Скачати 17,25 Kb.

Теоретичні основи розвитку професійно-педагогічної культури вихователя дошкільного навчального закладу
Дата конвертації20.07.2019
Розмір17,25 Kb.
Типдоповідь

Скачати 17,25 Kb.

Теоретичні основи розвитку професійно-педагогічної культури вихователя дошкільного навчального закладу

підготувала

гл. методист, зав. Кабінетом

дошкільної освіти

Тамбовського ОІПКРО

Самородова Антоніна Петрівна


У політичній, економічній, соціально-педагогічної ситуації відновлення російської держави і суспільства очевидна необхідність розвитку системи дошкільної освіти в цілому і кожного дошкільного навчального закладу окремо. Заходи, що вживаються в останні роки педагогами спроби оновлення та вдосконалення виховно-освітньої діяльності дитячих садів за допомогою внесення в неї локальних змін не приносять бажаного результату. Потрібні істотні системні зміни, які визначаються програмою розвитку дошкільного навчального закладу і рівнем розвитку професійно-педагогічної культури вихователя.

В період розвитку суспільства вимоги, що пред'являються до будь-якій формі громадської діяльності, незмінно пов'язане з культурою. Високий рівень культури є необхідною умовою ефективності будь-якого праці, а особливо педагогічного. Професійно - педагогічна культура вихователя ДНЗ в значній мірі визначається рівнем його педагогічної підготовки, прагненням до самовдосконалення в умовах професійної діяльності.

В сучасних умовах конкурентоспроможним ресурсом діяльності вчителя, викладача, вихователя є не стільки спеціальні знання, володіння інформацією, освоєння технології навчання і виховання, скільки загальна і професійно-педагогічна культура, що забезпечує особистісний розвиток, вихід за межі нормативної діяльності, здатність створювати і передавати цінності.

В даний час затребуваний не просто вихователь, а педагог-дослідник, педагог-психолог, педагог-технолог. Ці якості фахівця після закінчення педвузу або педагогічного коледжу можуть розвиватися тільки в умовах творчо, проблемно і технологічно організованого освітнього процесу в дошкільному закладі. Причому за умови, якщо педагог активно займається науково-методичної, пошукової, дослідно-експериментальної, інноваційної роботою, вчиться шукати своє «професійне обличчя», свій педагогічний інструмент.

Однак аналіз діяльності педагогічних працівників дошкільних установ показує, що в основному вони працюють як і раніше, виходячи зі старої нормативно-виконавчої парадигми, тоді як нові функції (дослідницька, діагностична, корекційно-розвиваюча та ін.) Вимагають від вихователів оволодіння основами інноваційної, проектувальної , комунікативної, рефлексивної, управлінської діяльності.

Слід зазначити, що в процесі освоєння професії і особливо виконання професійної діяльності здійснюються структурні зміни і в особистості педагога, і в структурі самої діяльності, тобто професіоналізація особистості призводить до зміни характеру, індивідуально-особистісним якостям і змісту професії. За твердженням І.Ф.Ісаева, кожен викладач як особистість актуалізує лише ту частину професійної діяльності та педагогічних цінностей, яка є для нього життєво і професійно необхідною.

Для уточнення поняття професійно-педагогічна культура вихователів дошкільних освітніх установ проведемо аналіз структурних компонентів і функцій цього виду культури. Спираючись на концепцію І.Ф. Ісаєва, в якості структурних компонентів нами виділені: ціннісний, когнітивний, інноваційно-технологічний і особистісно-творчий.

Слід особливо відзначити, що особливістю сучасного етапу розвитку системи дошкільної освіти є посилення пріоритету людського фактора і переорієнтування уваги від інтересів суспільства до інтересів особистості. Формування універсальності цінності є необхідною базою розвитку творчої особистості, а також умовою гармонійного розвитку педагогічного працівника дошкільного закладу, в основі чого лежить взаємозв'язок основних типів цінності і відповідних їм сфер: діяльності, взаємовідносин, пізнання.

В якості основних педагогічних цінностей вихователя дошкільного навчального закладу ми виділили:

- людські: дитина як головна педагогічна цінність і педагог, здатний до його розвитку, співпраці з ним, соціальний захист його особистості, допомоги і підтримки його індивідуальності, творчого потенціалу;

- духовні: сукупний педагогічний досвід людства, відбитий в педагогічних теоріях і способах педагогічного мислення, спрямований на формування особистості дитини;

- практичні: способи практичної педагогічної діяльності, перевірені практикою освітньо-виховної системи, педагогічні технології, що включають учнів в різні види діяльності;

- особистісні педагогічні здібності, індивідуальні особливості особистості педагога як суб'єкта педагогічної культури, педагогічного процесу і власного життєтворчості, що сприяють створенню особистісно-гуманного взаємодії.

Ціннісні основи педагогічної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу є базою, на якій розвивається інтелект, раціональне осмислення навколишньої дійсності, педагогічна спрямованість, будується педагогічна технологія.

Основою професійної діяльності вихователя ДНЗ є знання вікових та індивідуальних психолого-педагогічних особливостей розвитку дітей дошкільного віку. З огляду на їх, вихователь планує подальшу роботу: організовує ігрову діяльність, самостійну, навчальну, конструктивну, образотворчу та ін. Знання вікових особливостей необхідно при використанні форм, методів і прийомів роботи з дітьми: педагог враховує закономірності розвитку пізнавальних здібностей дітей різного віку.

Вихователь ДНЗ повинен чітко знати концептуальні засади організації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі, основні напрямки розвитку установи. Ці знання педагог використовує при складанні програми, календарно-тематичних і перспективних планів роботи з дітьми в різних вікових групах. Слід зазначити, що недолік психолого-педагогічних, дидактичних і методичних знань у вихователів ДНЗ області спостерігається найбільш часто. Це підтверджують комплексні перевірки дошкільних установ.

Вихователь ДНЗ постійно повинен бути в курсі сучасних досягнень педагогічної науки в галузі дидактики та дошкільної освіти. Для успішної реалізації освітньої програми виховання і навчання в дошкільному закладі (комплексної або парціальної) впроваджуються здоров'язберігаючих і здоровьеформирующих технології. Вихователь повинен чітко знати ці технології, їх цілі, завдання, зміст, умови впровадження в освітній процес, ефективність передбачуваного результату.

З огляду на все вище сказане, ми вважаємо, що вихователь ДНЗ повинен володіти знаннями: методологічними (знання загальних принципів вивчення педагогічних явищ, закономірностей соціалізації виховання і навчання); теоретичними (знання цілей, принципів, змісту, методів і форм педагогічної діяльності і закономірностей формування і розвитку особистості дитини дошкільного віку); методичними (знання методик виховання і навчання дітей дошкільного віку); технологічними (знання способів і прийомів виховання і навчання дітей дошкільного віку).

Педагогічна інноваційна діяльність в дошкільному закладі пов'язана з перетворенням, вдосконаленням освітнього процесу, з внесенням нових, стабільних елементів. В даний час в сферу інноваційної діяльності включені вже не окремі дошкільні установи і педагоги-новатори; практично в кожному дошкільному закладі інноваційні перетворення набувають системного характеру. Створено нові типи, види і профілі дошкільних установ, нові освітні програми, що дозволяють забезпечити варіативність освітньо-виховного процесу, орієнтованого на індивідуальність дитини і запити його сім'ї. ?

Творчий вихователь - це професіонал, здатний створювати в педагогічному процесі якісно нові матеріальні і духовні цінності. Він вміло поєднує у своїй педагогічній діяльності стереотипне, що додає процесу стійкість, стабільність, керованість, інваріантність, з інноваційним, які продукують варіативність, свободу, мінливість.

Робота вихователя ДНЗ характеризується як діяльність, якій притаманні інтуїція, натхнення, спритність, винахідливість. Творча діяльність вихователя не може здійснюватися за шаблоном, оскільки невід'ємними її компонентами є оригінальність, відхід від штампів, несподіванка, вміння діяти інтуїтивно, згідно обставин.

Творчої особистості вихователя притаманні особлива педагогічна захопленість, ясне розуміння «надзавдання» педагогічної праці - виховання людини, націленості на оптимальні результати його вільного і щасливого розвитку, глибока повага особистості кожної дитини, віра в його можливості. Педагогічна захопленість - одна з найважливіших передумов педагогічної творчості. Велике значення глибокої і різнобічної ерудованості вихователя, його загальної культури, начитаності, широти інтересів. Ось чому розвиток творчих якостей особистості вихователя неможливо тільки у вузьких предметно-методичних рамках, воно вимагає широкого загальнокультурного багажу, безперервно поповнюється і поглиблюється,.

Тому пріоритет особистості вихователя дошкільного закладу обумовлений, перш за все, його відповідальністю перед віковими особливостями учнів, облік яких обов'язковий і необхідний як ні в якій іншій ситуації навчання; він обумовлений труднощами ігрової форми бученія, відповідної ведучому виду діяльності дитини в період дошкільного дитинства, а також метою і змістом виховує і розвиває навчання. Вихователь дошкільного навчального закладу повинен бути гуманістично орієнтованим на розвиток особистості дитини різними засобами. Необхідними якостями вихователя, що працює з дошкільнятами повинні бути: врівноваженість, висока мобільність нервової системи; помірна екстравертірованность; стеничностью емоцій і емоційна (переважно позитивних емоцій - радості, задоволення та ін.) стійкість; рівень інтелектуального розвитку не нижче нормального по сенсорно-перцептивно-мнемологіческім показниками (тобто за показниками сприйняття, пам'яті, мислення) і за характеристиками уваги; високий рівень здатності уяви, уявлення, фантазування.

В якості функціональних компонентів (далі функція) професійно-педагогічної культури вихователя ДНЗ ми виділяємо: освітню, виховну, розвиваючу, нормативну, комунікативну, інформаційну, координуючу, рефлексивну та діагностичну,

Освітня функція спрямована на свідоме оволодіння вихователями ДНЗ дидактичної теорією, системою професійних знань, умінь, навичок, соціальним досвідом в інтересах особистості і суспільства. Ця функція спрямована також на задоволення інформаційних знань, тому що в даний час дошкільні установи іменуються освітніми. Теоретичні та практичні аспекти реалізації освітньої функції професійно-педагогічної культури забезпечують оволодіння змістовними і організаційно-методичними основами по вихованню та навчанню дошкільників в ДНЗ.

Виховна функція професійно-педагогічної культури вихователя ДНЗ відображає область виховної діяльності.Педагог на основі психолого-педагогічних і спеціальних знань виховує в собі переконання, мотиви, цінності, норми поведінки по відношенню до оточуючих людей і природного оточення. Ця функція пов'язана з розвитком духовності особистості, спрямована не тільки на педагога, а й на дитину.

Розвиваюча функція професійно-педагогічної культури полягає в тому, що вдосконалення і активізація дидактичних знань та умінь вихователів відбувається одночасно з розвитком професійного мислення, пам'яті й мови, педагогічних здібностей, які дозволяють використовувати і застосовувати більш ефективний і творчий підхід у створенні умов для гармонійного розвитку дітей , організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Нормативна функція професійно-педагогічної культури вихователя ДНЗ здійснює регулювання у системі діяльності педагога. Знання норм педагогічної діяльності вихователя переконує в правильності своїх дій. Педагогічні норми, виконуючи функцію цінностей, допомагають вихователю ДНЗ вибрати найбільш оптимальні способи діяльності, затвердити ідеали і професійні пріоритети. Норми педагогічної діяльності спрямовані на розв'язання суперечностей, що виникають в процесі взаємодії вихователя з дітьми, колегами, з батьками і адміністрацією, на забезпечення їх співпраці і досягнення спільних дії по вихованню дітей дошкільного віку.

Комунікативна функція виділена нами, виходячи з наступного ідеї: розвиток дитини в дошкільному віці складається, головним чином, в ході спілкування з дорослими. Не вміючи мислити критично, діти цього віку наслідують всьому, що вони бачать і чують у навколишньому середовищі, але більш за все тим людям, які безпосередньо з ними пов'язані, до яких у дітей склалося позитивне ставлення. Таким близькою людиною, з яким безпосередньо пов'язаний дитина в дитячому садку, є вихователь. Він повинен володіти прийомами комунікабельності з дітьми різного віку та різними психолого-педагогічними особливостями розвитку.

Ми вважаємо, що провідними ознаками педагогічної комунікабельності вихователя дошкільного закладу є: потреба в спілкуванні з дітьми; позитивна емоційна тональність спілкування; домінуюче переживання почуття задоволення від спілкування і організованого навчально-виховного процесу; розуміння дітей, здатність встановлювати індивідуальні та групові контакти; вміння конструктивно вирішувати міжособистісні протиріччя; гуманізм і демократизм спілкування; естетика спілкування.

Здійснення комунікативної функції професійно-педагогічної культури вимагає переходу від авторитарної позиції вихователя і субординований позиції дитини до особистісного, рівноправного співробітництва і співтворчості.

Інформаційна функція професійно-педагогічної культури пов'язана з усіма її функціональними компонентами. Педагог повинен володіти системою сучасного психолого-педагогіческіго знання, історією його розвитку, методологією наукового пізнання та ін. Вихователь ДНЗ повинен бути зорієнтований в різноманітному потоку психолого-педагогічної та методичної інформації, вміти користуватися різними носіями інформації, володіти засобами інформаційних технологій; вміти працювати з інформацією за допомогою цих засобів для задоволення особистих і суспільних потреб.

Координує функція професійно-педагогічної культури полягає в варіативності змісту навчального процесу, підборі технологій. У сільських дошкільних установах працюють вихователі, які закінчили педагогічні училища або педагогічні класи, так само зустрічаються педагоги, які не мають спеціальної педагогічної освіти, а значить, не володіють досконало методиками дошкільної освіти. У міських дошкільних установах працюють вихователі, які мають спеціальну педагогічну освіту, але в зв'язку з соціально-економічними змінами в країні, останнім часом на посаду вихователя приймають педагогів, які не мають спеціальної дошкільної освіти, а володіють знаннями в одній галузі науки. Отже, дана функція професійно-педагогічної культури вихователя ДНЗ є основою вдосконалення його подальшій професійній діяльності.

З реалізацією координуючої функції професійно-педагогічної культури пов'язана її освітня функція.

Рефлексивна функція. Згідно гуманітарно-культурологічної орієнтації в тлумаченні рефлексії, вона трактується як «переосмислення і перебудова суб'єктом змісту свого досвіду, які відображають проблемно-конфліктні ситуації і породжують дієве ставлення його як цілісного« Я »до власної поведінки і спілкування, до здійснюваної діяльності, її кооперантів, соціокультурного і вещноекологіческому оточенню ».

Рефлексія пов'язана не тільки з розумінням вихователем власної педагогічної діяльності, але також з оцінюванням особистісних якостей, емоційних реакцій і когнітивних здібностей «рефлектирующего» іншими вихователями, керівником, педагогами. Ефективність реалізації даної функції тісно пов'язана з наявністю у вихователя таких якостей, як критичне мислення, прагнення до аналізу і доказовості, обгрунтованості своєї позиції, готовності до адекватного сприйняття інформації.

Педагогічна рефлексія - це самоаналіз виконаних робіт, оцінка отриманих результатів. Вихователь повинен вміти міркувати над причинами успіхів і невдач, помилок і труднощів у виховно-освітньому процесі, щоб внести зміни в подальшу діяльність, домогтися кращих результатів.

Діагностична функція. Вихователь дошкільного закладу, здійснюючи виховно-освітній процес, повинен вміти на високому рівні, комплексно і творчо вирішувати складні професійні завдання, а саме: вибудовувати діагностичні цілі, прогнозувати результати діагностичної діяльності, підбирати (розробляти) діагностичний інструментарій; спільно з іншими педагогічними працівниками (психологами, музичним працівником, логопедом) здійснювати грамотне психолого-педагогічне діагностування, здійснювати аналіз і інтерпретацію діагностичних даних, проектувати і реалізовувати виховно-освітній процес на основі системної діагностики.

Проаналізувавши структурні і функціональні компоненти досліджуваного феномена, ми даємо наступне визначення професійно-педагогічної культури вихователя дошкільного навчального закладу. Під професійно-педагогічною культурою вихователя дошкільного навчального закладу ми розуміємо інтегральне якість особистості, представлене єдністю ціннісного, когнітивного, інноваційно-технологічного, особистісно-творчого компонентів, що забезпечують у своїй взаємодії продуктивну педагогічну діяльність і творчу самореалізацію вихователя дошкільного навчального закладу.Скачати 17,25 Kb.


Теоретичні основи розвитку професійно-педагогічної культури вихователя дошкільного навчального закладу

Скачати 17,25 Kb.