Скачати 25,72 Kb.

Розвиток зорового сприйняття у дітей з порушеннями зору старшого дошкільного віку через дидактичні ігри.
Дата конвертації15.01.2020
Розмір25,72 Kb.
ТипТемочка

Скачати 25,72 Kb.

Тетяна Андріанова
Розвиток зорового сприйняття у дітей з порушеннями зору старшого дошкільного віку через дидактичні ігри

Знання про навколишній світ при безпосередньому контакті з ним людина отримує не тільки через відчуття, але і через сприйняття. І відчуття і сприйняття - ланки єдиного процесу чуттєвого пізнання. Вони нерозривно пов'язані між собою, але мають і свої відмінні риси. В результаті відчуттів людина отримує знання про окремі властивості, якості предмета - про його кольорі, температурі, смаку, звучанні та ін. Але в реальному житті ми бачимо не просто плями світла або колір, чуємо не просто гучні або тихі звуки, відчуваємо запах не сам по собі. Ми бачимо світло сонця або електричної лампи, чуємо мелодії музичного інструменту або голос людини та ін. Сприйняття дає цілісні образи предметів або явищ, що володіють рядом властивостей. На відміну від відчуття при сприйнятті людина пізнає не окремі властивості предметів і явищ, а предмети і явища навколишнього світу в цілому. Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу з питань сприйняття (В. П. Зінченко, А. В. Запорожець та ін., Я зупинилася на наступному визначенні поняття «сприйняття».

Сприйняття - це відображення предметів і явищ, цілісних ситуацій об'єктивного світу в сукупності їх властивостей і частин при безпосередньому впливі їх на органи чуття.

Залежно від того, який аналізатор відіграє в сприйнятті переважну роль, розрізняють зорові, дотикові, кінестетичні, пояснювальні і смакові сприйняття. Ми розглянемо зорове сприйняття.

Зорове сприйняття - це формування образів і ситуацій зовнішнього світу при їх безпосередньому впливі на око. У сучасній науці не ототожнюють поняття «сприйняття» і «сенсорні процеси», які не є споконвічно сприйняттям, а стають ним.

Зорове сприйняття розглядається не тільки як реакція на стимуляцію, але і як акт вилучення інформації про події та об'єктах зовнішнього світу. Воно має величезне пізнавальне значення для дитини, орієнтує і регулює його поведінку.

Навчання і виховання в дитячих садах для дітей з порушенням зору направлено на ранню компенсацію і корекцію вторинних відхилень у розвитку дітей, здійснення лікувально-відновлювальної роботи з виправлення зору, а також успішну підготовку дітей до навчання в школі. Успішність вирішення всіх цих завдань залежить від рішення їх в тісному взаємозв'язку. У зв'язку з цим є важливим розвиток зору і зорового сприйняття, так як неповноцінність першого обумовлює недостатній розвиток другого, тому однією із спеціальних завдань корекційно виховної роботи в дитячих садах для дітей з порушеннями зору є розвиток способів зорового сприйняття, зорової орієнтації при активному вправі і активізації зорових функцій.

Таким чином, проблема дослідження і компенсації порушень зорового сприйняття дітей надзвичайно актуальна і займає особливе місце в сфері їх медико-психолого-педагогічної реабілітації.

Для розвитку зорового сприйняття необхідно використовувати всі види дитячої діяльності: гру, працю, заняття і побутову діяльність. Це забезпечить дітям формування практичних навичок і умінь користуватися неповноцінним зором для задоволення різних життєво важливих потреб. Однак, в практиці роботи існує думка, що заняття з навчання способам зорового обстеження слід проводити фронтально у відведений в режимі дня час. Досить часто такі вправи носять малоцікавий і малорухливий характер, що знижує їх ефективність.

Залишається тільки виділити найбільш ефективний вид діяльності, за допомогою якого можна домогтися максимального результату. Найбільший інтерес до навчання способам зорового обстеження у дітей дошкільного віку викликає ігрова діяльність, т. К. Вона є провідною в дошкільному віці.

Об'єкт дослідження - процес розвитку зорового сприйняття у дітей старшого дошкільного віку, що мають порушення зору.

Предмет дослідження - дидактичні ігри та вправи як ефективний засіб розвитку зорового сприйняття у дітей старшого дошкільного віку, що мають порушення зору.

Гіпотеза - дидактичні ігри та вправи можуть стати ефективним засобом розвитку зорового сприйняття при дотриманні спеціальних педагогічних умов:

- системності проведення корекційної роботи;

- створення інтересу до процесу навчання;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей з вадами зору;

- облік зорових можливостей дітей з порушеннями зору;

- підбір спеціальних дидактичних ігор та вправ, а також адаптація ігор;

- підбір спеціальних методів і прийомів, що забезпечують стимуляцію зорового сприйняття;

- облік зорових навантажень.

Мета дослідження - розробка системи дидактичних ігор і вправ для дітей старшого дошкільного віку, що мають порушення зору.

завдання:

1. Вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну, методичну, медичну і спеціальну літературу з проблеми дослідження.

2. Вивчити ступінь порушення зору і зорові можливості дітей.

3. Виявити рівень зорового сприйняття предметів і їх зображень у дітей.

4. Підібрати дидактичні ігри та вправи для дітей старшого дошкільного віку, що мають порушення зору.

5. Систематизувати дидактичні ігри та вправи.

6. Визначити найбільш ефективні спеціальні методи і прийоми керівництва іграми в системі корекційно виховної роботи зі слабким зором дітьми старшого дошкільного віку.

7. Проаналізувати результати корекційної роботи.

База дослідження - дослідження проводилося на базі МБОУ ЦО № 29 м Тула (Пріупская, 5а).

Апробація дослідження - розроблена система дидактичних ігор та вправ на розвиток зорового сприйняття у дітей дошкільного віку з порушенням зору була апробована в підготовчій групі Дитячого садка № 125 м Тула.

Проблема дослідження і компенсації порушень зорового сприйняття у дітей із зоровим дефектом надзвичайно актуальна і займає особливе місце в сфері їх медико-психолого-педагогічної реабілітації.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в останні десятиліття у всіх країнах світу якісно і кількісно змінився склад контингенту дітей з порушеннями зору. У зв'язку зі зміною етіології і клінічних форм очних захворювань, постійним вдосконаленням лікувально-профілактичних заходів зменшилася кількість тотально сліпих. За рахунок цього збільшилася кількість глибоко слабозорих (гострота зору 0, 05-0,1) і частково бачать (гострота зору 0, 01-0,04). Серед дітей, які відносяться до соціальної категорії сліпих, 77% мають резидуальная (залишкове) зір. Компенсація порушень зорового сприйняття у цих дітей може полегшити орієнтування в просторі, навчально-виховний процес, трудову підготовку та інтеграцію в суспільство зрячих.

Необхідність і можливості компенсації порушень зорового сприйняття у дітей з глибоко пошкодженим зором обгрунтовані в працях офтальмологів, нейрофізіологів, психофізіології, Тіфлопсіхологіі і тифлопедагогів. У багатьох з цих досліджень було встановлено негативний вплив сліпоти і слабовидения на розвиток пізнавальних процесів, що суттєво обмежувало природну соціалізацію дітей.

Досвід досліджень дітей з порушеннями зору показав, що у них характеристики стану зорової системи і сприйняття можуть відрізнятися в широких межах. Це залежить від структури і тяжкості первинного сенсорного дефекту, тривалості депривації, стану центральної нервової системи (ЦНС, співвідношення рівнів інтелектуального та емоційного розвитку, особистісних якостей, ступеня педагогічної занедбаності.

У більшості дітей, які направляються в спеціальні установи, спостерігаються важкі органічні ураження нейрозрітельного апарату. Поряд з цим вроджене або виникло на ранніх стадіях онтогенезу глибоке порушення зору призводить до розвитку сенсорно-перцептивної депривації, що надає негативний вплив на формування пізнавальних процесів і особистості дитини. Взаємодія органічного фактора, пов'язаного з первинним соматичним дефектом, і депріваціонного фактора визначає в кожному конкретному випадку складну клінічну картину захворювання зорової системи, а також різноманітні відхилення від норми властивостей зорового сприйняття і інших психічних процесів.

В даний час в Росії недостатньо реалізуються можливості попередження зорової депривації в ранньому онтогенезі і в дошкільному віці. Це обумовлено відсутністю методик, апаратури, фахівців і центрів візуальної реабілітації для дітей раннього віку. В результаті в спеціальні школи приходять діти з грубими порушеннями зорового сприйняття і вторинними відхиленнями в психічному розвитку. У зв'язку з цим є необхідність проведення спеціальної корекційної роботи, спрямованої на подолання наслідків депривації в дошкільних установ для дітей з порушеннями зору. Для науково обґрунтованого визначення завдань, змісту, обсягу і методів корекційної роботи потрібні відомості про психологічні особливості сприйняття при глибоких порушеннях зору.

Спостерігаючи розвиток сприйняття у дітей дошкільного віку, вчені виявляють ще чіткіше, ніж у дітей раннього віку, складність цієї форми чуттєвого пізнання дійсності.

У старшому дошкільному віці дитина вчиться розрізняти різновиди цих властивостей, виявляти їх поєднання в цілісних предметах, вчиться і словесному опису, використання властивостей предметів в різних видах діяльності. В цей час знання про предмети і їх властивості організуються в систему, яка управляє пізнавальною активністю дитини в різних сферах навколишньої дійсності: мистецтво, природі, спілкуванні з людьми. Він освоює прийоми сприйняття більш складних явищ.

Отже, основними особливостями зорового сприйняття дошкільнят з порушеннями зору є: сповільненість сприйняття, менша диференційованість, звужений обсяг сприйманого матеріалу, слабке розрізнення вирази облич людей, зображених на картинці, значні труднощі при розумінні сюжетних картин і пейзажів, слабке розрізнення кольорів та їх відтінків, инактивность і константність сприйняття.

За допомогою очей людина сприймає освітленість (светлоту, колір, величину, форму, визначає рух і напрямок предметів при русі, орієнтується в просторі.

Сприйняття форми предметів.

Основною ознакою предмета, його сенсорним змістом є форма. Численні дослідження вітчизняних вчених з питань сприйняття дозволяють зробити висновок, що більшість з них виділяють форму предмета як найбільш інформативний ознака.

Фізіологічні дослідження по сприйняттю предметів дітьми свідчать, що сприймається предмет складається з ознак неоднаковою фізіологічної сили. Секрет фізіологічного механізму сприйняття полягає в індукційному гальмуванні слабкого компонента з боку сильного. Форма відноситься до числа фізіологічно сильних компонентів предметного подразника, вона тісно пов'язана з вмістом. У формі діти шукають властивості, якості, що характеризують предмет. Форма предмета розчленовується на геометричні фігури: коло, квадрат, трикутник, овал, прямокутник і ін. Геометричними параметрами форми є: розміри, кути між лінійними і площинними елементами, прямолінійність і кривизна кордонів форми. Все це характеризує динамічність, статичність і мірність форми. Візуальне сприйняття елементів і геометричних параметрів формує відповідний образ про предметах. За своїм змістом вивчення форми предметів пов'язано з орієнтовними, пошуковими, перцептивно-розпізнавальними і логічними операціями різного характеру. Зорова система повинна бути здатна виділяти не тільки кордон між об'єктом і фоном, а й навчитися слідувати за нею. Це здійснюється за допомогою очей, які ніби вдруге виділяють контур і є необхідною умовою створення образу форми предмета. На зорове сприйняття форми предмета впливають: величина предмета, відстань до очей, освітленість, контраст між яскравістю об'єкта і фону і т. П.

Пізнання форми передбачає активізацію смислового сприйняття, формування уявлень і розвиток мислення. (Єрмаков В. П., Якунін Г. А. стор. 65).

Сприйняття величини предметів.

Важливою умовою для сприйняття величини предметів є можливість одночасного огляду їх. Здатність охопити поглядом предмет залежить від поля зору дитини. Розміру предмета і відстані, з якого він розглядається, від рівня розвитку рухових функцій ока. Для цього необхідно створювати умови, які дозволяли б дітям цілеспрямовано спостерігати предмети, процеси і явища навколишньої дійсності. Важливу роль відіграє застосування спеціальних вправ, спрямованих на розвиток сприйняття розмірів, величина відносин, оцінки відстаней, напрямків і ін.

Сприйняття кольору і контрасту.

Важливими інформативними ознаками в предметах і зображеннях є колір і контрастність. Колір фіксується візуально і довгий час залишається в свідомості дитини. На етапі виявлення об'єкта колір є сигнальним засобом, що привертає увагу дитини. Навіть звичайне колірне пляма стимулює зорову реакцію. На наступних етапах сприйняття колір служить засобом виділення кольоровості і об'ємності предмета, зв'язку з навколишнім світом.

Колір, як об'єктивне властивість фори має велику емоційною виразністю. Перш за все, всі відтінки спектру емоційно зв'язуються з чуттєвим сприйняттям температури тел. Так, червоні, помаранчеві, жовті кольори асоціюються з теплом; зелені, блакитні, сині, фіолетові-з холодом. Крім передачі відчуття тепла і холоду, колір активно впливає на настрій дитини. Наприклад, червоний колір збуджує і мобілізує, а зелений і блакитний заспокоюють.

Наявність колірного зору відіграє велику роль в пізнанні предметів і зображень, дозволяє краще розрізняти деталі об'єктів і сприймати велику кількість інформативних ознак.

Підбір ілюстрацій за допомогою тонально-контрастних шкал, правильне використання в зображеннях червоного, жовтого, зеленого і синього кольорів, застосування багато барвистих засобів наочності сприяють більш правильному упізнання образотворчих елементів, виділення в них інформативних ознак, притаманних предметів і явищ навколишньої дійсності.

Сприйняття руху.

Сприйняття руху - це відображення зміни положення, які об'єкти займають в просторі. При виявленні об'єкта на периферії поля зору має місце рефлекторний поворот очей, в результаті чого зображення об'єкта переміщається в центральне поля зору, де і здійснюється розрізнення і впізнання об'єкта. Основну роль в сприйнятті руху грають для глядачів і кінестетичний аналізатори. Параметрами руху об'єкта є швидкість, прискорення і напрям. Дитина отримує відомості про переміщення об'єктів в просторі двома різними шляхами:

1. безпосередньо сприймаючи акт переміщення;

2. на основі умовиводи про рух об'єкта.

За допомогою зору інформація про рух об'єктів виходить двома способами: при фіксованому погляді і за допомогою прослеживающих рухів очей.

Отже, перейдемо до дидактичним іграм. Пізнання дошкільнятами навколишнього світу передбачає активну мимовільну діяльність, в процесі якої дитина засвоює уявлення про навколишній світ.

Організація сенсорного досвіду дітей з вадами зору, як ми вже писали, здійснюється в різних видах діяльностей: грі, праці, на заняттях і в повсякденному житті. Спілкуючись з предметним світом в процесі цих видів діяльностей, дитина накопичує сенсорний досвід і вчиться використовувати його.

Одним з ефективних засобів сенсорного виховання слабозорих дітей дошкільного віку є дидактична гра, так як основним її елементом є навчальна задача, представлена різноманітним вмістом (предметний світ з його характерними ознаками і властивостями, люди, їхня праця, побут та ін.).

Дидактичні ігри улюблені дітьми дошкільного віку через наявність у них ігрового дії, яке захоплює і займає дітей, стимулює їх активність, викликає у них почуття задоволення і задоволення, формує пізнавальний інтерес. Завдяки цікавості ігрових дій дидактичні ігри можуть активно сприяти оволодінню знаннями, навичками і вміннями, так як в захоплюючій формі посилюються потенційні пізнавальні можливості людей з вадами зору дитини.

Ігрова дію дидактичної гри служить не тільки посиленню активності дитини, воно є засобом корекції зорового сприйняття і компенсації зорової недостатності за рахунок розвитку збережених аналізаторів і формування сенсорних взаємозв'язків.

Дидактичні ігри можуть сприяти вдосконаленню сенсорного досвіду людей з вадами зору по засвоєнню сенсорних еталонів, їх диференціації, класифікації, а потім використання знань при практичній орієнтуванні.

Слід виділити можливість дидактичної гри констатувати, ніж дитина володіє, для того, щоб доцільно організувати корекційно-компенсаторну роботу по сенсорному вихованню людей з вадами зору дитини.

У процесі використання дидактичних ігор можна оцінити ефективність засобів навчання, сенсорного виховання та підвищити оптимальність впливу на розвиток сенсорних функцій.

Захоплення дитини грою підвищує здатність до довільної уваги, загострює спостережливість, допомагає швидкому сприйняттю, аналізу, запам'ятовування і т. Д.

Організація і проведення дослідження.

З метою виявлення ефективності використання дидактичних ігор та вправ в розвитку зорового сприйняття дітей дошкільного віку з порушенням зору, була запланована і проведена спеціальна робота.

На першому етапі дослідження (листопад 2017 г.) я вивчила і проаналізувала спеціальну літературу, проаналізувала підсумки тіфлопедагогіческого обстеження, проведені на початку навчального року (це обстеження кольору, форма, величини).

На другому етапі (грудень 2017 - квітень 2018 р створила відповідну розвиваючу предметно-просторове середовище, розробила і впровадила систему дидактичних ігор і вправ з розвитку зорового сприйняття. Так само слід зазначити, що роздатковий матеріал робився з урахуванням зорових навантажень і рекомендацій медсестри-ортоптисткою.

На третьому етапі (травень 2018 р провела повторну діагностику рівня розвитку зорового сприйняття з метою виявлення ефективності роботи.

При проведенні занять слід пам'ятати, що не допускається зорове перевтома, тому тривалість кожного заняття не повинна перевищувати 20 хвилин.

Дослідження проводилося в підготовчій групі.

Рівень розвитку зорового сприйняття у дітей наступний:

Сприйняття кольору. Рівень вище норми-10% (1 чол.) Рівень норма -60% (6 чол.) Рівень нижче норми - 30% (3 чол)

Сприйняття форми. Рівень вище норми - Рівень норма -30% (3 чол.) Рівень нижче норми -70% (7 чол).

Сприйняття величини. Рівень вище норми - Рівень норма -60% (6 чол.) Рівень нижче норми - 40% (4 чол.)

Сприйняття, відтворення складної форми. Рівень вище норми-10% (1 чол.) Рівень норма -50% (5 чол.) Рівень нижче норми - 40% (4 чол.)

З результатів видно, що т. К. Група підготовча, діти цієї вікової категорії мають досить хороший рівень розвитку зорового сприйняття. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що у деяких дітей (через складний зорового діагнозу) зорове сприйняття на початку експерименту не зовсім чітке, вимагає подальшого розвитку. Було виявлено, що діти плутають величини, плутаються в деяких кольорах, формах і т. Д.

Мною була розроблена і впроваджена система дидактичних ігор та вправ з формування зорового сприйняття у дітей старшого дошкільного віку з порушенням зору.

Всі дидактичні ігри та вправи проводилися з використанням спеціального дидактичного матеріалу: трафарети, зображення предметів з оконтуриванием, силуетні і контурні зображення. Дидактичний матеріал підбирався таким чином, щоб зображення на картинках відображали реальний предмет, а не казковий. Дітям з низькою гостротою зору пропонувалися картинки більших розмірів, з посиленим контуром, що відповідає зоровому навантаженні, рекомендованої лікарем-офтальмологом. Силуетні зображення пропонувалися на контрастному тлі. Кольорові зображення предметів підбиралися з яскравими, контрастними кольорами для кращого зорового сприйняття. Часто при проведенні дидактичних вправ використовувався фломастер, т. К. Він залишає більш чіткий слід, ніж олівець, що також сприятливо для зорового сприйняття.

У травні 2018 р. мною була повторно проведена діагностика у даній віковій категорії. Представлені нижче дані дозволяють судити про ефективність проведеної корекційно розвиваючої роботи.

Рівень розвитку зорового сприйняття у дітей (в кінці навчального року):

Сприйняття кольору. Рівень вище норми-20% (2 чол.) Рівень норма -60% (6 чол.) Рівень нижче норми - 20% (2 чол)

Сприйняття форми. Рівень вище норми - Рівень норма -70% (7 чол.) Рівень нижче норми -30% (3 чол).

Сприйняття величини. Рівень вище норми - Рівень норма -80% (8 чол.) Рівень нижче норми - 20% (2 чол.)

Сприйняття, відтворення складної форми. Рівень вище норми-20% (2чел.) Рівень норма -60% (6 чол.) Рівень нижче норми - 20% (2 чол.)

У висновку хотілося б відзначити, що розвиток зорового сприйняття можна здійснювати за допомогою різних засобів навчання: спостережень на прогулянці, трудової діяльності, у побутовій діяльності, на заняттях і т. Д.

Результати проведеної роботи показали, що дидактичні ігри та вправи є найбільш ефективним засобом, за допомогою яких дошкільнята з порушеннями зору навчаються пізнавати навколишній світ. Це дуже важливо для адаптації дітей в суспільстві зрячих людей.

В ході проведеної роботи було підтверджено припущення про те, що дидактичні ігри та вправи можуть стати ефективним засобом розвитку зорового сприйняття у дітей дошкільного віку, що мають зорові порушення, при дотриманні спеціальних педагогічних умов:

- системності проведення корекційної роботи;

- створення інтересу до процесу навчання;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей з вадами зору;

- облік зорових навантажень;

- облік зорових можливостей дітей з порушеннями зору;

- поетапність навчання;

- підбір спеціальних методів і прийомів, що забезпечують стимуляцію зорового сприйняття.

Таким чином, можна говорити про необхідність використання дидактичних ігор та вправ як засобу розвитку зорового сприйняття, як засобу інтеграції до самостійного пізнання навколишнього світу дітей з порушенням зору. Можна рекомендувати ширше використовувати дидактичні ігри та вправи в системі корекційної роботи з розвитку зорового сприйняття з дітьми, що мають різні порушення зору.Скачати 25,72 Kb.


Розвиток зорового сприйняття у дітей з порушеннями зору старшого дошкільного віку через дидактичні ігри.

Скачати 25,72 Kb.