• Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції.

 • Скачати 19,31 Kb.

  Стаття ВПЛИВ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСОБИСТІСНЕ РОЗВИТОК УЧНЯ.
  Дата конвертації03.06.2017
  Розмір19,31 Kb.

  Скачати 19,31 Kb.

  ВПЛИВ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСОБИСТІСНЕ РОЗВИТОК УЧНЯ.


  Д.В. Пивоваров

  МБОУ ЗОШ р.п. Сосновоборск


  Сучасне інформаційне суспільство ставить перед усіма типами навчальних закладів і, перш за все, перед школою завдання підготовки випускників, здатних:

  - орієнтуватися в мінливих життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідні знання, застосовуючи їх на практиці для вирішення різноманітних проблем, що виникають, щоб протягом усього життя мати можливість знайти в ній своє місце;

  - самостійно критично мислити, бачити виникаючі проблеми і шукати шляхи раціонального їх вирішення, використовуючи сучасні технології; чітко усвідомлювати, де і яким чином придбані ними знання можуть бути застосовані; бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити;

  - грамотно працювати з інформацією (збирати необхідні для вирішення певної проблеми факти, аналізувати їх, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами вирішення, встановлювати статистичні і логічні закономірності, робити аргументовані висновки, застосовувати отриманий досвід для виявлення і вирішення нових проблем);

  - бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах, уміти працювати спільно в різних областях, в різних ситуаціях, запобігаючи або вміло виходячи з будь-яких конфліктних ситуацій;

  - самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.

  Сучасні діти - це вже не чистий аркуш, на який наносяться знання. Учні сьогодні інші, і роль вчителя повинна бути іншою. Завдання педагога - підготувати людину, яка вміє знаходити і витягати необхідну йому інформацію в умовах її достатку, засвоювати її у вигляді нових знань, тобто формувати інформаційну компетенцію. Цінністю сучасного суспільства стає комунікативна компетентність. Необхідно виробити в учня вміння продуктивного спілкування з однолітками, технікою, інформаційним полем і так далі.

  При традиційному підході до утворення досить важко виховати особистість, яка задовольняє цим вимогам. В умовах, що склалися природним стала поява різноманітних особистісно орієнтованих технологій.

  Переваги цих технологій складаються не тільки в посиленні ролі самостійної роботи учнів, а й в націленості цих технологій на розвиток творчого потенціалу особистості, індивідуалізації та диференціації навчального процесу, сприяння ефективному самоконтролю і самооцінці результатів навчання, вмінню застосовувати отримані знання.

  Я думаю, ви зі мною погодитеся, що частіше вчителі в школі користуються традиційними технологіями. У чому ж мінуси?

  Традиційні технології - це технології побудовані на пояснювально-ілюстративному методі навчання. При використанні даної технології вчитель основну увагу у своїй роботі відводить трансляції готового навчального змісту. При підготовці до уроків педагог стурбований пошуком найбільш ефективних варіантів викладу нового матеріалу і супроводжує розповідь наочності. При цьому вручення учням інформації практично завжди відбувається у формі монологу вчителя.

  У зв'язку з цим в навчальному процесі виникає багато проблем, головними з них є низький рівень навичок спілкування, неможливість отримати розгорнуту відповідь учня з його власною оцінкою даного питання, недостатнє включення слухають відповідь школярів в загальне обговорення. Корінь цих проблем лежить в процедурі, яку задає застосовувана технологія.

  Головне завдання педагога, котрий використовує традиційні методи навчання, розповісти передбачений програмою матеріал, змусити учня його вивчити і оцінити ступінь старанності. Педагог йде в клас з готовим завданням, він намагається включити учня в свою діяльність, підпорядкувати своєму режиму. Учні ж особистісно в цей процес найчастіше не включаються. Педагог продавлює інформацію за допомогою багаторазових повторень, забезпечує зовнішнє прийняття завдань за рахунок ігрових форм і інших прийомів, стимулює послух і виконавство.

  Можна зробити висновок про те, що вчителі за відносини співпраці часто приймають послух, сумлінне виконання навчальних дій, хоча насправді співпраця - це спільна діяльність з добування нових знань, довірливість і теплота в міжособистісних стосунках.

  Традиційні пояснювально - ілюстративні технології наказують вчителю особливу роль і місце в навчальному процесі. У нього на уроці не просто активна, а сверхдомінірующая позиція: він командир, суддя, начальник, він ніби стоїть на п'єдесталі, але при цьому обтяжений гнітючим почуттям відповідальності за все, що відбувається в класі. Відповідно, учень грає пасивну роль, яка зводиться до дотримання тиші і суворого виконання приписів вчителя. Ще А. Дистервег сказав: «Поганий учитель підносить істину, хороший - вчить її знаходити».

  Нові життєві умови, в які поставлені всі ми, висувають свої вимоги до формування сучасних людей, що вступають в життя: вони повинні бути не тільки знаючими і вмілими, скільки мислячими, ініціативними, самостійними.

  При традиційному варіанті організації навчального процесу розвиток особистості, звичайно ж, відбувається. Діти стихійно розвиваються, навіть якщо їм не надають особливої уваги і турботи. Але цей процес можна багаторазово посилити, якщо зробити його основною метою роботи вчителя і розумно організувати.

  Організувати навчання через бажання, активізувати учня, стимулюючи його природну допитливість, мотивувати інтерес до самостійного набуття нових знань дозволяють перспективні сучасні технології навчання.

  Технологія навчання - це спосіб реалізації змісту навчання, передбаченого навчальними програмами, що представляє систему форм, методів і засобів навчання, які забезпечують найбільш ефективне досягнення поставлених цілей. Таким чином, технологія навчання - це те, що характеризує навчальний процес і є керівництвом для досягнення поставлених цілей навчання, вона заснована на дидактичному застосуванні наукового знання, наукових підходів до організації навчального процесу і спрямована на досягнення високих результатів у розвитку особистості учнів.

  Структурними складовими такої системи є цілі навчання, зміст навчання, засоби педагогічної взаємодії, в тому числі мотивація і засоби викладання, організація навчального процесу.

  Нові технології навчання не відкидають вручення інформації учням. Просто змінюється роль інформації. Вона необхідна не стільки для запам'ятовування і засвоєння, скільки для того, щоб учні використовували її в якості умов або середовища для створення власного творчого продукту. Загальновідомо, що особистість розвивається тільки в процесі своєї діяльності.

  В основі діяльнісного походу в навчанні - особистісне включення школяра в процес, коли компоненти діяльності їм самим спрямовуються і контролюються. При цьому підході навчання забезпечується комфортне психологічне самопочуття навчальних і що навчаються, різке зниження конфліктних ситуацій на уроках. Створюються сприятливі передумови для підвищення рівня розвитку особистості.

  Для підвищення розвиваючої функції навчання принципово важлива діяльність учня з досліджуваним матеріалом. Учні по можливості працюють самостійно, а педагоги вміло керують цим самостійною працею, прагнуть до того, щоб учні не були пасивними слухачами, а активно працювали: думали, розмірковували, порівнювали, доводили, робили висновки (комунікативні технології: диспути, дискусії). Створення, а не отримання в готовому вигляді знаннєвих інтелектуальних продуктів - мета і критерії ефективності освіти.

  Школа повинна виступати для дитини першою і основною моделлю соціального світу. Шкільний досвід повинен допомогти учневі освоювати ті закони, за якими живе дорослий світ. Тому сьогодні ми звертаємо особливу увагу на діяльнісний підхід, на використання продуктивних методів викладання.

  Сучасний урок відрізняється тим, що включає в себе створення учнями власного освітнього продукту. Еврестіческій ефект колективних класно-урочної занять досягається багато в чому завдяки сформульованим на них проблем. Заняття стають ефективні, якщо вчитель грамотно організовує діяльність учнів: учні самі ставлять цілі, планують свою роботу, обговорюють проблему, розподіляють роботу в рамках запланованого часу. Потім контролюють, аналізують і оцінюють свою діяльність. Великі можливості в цьому плані відкриває проектна діяльність, яка починається на уроці, триває в індивідуальній роботі.

  Основна мета, яку переслідують педагоги: навчити самостійного досягнення цілей, конструювання отриманих знань, вміння бачити мініпроблеми, які належить при цьому вирішити, сформувати вміння орієнтуватися в інформаційному просторі. Використовуючи в навчанні метод проектів педагоги добиваються того, що учні проходять весь шлях від постановки проблеми до представлення результату діяльності.

  Дослідницькі роботи, захист рефератів, проектів формують і розвивають життєво важливі якості особистості: вміння вирішувати проблеми, домовлятися, працювати в групі, вільно триматися в будь-якому суспільстві, вчитися жити в конкурентних умовах, вміти подати себе.Поряд з хорошою освітою ці якості сьогодні необхідні для успішної життєвої та професійної кар'єри.

  Завдання педагога полягає в тому, щоб включити кожну дитину в різні види діяльності для забезпечення розвитку його особистості. Правильно обрана мета визначає відбір методів і форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

  Згадаймо, що говорив король однієї планети в казці Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»: «Якщо я звелів своєму генералові перекинутися морською чайкою, і якщо генерал не виконав би наказу, то це не його вина, а моя». Що можуть означати для нас ці слова? По суті в них укладено одне з найважливіших правил успішного навчання: ставте перед собою і перед тими, кого ви навчаєте, реальні цілі.

  Тому найважливішою складовою педагогічного процесу має стати використання сучасних педагогічних технологій заснованих на особистісно-орієнтованому взаємодії вчителя з учнями. А як наслідок, забезпечення комфортного психологічного самопочуття навчальних і що навчаються, різке зниження конфліктних ситуацій на уроках і в позаурочній діяльності, створення сприятливих передумов для всебічного розвитку особистості, сприятливого мікроклімату в класі і школі.
  Список використаної літератури

  1. Кузнецов М.Є. Особистісно орієнтоване навчання школярів / М.Є. Кузнєцов - Брянськ: Видавництво Брянського державного педагогічного університету. НМЦ «Технологія» 1999. - 94с.

  2. Митина Л. Учитель як особистість і професіонал (психологічні проблеми) / Л.М. Мітіна- М .: «Дело», 1994. - 216с.

  3.Селевко Г.К. Сучасні освітні технології: Навчальний посібник / Г.К. Селевко - М .: Народна освіта, 1998. - 256с.

  4.Серіков В.В. Особистісний підхід в освіті: Концепція і технологія: Монографія / В.В. Сєріков - Волгоград: Зміна. 1994. - 152с.

  5. Степанов Е.Н. Особистісно-орієнтований підхід в роботі педагога: розробка та використання / О.М. Степанов - М .: ТЦ Сфера, 2003. - 128с.

  6. Якиманская І.С. Особистісно-орієнтоване навчання в сучасній школі / І.С. Якиманская. М .: Сентябрь, 1996. - 96с.


  Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції.


  П.І.Б.

  Пивоваров Дмитро Віталійович.

  Місце роботи, посада

  МБОУ ЗОШ р.п. Сосновоборск, вчитель технології, ОБЖ і фізичної культури.

  Тема виступу

  Вплив сучасних освітніх технологій на особистісний розвиток учня.

  секція конференції

  Формування і розвиток компетенцій учнів на основі впровадження інноваційних освітніх технологій.

  контактний телефон

  Домашній- 8 (841-68) 2-15-82;

  мобільний 8-908-528-45-07

  E- mail

  Pivovaroff.dima@yandex.ru
  Скачати 19,31 Kb.


  Стаття ВПЛИВ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСОБИСТІСНЕ РОЗВИТОК УЧНЯ.

  Скачати 19,31 Kb.