• Виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ
 • Науковий керівник
 • Офіційні опоненти
 • Бєлкіна Елла Вікторівна
 • Загальна характеристика роботи
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Обєкт дослідження
 • Теоретико-методологічну основу дослідження
 • Дослідно-експериментальна база.
 • Наукова новизна и теоретична значущість дослідження
 • Практична значущість дослідження
 • Апробація результатів
 • Основний Зміст
 • У Першому розділі «Теоретична аналіз самостійності дошкільніків як якісної характеристики образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ»
 • У іншому розділі «Організаційно-педагогічні засади виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації)»
 • Список опублікованіх праць за темою дисертації
 • Анотація
 • Annotation

 • Скачати 65.96 Kb.

  Виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ
  Дата конвертації23.05.2017
  Розмір65.96 Kb.
  Типавтореферат

  Скачати 65.96 Kb.

  2

  ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

  АКАДЕМІЇ педагогічних наук України

  УДІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

  УДК: 372.3: 741.02

  Виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ

  (на матеріалі аплікації)

  13.00.08 -

  Автореферат дисертації на здобуття вченого ступенів

  кандидата педагогічних наук

  Київ - 2008

  Дісертацією є рукопис.

  Робота виконан в Інстітуті проблем виховання Академії педагогічних наук України.

  Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент

  Трусова Олена Леонідівна,

  Севастопольський міський гуманітарний університет, завідувач кафедри педагогіки.

  Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

  Артемова Любов Вікторівна,

  Київський міжнародний університет, завідувач секції педагогічної майстерності;

  кандидат педагогічних наук, доцент

  Бєлкіна Елла Вікторівна,

  Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка,

  завідувач кафедри образотворчого мистецтва.

  Захист состоится «27» травня 2008 року про «14.00» годіні на засіданні

  спеціалізованої вченої ради К 26. 454.01 в Інстітуті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 8_й поверх, зал ЗАСіДАНЬ.

  З дісертацією можна ознайомітіся в Науковій части Інституту проблем виховання АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).

  Автореферат розісланій «24» Квітня 2008 р.

  вчений секретар

  спеціалізованої вченої ради Л.М. Масол

  Загальна характеристика роботи

  Актуальність дослідження. Сучасний процес демократизації Суспільства повязаний зі зміною позіції особистості в соціальній, віробнічій та других сферах. У звязку з ЦІМ змінюється освітня стратегія, яка спрямована на Розширення можливости становлення розвитку особистості, создание умов для ее самореалізації. Ніні особлівої актуальності набуває проблема розвитку Вихованця як індівідуальності, субєкта ДІЯЛЬНОСТІ. Орієнтація на самостійність, вміння орієнтуватісь у конкретних жіттєвіх обставинних є Методологічною настанови сучасного виховання й навчання. У Законі України «Про освіту» підкреслюється, что вміння й Прагнення самостійно думати, діяті, працювати - якості, необхідні сучасній людіні.

  Дошкільний вік є етапом ґенезу базових якости особистості, среди якіх Одне з провідніх Місць посідає самостійність. У Базовому компоненті дошкільної освіти як основного нормативного документі Поняття «самостійність» кваліфікується як особістісне Утворення, что візначає здатність дошкільніка діяті Незалежності від керівніцтва й допомоги доросли, звертатись до неї у випадка обєктівної необхідності, ефективна використовуват ее в подальшій ДІЯЛЬНОСТІ, віявляті ініціатіву, прійматі Власні решение, буті здатно до самоорганізації. З Огляду на це растет значущість дослідження проблеми самостійності у дітей дошкільного віку як основи їхньої актівної жіттєвої позіції в Майбутнього.

  Проблема самостійності традіційно Вивчай у звязку з проблемою.Більше свободи, відповідальності й Волі (Платон, Арістотель, І. Кант, С. Кьєркегор, Б. Ананьєв, К. Абульханова-Славська, Л. Віготській, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін. ).

  Починаючі Із середини Минулого століття й до теперішнього часу, спостерігається Підвищення інтересу педагогів и психологів до вопросам Теорії и практики организации самостійності дітей: Розкриття ее сутнісніх особливо (М. Данилов, Б.Єсіпов, І. Лернер, М. Скаткін, Г. Щукіна та ін.); Виявлення психологічних механізмів управління процесом навчання (П. Гальперін, Н. Менчінська й ін.); співвідношення ее репродуктівної та Творчої складових (В. Донцов, Т. Воронов, Н.Мєшков й ін.).

  Самостійність є дінамічною характеристикою особистості, яка Постійно розвівається. Існуючі наукові дані свідчать про ті, что до кінця старшого дошкільного віку в условиях оптимального виховання й навчання діти могут досягті самостійності у різніх видах діяльності: у грі (Л. Артемова, Н. Михайленко), у праці (Р. Буре, М. Крулехт , Д. Сергєєва), у пізнанні (О. Матюшкін, З. Михайлова, М. Поддьяков), у спілкуванні (О. Кравцова, В. Кузьменко), у продуктивних видах ДІЯЛЬНОСТІ (Н. Ветлугіна, Г. Грігорєва, О. Дронова , Д. Воробйова, Н. Дягілєва, Т. Казакова, Т. Комарова, Н. Кириченко, І. Ликова, Г.Підкурганна, Н. Сакуліна, О. Трусова й ін.).

  Чи не залишилось поза уваги дослідніків ОКРЕМІ аспекти самостійності. Зокрема, Вивчай прояви названої базової якості особистості у малюванні (Р. Казакова, Т. Комарова, Н. Сакуліна, Н. Шибанова); у конструюванні (З. Ліштван, Л. Парамонова, Л. Куцакова, Ю. Демідова); у конструюванні з паперу (Б. Гагарін, О. Сафонова, Т. Власова); у конструктивно-ігровій ДІЯЛЬНОСТІ (Ф. Ізотова), у ліпленні (Н. Курочкіна).

  Актуальність дослідження самостійності у раннього онтогенезі обумовлена ​​протіріччямі между усе Зростаючий Вимогами до актівізації життєдіяльності дошкільніків и відсутністю належно організаційно-педагогічних ЗАСОБІВ їх Здійснення; на часі Розкриття Шляхів організаціі; змісту, форм и методів, умов, создание розвівального середовища, что спріяє виховання самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ. Виявлення протіріччя зумов визначення нами тими дослідження: «Виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації)».

  Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційне дослідження є складового Наукової тими лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання АПН України «Методичне забезпечення Базового компонента дошкільної освіти України», державний реєстраційний номер 0104 U 000186.

  Тема дисертації ЗАТВЕРДЖЕНА вчений радою Інституту проблем виховання АПН України (протокол № 8 від 3 листопада 2003 р.) И УЗГОДЖЕНО Радою з коордінації наукових досліджень у Галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №5 від 25 травня 2004 р.).

  Обєкт дослідження - процес виховання самостійності дітей старшого дошкільного віку.

  Предмет дослідження - організаційно-педагогічні засади виховання самостійності старших дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації).

  Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевіріті організаційно-педагогічні засади, что забезпечують ефективність процесса виховання самостійності старших дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації).

  Гіпотеза дослідження - реалізація організаційно-педагогічних засад Самостійної ДІЯЛЬНОСТІ дошкільніків, а самє: створення и збагачення предметно-розвівального середовища; Впровадження ігрової форми ДІЯЛЬНОСТІ; та особистісно орієнтованої взаємодії педагога з дитиною - прізведе до утвердження дошкільніка субєктом Самостійної образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ.

  Досягнення мети и перевірка гіпотезі дослідження зумов вирішенню таких завдання:

  1. На Основі АНАЛІЗУ наукових джерел уточніті Зміст и структуру самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ.

  2. Віявіті Критерії та Рівні проявити самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації).

  3. Розробити та впровадіті у практику модель виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації).

  4. обґрунтувати організаційно-педагогічні засади, что забезпечують Ефективне виховання самостійності старших дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ.

  5. Теоретично Встановити й експериментально апробуваті Зміст и методику виховання самостійності старших дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ.

  Теоретико-методологічну основу дослідження становляться Ідеї гуманізації дошкільної освіти, особистісно орієнтованого виховання; положення про формирование самостійності в контексті цілісного розвитку дошкільніка як субєкта ДІЯЛЬНОСТІ; про соціальну Сутність виховання (Л. Віготській, Д. Ельконін, О. Запорожець); про розвиток особистості у процесі ДІЯЛЬНОСТІ (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, О. Асмолов, Г. Балл, А. Бодальов, Л. Божович, Л. Віготській, В. Давидов, О. Леонтьєв, А. Петровський, С . Рубінштейн); особистісно орієнтовану педагогіку (І. Бех, І. Зязюн, О. Кононко, В. Кремень, І. Якіманська та ін.); своєрідність образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ дошкільніків (В. Єзікєєва, Т. Казакова, Т. Комарова, В. Котляр, Н. Сакуліна, О. Трусова, Є. Фльоріна, Н. Халезова та ін.); педагогічну діяльність як умову ампліфікації розвитку дитини в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (О. Запорожець, Є. Бєлкіна, Г. Грігорєва, О. Дронова та ін.).

  Для вирішенню поставлених завдання Було Використано комплекс методів: теоретичні: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення Даних на основе Вивчення філософської, психологічної, педагогічної літератури дозволи аргументовано обґрунтувати Сутність феномену «самостійність», віділіті теоретичні підході до досліджуваної проблеми, сформулюваті поняттєво-категоріальній апарат; емпірічні: спостереження за діяльністю дітей и педагогів у ході експериментальної роботи, Анкетування педагогів, Бесіди з дітьми, Вивчення продуктів дитячої аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ, аналіз навчально-виховних планів, предметно-розвівального середовища; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальній, контрольний) для встановлення організаційно-педагогічних засад виховання самостійності та Перевірки розробленої моделі виховання самостійності дошкільніків; математично-статистичні: аналіз Даних забезпечен достовірність інтерпретації отриманий результатів.

  Дослідно-експериментальна база. Дослідніцько-експериментальна робота проводилася в течение 2002-2007 років на базі дошкільніх Навчальних Закладів №68, 93 м. Севастополя, №2, 41, 55 м. Рівного. У експериментального дослідженні взяло участь 180 дітей старшого дошкільного віку. До Анкетування Було Залуччя 150 вихователів експериментальний закладів, а такоже педагогів, что навчаються на курсах Підвищення кваліфікації при інстітуті післядипломної освіти в м. Севастополі.

  Наукова новизна и теоретична значущість дослідження:

  - Уперше віокремлено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно-педагогічні засади виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ у контексті особистісно орієнтованого виховання; визначили тактику педагогічного керівніцтва Образотворче діяльністю дітей з урахуванням віхідного уровня самостійності; розроблено модель виховання самостійності, что дозволяє вібудовуваті освітню взаємодію педагога з дошкільнікамі на основе ігрових вправо;

  - уточнено Зміст и структуру самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ старших дошкільніків;

  - визначили Критерії та Рівні сформованості самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації);

  - Набуль Подальшого розвитку положення про роль гри у віхованні самостійності дітей старшого дошкільного віку.

  Практична значущість дослідження візначається: Створення діагностичних методик Вивчення самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації); упровадження індівідуальніх ігрових програм з аплікації залежних від уровня компонентів самостійності дошкільніків; апробацією ігрової тематики змісту аплікації для дітей старшого дошкільного віку; розробка методичних рекомендацій з использование ігрових вправо, что спріяють виховання Самостійної ДІЯЛЬНОСТІ у дошкільніків. Предложено модель та методичні рекомендації Використовують педагогами експериментального ДНЗ України, викладач Інституту післядипломної освіти м. Севастополя во время проведения курсів Підвищення кваліфікації дошкільніх ПРАЦІВНИКІВ та при вівченні Навчальних дисціплін «Дошкільна педагогіка», «Основи образотворчого мистецтва з методикою образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ» у Севастопольському міському гуманітарному університеті .

  Упровадження результатів дослідження відбувалось у процесі роботи базових дошкільніх закладів №68, 93 м. Севастополя (довідка №740 від 12 вересня 2007р), №2, 41, 55 м. Рівного (довідка №01-12 / 240 від 5 березня 2008 р) .

  Апробація результатів: матеріали дослідження апробовувалась у процесі участия автора в міжнародніх наукових конференціях - «Дошкільна освіта: історія і перспективи розвитку» (м. Рівне, 2002 р.), «Ломоносівські чітання_2005» (м. Севастополь, Чорноморська філія МДУ, 2005р.) ; всеукраїнськіх - «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти» (м. Херсон, 2004 р.), «Сучасні Тенденції та Пріоритети виховання» (м. Київ, 2004 р.), «Теоретико-практичні реалії сучасного виховання дітей та учнівської молоді» ( м. Київ, 2005 р.), «Особистість ХХІ століття: проблеми виховання та шляхи їх вирішенню» (м. Київ, 2007 р.); міжвузівських «Актуальні проблеми безперервної багатоступеневої психолого-педагогічної подготовки вчителя до професійної ДІЯЛЬНОСТІ» (м. Севастополь, 2004 р.), «Актуальні проблеми професійного становлення фахівця» (м. Севастополь, 2005 р), «Актуальні проблеми гуманітарної освіти» (м. Севастополь, 2006 г..), міськіх науково-практичних конференціях - «Модернізація дошкільної освіти» (м. Севастополь, 2005 р.). Обговорення матеріалів дісертаційного дослідження здійснювалось на кафедрі педагогіки Севастопольського міського гуманітарного університету, у лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання АПН України, а такоже у ході проходження курсової подготовки педагогічних ПРАЦІВНИКІВ при Інстітуті післядипломної освіти, проведення методичних семінарів, науково-практичних конференцій для вихователів дошкільніх закладів м . Севастополя. Матеріали дослідження Опубліковано у збірніках наукових праць (м. Київ, Рівне, Херсон, Одеса, Севастополь).

  Публікації. Основні положення й результати дослідження відображено в 10 публікаціях, з них 9 - одноосібніх, в тому чіслі 6 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступления, двох розділів, вісновків до шкірного з розділів, загально вісновків, списку використаних джерел и Додатків. Бібліографічній список містіть 231 джерело. Робота містіть 35 таблиць, 5 рисунків, 2 графіка, 1 формулу. Загальний ОБСЯГИ дісертацїі 212 сторінок. Основний текст дисертації виклади на 180 страницах. Список використаних джерел, Додатки виклади на 32 страницах.

  Основний Зміст

  У вступі обґрунтовано Актуальність теми, визначили обєкт, предмет и мету дослідження, сформульовано гіпотезу та завдання роботи, методи дослідження; теоретичні та методологічні основи, Розкрити наукову новизну, теоретичну та практичність значущість роботи, наведено Відомості про апробацію й упровадження результатів дослідження.

  У Першому розділі «Теоретична аналіз самостійності дошкільніків як якісної характеристики образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ» аналізуються філософські, психологічні, педагогічні засади даного процесса, подається аналіз різніх підходів до визначення феномену «самостійність», розглядаються питання становлення й розвитку самостійності в течение дошкільного віку, розкрівається спеціфіка впліву різніх відів ДІЯЛЬНОСТІ на розвиток дитячої самостійності, формулюється визначення самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ.

  Психолого-педагогічний аналіз літератури дает Підстави для висновка, что Вивчення категорії самостійності, поиск резервів и ефективних Шляхів ее розвитку є однією з центральних наукових проблем сьогодення. Це підтверджується чисельністю дослідженнямі Ш. Амонашвілі, Л. Анціферової, Т. Бабаєвої, Н.Бєлозерцева, Н. Бочкіної, Л. Вісотіної, Т. Ісаєвої, О. Кононко, П. Підкасістого, Г. Поддубської, С. Рубінштейна, А. Щербакової, Г. Щукіної та ін. Ніні ее Актуальність обумовлена ​​гуманістічнімі завдання повноцінного Розкриття індівідуальності особистості, что розвівається.

  Аналіз психолого-педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ дозволяє схарактеризувати підході до трактування самостійності з таких позіцій:

  - вольова розвитку особистості (В. Крутецький, Н. Левітов, В. Селіванов, А. Ковальов). Самостійність візначається як суттєва вольова якість, яка асоціюється з незалежністю;

  - морального розвитку як моральної якості особистості (Л. Вісотіна, Л. Піменова, З. Пономарьов, К. Оспанова). Самостійність кваліфікується як генералізоване Ставлення до Вибори та реализации моральних цінностей, что закріпілося у моральному досвіді;

  - розумово розвитку й пізнавальної актівності особистості (Д. Богоявленська, І. Лернер, О. Люблінська, О. Матюшкін, М. Поддьяков, А. Щербаков);

  - інтегральності якости особистості, что поєднує в Собі інтелектуальну, емоційно-моральну та вольова Сторони особистості (Т. Бабаєва, Т. Бистрова, П. Виноградов, Т. Ісаєва, О. Кононко, Л. Круглова, Г. Поддубська, М. Сілаєва й ін.). Самостійність візначається як генералізована якість особистості, что віявляється в ініціатівності, крітічності, самооцінці й почутті особістої відповідальності за свою діяльність и поведение.

  Наявність різніх поглядів свідчіть про багатогранність даного феномену, дает Підстави для висновка про домінування трьох основних векторів дослідження: діяльнісного, особістісного та міжособістісного. Залежних від позіції дослідніків относительно трактування самостійності, візначається структура, категорії, співвідношення ії компонентів, будується методика ее виховання.

  У дисертації уточнено, что у дослідженнях Т. Бабаєвої, Т. Волчанської, Г. Годіної, Ф. Ізотової, М. Крулехт, Н. Кухарева, І. Лернера, М. Махмутова, Л. Порембської, О. Сафонової, Н. Шібанової самостійність кваліфікується як способ ДІЯЛЬНОСТІ, структура ее ідентічна компонентів ДІЯЛЬНОСТІ (мотив, мета, способи діяльности), а методика спрямована на формирование вміння діяті без допомоги ззовні, на поступову передачу доросли Виконання окремий елементів ДІЯЛЬНОСТІ самій дитині для самостійного Здійснення без его втручання.

  Встановлен, что у дослідженнях Т. Бістрової, М. Дідорі, В. Зінченко, О. Кононко, Л. Круглової, Л. Кувіко, К. Кузовкової, М. Лятецької, С. Марутян, І. Молнар, К. Оспанової й ін., Самостійність кваліфікується як інтегральна якість особистості, до Структури якої входять змістово-операціональні й власне особістісні компоненти. Методика формирование самостійності будується на вівченні роли інтересів, потреб и мотівів самостійності дитини дошкільного и молодшого шкільного віку.

  Аналіз ДОСЛІДЖЕНЬ Є. Михайловська, Т. Репіної, Т. Сенько ставши підгрунтям для подивиться на самостійність у контексті позіції особистості у групі, Розкриття змістово-операціонального компонента самостійності у звязку з характером міжособістісніх отношений. Методика будується на вівченні змін, что відбуваються у стріжневій, фундаментальній освіті особистості. Аналіз ДОСЛІДЖЕНЬ давши Підстави віділіті низьку показніків проявити самостійності: незалежність Дій и вчінків дитини, Прагнення без сторонньої допомоги реалізуваті свои плани, здатність ініціатівно ставити й вірішуваті Різні завдання, уміння віявляті наполегливість и відповідальність у досягненні поставленої мети, спроможність контролюваті и оцінюваті свои Дії.

  Ґрунтуючись на позіціях провідніх науковців (Т. Бабаєвої, Т. Волчанської, Г. Годіної, Ф. Ізотової, М. Крулехт, Н. Кухарева, І. Лернера, Л. Порембської, О. Сафонової, Н. Шібанової та інш.), ми візначаємо самостійність як способ ДІЯЛЬНОСТІ, зумовленій тім, что дошкільнік Із раннього дитинства повязаний з освоєнням різніх відів ДІЯЛЬНОСТІ (предметної, ігрової, Трудової, продуктівної, пізнавальної). У работе підкреслено, что формирование самостійності як характеристики способу ДІЯЛЬНОСТІ є дерло етапом у розвитку цього явіща й Виступає функціональною сходинкою до формирование самостійності як якості особистості. Інакше Кажучи, на Основі самостійності як ідеального образу незалежних Дій, что складається в результате субєктівно-обєктівніх отношений вже в наслідувальній ДІЯЛЬНОСТІ дітей, відбувається формирование ідеального образу себе як самостійного діяча з властівім Йому типом Ставлення до себе, до других людей, до ДІЯЛЬНОСТІ.

  Узагальнено та враховано існуючі підході до дослідження генезису самостійності дошкільніків. Перші прояви самостійності педагоги й психологи повязують з раннім ВІКОМ (Н. Аксаріна, А. Голубєва, Г. Годіна, Т. Гуськова, М. Лісіна, О. Люблінська, Д. Ельконін та ін.). На їхню мнение, динаміка розвитку самостійності Залежить від особливо, потреб та інтересів дітей у Різні вікові періоді життя. Це дает підставу Говорити про ті, что на різніх вікових етапах існують Такі види ДІЯЛЬНОСТІ, в якіх розвиток самостійності відбувається інтенсивніше й успішніше, оскількі ґрунтується на інтересах и потребах дітей. У раннього віці - це предметна діяльність, спілкування з доросли, елементарно самообслуговування; у дошкільному - гра, продуктивні види ДІЯЛЬНОСТІ, зокрема, образотворче. Формуючісь у ДІЯЛЬНОСТІ, самостійність Виступає особливо моментом ії становлення и крітерієм, что засвідчує степень Освоєння ДІЯЛЬНОСТІ субєктом. Усвідомлення старшим дошкільніком собі в якості субєкта ДІЯЛЬНОСТІ, своих можливий є завершальній етапом здатності діяті самостійно.

  Самостійність дітей розгортається від Дій репродуктивного, відтворювального характеру, до Дій з елементами творчості при постійному, неухильного підвіщенні роли свідомості, самоконтролю та самооцінкі у здійсненні ДІЯЛЬНОСТІ. При цьом Показники проявити самостійності віступають: незалежність Дій и вчінків особистості, здатність без сторонньої допомоги реалізовуваті свои плани; вміння ставити й развязуваті Різні завдання предметно-практичної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Аналіз ДОСЛІДЖЕНЬ Г. Грігорєвої, Т. Доронової, О. Дронової, Т. Комарової, Н. Сакуліної, О. Трусової, Н. Шібанової показавши, что Образотворче діяльність має свою спеціфіку, структуру и характерізується такими етап: репродуктивним (оволодіння знаннями, уміннямі діяті за зразки); віконавськім (уміння діяті без бланках, застосовуючі засвоєні навички та вміння); продуктивним (уміння вносіті Власні елементи, діяті без допомоги доросли при віборі змісту, ЗАСОБІВ Здійснення поставленої мети); творчим (уміння вносіті Зміни, знаходіті оригінальні решение, перетворюваті дійсність). Ураховуючі спеціфіку образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ, досліднікі зазначаються, что самостійність дошкільніків проявляється на етапі постановки мети, у плануванні Дій, при відборі необхідніх ІНСТРУМЕНТІВ, у послідовному здійсненні збережений при віконанні самоконтролю й контролю готового результату.

  Значні потенційні возможности для виховання самостійності у старших дошкільніків містіть Образотворче діяльність, зокрема такий ее вид, як Аплікація.Займаючісь нею, діти Використовують як Готові форми, так и створюють Власні композіції, самостійно вірізують елементи візерунків, обірають сюжетні зображення. У процесі Виконання аплікації діти знайомляться з різнімі технікамі Виконання, вчаться плануваті роботу, накреслюваті послідовність аплікаційніх Дій, передбачаті результат ДІЯЛЬНОСТІ, цілеспрямовано его досягаті. Аплікаційна діяльність почінається на третьому году життя и проходити крізь усі вікові періоді. КОЖЕН период реалізує Певний Зміст ДІЯЛЬНОСТІ, без засвоєння дитиною попередня матеріалу вона НЕ может перейти на новий щабель. Розглядаючі аплікацію як засіб виховання самостійності дошкільніків, Доречний враховуваті вікові (вертикальні) та Індивідуальні (горизонтальні) параметрів.

  Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив візначіті самостійність старших дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ як якісну характеристику ДІЯЛЬНОСТІ, что віявляється в умінні дитини ставити мету, плануваті послідовність Дій, добіратся Зміст, способи Виконання Образотворче Дій, Здійснювати самоконтроль и оцінюваті готов продукт без допомоги дорослих.

  У іншому розділі «Організаційно-педагогічні засади виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації)» віділено компоненти, Критерії, показатели, визначили рівневі характеристики самостійності, Виявлено рівень самостійності у дітей 5-6 років, обґрунтовано модель и методику виховання самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ, охарактеризовано організаційно-педагогічні засади процесса виховання, Здійснено порівняльній аналіз результатів констатувального й контрольного етапів експеримент.

  Аналіз Наукової літератури дозволив візначіті Такі компоненти самостійності: мотиваційно-цільовій, змістово-виконавчий, процесуально-регулятивні, оцінювально-результативний. Критерії самостійності старших дошкільніків містять у Собі постановку мети, здатність до планування й организации аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ, володіння різнімі видами и способами аплікації, аплікаційною технікою, Готовність Здійснювати самоконтроль и давати оцінку результату відповідно до задумом. Показники виступали Особливості мотівації, усвідомленення мети аплікації, добір необхідніх матеріалів та ІНСТРУМЕНТІВ, ручні вміння та навички, регуляція, самокорекції діяльности та статична оцінка продукції.

  Дослідження самостійності здійснювалось за помощью спеціального добору діагностичних методів: індівідуальніх Бесід з дітьми, експериментальна ігрових завдання, СПОСТЕРЕЖЕНЬ за самостійною діяльністю старших дошкільніків у процесі Самостійної художньої ДІЯЛЬНОСТІ, АНАЛІЗУ продуктів аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ. Діагностична методика містіла Чотири блоку завдання відповідно до компонентів самостійності. Блок мотиваційно-цільового компонента складався Із завдання, Які давали змогу візначіті постановку мети, мотівацію аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ. У змістово-виконавчого блоці передбачало Вивчення здатності до планування, володіння аплікаційною технікою. Завдання блоку процесуально-регулятивного компонента малі на меті віявіті сформованість у дітей старшого дошкільного віку вмінь Здійснювати самоконтроль у процесі аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ. У оцінювально-результативному блоці Вивчай вміння давати оцінку готовому продукту.

  У експериментального дослідженні взяли участь 180 дітей 5-6 років життя: 92 дитини - експериментальна група (ЕГ), та 88 дітей - контрольна група (КГ).

  У результате констатувального експеримент Було визначили, что більшість дітей ЕГ (47 дошкільніків) находится на низьких Рівні самостійності, что складає 51%, на Середньому Рівні самостійності - 31 дитина, что відповідає 34%. 11 дітей (12%) виявило Оптимальний рівень самостійності. Самостійність, звязані зі здатністю дітей орієнтуватісь у нестандартних условиях ДІЯЛЬНОСТІ, Виявлено лишь у 3_х досліджуваніх (3%). Та 43 дошкільніка КГ находится на низьких Рівні самостійності, что складає 49%; на Середньому Рівні самостійності - 31 дитина, что відповідає 35%. Оптимальний рівень Виявлено в 11 дітей (13%). На Високому Рівні находится 3 дитини (3%).

  Здобуті результати констатувального етапу дослідження дали змогу віділіті Рівні самостійністі дошкільніків.

  Низьких рівень перший - спостерігається безпорадність у постановці мети, плануванні Дій, Відсутність мотівації. Дитина очікує допомоги доросли при организации РОбочий місця, доборі потрібного матеріалу, при віконанні аплікаційніх Дій. Логічна послідовність Дій відсутня. Слабо сформовані ручні навички та вміння. Дитина НЕ помічає своих помилок, які не здатно критично оцініті результати аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ, або помічає Недоліки в работе, но НЕ повязує їх зі своими неправильними діямі. Діяльність носити суто репродуктивний характер и відбувається під безпосереднім керівніцтвом доросли.

  Середній рівень - дитина цього уровня відрізняється усвідомленням мети, но НЕ может ее мотівуваті. Планування діяльності Здійснює при підказці доросли. Навички й уміння частково відпрацьовані. При віконанні завдання звертається с помощью до доросли, для того щоб затвердітісь у правільності способів Виконання аплікаційніх Дій. Спостерігається здатність Здійснювати самоконтроль своєї ДІЯЛЬНОСТІ, оцінюваті й коректуваті результати только с помощью доросли. Іноді звертається до особістом досвіду й намагається внести в роботу ДОПОВНЕННЯ, зміни. Загальний характер ДІЯЛЬНОСТІ репродуктивного.

  Оптимальний рівень - дитина усвідомлює мету й досягає ее у процесі Виконання Дій, здатно мотівуваті діяльність, самостійно Здійснювати планування. Організовує робоче місце без допомоги дорослих. Підбірає раціональній материал та інструменти відповідно до мети. Аплікаційні уміння й навички відповідають віковій нормі, что дозволяє самостійно Виконати аплікацію. Здатно до регуляції ДІЯЛЬНОСТІ. Оцінка роботи й самооцінка обєктівні. Дитина звертається до доросли за підтрімкою и підтвердженням правільності своих Дій. У роботу іноді Включає ДОПОВНЕННЯ, зміни. Діяльність репродуктивно-пошукова, самостійна відповідно до вікової норми.

  Високий рівень четвертий - дитина самостійна у постановці й реализации мети, яка спрямована на результат. У логічній послідовності ретельно планирует свою діяльність. Сама організовує своє робоче місце, підготовлюючі весь необхідній материал та інструменти. Ініціатівно вікорістовує наявні навички й уміння, раціональні Способи аплікації. Високий степень ручних умінь дозволяє самостійно довести розпочату роботу до кінця. Контрольні Дії сформовані. Характерним є перенесення аплікаційніх умінь и навичок у Нові умови. Характер ДІЯЛЬНОСТІ Цілком самостійній, що не требует прісутності доросли.

  Аналіз планів навчально-виховної роботи, СПОСТЕРЕЖЕНЬ зайняти з аплікації та результати Анкетування показали, что педагоги відчувають Труднощі організаційного й методичного характеру у процесі проведення зайняти з аплікації, це НЕ спріяє ефективного Використання ее в навчально-виховному процесі з метою виховання самостійності у дітей.

  Зміст формувального експеримент вібудовувався нами відповідно до мети дослідження з урахуванням результатів констатувального етапу. Необхіднімі організаційно-педагогічними засадами, что забезпечують ефективність процесса виховання самостійності, були: створення и збагачення предметно-розвівального середовища; організація ігрової форми образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ; особистісно орієнтована Взаємодія педагога з дитиною; перехід педагога з результатівної на процесуального зображувальних діяльність.

  Основна мета програми формувального експеримент - Досягнення дитиною усвідомлення себе субєктом аплікації. Особлівістю розробленої та впровадженої во время формувального експеримент методики Було! Застосування системи ігрових вправо з аплікації. Ігрова тематика є пріваблівішоюшою для дітей: віклікає Яскравий емоційний відгук, пробуджує Інтерес. Перевага ігрових вправо Полягає в тому, что смороду, На Відміну Від зайняти, дозволяють діференціюваті процес виховання самостійності у дітей з різнімі рівнямі компонентів самостійності. Кількість вправо при цьом НЕ регламентується, длительность Вправи візначається інтересом дитини и швідкістью засвоєння нею Дії. Вплив ігрових вправо на самостійність дошкільніків наблюдается у формуванні з їхньою с помощью мотівів, что спрямовують діяльність на создание зображення для будь-якіх ігрових персонажів. Виникнення таких мотівів Забезпечує розуміння и Прийняття поставленої педагогом мети, усвідомлення предявленіх вимог до якості и способів зображення, від якіх Залежить успішність Виконання дитячих робіт, віклікає Активність, ініціатіву й осмислення аналіз робіт. Ігрові Вправи допомагають використовуват наявні знання для засвоєння Нових способів Виконання Дій, что виробляти до кращого Освоєння аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ, а отже, спріяє розвитку самостійності у дошкільніків и вірішенню ними завдання без втручання дорослих.

  У ході дослідження розроблено модель виховання самостійності старших дошкільніків. Змістові характеристики, етапи ее розвитку представлено на рис. 1 (див. Нижчих). Модель виховання самостійності Було реалізовано у процесі формувального експеримент. Формувальній експеримент складався з чотірьох вищеозначених етапів.

  На проектувальн етапі формувального експеримент розроблено перспективний план роботи з педагогами експериментальний груп. З метою підготовкі до реализации особистісно орієнтованої взаємодії педагога з дітьми, организации ігрової форми та переходу педагога з результатівної на процесуального зображувальних діяльність організовано Постійно-діючий семінар з проблем виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ. План Постійно-діючого семінару складався з восьми тем. З вихователів Створено творчу групу, что розробляла Практичні завдання, добирала тематику ігрових вправо, художню літературу, ігрові персонажі, Складанний перспектівні плани использование вправо для дітей з різнімі рівнямі компонентів самостійності, оцінювала дінаміку за результатами діагностики дітей, розробляла методичні рекомендації з использование готових аплікаційніх робіт у самостійній ДІЯЛЬНОСТІ дітей та создания и збагачення предметно-просторова середовища. Проводиться ЗАГАЛЬНІ й Індивідуальні консультації для педагогів по вопросам виховання самостійності, здійснювалася Індивідуальна робота з моделювання педагогічного процесса на основе особистісно зорієнтованної взаємодії. Організовуваліся виставки методичної, художньої літератури з проблеми самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ. У результате цієї роботи Було визначили ефектівні форми и методи виховання, что базувалісь на індивідуально-діференційованному підході, коли КОЖЕН Вихованець працював за індівідуальною програмою, яка залежався від уровня компонентів самостійності.

  Організація предметно-просторова середовища дозволила раціоналізуваті его, естетичного розмістіті обладнання й аплікаційні матеріали, Сприяти его активного Використання й перетворенню. Кожна дитина корістувалася правом самостійного Вибори цікавого для себе змісту, виду, техніки аплікації.

  Мал. 1. Модель виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ

  Це дозволяло їй Відкривати Власні возможности через усвідомлення «я вибирала», «я можу», «я дію», «я оцінюю», «я самостійна», что розвивалась дитину як субєкта аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ. Цьом спріяло поповнення зон папером різної фактури, природним и покідьковім матеріалом, заготовками, лекалами, шаблонами, зразки робіт Із предметної, сюжетної, декоративної аплікації, а такоже зразки робіт, Виконання у різній аплікаційній техніці. Досліджуванім надавати можлівість на власний розсуд обладнаті своє робоче місце необхіднімі матеріалами та інструментами, самостійно здійсніті добір паперу різної фактури, клею й других ЗАСОБІВ для реализации Власний цілей.

  Проведена робота дала змогу педагогам експериментальний дошкільніх закладів набути теоретичного и практичних навичок й умінь, необхідні для виховання самостійності у дошкільніків, реалізуваті організаційно-педагогічні засади: індивідуально зорієнтовану взаємодію з дитиною залежних від індівідуальніх можливости, здібностей и рівнів самостійності, создать и збагатіті предметно-просторова середовище, плануваті аплікаційну діяльність у цікавій, доступній ігровій форме.

  Наступний етап - корекційній. Відповідно до трьох категорій дітей на основе віділеніх компонентів самостійності, виявлення у результате проведення діагностічного зрізу констатувального етапу експеримент (недостатній и низьких рівень), Було розроблено три Індивідуальні корекційні програми для дошкільніків. Корекційна робота спріяла Виведення дошкільніків на вікову норму, яка необхідна для Виконання аплікації у відповідності до стандартів дошкільної освіти.

  Перша Корекційна програма адресована дітям з низьких рівнем мотиваційно-цільового компонента и включала дієві мотиви. Оскількі діти відрізнялісь відсутністю або поверхнево зацікавленістю й мотівацією до аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ, Було розроблено такий Зміст аплікації, Який БУВ емоційно значущих и цікавім для дітей, что спріяло усвідомленню мети ДІЯЛЬНОСТІ. Во время поиска такой мотівації ми спиралися на основні спожи, властіві дітям старшого дошкільного віку: потреба буті помічником, захисник, старшим другом. Тому при розробці ігрових вправо, самперед, спіралі на мотив допомоги, добро розвинення у цьом віці. Кроме Всього Іншого, в ігрових вправо постановка ігрового й навчального завдання взаємозалежні, что Відображається у самій назві праворуч. Для спонукані інтересу додатково вікорістовувалісь художнє слово (вірші, загадки), постановка пошукових запитань.

  Друга Корекційна програма прізначалася дітям, что недостатньо володілі необхіднімі аплікаційнімі вміннямі й навички, були неспроможнімі плануваті Дії, самостійно організовувати своє робоче місце, добіратся необхідне обладнання. Для дошкільніків, что недостатньо володіють аплікаційнімі вміннямі й навички, з низьких рівнем змістово-виконавчого компонента, Було розроблено комплекс спеціальніх ігрових вправо. ВІН передбачало поступове оволодіння досліджуванімі Певна навички й уміннямі, необходимость їх у процесі Виконання однорідніх вправо, спрямованостей на формирование сенсорного и практичного досвіду.

  Третя Корекційна програма спрямовулася на формирование процесуально-регулятивного й результативно-оцінювального компонентів. Означені компоненти базуються на основе Дій співставлення, порівняння, узагальнення, вісновків, Які дозволяють дитині Виконувати самоконтроль та підсумковій контроль. Перераховані Дії повязані з аналітічною діяльністю, яка только начинает формуватісь у старшому дошкільному віці, через це корекція процесуально-регулятивного й результативно-оцінювального компонентів поєднані в одній Програмі. У ній Використано ігрові вправо, что спріялі АНАЛІЗУ досліджуванімі проміжніх результатів, спонукалі до самоконтролю й ОЦІНКИ ними готового результату аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ. Ігрові Вправи передбачало Виконання роботи за зразки (пряме наслідування), у результате якіх дитина відпрацьовувала оцінювання проміжного й підсумкового результатів.

  После навчання дітей за індівідуальнімі корекційнімі програмами Було проведено проміжній зріз Із визначення рівнів самостійності у старших дошкільніків (див. Табл. 1)

  Таблиця 1. Порівняльна характеристика рівнів самостійності дітей ЕГ (констатувальний та проміжній зріз)

  Рівні самостійності

  Кількість дітей ЕГ (92 дитини)

  у%

  констатувальний експеримент

  Проміжній зріз формувального експеримент

  констатувальний експеримент

  Проміжній зріз формувального експеримент

  Високий

  3

  26

  3%

  26%

  Оптимальний

  11

  42

  12%

  46%

  Середній

  31

  15

  34%

  16%

  низька

  47

  12

  51%

  12%

  Результати проміжного зрізу свідчать про Виведення дошкільніків на високий та Оптимальний Рівні (72%). У результате! Застосування індівідуальніх корекційніх програм з аплікації удалось: віклікаті у дошкільніків Інтерес до аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ, спонукати мотівацію, помочь усвідомленню мети ДІЯЛЬНОСТІ, стімулюваті бажання самостійно вірішуваті поставлені завдання; Сформувати у дітей уміння самостійно плануваті Дії; аналізуваті Виконання завдання, адекватно оцінюваті готовий аплікаційну роботу, встановлюваті звязок между характером своих Дій и одержуванім результатом; Сприяти засвоєнню узагальненіх способів создания зображення, Формування вміння самостійно зображуваті запланованих; добиться самостійніх упевненіх Дій при віконанні ігрових завдання, якісного Виконання робіт, проявленні ініціативи, елементів творчості; навчіті дітей самостійно переносіті Дії на Інший матеріал, в Нові умови; оснастіті умінням самостійно вібіраті різноманітні Способи создания виразности образу (обрівання, зминання паперової форми для передачі фактури, відщіпування, симетрично и сілуетне Вирізання, модульна Аплікація), а такоже вільне поєднання різніх технік; Сформувати Інтерес до образотворчої (аплікаційної) ДІЯЛЬНОСТІ, актівізуваті самостійну художню діяльність дошкільніків, что відповідає віковій нормі, є основою для виховання самостійності дітей в аплікації Упродовж старшого дошкільного віку.

  После корекційної роботи Було реалізовано процесуально-діяльнісний етап формувального експеримент. Мета даного етапу - виховання самостійності в апплікаційній ДІЯЛЬНОСТІ. Центральною фігурою процесса виховання булу дитина як субєкт ДІЯЛЬНОСТІ. При цьом дорослий реалізовував партнерські стосунки, віконуючі Функції організатора педагогічного процесса, керівника та координатора аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ дітей, експерта динаміки виховання самостійності. Вихователь організовував доцільну систему ігрових вправо, Завдяк Яким у дітей формуван СПЕЦІАЛЬНІ аплікаційні навички та формуван компоненти, Які дозволяли дітям діяті самостійно, враховував Індивідуальні Особливості, возможности, спожи, рівень самостійності.

  Означення етап формувального експеримент передбачало організацію у групових кімнатах предметно-розвиваючий середовища; систему ігрових вправо, зміну методики педагогічної взаємодії на особистісно зорієнтовану. В основу реализации програми з аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ покладаючи ігрові вправо, Які характеризуються наявністю ігрових завдання, что спріялі мотівації дітей, усвідомленню мети ДІЯЛЬНОСТІ, ігровій Дії, самокорекції ДІЯЛЬНОСТІ, адекватному оцінюванню готового аплікаційного продукту; Навчальна завдання, что дозволяли Сформувати вміння плануваті Дії, оволодіті спеціальнімі аплікаційнімі прийомами.

  На формувальному етапі роботи застосовувалася система ігрових вправо, до якої входили: підготовчі вправо, что потребувалі актуалізації та мотівації ДІЯЛЬНОСТІ; Вступні, спрямовані на первинний Виконання Дій; репродуктівні, Які спріяють самостійному відтворенню отриманий Ранее знань або способів Дій; тренувальні, котрі потребують від дитини наслідування Дій педагога, зразки або самостійного! застосування Набутів умінь и навичок в условиях, аналогічніх до тих, у якіх смороду формуван; частково-пошукові, спрямовані на! застосування Ранее Набутів знань, умінь и навичок в условиях, что відрізняються від тих, котрі малі місце при їхньому формуванні, або на частково самостійність у віборі способу Дії, чи на перенос даного способу Дії в інші умови и! застосування его на ІНШОМУ спорідненому змісті; творчі, что потребують від дитини пошукової актівності при віконанні нового, незвичне увазі завдання, самостійного Вибори й! застосування потрібного способу Дії з наявний на незвичне змісті, «Винаходи» свого власного способу Дії чи відозміні старого для Виконання Нових функцій зображення.

  На результативному етапі формувального експеримент дитячі аплікаційні роботи віставляліся на вернісажі, что назівався «Стежина до творчості» та БУВ Постійно діючім Упродовж Усього формувального експеримент. Діти малі можлівість самостійно виготовляти та використовуват свои роботи, розглядаті, мілуватіся ними, порівнюваті, давати Їм оцінку, віступаті у роли екскурсоводів. Вернісаж слугувал стимулом до самостійніх Дій в аплікації. Много дітей Повертайся до своих робіт, вносили в них Зміни, створювалі варіанти та доповнювалі їх. Була організована дитяча майстерня «Робимо самі». Діти активно відгукнуліся на організацію декоративно-оформлювальної ДІЯЛЬНОСТІ - опанувалі виготовлення обємніх іграшок-саморобок Із кольорового паперу й картону (для прикрашені новорічної ялинки, подарунків до свят). Много дитячих робіт віконуваліся для прикрашені інтерєру групи: «Галявінка з Кульбаба», «Квітучій сад», «Осінній ліс», «Зимові візерунки» ТОЩО, а кож для прикрашені фойє дошкільного закладу. Залучалі дітей до виготовлення нескладних декорацій для ранків, Вечорів розваг ТОЩО. Цьом спріялі такоже виставки и доля дітей у конкурсах з Використання аплікації. Течение формувального експеримент Було організовано и проведено вечори розваг, конкурси, вікторіні, в тому чіслі з залучених батьків дітей. Заключний стало свято, что спріяло самоствердження дітей, усвідомленню себе діячамі з додатково мотівованою діяльністю.

  Контрольний зріз виявило ефективність експериментальної методики виховання самостійності старших дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ. Встановлен, что Кількість дітей з низьких рівнем самостійності в ЕГ знизу з 47 дітей (51%) до 3 дітей (3%). Кількість дітей, что відповідає середня рівню самостійності зменшіть з 31 дошкільніка (34%) до 9 дітей, что складає 10%. Зросла Кількість дітей з достатнім рівнем самостійності з 11 дітей (12%) до 50 дітей, что складає 54%. Збільшілась Кількість дітей з високим рівнем з 3 дітей (3%) до 30 дошкільніків (33%). У контрольній групі відбулісь незначні Зміни: дітей з низьких рівнем стало 38 або 43% (у порівнянні з 43 дітьми, что складає 49% на початок експеримент), Із середнім рівнем відповідно 26 дітей (29%), у порівнянні з 31дітіною - 32% на початок експеримент, підвіщівся Оптимальний рівень з 11 дітей (15%) до 17 дошкільніків (19%). Дещо зріс високий рівень самостійності з 3 дітей (3%) до 7 дітей, что складає 9%.

  Для визначення вірогідності одержаних при порівнянні Даних Було Використано Критерії Пірсона чіІ (хі - квадрат), Які обчіслюваліся за формулою:

  Це дозволило візначіті Нульовий гіпотезу: чи Виходять розходження между данімі, отриманий у контрольному й констатувальному експеримент, за Межі помилки віміру, чи віпадкові Зміни параметрів самостійності дітей старшого дошкільного віку после проведення завершальній етапу експеримент.При 5% -ому Рівні значущості й чіслі ступенів свободи, что дорівнює 3-ом, критичний параметр дорівнює 7,815. Експериментальні значення Т ЕКСПЕР. значний перевіщує Т контр. (Див. Табл. 2).

  Таблиця 2. Порівняння рівнів виховання самостійності у дітей ЕГ та КГ до та после проведення формувального експеримент (контрольний експеримент)

  група

  Рівні самостійності дошкільніків,%

  Високий

  Оптимальний

  середній

  низька

  До ЕКСПО.

  После експ.

  До єксп.

  После експ.

  До експ.

  После експ.

  До експ.

  после експ

  ЕГ

  3

  33

  12

  54

  34

  10

  51

  3

  Текспер

  У = 107,46

  25,0

  26,7

  13,09  td>

  42,67

  КГ

  3

  9

  13

  19

  35

  29

  49

  43

  Тконтр

  У = 5,08

  3

  1,13

  0,56

  0,39

  Отрімані дані свідчать про ті, что Досягнення рівнів сформованості самостійності у старших дошкільніків обумовлено НЕ Випадкове Чинник, а ма ють закономірній характер. У цьом випадка таким закономірнім фактором є Розроблено методику виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ, вибудована на основе реалізаціії організаційно - педагогічних засад.

  Отже, контрольний експеримент и отрімані у его ході дані підтверділі ефективність роботи з виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в аплікації. Порівняльній аналіз Даних констатувального й контрольного експеримент дозволив відстежіті дінаміку змін у рівнях самостійності старших дошкільніків у аплікації (див рис. 2).

  2

  Мал. 2. ДИНАМІКА рівнів самостійності старших дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ

  Все це є аргументованості доказ ефектівності та педагогічної доцільності запровадженої у навчально-виховний процес ДНЗ моделі виховання самостійності дошкільніка. Здобуті результати дозволяють стверджуваті, что вісунуту у дослідженні гіпотезу доведено, основні Висновки, сформульовані в ньом, Підтверджені. Це дает Підстави сделать Висновок про результатівність здобути теоретико-експериментальний Даних.

  Висновки

  1. Аналіз проблеми самостійності та ее Висвітлення у філософській та психолого-педагогічній літературі обєктівує Стійкий Інтерес до неї фахівців різніх галузь науки и засвідчує Існування різніх трактувань у підході до даного феномену на різніх етапах онтогенезу. Вивчення наукових джерел з формирование самостійності дошкільніків у різніх видах ДІЯЛЬНОСТІ дало змогу уточніті Зміст та структуру провідної категорії, Критерії та показатели ее проявити в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ, візначіті Рівні сформованості в аплікаційній ДІЯЛЬНОСТІ. Самостійність трактується нами як якісна характеристика ДІЯЛЬНОСТІ, что віявляється в умінні старшого дошкільніка на основе особістом досвіду візначаті й конкретізуваті мету, плануваті Дії, діяті без допомоги доросли при віборі змісту, ЗАСОБІВ и способів Виконання Образотворче Дій, Здійснювати самоконтроль, оцінюваті готов продукт. Самоціннім візнається НЕ Стільки кінцевій результат, скільки розвиток дитини як субєкта ДІЯЛЬНОСТІ (формирование цілеспрямованості ДІЯЛЬНОСТІ, упевненості у своих силах). Відповідно до Вказаним підходу структура самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ Включає мотиваційно-цільовій, змістово-виконавчий, процесуально-регулятивні та оцінно-результативний компоненти.

  2. Розроблено діагностику самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ, уточнено крітеріально-діагностичний інструментарій. Крітеріямі й Показники самостійності в аплікації виступали: мотивація й визначення мети, здатність до попередня планування й организации аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ, володіння різнімі видами и способами аплікації, а такоже аплікаційнімі вміннямі й навички, уміння дітей діяті без допомоги доросли при віборі змісту, ЗАСОБІВ и способів Виконання аплікаційніх завдання, Готовність Здійснювати самоконтроль и оцінку результату відповідно до задумом, прояви актівності й ініціативи. Діагностична методика містіла Чотири блоку експериментального завдання відповідно до компонентів самостійності. С помощью діагностичних методів (Індивідуальні Бесіди, експериментальні ігрові завдання, спостереження за самостійною діяльністю старших дошкільніків, аналіз продуктів аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ) встановлен вихідні Рівні сформованості самостійності: високий, оптимальний, середній, низька.

  3. Організаційно-педагогічними засадами ефективного виховання самостійності старших дошкільніків є: 1) створення и збагачення предметно-розвівального середовища, что предполагает обладнання у групі зони для Самостійної художньої ДІЯЛЬНОСТІ, забезпечення доцільного добору матеріалів и ІНСТРУМЕНТІВ (у повну обсязі, у доступних для дітей місцях ), надання возможности для їх самостійного вибори; 2) організація ігрової форми образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ, что спріяє Виникнення інтересу до ДІЯЛЬНОСТІ, визначення мети, планування, оволодінню способами образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ та контрольної Функції;

  4. особистісно орієнтована Взаємодія педагога з дитиною, засновано на партнерських стилі взаємін (розумінні, візнанні цілей, завдання самой дитини, здатності стати на ее позицию й разом з нею добиться потрібного результату), індивідуально-діференційованому підході до дітей, что Включає навчання шкірного з вихованців за індівідуальною програмою залежних від віхідного уровня самостійності.

  5. Наукове обґрунтування та експериментальна перевірка організаційно-педагогічних засад формирование самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже! Застосування в условиях ДНЗ методики роботи з дітьми 5-6 років забезпечен ефективність реализации поставленої в дослідженні мети. Методика формирование у дошкільніків самостійності в аплікаційній ДІЯЛЬНОСТІ Складанний з таких єтапів: проектувальн (розробка індівідуальніх корекційніх програм з виховання самостійності для дітей з різнімі віхіднімі рівнямі самостійності, а такоже проектування організаційно-педагогічних засад, что забезпечують виховання самостійності); корекційній (Впровадження індівідуальніх корекційніх програм з ігровімі вправо); діяльнісний (навчання цілісніх Дій у процесі использование системи ігрових вправо), результативний (усвідомлення дитиною себе як субґєкта аплікації, доля ее в самостійній художній ДІЯЛЬНОСТІ за власним бажанням).

  6. упровадження у практику виховної роботи з експериментального групами комплексного підходу забезпечен суттєве зростання ее ефектівності, что підтверджено результатами формувального експеримент. Так, в експериментальний групах дошкільніків дінамічніше, чем у контрольних, відбулося Зменшення кількості осіб з низьких рівнем сформованості та Збільшення їх кількості з достатнім та високим рівнем. Встановлен, что Кількість дітей з низьких рівнем самостійності в ЕГ знизу з 51% до 3%. Кількість дітей, что відповідає середня рівню самостійності зменшіть з 34% до 10%. Зросла Кількість дітей з достатнім рівнем самостійності з 12% до 54%. Збільшілась Кількість дітей з високим рівнем з 3% до 33%. У контрольній групі відбулісь незначні Зміни: дітей з низьких рівнем стало 43% (у порівнянні з 49% на початок експеримент), Із середнім рівнем відповідно 29%, у порівнянні з 32% на початок експеримент, підвіщівся Оптимальний рівень з 15% до 19% . Дещо зріс високий рівень самостійності з 3% до 9%.

  Вікладені у дослідженні результатів не розглядаються як вічерпні, Такі, что Повністю розвязують проблему виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ. Перспективними залішаються Такі аспекти проблеми, як вікова динаміка розвитку базової якості, гендерність у підході до неї, забезпечення ефектівної взаємодії сімї та ДНЗ у формуванні самостійності дошкільніка.

  Список опублікованіх праць за темою дисертації

  1. Трусова О.Л., Удіна О.М. Ігрові Вправи як засіб навчання образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ // Оновлення змісту, форм та методів навчання и виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Вип. 21. - Рівне, РДГУ, 2002. - З 61-65.

  2. Удіна О.М. Проблема виховання самостійності дітей дошкільного віку: теоретичний аспект // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. Віп 6. - Кн. 1. - Київ-Житомир, ЖДУ, 2004. - С. 145-151.

  3. Удіна О.М. Вплив ігрових вправо на формирование техніки аплікації в дошкільніків. // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в СУЧАСНИХ условиях: Зб. наук. праць. - Херсон, Айлант, 2004. - С. 232-238.

  4.Удіне Е.Н. До питання підготовленості педагогів до виховання самостійності у дошкільнят // Горизонти освіти: науково - методичний журнал. - Севастополь, СМГУ, 2005. - №1. - С. 124-130.

  5. Удіна Е.Н. Самостійність як базова якість особистості // Ломоносовський читання-2005: Збірник студентів, аспірантів, молодих вчених. - Чорноморська філія МДУ. - Севастополь, НВЦ «ЕКОСІ - Гидрофизика», 2005. - С. 547-549.

  6. Удіна О.М. Навчання аплікації у грі // Дитячий садок №37 (325) жовтень, 2005. - С.2.

  7. Удіна О.М. До питання Вивчення самостійності старших дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації): // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівскої молоді: Зб. наук. праць. Віп 8. - Кн. 1 - Київ-Житомир, ЖДУ, 2005. - С. 221-224.

  8. Удіна Е.Н. Виховання самостійності у старших дошкільників в образотворчій діяльності // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць. Вип. 7-8. - Одеса, ПДПУ, 2007. - С. 47-55.

  9. Удіна О.М. Використання ігрових вправо у виховання самостійності дітей старшого дошкільного віку в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. Віп 10. - Київ, 2008. - С. 221-224.

  10. Удіна Е.Н. Діагностика самостійності дошкільників в образотворчій діяльності. - Севастополь, Рібест, 2008. - 44 с.

  Анотація

  Удіна О.М. Виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації). - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2008.

  Робота присвячено проблемам виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації). Проаналізовано філософські, психолого-педагогічні погляди на розвиток самостійності. Визначили Сутність самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ, Виявлено компоненти, Критерії, показатели, визначили рівневі характеристики самостійності старших дошкільніків, розроблено організаційно-педагогічні засади виховання даної якості. Організаційно-педагогічними засадами ефективного виховання самостійності старших дошкільніків є: 1) створення и збагачення предметно-розвівального середовища, что предполагает обладнання у групі зони для Самостійної художньої ДІЯЛЬНОСТІ, забезпечення доцільного добору матеріалів и ІНСТРУМЕНТІВ (у повну обсязі, у доступних для дітей місцях), Надання возможности їх для самостійного вибори; 2) організація ігрової форми образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ, что спріяє Виникнення інтересу до ДІЯЛЬНОСТІ, визначення мети, планування, оволодінню способами образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ та контрольної Функції; 3) особистісно орієнтована Взаємодія педагога з дитиною, засновано на партнерських стилі взаємін (розумінні, візнанні цілей, завдання самой дитини, здатності стати на ее позицию й разом з нею добиться потрібного результату), індивідуально-діференційованому підході до дітей, что Включає навчання шкірного з вихованців за індівідуальною програмою залежних від віхідного уровня самостійності.

  Розроблено й експериментально апробовано модель виховання самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації). Упроваджено Індивідуальні програми для коригування рівневих компонентів самостійності дошкільніків на основе ігрових вправо.

  Ключові слова: самостійність, образотворче діяльність, Аплікація, дошкільнік, ігрові вправо, субєкт ДІЯЛЬНОСТІ, корекційні програми, самостійна Образотворче діяльність.

  анотація

  Удіне Е.Н. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації). - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2008.

  У дисертації досліджується проблема виховання самостійності в образотворчій діяльності. Розглядаються питання становлення і розвитку самостійності протягом дошкільного віку, розкривається специфіка впливу різних видів діяльності на розвиток дитячої самостійності, формулюється визначення самостійності старших дошкільників в образотворчій діяльності.

  У дисертації виділені компоненти, критерії, показники, рівневі характеристики самостійності. У роботі обґрунтовано та експериментально перевірено модель ефективного виховання самостійності старших дошкільників в образотворчій діяльності, розроблені організаційно-педагогічні основи її виховання. Апробовано зміст і методику виховання самостійності у старших дошкільників в образотворчій діяльності, оброблені результати констатуючого і контрольного етапів експерименту.

  Найбільш значущими організаційно-педагогічними основами ефективного виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності є: 1) створення і збагачення предметно-розвиваючого середовища, що передбачає обладнання в групі зони для самостійної художньої діяльності, забезпечення доцільного підбору матеріалів та інструментів (в повному обсязі, в доступних для дітей місцях), надання можливості їх самостійного вибору; 2) організація та впровадження ігрової форми образотворчої діяльності, що сприяє виникненню інтересу до діяльності, цілепокладання, планування, оволодіння способами образотворчої діяльності, контрольної функції; 3) особистісно орієнтоване взаємодія педагога з дітьми, засноване на партнерському стилі взаємин (розумінні, визнанні цілей, завдань самої дитини, здатності стати на його позицію і разом з ним домогтися потрібного результату, а також на індивідуально-диференційований підхід до дітей, які мають навчання кожного з вихованців за індивідуальною корекційної програми в залежності від вихідного рівня самостійності. Розроблені організаційно-педагогічні основи виховання самостійності послужили осно виття для розробки формуючого експерименту.

  На формуючому етапі експерименту була розроблена модель виховання самостійності, яка включала чотири етапи: проектувальний, який передбачає розробку індивідуальних корекційних програм з ігровими вправами для дітей з різними вихідними рівнями самостійності, а також проектування організаційно-педагогічних основ, що забезпечують ефективне виховання самостійності у дошкільнят; корекційний, що включає впровадження індивідуальних корекційних програм по аплікації; процесуально-діяльнісний, що має на увазі використання системи ігрових вправ, результативний, що сприяє усвідомленню дитиною себе суб'єктом аплікації, участь його в самостійній художній діяльності за власним бажанням.

  В результаті формуючого експерименту відбулися значні зміни за всіма компонентами самостійності у старших дошкільників. Більшість старших дітей перейшли на високі і оптимальні рівні самостійності в образотворчій діяльності. Кількість дітей з низьким рівнем самостійності в експериментальній групі знизилася з 51% до 3%. Кількість дітей, відповідне середньому рівню самостійності, зменшилася з 34% до 10%. Зросла кількість дітей з достатнім рівнем самостійності. Збільшити кількість дітей з достатнім рівнем з 12% до 54%. Збільшилася кількість дітей з високим рівнем з 3% до 33%.

  Ключові слова: самостійність, дошкільник, образотворча діяльність, аплікація, ігрові вправи, суб'єкт діяльності, корекційні програми, самостійна художня діяльність.

  Annotation

  Ydina OM Up-bringing of pre-schoolers independence in graphical activity (on material of applique). - Manuscript.

  Dissertation for gaining scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences in speciality 13. 00. 08. - preschool pedagogic. - The Institute of education of problems of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2008.

  The dissertation is devoted to the problems of up-bringing independence of pre-schoolers in graphical activity (on material of applique). The philosophical and psychologico-pedagogical views on develop of independence have been analyzed. The concept of independence in graphical activity has been defined and the levels of independence of senior pre-schoolers have been defined and the organization and pedagogical bases for up-bringing independence in graphical activity has been worked out. The model of up-bringing independence in graphical activity (on material of applique) has been worked out and experimentally tested. The individual programs for correction level components of independence of pre-schoolers on base of playing exercises have been embedded.

  Key words: independence, graphical activity, applique, playing exercises, subject of activity, correction programs, independence graphical activity.

  ...........  Скачати 65.96 Kb.


  Виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ

  Скачати 65.96 Kb.