Що повинно змінитися в роботі педагога дошкільної освіти з введенням федерального освітнього стандарту?
Дата конвертації20.06.2017
Розмір7,93 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Вікторія Маішева
Що повинно змінитися в роботі педагога дошкільної освіти з введенням федерального освітнього стандарту?

Доповідь на тему:

«Що повинно змінитися в роботі педагога дошкільного образо-вання з введенням федерального освітнього стандарту?

Дошкільні заклади вступають сьогодні в період глибоких якост-ських змін. У новому Федеральному освітньому стандарті (далі - ФГОС ДО) змінені зміст і структура освіти в це-лом. Метою дошкільної освіти стає не накопичення конкурують-них знань і окремих умінь, а формування універсальної навчальної діяльності і, на їх основі, засвоєння базових знань, а головне - вміння самостійно оновлювати і вдосконалювати свою освіту в соот-повідно до умов швидко змінює світу.

Іншими словами, сучасний дошкільник як повинен УСВА-ивать певний обсяг знань, а й вчиться співпрацювати, планувати свою діяльність, оцінювати результати роботи, працювати з різними ви-дами інформації, вільно висловлюватися в усній та письмовій формі, усвідомлювати і розуміти відмінності між людьми і культурами, розуміти цінність такого відмінності і багато іншого. І вчитися цьому він буде як на заняттях, так і в самостійній діяльності.

В системі дошкільної освіти Росії за останні роки про-спливли великі зміни, які підвищили вимоги до особистісного та професійного розвитку педагога. Ще істотніше стала значи-мість початкового етапу входження малодосвідченого педагога в освітньої-тільну середу дошкільного закладу.

Необхідний єдиний підхід до розуміння професійних компі-тенціі педагога дошкільної освіти, до визначення змісту, ефективних методів і форм організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагога, що забезпечують його готовність до ре-алізації ООП відповідно до ФГОС ДО.

Місія і мета ФГОС дошкільної освіти в збереженні спе-ціфікі дошкільної освіти. Тут доречно обговорення питання про взаємозв'язок специфіки дошкільної освіти та професійних компетенцій педагога, що визначаються Професійним стандартом педагога. Професійні запити педагогів обумовлені вимогами, що пред'являються до змісту освітнього процесу в системі до-шкільної освіти в контексті запровадження ФГОС.

Проблема введення ФГОС не може бути вирішена без якісної підготовки педагогічних і управлінських кадрів. Основні утруднення-ня педагогічних працівників на етапі введення ФГОС ДО:

- спрощене розуміння сутності і технології реалізації систем-но діяльнісного підходу;

- сформована за попередні роки стійка методика проведе-ня занять, необхідність відмови методичних розробок, накопичивши-шихся за багато років;

- відсутність готовності керівників ОУ і педагогічних робіт-ник до планування і організації освітнього процесу в до-шкільному вихованні відповідно до вимог ФГОС;

- традиційний підхід керівників ОУ до аналізу заняття і прагнення дотримуватися старих підходів до оцінки діяльності вос-живильника;

- принципова новизна питань інструментально-методичного забезпечення досягнення і оцінки планованих результатів (особистісних, метапредметних і предметних).

Не можна залишити поза увагою і актуальні питання, пов'язані з профе-нальної підготовкою кадрів для дитячих садків в зв'язку з введенням ФГОС дошкільної освіти [4, с. 35]. Зараз вже є очевидним той факт, що стандарти підготовки вихователів абсолютно не співвідносяться зі стандартами дошкільної освіти. Потрібно глибока і деталь-ва робота в цьому напрямку.

Впровадження ФГОС ДО, професійного стандарту педагога до-шкільної освіти диктує підвищені вимоги до кваліфікації педагога, його відповідальності, готовності освоювати нові підходи до професійної діяльності. Сучасні діти більш активні, по-ресувні, поінформовані багато в чому, кожна дитина індивідуальна і неповторний. Щоб відповідати сучасним вимогам, розуміти дітей, бути учасником процесу формування особистості дитини, воспи-татель також необхідно бути готовим і здатним до змін, ак-нормативним, компетентним.

Новий час диктує нові умови, які не завжди з ентузіаз-мом сприймаються більшістю вихователів. Спектр проблем, стоячи щих перед сучасним вихователем, настільки широкий, що від нього тре-буется володіння ІКТ, вміння ефективно співпрацювати з іншими людь-ми, повноцінно використовувати особистісні ресурси, готовність здійснюва-лять власну освітню діяльність, забезпечуючи конкурен-тоспроможність і успішність . Сьогодні затребуваний не просто вихователь, а вихователь-дослідник, вихователь-психолог, вихователь-технолог. Оволодіння вищим рівнем професійної майстерності рассчи-тано на високо розвинене професійне мислення, активізацію твор-чеського потенціалу. Крім того, проблема підготовки вихователя до педа -гогіческой діяльності як до творчого процесу, набуває особливої значущості. Вихователь сьогодні повинен:

- вміти і хотіти самостійно набувати необхідних знань, вміло застосовуючи їх в практиці роботи з дошкільнятами;

- вміти грамотно працювати з інформацією, критично мислити, пе-переробних придбані ідеї і втілювати їх в свою роботу;

- бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати спільно в різних областях.

Так, сучасні нормативні вимоги, які визначаються системою дошкільної освіти, задають перелік професійних компетен-цій, змістовно відрізняються від виконуваних вихователем функ-цій. Педагогу, який не володіє певними професійними когось петенціямі, складно буде реалізовувати освітні цілі, осу-вати свою освітню діяльність на високому профессио-ному рівні [4, с. 57].

Таким чином, на наш погляд, сучасному суспільству потрібно вже не вихователь-виконавець, а вихователь-дослідник, ініціатив-ний, широко освічена, тому в своїй роботі ДНЗ вихователі повинні намагатися творчо, нетрадиційно, по-новому піднести ма-теріал, цікаво організувати педагогічну роботу, надавати дітям дошкільного віку можливість проявити себе як творчим особистостям.

Іншими словами, має змінитися ставлення вихователя до ре-Бенк як до суб'єкта, особистості, партнеру, що має власну думку. Природно, при цьому, враховується вік дітей і необхідна бескон-фліктная корекція і виховання.

Список використаної літератури

1. Біла, К. Ю. Організація методичної роботи з педагогами на ця-пе введення ФГОС ДО / К. Ю. Біла // Довідник старшого вихованням теля. - 2014. - № 4. - С. 4-8.

2. Виноградова, Н. А. Невизначеності і протиріччя стандарту дошкільної освіти: на шляху до розробки методичних ре-комендаций по його впровадженню / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева // Сучасний дитячий сад. - 2013. - № 8. - С. 4-10.

3. Офіційний сайт Федерального державного автономного установи «Федеральний інститут розвитку освіти»: Елек-тронний ресурс: Режим доступу: www.firo.ru.

4. Професіоналізм вихователя як необхідна умова впровадження ФГОС / Ред., Упоряд .: І. А. Бурлакова, Г. В. Дон, Т. Л. Кузьмишина. - М .: ГБОУ ВПО МГППУ, 2014. - 158 с.

Що повинно змінитися в роботі педагога дошкільної освіти з введенням федерального освітнього стандарту?