Скачати 10.69 Kb.

Тестові завдання для вихователів на відповідність займаній посаді
Дата конвертації09.11.2019
Розмір10.69 Kb.
ТипТемочка

Скачати 10.69 Kb.

Лончакова Ірина Володимирівна
Тестові завдання для вихователів на відповідність займаній посаді

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Для проведення кваліфікаційного іспиту в письмовій формі на підтвердження відповідності займаній посаді вихователів ДНЗ

1. Рівень штучного освітлення в ігрових і навчальних приміщеннях повинен бути не менше:

а) 600 - 800 лк

б) 200 - 400 лк

в) 500 - 600 лк

2. Тривалість освітньої діяльності з дітьми старшого дошкільного віку повинна складати не більше:

а) 40- 45 хвилин

б) 30-35 хвилин

в) 20-25 хвилин

3. Тривалість безперервної безпосередньо освітньої діяльності для дітей від 3 до 4 років не повинна бути більше:

а) 10 хв.

б) 15 хв.

в) 20 хв.

4. Тривалість безперервної безпосередньо освітньої діяльності для дітей від 6 до 7 років не повинна бути більше:

а) 25 хв.

б) 30 хв.

в) 35 хв.

5. Максимально допустимий обсяг освітньої навантаження в першій половині дня в молодшій і середній групах не перевищує:

а) 20 - 30 хв.

б) 30 - 40 хв.

в) 40 - 50 хв.

6. Перерви між періодами безперервної освітньої діяльності повинні бути не менше:

а) 5 хв.

б) 10 хв.

в) 15 хв.

7. Правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини в організації та укладається працівниками і роботодавцями називається:

а) трудовим договором

б) колективним договором

в) двостороннім договором

г) трудовою угодою

8. У Російській Федерації освіта може бути отримана в освітніх організаціях в наступних формах:

а) очна форма навчання

б) заочна форма навчання

в) екстернат

г) самоосвіти

9. Гарантії та компенсації, педагогічним працівникам, що поєднують роботу з навчанням, надаються при дотриманні наступних умов:

а) при отриманні освіти відповідного рівня вперше

б) при отриманні освіти відповідно до займаної посади

в) за згодою керівника освітнього закладу

г) якщо це регламентується положеннями колективного договору

10. При прийомі в освітню організацію адміністрація повинна створити умови для ознайомлення учнів, батьків (законних представників) неповнолітніх учнів з:

а) посадовими інструкціями педагогічних працівників

б) Статутом освітньої організації

в) колективним договором

г) правилами внутрішнього трудового розпорядку

11. Відповідно до чинного законодавства строковий трудовий договір в

обов'язковому порядку полягає:

а) з стають на роботу особою, яка є пенсіонером за віком

б) з заступниками керівника освітньої організації

в) на час виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи

г) з особами, які надходять на роботу за сумісництвом

12. Відповідальність за порушення законодавства в галузі освіти несуть:

а) тільки фізичні особи

б) тільки посадові особи, які порушили або допустили порушення

законодавства

в) тільки юридичні особи, які порушили законодавство

г) всі юридичні або фізичні особи, які порушили законодавство

13. Залучення неповнолітніх учнів до праці без згоди їх батьків

а) забороняється

б) дозволяється

в) забороняється, якщо це не передбачено освітньою програмою

14. Федеральні державні освітні стандарти загальної освіти розробляються

а) за рівнями освіти

б) по щаблях освіти

в) за формами отримання освіти

15. Комплекс міжнародно-правових стандартів у відношенні захисту та забезпечення благополуччя дітей закріплений

а) Конвенції ООН про права дитини

б) Загальною декларацією прав людини

в) Конституцією Російської Федерації

г) Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

16. Сукупність прав і свобод, (в т. Ч. Академічних прав та свобод, трудових прав, соціальних гарантій і компенсацій, обмежень, обов'язків і відповідальності, - це

а) Правовий статус педагогічного працівника

б) Професійний рівень педагогічного працівника

в) Статус освітньої організації

г) Правовий статус батьків (законних представників) учнів

17. Заходи дисциплінарного стягнення не застосовуються до навчаються освоювали освітні програми:

а) дошкільної, початкової загальної освіти, а також до навчаються з обмеженими можливостями здоров'я (з затримкою психічного розвитку та різними формами розумової відсталості)

б) середньої загальної освіти

в) середньої професійної освіти

18. У Російській Федерації гарантується загальнодоступність і безкоштовність наступних рівнів освіти:

а) середню загальну освіту

б) вищу освіту-бакалаврат

в) вищу освіту-специалитет, магістратура

г) вищу освіту - підготовка кадрів вищої кваліфікації

19. Комплекс основних характеристик освіти (обсяг, зміст, плановані результати, організаційно-педагогічних умов, форм атестації, який представлений у вигляді навчального плану, календарного навчального графіка, робочих програм навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів, інших компонентів, а також оціночних і методичних матеріалів-це:

а) програма розвитку освітньої установи

б) освітня програма

в) приблизний навчальний план

г) додаткова освітня програма

20. Система ціннісних відносин учнів, сформованих в освітньому процесі, - це:

а) Особистісні результати

б) метапредметний результати

в) Предметні результати

21. Уміння планувати власну діяльність відповідно до поставленим завданням і умовами її реалізації відноситься до:

а) Регулятивним діям

б) Комунікативним діям

в) Пізнавальним діям

г) Особистісним діям

22. Уміння здійснювати розширений пошук інформації з використанням ресурсів бібліотек та інтернету, обмінюватися інформацією в освітньому процесі належить до:

а) Регулятивним діям

б) Комунікативним діям

в) загальнонавчальних дій

г) Особистісним діям

23. Підставою виділення наступних типів навчальних занять: урок постановки навчального завдання, урок перетворення навчального завдання, урок моделювання, урок перетворення моделі, урок побудови системи конкретно-практичних завдань, урок контролю, урок оцінки є:

а) Структура навчальної діяльності

б) Прийоми активізації пізнавального інтересу

в) Способи організації спілкування

г) Прийоми формування навчальних навичок

24. Принцип, який би перехід від адаптивної і репродуктивної моделі освіти до діяльнісної і перетворюючої, - це принцип:

а) Принцип повного освіти

б) Принцип варіативної освіти

в) Принцип випереджаючої освіти

г) Принцип розвиваючого освіти

25. Діяльність по перетворенню освітньої практики, за рахунок створення, поширення і освоєння нових освітніх систем або їх компонентів, - це:

а) Педагогічна діяльність

б) Інноваційна діяльність

в) Проектно-дослідницька діяльність

Поставити у відповідність:

26. Установити послідовність компонентів структури навчальної діяльності в логіці її формування:

5. Дії контролю і оцінки

1. Пізнавальна потреба

3. Навчальна задача

2. Навчально-пізнавальний мотив

4. навчальні дії

27. Установіть послідовність ситуацій розвитку, спрямованих на освоєння змісту і форми провідної діяльності учнів:

2. Дошкільно-ігрова

4. Навчальна

3. Дошкільно-навчальна

1. Ігрова

28. Основні параметри абзацу в текстовому редакторі:

а) відступ,

б) інтервал,

в) вирівнювання

г) орієнтація

29 При наборі тексту в текстовому редакторі, клавіша Enter використовується для

а) переходу на новий абзац

б) вставки малюнка

в) переходу на нову сторінку

г) відкриття нового документа

30. Основним елементом електронної таблиці є: ОСЕРЕДОК

31. В електронній таблиці ім'я осередку утворюється:

а) з імені стовпця і рядка

б) з імені стовпця

в) з імені рядку

г) з послідовності цифр

32. Електронна таблиця структурно складається з:

а) рядків і стовпців

б) фрагментів

в) абзаців

г) записів і полів

33. Який символ обов'язково присутній в адресі електронної пошти

а) @

б) *

в) #

г) &

34. Що не можна прикріпити до електронного листа

а) папку

б) текстовий файл

г) графічний файл архів

35. Пошукова система це

а) сайт, що дозволяє здійснювати пошук інформації на основі ключових слів, що визначають область інтересу користувача

б) програма тестування комп'ютера

в) протокол передачі поштових повідомлень

г) програма передачі гіпертекстової інформації

36. Виберіть правильні відповіді: «Гіперпосиланням може бути.»

а) текст

б) архів

в) папка

г) графічне зображення

37. Поставити у відповідність назву програми і визначення

1 Текстовий редактор 4. комп'ютерна програма, що забезпечує доступ і переміщення в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет

2 Графічний редактор 2. комп'ютерна програма створення і редагування зображень (малюнків, фотографій та ін.)

3 Електронні таблиці 1. комп'ютерна програма, яка використовується для створення, редагування та форматування документів

4 Браузер 3. комп'ютерна програма, призначена для обробки різних даних, представлених в табличній форміСкачати 10.69 Kb.


Тестові завдання для вихователів на відповідність займаній посаді

Скачати 10.69 Kb.