Скачати 11.77 Kb.

Використання методу проектів для збагачення уявлень дітей старшого дошкільного віку про водозбереження
Дата конвертації12.06.2017
Розмір11.77 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Скачати 11.77 Kb.

Вероніка Кравченко
Використання методу проектів для збагачення уявлень дітей старшого дошкільного віку про водозбереження

Кравченко В. А

Єрьоміна Є. А.

(селище Щеглово, Всеволожский район, Росія)

(МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово)

Використання методу проектів для збагачення уявлень дітей старшого дошкільного віку про водозбереження

Екологічне виховання дітей дошкільного віку є важливим змістом освітньої галузі «Пізнавальний розвиток».

Воно спрямоване на прилучення дитини до екологічної культури, розвиток умінь взаємодіяти з природою, освоєння правил раціонального природокористування. (5. с. 154-155); (4. с. 5-5). Рижова М. А (8. с. 63-64]) відстоює безперервність екологічного розвитку особистості, починаючи з дошкільного дитинства, в процесі якого виховується емоційно - позитивне ставлення дитини до свого здоров'я і стану навколишнього середовища, дотримання певних моральних норм, розвивається система первинних ціннісних орієнтацій.

Водозбереження - актуальна проблема сучасності на рівні планети Земля, тому зміст уявлень про водозбереження є важливим змістом екологічного виховання дітей.

Вода має важливе значення в житті людини. Ознайомлення дітей зі стихією води і особливостями водозбереження може бути захоплюючою темою для прояву дитячої допитливості, творчості, освоєння правил раціонального використання природних ресурсів.

Найбільшим потенціалом для розвитку пізнавальної активності дитини є метод проектів, що дозволяє реалізувати дитині самостійність, власні інтереси, залучити батьків в освітню діяльність дітей.

Особливості пізнавального розвитку дітей старшого дошкільного віку є основою для розробки методики роботи з дітьми по темі «водозбереження». У сучасному суспільстві затребувана творча особистість, здатна до активного пізнання навколишнього, прояву самостійності, ініціативи, дослідницької активності. Уже в дошкільному віці необхідно закласти першооснови особистості, яка проявляє активну дослідницько-творче ставлення до світу. Тому сучасна освітня діяльність дітей будується з урахуванням їх інтересів, схильностей в рамках діяльнісного підходу, згідно з яким дитяча діяльність організовується як самостійна діяльність дітей.

Сьогодні актуальним є пошук форм і методів освіти, що відповідають сучасним вимогам, що дозволяють дитині реалізувати свої інтереси і потреби, проявити себе як суб'єкт діяльності. Особливий акцент робиться на активізацію процесу навчання.

Активне навчання - це не набір видів діяльності, а результат спільної роботи педагога і учнів. Тільки довірчі демократичні відносини між усіма учасниками освітнього процесу створять сприятливі умови для реалізації поставлених завдань. Активізація навчання передбачає використання різних методичних прийомів і технологій: проблемних та ігрових ситуацій, театралізованих ігор, обговорення поставлених питань з використанням стимульного матеріалу, виготовлення загального творчого продукту, експериментування, проектна діяльність.

Широкі можливості для розвитку дослідницької активності старшого дошкільника відкриває експериментування з різними об'єктами і матеріалами. У сучасних дослідженнях (Н. Н. Поддьяков,

С. Н Миколаєва, Н. А. Рижова, О. В. Дибіна, Н. П. Рахманова, Т. М Бондаренко, Н. Н. Совгир, Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова, В. В. Щетиніна) дитяче експериментування розглядається як практична діяльність пошукового характеру, спрямована на пізнання дошкільням властивостей, якостей предметів і матеріалів; зв'язків і залежностей явищ. Особливу увагу приділяють пошуковому спостереження і експериментування; надають величезного психолого - педагогічне значення розвитку спостережливості як одного із засобів інтелектуального розвитку особистості дитини.

Експериментаторських діяльність включає ряд якостей, які забезпечують результативність, - це вміння зрозуміти пізнавальну задачу, прийняти план спостереження, вміння відповідати на питання, самостійно ставити мету спостереження, бачити зміни і робити відповідні висновки. (9. с. 5) В експериментуванні дитина виступає в ролі дослідника, який самостійно і активно пізнає навколишній світ, використовуючи різноманітні способи впливу на нього. Експериментування пронизує всі сфери дитячої діяльності. Дитина є дослідником, проявляючи інтерес до різного роду дослідницької діяльності - експериментування. Досліди допомагають розвивати мислення, логіку, творчість дитини. (6. с. 3-4)

Стрижнем експериментування є дослідницька активність дитини, яка дає напрямок дослідницького пошуку і наполегливість в досягненні значущої для нього мети. Дослідницька активність дозволяє дошкільнику отримати відповіді на безліч «чому», які його хвилюють.

Особлива цінність експериментування полягає в активно-перетворюючої діяльності дитини. Процес самостійного дослідження нових об'єктів захоплює дошкільнят особливо сильно тоді, коли вони можуть перетворювати, змінювати об'єкти з метою пізнання внутрішніх зв'язків і відносин. Мотивом дитячого експериментування є отримання нових знань і відомостей.

Найбільший розвиваючий ефект має вільний експериментування, яке не ставить дорослим заздалегідь у вигляді тієї чи іншої схеми, а будується самим дошкільням в міру отримання все нових відомостей про об'єкт. Мотивом дитячого експериментування є отримання нових знань і відомостей.

Дослідницька активність старшого дошкільника розвивається в процесі експериментування і являє собою самостійну, ініціативну діяльність, яку дитина робить для пізнання нових для нього властивостей і якостей об'єктів навколишнього світу і наполегливого пошуку рішення, які є значущими для нього проблем (А. Н. Подд 'яков, О. Л. Князєва, Н. Е. Веракса). Основна особливість дитячого експериментування полягає в тому, що дитина пізнає зацікавили його об'єкти в ході практичної діяльності з ними.

В умовах експериментування дитина сам шукає і створює проблемні ситуації. Процес накопичення дослідницького досвіду пов'язаний з практичним освоєнням дошкільням різноманітних способів пізнання об'єктів, їх властивостей і відносин.

Власна дослідницька практика дошкільника найчастіше розгортається в експериментуванні. Експериментування є засобом, що допомагає дитині самостійно освоїти дослідницьку діяльність. Саме в експериментуванні відпрацьовуються механізми дослідницької активності.

Відкриття, які здійснює дошкільник, завжди супроводжуються яскравими емоційними переживаннями. Поряд з радістю вирішення конкретної проблеми дитина переживає радість пізнання своїх можливостей, що надає йому впевненість у своїх силах і спонукає до нових досліджень. (7. с. 10-11)

Особливою формою освітньої діяльності є - спільна з дорослим проектна діяльність. Вона дозволяє інтегрувати різні активні методи виховання і навчання дітей. (2. с. 6-7)

Як будь-яка педагогічна технологія, проектна діяльність має строгий алгоритм. Фахівці визначають основні етапи проекту:

1 етап: організаційний, в процесі якого педагоги ретельно готуються до проведення проекту: розробляють ідею і ставлять завдання проекту, планують основні етапи та структуру проекту, попередньо формулюють проблему, висунуту для вирішення, - підбирають літературу, наочний та дидактичний матеріал, проводять опитування та оцінку рівня знань дітей по тематиці проекту.

2 етап: продуктивний, що представляє спільну діяльність дітей і дорослих щодо вирішення проблеми і завдань проекту: введення в проблему ( «вживання» в «сюжетну» ситуацію, формулювання проблеми, спільне планування та обговорення майбутньої спільної чи індивідуальної діяльності, безпосереднє поетапне вирішення проблеми відповідно до встановленого плану;

3етап: презентативний (підготовка і подання результатів діяльності);

4етап: підсумковий, на якому відбувається спільне обговорення ходу і результатів проекту, постановка нової проблеми.

Проект, будучи однією з форм спільної діяльності, виступає технологією розвитку самостійності, дослідницького поведінки, пізнавальної, творчої активності дітей. У той же час, даний вид діяльності дозволяє інтегрувати різні форми і методи в процес його реалізації. При реалізації проекту можуть використовуватися різні форми і види діяльності: екскурсії, творча діяльність, спільна діяльність, проведення сюжетно - рольових ігор, організація свят.

Таким чином, активне навчання створює умови для прояву активної позиції дитини, реалізації його інтересів і пізнавальних можливостей. Серед методів активного навчання особливе місце займає метод проектів, як спосіб організації дослідницької діяльності дитини, в якої він може проявляти самостійність у виборі способів вирішення проблеми, вибирати партнерів, зміст і діяльність зі своїми інтересами і потребами.

література

1. Виноградова Н. А. Освітні проекти в дитячому саду. Посібник для вихователів / Н. А. Виноградова, Е. П. Панкова. - М .: Айріс - прес, 2008.- 208 с.

2. Деркунская В. А. Проектна діяльність дошкільнят. Навчально - методичний посібник. - М .: Центр педагогічної освіти, 2012. - 144 с

3. Марудова Е. В. Ознайомлення дошкільнят з навколишнім світом. Експериментування. - СПб .: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО« ДИТИНСТВО - ПРЕС », 2011. - 128с.

4. Маханева М. Д Екологічний розвиток дітей дошкільного віку: Методичний посібник для вихователів ДНЗ. - М .: АРКТИ, 2004. - 320.

5. Миколаєва С. Н. Методика екологічного виховання дошкільників: Навчальний посібник для студ. Серед. і вищ. Пед. Учеб. Закладів. - М .: Видавничий центр «Академія», 1999. - 184с.

6. Організація дослідно - експериментальної діяльності дітей 2 - 7 років: тематичне планування, рекомендації, конспекти занять / авт. - упоряд. Е. А. Мартинова, І. М. Сучкова. - Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2013.- 333с.

7. Орієнтовна загальноосвітня програма дошкільної освіти «Від народження до школи» під ред. Н. Е. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої. - М.: Мозайки-СИНТЕЗ, 2015.-392

8. Розвиток пізнавально - дослідницьких умінь у старших дошкільників. Автори - укладачі: З. А. Михайлова, Т. І. Бабаєва, Л. М. Кларін, З. А. Сєрова - СПб .: ТОВ Видавництво Дитинство - Прес, 2012. - 160с.

9. Рижова М. А. Екологічна освіта в дитячому саду. - М .: Изд. Будинок «Карапуз», 2001. - 432с.

10. Рижова. Л. В. Методика дитячого експериментування. - СПб .: ТОВ «Видавництво« Дитинство - Прес », 2014. -208с.Скачати 11.77 Kb.


Використання методу проектів для збагачення уявлень дітей старшого дошкільного віку про водозбереження

Скачати 11.77 Kb.