Використання сучасних освітніх технологій (СОТ) в процесі навчання і виховання дітей.
Дата конвертації17.06.2017
Розмір8,52 Kb.

Використання

сучасних освітніх технологій (СОТ),

в тому числі інформаційно - комунікаційних,

в процесі навчання і виховання дітей.

Відповідно до регіональної та федеральної політикою в сфері освіти використовую на своїх уроках сучасні освітні технології:

  • здоров'язберігаючих технологій,

  • інформаційні технології,

  • компетентнісно-орієнтовані технології.

Удосконалення структури та змісту початкової загальної освіти на етапі його модернізації передбачає перехід початкової школи від навикових-психолого до особистісно-орієнтованої, розвиваючої моделі навчання. Зі зміною базових цілей навчання, необхідно оріентіроватьс я, перш за все, на розвиток особистості дитини, реалізацію його суб'єктної позиції в навчальному процесі, надавати підтримку індивідуальності кожного учня. Оновлення освіти вимагає використання нетрадиційних методів і форм організації навчання.

Одним з них є особистісно-орієнтований підхід до навчання в процесі диференційованого навчання. Це навчання, де на чільне місце ставиться особистість дитини, її самобутність, суб'єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти.

Мета цього навчання - створення умов для прояву пізнавальної активності учнів.

Використання мною диференційованих завдань в різних предметних областях дозволяє вирішувати наступні завдання:

  • підготувати учнів до засвоєння нових знань;

  • забезпечити можливість подальшого їх поглиблення, систематизації та узагальнення;

  • сприяти вирівнюванню знань і вмінь учнів.

Перш ніж використовувати різнорівневі завдання проводжу роботу по визначенню загального рівня знань учнів, по схильності учнів до різних способів роботи (індивідуальної, груповий). Враховую психологічну сумісність учнів один з одним, інтерес до предмету. Використовуючи дану технологію, намагаюся створити в класі атмосферу зацікавленості кожної дитини в роботі класу, стимулюють учнів до висловлювань без остраху помилитися, оцінюю діяльність учня не тільки за кінцевим результатом, а по процесу його досягнення.

Диференційований підхід дозволив домогтися в класі хороших результатів у навчанні учнів.

Якість знань учнів становить 85%, відсоток успішності - 100%.

Інший ефективної освітньої технологією, яку використовую, є інформаційно-комунікаційна технологія. Використання ІКТ при навчанні дозволяє створити інформаційну обстановку, стимулюючу інтерес і допитливість дитини, підсилює мотивацію навчання. Одним із засобів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є застосування персонального комп'ютера, який стає посередником між мною і учнем, дозволяє організувати процес навчання, ширше використовувати розвиваючі методи і прийоми: аналіз, порівняння, узагальнення, класифікація, проблемні і пошукові методи, ігровий метод. 85% учнів мого класу мають домашній персональний комп'ютер.

Я використовую у своїй роботі поєднання традиційних і комп'ютерно -орієнтуватися методичних підходів для вивчення різних предметів, використовую Інтернет ресурси для створення дидактичних засобів, що застосовуються при організації навчання. Проводжу на своїх уроках демонстрацію відеосюжетів і ілюстративних фрагментів електронних систем навчання, власні навчальні презентації та енциклопедії для фронтальної роботи з учнями. Цікаво проходять уроки-екскурсії з застосуванням інформаційних ресурсів музеїв з різних тем.

Сучасна педагогіка та педагогічна психологія інтенсивно розробляють нові освітні технології, побудовані на дослідному пошуку учнів в процесі навчання. Метод проектів як один із способів організації навчально-пізнавальної діяльності використовується мною і представляє інтерес для додання креативного характеру процесу вивчення, розвитку у молодших школярів ключових компетентностей: інтелектуальної, комунікативної, дослідницької та ін.

В основі методу проектів лежить розвиток творчих інтересів учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. В результаті виконання проекту підвищується мотивація учнів, розвиваються здібності до активної практичної діяльності, створюються умови для відносин співробітництва, спільної творчої діяльності. Як показує практика, знання, набуті і контрольовані самостійно або в діалозі з однокласниками, набувають особливої цінності та значимість. Спільні роздуми, пошук істини вимагає роботи з додатковими джерелами інформації; розвивають вміння аналізу, синтезу, узагальнення.

Бути здоровим означає не просто відсутність хвороб, а й фізичне, психічне і соціальне благополуччя. Активно використовую в урочної та позаурочної діяльності здоров'язберігаючих технологій, строю уроки таким чином, щоб один вид діяльності змінювався іншим. Стежу під час проведення уроку за правильністю посадки учнів, періодично (раз на місяць) міняю їх положення в класі по відношенню до джерела світла, періодично проводжу фізкультхвилинки по зняттю напруги очей, для розслаблення пальців кистей і інші. У своїй роботі використовую тренажери, які допомагають урізноманітнити фізкультхвилинки і динамічні зміни. Застосовую на уроці пальчиковую гімнастику, яка сприяє розвитку м'язів руки і тісно пов'язана з розвитком мислення і мовлення дітей.

У 2011-2012 навчальному році всім класом проходили оздоровлення в санаторії «Велегож» Тульської області. Щотижня учні займаються в басейні ТулГУ.

В виховну діяльність на уроці

  • включаю відомості про способи підтримки фізичного і психологічного здоров'я учнів,

  • організую навчально-предметне середовище, що дозволяє підтримувати нормальну самооцінку діяльності учнів,

  • намагаючись забезпечити позитивний емоційний настрій учнів на урочну роботу, забезпечуючи можливість різнобічного сприйняття об'єктів пізнання через слух, зір, атмосферу взаємної поваги в колективі, психологічного комфорту (ситуація успіху).

Турбота про здоров'я дітей підводить мене до широкого використання в практиці нестандартних уроків: уроки - ігри, уроки - екскурсії, уроки - подорожі і т.п. Відповідно до видів уроків і методами навчання планую ТСО, засоби наочності, джерела інформації, а також передбачаю диференціацію дидактичних засобів.


Важливим аспектом створення умов для функціонування здорового способу життя вважаю не тільки фізичні навантаження, але і необхідність дотримання норм моралі і високої духовності в цілому. Чесність в поведінці, повагу до оточуючих, цілеспрямованість на заняттях - всі ці якості вважаю невід'ємним атрибутом навчання і виховання учнів.


Використання сучасних освітніх технологій (СОТ) в процесі навчання і виховання дітей.