, передачу логічного зв'язку подій (причинно-слeдственние, умовні, уступітельние і інші конструкції). Як правило, вони не вміють формулювати висновки, висловлювати свою точку зору, виділяти проблемні питання, які потребують додаткового аналізу і оцінки.

Аналізуючи сложноорганізованний патологічний механізм перерахованих недоліків, необхідно підкреслити, що у більшості дітей даного контингенту, перш за все, порушений процес семантичної реалізації мовного висловлювання, функціонування якого здійснюється на основі включення широкого репертуару семантичних операцій, що вимагає говорить чіткої організації переданого повідомлення з тим, щоб адресат міг легко його засвоїти. Реалізуючи процес смислового розгортання висловлювання, вони не можуть у визначенні стратегії семантичного пошуку, заснованого на розрізненні даної і нової інформації, з'ясуванні характеру їх підпорядкування, встановлення суб'єкта і теми, виокремлення смислового центру повідомлення - реми. Збої в роботі породжує мова темарематіческого механізму, що виступають не тільки на рівні синтагматичною, а й парадигматичного апаратів мови, визначають стійкий характер порушень показників зв'язності і цілісності мовного висловлювання у дітей з недорозвиненням мовлення.

Аналіз експериментальних даних дає підставу говорити про недостатню ступеня сформованості у більшості з них комплексу лексико-граматичних операцій, що лежать в основі розгортання мовного висловлювання, про наявність труднощів, пов'язаних c організацією процесів кодування і декодування мовлення, про порушення правил використання ними семантичних і граматичних трансформацій, виступаючих як результат прояву стійких дефектів сукцессивно синтезу.

Якісний аналіз мовної продукції випробовуваних дозволяє припустити, що в основі перерахованих стійких недоліків лексико-грамотіческі характеру лежить незрілість основних операціональних механізмів мови - процесів вибору слів (номінації) і їх комбінування (предикации), що безпосередньо беруть участь в породженні зв'язкового мовного висловлювання і забезпечують плавний перехід від його симультанній предикативне організації до сукцессивной послідовності мовних елементів.

По мимо позначеного комплексу порушення глибинно-семантичного та лексико-граматичного ладу мови дослідники виявили у більшості дошкільнят c мовною патологією та інші розлади мови: несформованість голосових і артикуляційних навичок, обмежені можливості використання невербальних засобів комунікації, несформованість просторового фактора, немовних слуху, недостатнє знання схеми тіла і ін. Мовленнєва діяльність більшості з них ускладнюється наявністю патологічних явищ: сопутст ующих рухів (синкинезий), зміною м'язового тонусу по типу дистонії (непостійний, мінливий тонус), прийняттям вичypних поз при складанні самостійної мовної продукції (патологічних ригідних тілесних установок).

У даній категорії дітей має місце помітне надмірність, необачно рухових і жестоміміческіх актів. Звертають на себе увагу чудернацькі пози, гримасничанье, іноді виникають тики, несподівані вокалізаціонние реакції у вигляді зойків, неконтрольованого сміху, нерідкі елементи заїкання (запинки), галасливого і переривчастого придиху, а часом і логоневроза. Вони незграбні, довго не можуть опанувати операціями, які вимагають тонкої моторної диференціації, що говорить про несформованість мануального і орального праксису, реципрокной координації рук. Їх може відрізняти маловиразними, скутість, малорухливість, що чергуються несподіваними вибухами гіперактивності. Іншими словами, їх поведінку, в цілому, диспластичность, що патогномонично і для перебігу психічної діяльності.

Є всі підстави стверджувати, що наявність даних неврологічних знаків негативно відбивається на стані зв'язковий мовної продукції дітей досліджуваного контингенту.

Особливе місце в ряду перерахованих патологічних проявів належить синкинезий - супутнім рухам, які актуалізуються і закріплюються в досвіді будь-якої дитячої діяльності, приводячи, тим самим, до дизонтогенетического розвитку.

Супутні рухи тілом часто ускладнюють складання діалогу і монологу, перешкоджаючи їхньому повноцінному розгортанню. Так в момент артикуляції діти мимоволі роблять аналогічні рухи руками, очима, бровами, напружують м'язи обличчя, шиї, будують гримаси. Напружуючись усім тілом, йдуть в тонус при болісному згадуванні окремих частин оповідання, виборі потрібних слів. Часом вони безладно перебирають наочний матеріал, тeрeбят одяг, викручують руки. Енергетично виснажуючись, дошкільнята починають розгойдуватися, крутитися на стільці, гладити долонями стіл, при цьому вони напружуються, стискаються, приводячи руки і ноги до живота (руки можуть бути стиснуті в ліктях і кистях, а ноги в колінах і стопах). Подібне виснаження веде до порушення всіх ланок мовоутворення, в результаті чого в мовної продукції дошкільнят з'являються стійкі помилки фонетичного (заміни, пропуски, змішання звуків), лексичного (вербальні і літеральние парафазии, вербальні парагнозіі), граматичного (аграматизми) характеру, втрачається задум майбутнього висловлювання , дитина переходить на побічні асоціації та інертні стереотипи, і як наслідок цього не утримується мотивація. Настільки ж неповноцінно функціонує зовнішня (виконавча) фаза речеязиковой механізму: спостерігаються порушення м'язового тонусу, розлади мовного дихання, наявність тиків і запинок.

Важливо відзначити, що присутність синкинезий якісно змінює характер дитячої діяльності. Дошкільнята стомлюються, бліднуть, скаржаться на втому, в кінцевому рахунку, виснажуються, стають неуважними, втрачають інтерес до мовної комунікації і відмовляються від неї.

B зв'язку c вищеописаними розладами сенсомоторного рівня мовної діяльності дослідники пропонують план корекційної роботи на додаток до психолого-педагогічного супроводу дітей c загальним недорозвиненням мови, що дозволяє стимулювати всі рівні розгорнутого мовленнєвого висловлювання (фонетичний, лексичний, граматичний і синтаксичний). Пропонований увазі план абілітації та профілактики сенсомоторного рівня мовної функції спирається на методичні розробки нейропсихології дитячого віку (А.В. Семенович, 2002) і активно впроваджується не тільки в практичну роботу психологів, але також і в сферу діяльності логопедів і дефектологів.

Підвищення пластичності сенсомоторного забезпечення мовного процесу досягається за рахунок стабілізації і активації енергетичного потенціалу організму і передбачає кілька умов:

1) дихальні вправи сприяють загальному оздоровленню організму і поліпшенню самопочуття дитини, вони заспокоюють і сприяють концентрації уваги дітей на заняттях;

2) вправи з масажу і самомасажу «запускають» роботу не тільки мовних зон, але стимулюють функціонування всього організму;

3) оптимізація загального тонусу, за рахунок спеціальних вправ, розтяжок і релаксації, призводить до стабілізації і усунення гіпогіпертонуса і дистоний, які можуть бути як причиною, так і наслідком виниклих змін в соматичному, емоційному, когнітивному статус дитини і негативно позначатися не тільки на розвитку мовної функції, а й на загальний розвиток дитини;

4) робота c локальними м'язовими затисками і дистоніями;

5) подолання синкинезий;

6) формування сенсомоторних (одночасних і реципрокних) взаємодій;

7) формування навичок довільного уваги.

Важливо відзначити, що виконання всіх перерахованих умов буде ще більш ефективним, якщо збагачувати сенсомоторних репертуар дитини музичними, колірними, смаковими, нюховими, тактильними і кинестетическими відчуттями, які створюють додатковий потенціал для розвитку психіки дітей даного контингенту.

І на завершення варто зазначити, що представлена ​​інтеграція нейропсихологічних і логопедичних методів діагностики і корекції дизонтогенеза мовної функції сприяє поступовому усуненню у дітей c недорозвитком мовлення супутніх патофеноменов, збагаченню образів-уявлень про навколишній світ, повноцінному функціонуванню всіх рівнів мовного висловлювання, що забезпечує реалізацію мовної діяльності в цілому.
Скачати 15,61 Kb.


Закономірності становлення сенсомоторного рівня реалізації зв'язного висловлювання у дошкільнят з недорозвиненням мови

Скачати 15,61 Kb.