• Глава 2. Розвиток творчих здібностей в дошкільному віці
 • 2.3 Розвиток творчої уяви 17
 • 1.3 Проблема оптимальних термінів початку розвитку
 • Додаток 1

 • Скачати 64.33 Kb.

  Розвиток творчих здібностей дітей в дошкільному віці
  Дата конвертації16.08.2017
  Розмір64.33 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 64.33 Kb.

  36

  зміст

  введення 3

  Глава 1. Проблема творчості і творчих здібностей у сучасній педагогіці і психології

  1.1 Поняття творчість і творчі здібності 5

  1.2 Компоненти творчих здібностей 7

  1.3 Проблема оптимальних термінів початку розвитку творчих

  здібностей 10

  Глава 2. Розвиток творчих здібностей в дошкільному віці

  2.1 Умови успішного розвитку творчих здібностей д етей 12

  2.2 Розвиток якостей творчого мислення 15

  2.3 Розвиток творчої уяви 17

  Заключ ення 24

  додатки 26

  Список літератури 35

  зміст

  Творчі здібності - далеко не новий предмет дослідження. Проблема челове-чеських здібностей викликала величезний інтерес людей в усі часи. Однак в минулому у суспільства не виникало особливої ​​потреби в оволодінні творчості людей. Таланти з'являлися як би самі собою, стихійно створювали шедеври літератури і мистецтва: робили наукові відкриття, винаходили, задовольняючи тим самим потреби розвивається людської культури. У наш час ситуація докорінно змінилася. Життя в епоху науково-технічного прогресу ста-новится все різноманітніше і складніше. І вона вимагає від людини не шаблонних, звичних дію-вий, а рухливості, гнучкості мислення, швидкої орієнтації і адаптації до нових умов, творчого підходу до вирішення великих і малих проблем. Якщо врахувати той факт, що частка умст-венного праці майже у всіх професіях постійно росте, а все більша частина виконавської діяльності перекладається на машини, то стає очевидним, що творчі здібності людини слід визнати найістотнішою частиною його інтелекту і завдання їх розвитку - однієї з найважливіших завдань у вихованні сучасної людини. Адже всі культурні цінності, накопичені чоловіча-ством - результат творчої діяльності людей. І то, наскільки просунеться вперед чоловіча-ське суспільство в майбутньому, буде визначатися творчим потенціалом підростаючого покоління.

  Об'єктом дослідження даної курсової роботи є педагогічний процес, а саме процес розвитку творчих здібностей в дошкільному віці. Мета даного дослідження - изу-чення проблеми розвитку креативних здібностей дошкільнят, а саме тих її аспектів, знання ко-торих необхідно для практичної діяльності в цьому напрямку вихователів дитячих садків і народите-лей. В ході роботи ми ставимо перед собою наступні завдання:

  - Виявлення основних компонентів творчих здібностей на основі аналізу літератури.

  - Визначення умов, сприятливих для розвитку творчих здібностей дітей.

  - Визначення основних напрямків н педагогічних завдань з розвитку креативних здібностей в дошкільному віці.

  - Визначення ефективності роботи традиційних методик дошкільного виховання щодо розвитку творчих здібностей дітей.

  - Виявлення ефективності форм, методів н притисків розвитку креативних здібностей на основі аналізу та узагальнення передового педагогічний-ського досвіду.

  У цій роботі ми застосували такі методи науково-педагогічного дослідження.

  1. Вивчення, аналіз та узагальнення літературних джерел з даної теми.

  2. Діагностика творчих здібностей дітей.

  3. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду з розвитку творче-ських здібностей дітей.

  Курсова робота складається з двох глав. У першому розділі розглядає-ється проблема компонентів творчого потенціалу людини, і на основі аналізу різних точок зору на цю проблему, робиться спроба визначити універсальні твор-етичні здібності людини. У цьому розділі також розглядається питання про оптимальні терміни початку розвитку творчих здібностей дітей.

  Другий розділ присвячено проблемам ефективного розвитку творчих здібностей. У ній розглядаються умови, необхідні для успішного розвитку творчих здібностей, визначаються основні напрямки та педагогічні завдання по раз-витию творчого потенціалу дошкільників. У другому розділі також аналізуються ре-зультати діагностики творчих здібностей дошкільнят, і пропонується комплекс заходів, спрямований на оптимізацію процесу розвитку цих здібностей в дошкільних уч-нов.

  Глава 1. Проблема творчості і творчих здібностей у сучасній педагогіці і психології

  1.1 Поняття творчість і творчі здібності

  Аналіз проблеми розвитку творчих здібностей багато в чому буде предопреде-ляться тим змістом, який ми будемо вкладати в це поняття. Дуже часто в повсякденній свідомості творчі здібності ототожнюються із здібностями до різних видів худо-жественной діяльності, з умінням красиво малювати, складати вірші, писати музику і т.п. Що таке творчі здібності насправді?

  Очевидно, що розглядається нами поняття тісно пов'язане з поняттям "творче-ство", "творча діяльність". Під творчою діяльністю ми розуміємо таку діяч-ність людини, в результаті якої створюється щось нове - будь це предмет зовнішнього світу або побудова мислення, що приводить до нових знань про світ, або почуття, що відбиває нове ставлення до дійсності.

  Якщо уважно розглянути поведінку людини, його діяльність в будь-якій області, то можна виділити два основних види вчинків. Одні дії людини можна назвати вос-виробляють або репродуктивними. Такий вид діяльності тісно пов'язаний з нашою пам'яттю і його суть полягає в тому, що людина відтворює або повторює вже раніше створені і вироблені прийоми поведінки і дії.

  Крім репродуктивної діяльності в поведінці людини присутній творча діяльність, результатом якої є не відтворення колишніх у його досвіді вражень або дій, а створення нових образів або дій. В основі цього виду діяльності лежать творчі здібності.

  Таким чином, в найзагальнішому вигляді визначення творчих здібностей виглядає наступним чином. Творчі здібності - це індивідуальні особливості якості людини, які визначають успішність виконання ним творчої діяльності різного роду.

  Так як елемент творчості може бути присутнім в будь-якому вигляді людської діяльності, то справедливо говорити не тільки про художні творчі здібності, але і про технічні творчі здібності, про математичних творчі здібності, і т.д.

  У цій роботі буде розглянута проблема розвитку універсальних творчих здібностей, які необхідні для успішного здійснення будь-якого виду творчої діяльності, незалежно від того наукова вона, художня, технічна і т.д.

  1.2 Компоненти творчих здібностей

  Творчі здібності являють собою сплав багатьох якостей. І питання про компоненти творчого потенціалу людини залишається досі відкритим, хоча зараз існує кілька г іпотез, що стосуються-трудящих цієї проблеми. Багато психологів пов'язують здатності до творчої діяльно-сті, перш за все з особливостями мислення. Зокрема, відомого-ний амери-канський психолог Гілфорд, що займався проблемами людського ського інтелекту встановив, що творчим особистостям властиво так називаються ваемое дивергентное мислення / 6, 436 /. Люди, що володіють таким ти-пом мис-лення, при вирішенні будь-якої проблеми не концентрують всі свої зусилля на знаходження єдино правильного рішення, а починають шукати рішення по всіх можливих напрямах з тим, щоб розглянути якомога більше варіантів. Такі люди схильні утворювати нові комбіна-ції з елементів-тов, які більшість людей знають і використовують тільки певним чином, або формувати зв'язку між двома елементами, які не мають на перший погляд нічого спільного. Дивергентний спосіб мислення лежить в основі творчого мислення, яке характеризується наступними основними осо-бенностями:

  1. Швидкість - здатність висловлювати якомога більше ідей (в даному випадку важливо не їх якість, а їх кількість).

  2. Гнучкість - здатність висловлювати широке різноманіття ідей.

  3. Оригінальність - здатність породжувати нові нестандартні ідеї (це може виявлятися у відповідях, рішеннях, незбіжних з загально-прийнятими).

  4. Завершеність - здатність удосконалювати свій "продукт" або надавати йому за-кінчений вид.

  Відомий вітчизняний дослідники проблеми творчості О.М. Лук, спираючись на біографії видатних вчених, винахідників, художників і му-зикантов виділяє наступні творчі здібності / 14,6-36 /

  1. Здатність бачити проблему там, де її не бачать інші.

  2. Здатність згортати розумові операції, замінюючи кілька понять одним і використовуючи все більш ємкі в інформаційному відно-шении символи.

  3. Здатність застосувати навички, набуті під час вирішення одного завдання до вирішення іншої.

  4. Здатність сприймати дійсність повністю, не дроблячи її на частини.

  5. Здатність легко асоціювати віддалені поняття.

  6. Здатність пам'яті видавати потрібну інформацію в потрібну хвилину.

  7. Гнучкість мислення.

  8. Здатність вибирати одну з альтернатив вирішення проблеми до її перевірки.

  9. Здатність включати знову сприйняті відомості у вже наявні системи знань.

  10. Здатність бачити речі такими, якими вони є, виділити наблю-даємо з того, що привноситься інтерпретацією.

  11. Легкість генерування ідей.

  12. Творча уява.

  13. Здатність доопрацювання деталей, до вдосконалення первоначаль-ного задуму.

  Кандидати психологічних наук В.Т. Кудрявцев і В. Синельников, ос-новиваясь на широкому історико-культурному матеріалі (історія філософії, соціальних наук, мистецтва, окремих сфер практики) виділили такі універсальні креативні здібності, що склалися в процесі чоловіча-ської історії / 12, 54-55 /.

  1. Релізм уяви - образне схоплювання деякою істотною, загальної тенденції чи закономірності розвитку цедостного об'єкта, до того, як чоло-вік має про неї чітке поняття і може вписати її в систему суворих геологіч-ських категорій.

  2. Уміння бачити ціле раніше частин.

  3. Надситуативно - перетворювальний характер творчих рішень - здатність при вирішенні проблеми не просто вибирати з нав'язаних ззовні альтернатив, а самостійно створювати альтернативу.

  4. Експериментування - здатність свідомо і цілеспрямовано ство-вать умови, в яких предмети найбільш опукло виявляють свою прихованої-ту в звичайних ситуаціях сутність, а також здатність простежити і про-аналізувати особливості "поведінки" предметів в цих умовах.

  Вчені і педагоги, які займаються розробкою програм і методик творчого вос-харчування на базі ТРИЗ (теорія рішення винахідницьких задач) і АРИЗ (алго-ритм розв'язання винахідницьких завдань) вважають, що один з когось тами творчого по-потенціалу людини складають такі здатне-сти / 9 /.

  1. Здатність ризикувати.

  2. Дивергентное мислення.

  3. Гнучкість в мисленні та діях.

  4. Швидкість мислення.

  5. Здатність висловлювати оригінальні ідеї і винаходити нові.

  6. Багата уява.

  7. Сприйняття неоднозначності речей і явищ.

  8. Високі естетичні цінності.

  9. Розвинена інтуїція.

  Аналізуючи представлені вище точки зору з питання про склад-ляющих творчих здібностей можна зробити висновок, що незважаючи на раз-відмінність подхо-дів до їх визначення, дослідники одностайно виділяють творче під розуміннях і якість творчого мислення як обов'язкові компоненти творчих здібностей.

  Виходячи з цього, можна визначити основні напрямки в розвитку творчих здібностей дітей:

  1. Розвиток уяви.

  2. Розвиток якостей мислення, які формують креативність.

  1.3 Проблема оптимальних термінів початку розвитку

  творчих здібностей.

  Говорячи про формування здібностей, необхідно зупинитися на по-просі про те, коли, з якого віку слід розвивати творчі здібності дітей. Психологи називають різні терміни від півтора до п'яти років. Також сущест-яття гіпотеза, що розвивати творчі здібності необхідно з са-мого раннього віку. Ця гіпотеза знаходить підтвердження в фізіології.

  Справа в тому, що мозок дитини особливо швидко зростає і "дозріває" в перші роки життя. Це дозрівання, тобто зростання кількості клітин мозку і анато-вів зв'язків між ними залежить як від різноманіття і інтенсивності ра-боти вже існуючих структур, так і від того, наскільки стимулюється сере-дою утворення нових. Цей період "дозрівання" є час найвищої чув-ствительности і пластично-сти до зовнішніх умов, час найвищих і найбільш найширших можливо-стей до розвитку. Це найсприятливіший період для початку розвитку всього різноманіття людських здібностей. Але у дитини починають розвиватися тільки ті здібності, для розвитку яких є стимули і умови до "моменту" цього дозрівання. Чим сприятливіші умови, ніж ближче вони до оптимальних, тим успішніше на-чинается розвиток. Якщо дозрівши-вання і початок функціонування (розвитку) збігаються за часом, йдуть син-Хроні, а умови сприятливі, то розвиток йде легко - з найвищим з воз-мужніх прискорень. Розвиток може досягти найбільшої висоти, і дитина може стати здатним, талановитим і геніальним.

  Однак можливості розвитку здібностей, досягнувши максимуму в "момент" дозрівши-вання, не залишаються незмінними. Якщо ці можливості не справ-користуються, тобто спів-ответствующие здібності не розвиваються, які не функ-ціонує, якщо дитина не займається необхідними видами діяльності, то ці можливості починають втрачатися, деградувати і тим швидше, чим слабкіше функціонування. Це згас-ня можливостей для розвитку - незворотній-мий процес. Борис Павлович Ніки-тин, протягом багатьох років займається проблемою розвитку творчих здібностей дітей назвав це явище НУВЕРС (Необоротне Згасання Можливостей Ефективного Розвитку Спо-здібностей). Нікітін вважає, що НУВЕРС особливо негативно впливає на раз-витие творчих здібностей. Розрив у часі між моментом дозрівши-ва-ня структур, необхідних формування творчих здібностей і початком цілеспрямованого розвитку цих здібностей веде до серйозного утруднення-нию їх розвитку, уповільнює його темпи і веде до зниження кінцевого рівня розвитку творчих здібностей. На думку Нікітіна саме незворотній-ність про-процесу деградації можливостей розвитку породило думку про врож-денности творчих здібностей, так як зазвичай ніхто не підозрює, що в до-шкільному віці були упущені можливості ефективного розвитку творчих здібностей. І мала кількість в суспільстві людей з високим творчим потенціалом пояснюється тим, що в дитинстві лише дуже небагато ока-залісь в умовах, що сприяють розвитку їх творчих здатне-стей / 17, 286-287 /.

  З психологічної точки зору дошкільне дитинство є сприятливими-ятним періодом для розвитку творчих здібностей тому, що в цьому воз-расті діти надзвичайно допитливі, у них є величезне бажання позна-вать навколишнього щий світ. І батьки заохочуючи допитливість, повідомляючи дітям знання, по-спричиняв їх в різні види діяльності, сприяють розширенням-ня дет-ського досвіду. А накопичення досвіду і знань - це необхідна припускає-розсилання для майбутньої творчої діяльності. Крім того, мислення дошкуляє-ників більш сво-бодні, ніж мислення більш дорослих дітей. Воно ще не задавши-лено догмами і стереотипами, воно більш незалежно. А це якість необ-обхідно всіляко розвивати. Дошкільна дитинство також є сензитивним пе-ріод для роз-ку творчої уяви. З усього вище сказаного можна зробити висновок, що дошкільний вік, дає прекрасні можливості для розвитку здатне-стей до творчості. І від того, наскільки були вико-вани ці можливості, багато в чому буде залежати творчий потен-циал дорослими-лого людини.

  Глава 2. Розвиток творчих здібностей в дошкільному віці.

  2.1 Умови успішного розвитку творчих здібностей.

  Одним з найважливіших факторів творчого розвитку дітей є ство-ня умов, що сприяють формуванню їх творчих здібностей. На ос-нове аналізу робіт кількох авторів, зокрема Дж. Сміта / 7, 123 /, Б.Н. Нікітіна / 18, 15, 16 /, і Л.Керрола / 9, 38-39 /, ми виділили шість основних умов успішного розвитку творчих здібностей дітей.

  Першим кроком до успішного розвитку творчих здібностей є раннє фізичний розвиток малюка: раннє плавання, гімнастика, раннє пів-за-ня і ходіння. Потім раннє читання, рахунок, раннє знайомство з різними інструментами і матеріалами.

  Другою важливою умовою розвитку творчих здібностей дитини є створення обстановки, що випереджає розвиток дітей. Необхідно, на-скільки це можливо заздалегідь оточити дитину таким середовищем і такою системою відносин, які стимулювали б його найрізноманітнішу творчу діяльність і поволі розвивали б в ньому саме те, що в відповідаю-щий момент спо-собно найбільш ефективно розвиватися. Наприклад, ще за-довго до навчання чте-нию однорічній дитині можна купити кубики з бук-вами, повісити абетку на стіні і під час ігор називати дитині букви. Це сприяє ранньому оволодінню чте-ням.

  Третє, надзвичайно важливе, умова ефективного розвитку творчих здібностей випливає з самого характеру творчого процесу, який вимагає максимального напруження сил. Справа в тому, що здібності роз-тися тим успішніше, чим частіше у своїй діяльності людина добирається "до стелі" своїх можливостей і по-статечно піднімає ця стеля все вище і вище. Така умова максимального напруження сил найлегше досягається, коли дитина вже повзає, але ще не вміє говорити. Процес по-знання світу в цей час йде дуже інтенсивно, але скористатися досвідом дорослих малюк не може, так як пояснити такому маленькому ще нічого не можна. Тому в цей період малі змушений більше, ніж будь-коли, зани-маться творчістю, вирішувати безліч абсолютно нових для нього завдань самостійно-тельно і без попереднього навчання (якщо, зрозуміло дорослі дозволяють йому це де-лать, вони вирішують їх за нього) . У дитини закотився далеко під диван м'яч. Роді-ки не повинні поспішати дістати йому цю іграшку з-під дивана, якщо дитина може вирішити цю задачу сам.

  Четверта умова успішного розвитку творчих здібностей за-лягає у наданні дитині великої свободи у виборі діяльно-сті, в чере-нання справ, в тривалості занять одним яким-небудь справою, у виборі способів і т.д. Тоді бажання дитини, його інтерес, емоційний підйом послужать надійною, гарантією того, що вже більше напруження розуму не призведе до перевтоми, і піде дитині на користь.

  Але надання дитині такої свободи не виключає, а, навпаки, передбачає не-нав'язливу, розумну, доброзичливу допомогу дорослих - це і є п'яту умову успішного розвитку творчих здібностей. Найголовніше тут - не перетворювати свободу у вседозволеність, а допомога в під-казку. На жаль, підказка - поширений серед батьків спосіб "допомоги" дітям, але вона тільки шкодить справі. Не можна робити що-небудь за дитину, якщо він може зробити сам. Не можна думати за нього, коли він сам може Доду-маться.

  Давно відомо, що для творчості необхідно комфортне психологи-чна обстановка і наявність вільного часу, тому Шоста умова ус-пешню розвитку творчих здібностей - тепла дружня атмосфера в сім'ї і дитячому колективі. Дорослі повинні створити безпечну психологи-ний базу для повернення дитини з творчого пошуку і власних від-критий. Важливо постійно сти-муліровать дитини до творчості проявляти со-чувствие до його невдач, терпляче ставитися навіть до дивних ідей НЕ-властивим в реальному житті. Потрібно виключити з обі-ходу зауваження і засудження.

  Але створення сприятливих умов недостатньо для виховання ре-бенка з високим творчим потенціалом, хоча деякі західні психологи і зараз вважають, що творчість спочатку властиво дитині і, що треба тільки не ме-шать йому вільно самовиражатися. Але практика показує, що такого Нєвма-шательство мало: не всі діти можуть відкрити дорогу до творення, і надовго со-зберігати творчу активність. Виявляється (і педагогічна практика до-показувала це), якщо підібрати відповідні методи навчання, то навіть до-школярі, не втрачаючи своєрідності творчості, створюють твори більш високого рівня, ніж їх ненавчені самовиражатися однолітки. Не випадково зараз так популярні дитячі гуртки і студії, музичні школи та школи ис-кусства. Звичайно, ведеться ще багато суперечок про те, чому ж і як вчити дітей, але той факт, що вчити треба не викликає сумнівів.

  Виховання творчих здібностей дітей буде ефективним лише в тому випадку, якщо воно буде являти собою цілеспрямований процес, в ході ко-торого вирішується ряд приватних педагогічних завдань, спрямованих на досягнен-ня кінцевої мети. І в цій роботі ми, на основі изуче-ня літі-ратури з даної теми, спробували визначити основні напрями-ня і педагогічні завдання з розвитку таких найважливіших компонентів твор-чеських здібностей як творче мислення і уява в до-шкільному віці.

  2.2 Розвиток якостей творчого мислення.

  Головною педагогічної завданням з розвитку творчого мислення в дошкільному віці є формування асоціативності, діалектично-сти і сис-темності мислення. Так як розвиток саме цих якостей робить Перемишль-ня гнучким, оригінальним і продуктивним.

  Асоціативність - це здатність бачити зв'язок і подібні риси в предметах і явищах, на перший погляд не порівнянних.

  Завдяки розвитку асоціативності мислення стає гнучким і оригінальним.

  Крім того, велика кількість асоціативних зв'язків дозволяє швидко через залучати потрібну інформацію з пам'яті. Асоціативність дуже легко приоб-РЕТА дошкільнятами у рольовій грі. Так само існують спеці-ні гри, які сприятимуть розвитку цієї якості.

  Часто відкриття народжуються при з'єднанні здавалося б непоєднуваного. Наприклад, довгий час здавалися неможливими польоти на літальних апарати-ра-тах, які важче повітря. Сформулювати протиріччя і знайти спосіб його вирішення дозволяє диалектичность мислення.

  Диалектичность - це здатність бачити в будь-яких системах протиріччя, що заважають їхньому розвитку, вміння усувати ці протиріччя, вирішувати про-блеми.

  Диалектичность є необхідною якістю талановитого Перемишль-ня. Психологи провели ряд досліджень і, встановили, що механізм діалек-тичного мислення функціонує в народному і науковій творчості. У част-ності аналіз праць Вигодський показав, що видатний російський психолог постійно використовував цей механізм в своїх дослідженнях.

  Педагогічними завданнями по формуванню диалектичности мислення в дошкільному віці є:

  1. Розвиток вміння виявляти протиріччя в будь-якому предметі і явище;

  2. Вироблення вміння чітко формулювати виявлені суперечності;

  3. Формування вміння вирішувати протиріччя;

  І ще одна якість, яке формує творче мислення - це систем-ність.

  Системність - це здатність бачити предмет або явище як цілісність-ву систему, сприймати будь-який предмет, будь-яку проблему всебічно, в усьому многооб-Разії зв'язків; здатність бачити єдність взаємозв'язків в явле-пах і законах розвитку.

  Системне мислення дозволяє бачити величезну кількість властивостей предметів, вловлювати взаємозв'язку на рівні частин системи і взаємозв'язку з дру-шими системами. Системне мислення пізнає закономірності при роз-ні сис-теми від минулого до сьогодення та застосовує це по відношенню до бу-дущему.

  Системність мислення розвивається коректним аналізом систем і спе-соціальними уп-вправ. Педагогічні завдання з розвитку системності мислення в дошкільному віці:

  1. Формування вміння розглядати будь-який предмет або явище як систему роз-вающий в часі;

  2. Розвиток вміння визначати функції предметів з урахуванням того, що лю-бій предмет багатофункціональний.

  2.3 Розвиток творчої уяви.

  Другим напрямом формування творчих здібностей дошку-льніков розвиток уяви.

  Уява - це вміння конструювати в розумі з елементів жит-нен-ного досвіду (вражень, уявлень, знань, переживань) за допомогою нових їх поєднань до співвідношень що-небудь нове, що виходить за межі ра-неї вос-прийнятого.

  Уява є основою будь-якої творчої діяльності. Воно по-могает людині звільнитися від інерції мислення, воно перетворює перед- дання пам'яті, тим самим забезпечуючи, в кінцевому рахунку створення свідомо нового. У цьому сенсі, все, що оточує нас і що зроблено руками людини, весь світ культури, на відміну від світу природи - все це є продуктом творчого вообра-вання.

  Дошкільна дитинство є сензитивним періодом для розвитку вооб-ражения. На перший погляд необхідність розвивати уяву дошкільних-ков може здатися обгрунтованою. Адже досить поширена думка про те, що уява дитини багатшими, оригінальніше уяви дорослого. Таке уявлення про спочатку властивому дошкільнику яскравому уявляючи-ванні існувало в минулому і у психологів.

  Однак уже в 30-ті роки видатний російський психолог Л. С. Виготський до-казав, що уяву дитини розвивається поступово, у міру придбанням-ня їм певного досвіду. С. Виготський стверджував, що все образи вообра-вання, як би вигадливі вони не були, грунтуються на тих уявленнях і впечатле-пах, які ми отримуємо в реальному житті. Він писав: "Перша форма зв'язку вооб-ражения з дійсністю полягає в тому, що кожне створіння вообра-вання завжди будується з елементів, взятих з діяльності і які у старому досвіді людини". / 5, 8 /

  З цього випливає, що творча діяльність уяви знаходиться в прямій залежності від багатства і розмаїття колишнього досвіду людини. Педагоги-ний висновок, який можна зробити з усього вище сказаного, за-лягає у необхідно-сти розширювати досвід дитини, якщо ми хочемо створити досить міцні ос-нови для його творчої діяльності. Чим більше ре-бенок бачив, чув і пе-режил, чим більше він знає і засвоїв, чим більшою кількістю елементів дійсності він має у своєму розпорядженні в своєму досвіді, то більша і продук-тивно при інших рівних умовах, буде діяльність його уяви. Саме з накопичення досвіду починається всяке уяву. Але як передати дитині цей досвід заздалегідь? Часто буває так, що батьки бе-седуют з ре-Бенко, щось розповідають йому, а потім скаржаться, що у нього, як то кажуть, в одне вухо влетіло, а з іншого вилетіло. Це відбувається в тому випадку, якщо у малюка немає інтересу до того, про що йому розповідають, немає інтересу до знань взагалі, тобто коли відсутні пізнавальні інтереси.

  Взагалі пізнавальні інтереси дитини дошкільника дуже рано на-чина про себе заявляти. Проявляється це спочатку в формі дитячих питань, ко-торимі малюк бере в облогу батьків з 3-4 років. Однак чи стане таке дитяче любо-питство стійким пізнавальним інтересом або воно зникне на-всього-гда, залежить від дорослих, які оточують дитину, перш за все від його батьків. Дорослі повинні всіляко заохочувати допитливість де-тей, виховуючи любов і потреба в знаннях.

  У дошкільному віці розвиток пізнавальних інтересів дитини має йти за двома основними напрямками:

  1. Поступово збагачення досвіду дитини, насичення цього досвіду новими знаннями про різні сфери дійсності. Це викликає пізнаючи тільну активність дошкільника. Чим більше перед дітьми відкривається сторін навколишнього-щей дійсності, тим ширше можливості для виник-нення і закріплений-ня у них стійких пізнавальних інтересів.

  2. Поступове розширення та поглиблення пізнавальних інтересів всередині однієї і тієї ж сфери дійсності.

  Для того щоб успішно розвивати пізнавальні інтереси дитини, батьки повинні знати, чим цікавиться їх малюк, а вже потім впливати на формування його інтересів. Слід зазначити, що для возникно-нення стійкості-вих інтересів недостатньо просто познайомити дитину з новою сферою действи-ності. У нього повинно виникнути позитивне емоціо-нальне відношення до нового. Цьому сприяє включення дошкільника в спільну з дорослими-лимі діяльність. Дорослий може попросити дитину допомогти йому що-ні-будь зробити або, скажімо, прослухати разом з ним люби-мую пластинку. Що виникає у малюка в таких ситуаціях почуття причетне-сти до світу дорослих створює позитивне забарвлення його діяльності і спо-собствует виникнення у нього інтересу до цієї діяльності. Але в цих сі-ситуаціях сле-дует будити і власну творчу активність дитини, тільки тоді можна до-битися бажаного результату в розвитку його пізнавальних інтересів та в засвоєнні нових знань. Потрібно ставити дитині питання, побу-ждающего до актив-ному роздумів.

  Накопичення знань, досвіду - це тільки передумова для розвитку твор-чеського уяви. Будь-які знання можуть бути марними вантажем, якщо людина не вміє поводитися з ними, відбирати щось потрібне, що веде до творче-ському вирішення завдання. А для цього потрібна практика таких рішень, вміння викорис-товувати накопичену інформацію у своїй діяльності.

  Продуктивне творчу уяву характеризується не тільки та-кими осо-бенностями як оригінальність і багатство продукованих образів. Одним з найважливіших властивостей такого уяви є вміння направляти перед-уявлення в потрібну сторону, підпорядковувати їх певним цілям. Нерозумний-ня управляти ідеями, підпорядковувати їх своєї мети, призводить до того, що найкращі задуми і наміри гинуть, не знаходячи втілення. По-цьому важ-кро лінія в розвитку уяви дошкільника - це розвиток спрямований-ності уяви.

  У молодшого дошкільника уяву йде за предметом і все, що він ство-дає, носить уривчастий, незакінчений характер. Дорослі повинні допомогти ре-Бенк навчитися не просто уривками фантазувати, а реалізовувати свої задуми, створювати нехай невеликі, але закінчені твори. З цієї це-ллю батьки можуть організувати рольову гру і в ході цієї гри впливати на виконання дитиною всього ланцюжка ігрових дій. Можна також влаштувати колектив-ве твір казки: кожен з гравців говорить по кілька запропонованого-жений, а бере участь у грі дорослий може направити розвиток сю-жета, по-могти дітям завершити задумане. Добре завести спеціальну папку або альбом, куди поміщалися б найбільш вдалі малюнки, казки, складені-ні дитин-ком. Така форма фіксації продуктів творчості допоможе дитині направляти свою уяву на створення закінчених і оригінальних вироб-ведений.

  З метою визначення рівня розвитку творчих здібностей дітей в дошкільному віці 10 квітня і 15 квітня 2001 роки нами була проведена їх діагностика у дошкільнят е / ц «Букваренок» ДДК міста Тольятті. Для дослідження нами були використані експрес методики кандидатів психологічних наук В. Кудрявцева і В. Синельникова (див. При-ложении 1). За допомогою цих методик ми склали оперативний констатую-щий мікросрез творчого розвитку кожної дитини з усіх його підстав. Критерій для виділення підстав - виокремлені авторами універсальні творчі здібності: реалізм уяви, вміння бачити ціле раніше частин, надситуативно - перетворювальний характер творчих реше-ний, дитяче експериментування. Кожна з методик дозволяє фіксувати значи-мі прояви цих здібностей і реальні рівні їх сформованості у ре-бенка.

  Провівши діагностику, ми отримали наступні результати (див. Дод-ються 2). Розвиток реалізму уяви у 61,5% дітей перебуває на низькому рівні, і у 38,5% дітей - середньому. Розвиток такої здатності як надситуативно-Перетворюва-вальний характер творчих рішень у 54% дітей - на низькому рівні, у 8% - на середньому рівні, і 38% дітей - на високому. Здатність бачити ціле раніше частин у 30% дітей розвинена на середньому рівні і у 70% дітей на високому. Анали-Зіру отримані результати можна зробити наступні висновки та пропози-ня.

  У дітей цієї групи погано розвинене творче уяву. Слід відразу ж cказав, що ця група займається по розвиваючої програмі "Веселка", але спеціальна робота з розвитку уяви з дітьми не ведеться. Однак психологи і педагоги, які займаються аналізом програм дошкільного вихованням ня, давно говорять про те, що в них фактично не містяться спеціальні заходи, спрямовані на послідовне і систематичне розвиток дет-ського уяви. У цих умовах воно розвивається в основному лише стихійно і в результаті часто не досягає навіть середнього рівня свого розвитку. Це підтвердила і проведена нами діагностика. З усього вище, сказаного випливає, що в існуючих умовах в дитячих садах необхідно проводити спеці-ально роботу, спрямовану на розвиток творчої уяви дітей, тим більше, що дошкільний вік - сензитивний період для розвитку цього процесу. В яких формах може осу-ществляться ця робота

  Звичайно, найкращий варіант - це введення спеціальної програми за-нять з розвитку дитячої уяви. Останнім часом з'явилося біль-ШОЕ кількість методичних розробок таких занять. Зокрема, в нашій країні Громадської лабораторії методики винахідництва був розроблений спеціальний курс "Розвиток Творчого Уяви" (РТВ). В його основі лежить ТРИЗ, АРИЗ і теорія розвитку технічних систем Г.С. Альтшуллера. Цей курс вже апробований в різних творчих студіях, школах і дошкільних засно-дження, де він довів свою ефективність. РТВ розвиває не тільки творчу уяву, а й творче мислення дітей. Крім того, можна запропонувати ме-Тодика розвитку дитячої уяви О.М. Дьяченко ні Н.Є. Веракси, а також спе-ціальні ігрові тренінги уяви, розроблені психологом Є.В. Зай-кою.

  Якщо немає можливості ввести додаткові заняття, то вихователю можна пред-ложить на базі програми, по якій він працює, без різких змін форми заня-тий, використовувати елементи ТРВЗ для розвитку творчого потенціалу дітей.Також на спеціальних заняттях з музики, малювання, конструювання, роз-витку мови потрібно давати дітям завдання творчого характеру.

  Розвивати творчу уяву можна не тільки на спеціальних заняттях. Ог-ромное значення для розвитку фантазії дітей має гра, яка є основним видом діяльності дошкільнят. Саме в грі дитина робить перші кроки творчої діяльності. Дорослі повинні не просто спостерігати за дитячою грою, а управляти її розвитком, збагачувати її включати в гру творчі елементи. На ранньому етапі гри дітей носять предметний характер, тобто це дію-віє з раз-особистими предметами. На цьому етапі дуже важливо навчити дитину різними способами обігравати один і той же предмет. Наприклад, кубик може бути столом, стільцем, шматочком м'яса і т.д. Дорослі повинні показати дітям можливість різних способів використання одних і тих же предметів. У 4-5 років починає складатися сюжетно-рольова гра, яка надавати пріоритет-ляет найширші можливості для розвитку фантазії і творчості. Дорослим необхідно знати як, і у що грають їхні діти, наскільки різноманітні сюжети ігор, в ко-торие вони грають. І якщо діти день у день грає в одні і ті ж "дочки - матері" або війну, вихователь повинен допомогти їм навчитися урізноманітнити сюжети ігор. Можна пограти разом з ними, пропонуючи розігрувати різні сюжети приймати на себе різні ролі. Дитина повинна спочатку в грі виявляти свою творчу ініціативу, планувати і направляти гру.

  Крім того, для розвитку уяви і творчих здібностей су-ществуют спеціальні ігри, в які можна грати з дітьми у вільний від за-нять час. Цікаві розвиваючі ігри розроблені Б.Н. Нікітіним / 18, 25 /, О. М. Дьяченко та Н.Є. Веракса / 7, 135 /.

  Найбагатшим джерелом розвитку фантазії дитини є казка. Існує безліч прийомів роботи з казкою, які можуть використовувати вос-пита-ки для розвитку уяви дітей. Серед них: "перебріхування" казки, придумування казки навпаки, вигадування продовження казки, зміна кінця казки. Можна складати казки разом з дітьми. Неоціненну допомогу в цьому нададуть карти Проппа / 9, 56 /. Говорячи про розвиток дитячої уяви за допомогою казки, не можна не згадати помічаючи-тільну книгу Дж. Родарі "Граматика фантазії".

  Результати діагностування також показують, що у багатьох дітей треба раз-Віва таку творчу здатність як надситуативно-перетворювальний харак-тер творчих рішень. Для розвитку цієї здібності перед дітьми необхідно ста-вить різні проблемні ситуації, вирішуючи які, вони повинні не просто вибрати опти-мальну із запропонованих альтернатив, а на основі перетворення вихідних коштів створити свою альтернативу. Дорослі повинні всіляко заохочувати творчий підхід де-тей до вирішення будь-якої проблеми. Розвиток даної здібності тісно пов'язане з фор-мування диалектичности мислення. Тому ігри та вправи на формування диалектичности мислення можуть бути використані для розвитку розглядуваної здатне-сти. Ні-які вправи на розвиток диалектичности мислення наведені в дод-жении 4.

  Результати діагностики творчого потенціалу дітей виявили гарне раз-витие здатності бачити ціле раніше частин. І цей результат закономе-рен, тому що однією з особливостей дитячого світосприйняття є його цілісність, ре-бенок завжди бачить ціле раніше частин. Однак дуже скоро діти втрачають цю спо-можності, тому що традиційна методика дошкільного виховання входить в протиріччя з цим об'єктивним законом пізнання. Так як при вивченні будь-якого предмета або явища вихователю пропонується спочатку звертати увагу дітей на його окремі зовнішні ознаки і лише потім розкривати його цілісний образ. Однак форсування ана-літичної тенденції в пізнавальному розвитку дошкільнят може призводити до істотного зниження їх творчих здібностей. Є дані, що страхи і інші негативні переживання у афективних дітей безпосередньо пов'язані з їх не-вмінням бачити ціле раніше частин, тобто вловлювати в окремих подіях сенс, за-дається контекстом цілісної ситуації. Звідси випливає необхідність раз-витку у дошкільнят системності мислення. Це якість розвивається коректним аналізом систем і спеціальними іграми, деякі з яких наведені в При-додатку 5.

  Говорячи про проблему творчих здібностей дітей, нам би хотілося під-черкнути, що їх ефективне розвиток можливий лише за спільних зусиллях як з боку вихователів дошкільних установ, так і з боку сім'ї. На жаль, педагоги скаржаться на відсутність належної підтримки з боку роди-телей, тим більше, якщо це стосується педагогіки творчості. Тому доцільно проводити спеці-альні бесіди та лекції для батьків, на яких би розповідалося про те, як і чому так важливо розвивати творчі здібності з дитинства, які умови необ-хо-димо створювати в сім'ї для їх успішного розвитку, які прийоми та ігри можна використовувати для розвитку творчих здібностей в сім'ї, а також батькам рекомендувалося б спеціальна література з цієї проблеми.

  Ми вважаємо, що запропоновані вище заходи сприятимуть більш еф-ність розвитку творчих здібностей в дошкільному віці.

  висновок

  Універсальні творчі здібності - це індивідуальні особливо-сті, якості людини, які визначають успішність виконання ним творчої діяль-ності різного роду. В основі креативних здібностей людини лежать процеси мислення і уяви. Тому основними напрямками розвитку творчих спо-здібностей в дошкільному віці є:

  1. Розвиток продуктивного творчої уяви, яке характе-ризуется такими якостями як багатство продукованих образів і спрямований-ність.

  2. Розвиток якостей мислення, які формують креативність; такими якостями є асоціативність, диалектичность і системність мислення-ня.

  Дошкільний вік має багатющі можливості для розвитку творчих здібностей. На жаль, ці можливості з часом необ-ритмами втрачаються, тому необхідно, як можна ефективніше використовувати їх в дошку-льоном дитинстві.

  Успішний розвиток творчих здібностей можливе лише при створенні певних умов, що сприяють їх формуванню. Такими умовами є:

  1. Раннє фізичний та інтелектуальний розвиток дітей.

  2. Створення обстановки, що випереджає розвиток дитини.

  3. Самостійне рішення дитиною завдань, що вимагають максимальної напруги сил, коли дитина добирається до "стелі" своїх можли-ностей.

  4. Надання дитині свободи у виборі діяльності, чергуванні справ, тривалості занять одні справою і т.д.

  5. Розумна, доброзичлива допомога (а не підказка) дорослих.

  6. Комфортна психологічна обстановка, заохочення дорослими прагнення дитини до творчості.

  Але створення сприятливих умов недостатньо для виховання дитини з високорозвиненими творчими здібностями. Необхідна целена-правління робота з розвитку творчого потенціалу дітей. На жаль, традиційно су-щести-чих в нашій країні система дошкільного виховання майже не містить заходів, направ-лених на послідовне систематичне розвиток творчих здібностей дітей. Тому вони (здібності) розвиваються в основному стихійно і в результаті, що не дости-гают високого рівня розвитку. Це підтвердили і результати діагностики творчих спосіб-ностей чотирьох-п'ятирічних дошкільників е / ц «Букваренок» ДДК го-роду Тольятті. Найнижчі результати дала діагностика творчого по-Ображей-ня. Хоча дошкільний вік є сензитивним періодом для раз-витку цього компонента творчих здібностей. Для виправлення сущест-вующего положення можна запропонувати наступні заходи, спрямовані на ефек-активне розвиток творчих здібностей дошкільнят:

  1. Введення в програму дошкільного виховання спеціальних занять, спрямованих на розвиток творчої уяви і мислення дітей.

  2. На спеціальних заняттях з малювання, музики, розвитку мовлення та-вать дітям завдання творчого характеру.

  3. Управління дорослими дитячої предметної і сюжетно-рольовою грою з метою розвитку в ній уяви дітей.

  4. Використання спеціальних ігор, що розвивають творчі спосіб-ності дітей.

  5. Робота з батьками.

  Додаток 1
  Методики діагностики універсальних творчих здібностей для дітей

  4-5 років (автори: В. Синельников, В. Кудрявцев)

  1. Методика "Сонце в кімнаті"

  Підстава. Реалізація уяви.

  Мета. Виявлення здібностей дитини до перетворення "нереального" в "реальне" у контексті заданої ситуації шляхом усунення несоответ-наслідком.

  Матеріал. Картинка з зображенням кімнати, в якій знаходиться че-ловечек і сонце; олівець.

  Інструкція до проведення.

  Психолог, показуючи дитині картинку: "Я даю тобі цю картинку. Як і дивись уважно і скажи, що на ній намальовано". За перерахування деталей з розуміннях (стіл, стілець, чоловічок, лампа, сонечко і т. Д.) Психолог дає таке завдання: "Правильно. Однак, як бачиш, тут сонечко нари-сова в кімнаті. Скажи, будь ласка, так може бути або художник тут щось наплутав? Спробуй виправити картинку так, щоб вона були пра-ної ".

  Користуватися олівцем дитині не обов'язково, він може просто об'єк-яснити, що потрібно зробити для "виправлення" картинки.

  Обробка даних.

  В ході обстеження психолог оцінює спроби дитини виправити малюнок. Обробка даних здійснюється за п'ятибальною системою:

  1. Відсутність відповіді, неприйняття завдання ( "Не знаю, як виправити", "Картинку виправляти не потрібно") - 1 бал.

  2. "Формальне усунення невідповідності (стерти, зафарбувати сол-нишком) -2 бали.

  3. Змістовне усунення невідповідності:

  а) проста відповідь (Намалювати в іншому місці - "Сонечко на вулиці") -3 бали.

  б) складний відповідь (переробити малюнок - "Зробити з сонечка лампу") - 4 бали.

  4. Конструктивний відповідь (відокремити невідповідний елемент від дру-гих, зберігши його в контексті заданої ситуації ( "Картинку зробити", "Нари-пхати вікно", "Посадити сонечко в рамку" і т.д.) -5 балів.

  2. Методика "Складні картинка"

  Про з зв про в а н і е. Уміння бачити ціле раніше частин.

  Ц е л ь. Визначення вміння зберегти цілісний контекст зображення в ситуації його руйнування.

  М а т е р і а л. Складається картонна картинка із зображенням качки, що має чотири згину (розмір 10 * 15 см)

  Інструкція до проведення.

  Психолог, пред'являючи дитині картинку: "Зараз я тобі дам цю картинку. Подивися, будь ласка, уважно і скажи, що на ній намальовано?" Вислу-шав відповідь, психолог складає картинку і питає: "Що стане з качкою, якщо ми складемо картинку ось так?" Після відповіді дитини картинка рас-правлю-ється, знову складається, а дитині задається знову те ж питання. Всього при-змінюється п'ять варіантів складання - "кут", "місток", "будиночок", "труба", "гармошка".

  Обробка даних.

  В ході обстеження дитини психолог фіксує об-щий сенс відповідей при виконанні завдання. Обробка даних осуществля-ється за трибальною системою. Кожному завданню відповідає одна позиція при згинанні малюнка. Максимальна оцінка за кожне завдання - 3 бали. Всього - 15 балів. Виділяються такі рівні відповідей:

  1. Отсутст-віє відповіді, чи не-прийняття завдання ( "Не знаю", "Нічого не стане", "То чи не б-кість") - 1 бал.

  2. Відповідь описового типу, перерахування деталей малюнка, знаходячи-трудящих в поле зору або поза ним, тобто втрата контексту зображення ( "У качки немає голови", "Качка зламалася", "Качка розділилася на частини" і т. д.) - 2 бали.

  3. Відповіді комбінує типу: збереження цілісності зображення при згинанні малюнка, включення намальованого персонажа в нову ситуацію ( "Качка пірнула", "Качка запливла за човен"), постр оеніе нових компози-цій ( "Неначе зробили трубу і на ній намалювали качку ") і т. д. - 3 бали.

  Некото-які діти дають відповіді, в яких збереження цілісного контексту зображення "прив'язано" ні до будь-якої ситуації, а до конкретної формі, кото-рую прини-томить картинка при складанні ( "Качка стала будиночком", "Стала по-Хожа на мос-тик "і т. д.). Подібні відповіді відносяться до комбінує типу і також оцінюються в 3 бали.

  3. Методика "Як врятувати зайчика"

  Підстава. Надситуативно-перетворювальний характер творчих рішень.

  Мета. Оцінка здатності і перетворення завдання на вибір у завдання на прео-бразованіе в умовах перенесення властивостей знайомого предмета в нову ситуацію.

  М а т е р і а л. Фігурка зайчика, блюдце, відерце, дерев'яна паличка. здутий повітряну кульку, аркуш паперу.

  Інструкція до проведення.

  Перед дитиною на столі розташовують фігурку зайчика, блюдце, відерце, паличку, здутий ша-рик і аркуш паперу. Психолог, беручи в руки зайчика: "Познайомся з цим зайч-ком. Одного разу з ним трапилася така історія. Вирішив зайчик поплавати на кораблику по морю і поплив далеко-далеко від берега. А тут на-чался шторм, з'явилися величезні хвилі, і став зайка тонути. Допомогти зайчику можемо тільки ми з тобою. У нас для цього є кілька предметів (психолог звертає увагу дитини на предмети, розкладені на столі). Що б ти вибрав, щоб врятувати зайчика? "

  Обробка даних.

  В ході обстеження фіксуються характер відповідей дитини та їх обгрунтування. Дані оцінюються за трибальною системою.

  Перший рівень. Дитина вибирає блюдце або відерце, а також паличку за допомогою якої можна зайчика підняти з дна, не виходячи за рамки простого вибору; дитина намагається використовувати предмети в готовому вигляді, механічно перенести їх властивості в нову ситуацію. Оцінка - 1 бал.

  Другий рівень. Рішення з елементом найпростішого символізму, коли дитина пропонує використовувати паличку в якості колоди, на якому зайка зможе доплисти до берега. У цьому випадку дитина знову не виходить за межі ситуації вибору. Оцінка - 2 бали.

  Третій рівень. Для порятунку зайчика пропонується використовувати здутий повітряну кульку або аркуш паперу. Для цієї мети потрібно надути кульку ( "Зайка на кульці може полетіти") або зробити з листа кораблик. У дітей перебувають на цьому рівні, має місце установка на перетворення готівкового предметного матеріалу. Вихідна задача на вибір самостійно перетворюється ними в завдання на перетворення, що свідчить про надситуативно підході до неї дитини. Оцінка - 3 бали.

  4. Методика "Дощечка"

  Підстава. Дитяче експериментування.

  Мета. Оцінка здатності до експериментування з перетворять об'єктами.

  Матеріал. Дерев'яна дощечка, що представляє собою з'єднання на петлях чотирьох дрібніших квадратних ланок (розмір кожної ланки 15 * 15 см)

  Інструкція до проведення.

  Дощечка в розгорнутому вигляді лежить перед дитиною на столі. Психолог: "Давай тепер пограємо ось з такою дошкою. Це не проста дошка, а чарівна: її можна згинати і розкладати, тоді вона стає на що-небудь схожа. Спробуй це зробити".

  Як тільки дитина склав дошку в перший раз, психолог зупиняє його і питає: "Що у тебе вийшло? На що тепер схожа ця дошка?"

  Почувши відповідь дитини, психолог знову звертається до нього: "Як ще можна скласти? На що вона стала схожа? Спробуй ще раз". І так до тих пір, поки дитина не зупиниться сам.

  Обробка даних.

  При обробці даних оцінюється кількість неповторюваних відповідей дитини (назва форми вийшло предмета в результаті складання дошки ( "гараж", "човник" і т.д.), по одному балу за кожну власну назву. Максимальна кількість балів з самого початку не обмежується.

  Додаток 2.

  Результати діагностики універсальних творчих здібностей

  дошкільнят (в балах)

  е / ц «Букварёнок» ДДК (м Тольятті)

  група «Радість»

  прізвища дітей

  реалізм уяви

  Min 1 бал

  Max 5 балів

  Здатність бачити ціле раніше частин

  Min 5 балів

  Max 15 балів

  Надситуативно-перетворювальний характер творчих рішень

  Min 1 бал

  Max 3 бали

  експериментування

  Бєляєва Людмила

  2

  15

  1

  10

  Бородай Володимир

  3

  10

  1

  16

  Вакула Павло

  3

  10

  3

  13

  Єлісєєв Сергій

  2

  12

  3

  16

  Єрьоміна Олександра

  2

  15

  3

  14

  рідких Станіслав

  2

  10

  1

  24

  Кольцова Євгенія

  3

  15

  1

  6

  Лапіна Юлія

  1

  15

  1

  10

  Макарова Ганна

  2

  13

  3

  13

  Нікітін Олексій

  3

  15

  1

  17

  Прокопова Ксенія

  1

  14

  3

  8

  Сімакова Анастасія

  3

  15

  1

  17

  Уразова Анна

  2

  10

  2

  10

  Загальні результати діагностики універсальних творчих здібностей по групі

  здібності

  Низький рівень

  Середній рівень

  Високий рівень

  реалізм уяви

  61,5%

  38,5%

  0%

  Здатність бачити ціле раніше частин

  0%

  30%

  70%

  Надситуативно-перетворювальний характер творчих рішень

  54%

  8%

  38%

  Додаток 3.

  Ігри на розвиток асоціативності мислення

  Гра "Що на що схоже"

  3-4 людини (отгадчікі) виходять за двері, а решта учасників гри догів-риваются, який предмет буде порівнюватися. Отгадчікі заходять і веду-щий на-чина: "Те, що я загадав схоже на ..." і дає слово тому, хто перший знайшов порівняння і підняв руку: Наприклад, бант може бути асоційований з квіткою, з метеликом, гвинтом вертольота, з цифрою "8", яка лежить на боці. Відгадавши-ший вибирає нових отгадивальщіков і пропонує наступний пред-мет для асоціації.

  "Сюрреалістична гра" (малюнок в кілька рук)

  Перший учасник гри робить перший начерк, зображує якийсь елемент своєї ідеї. Другий гравець обов'язково відштовхуючись від першого Набро-ска робить елемент свого зображення і т.д. до закінченого малюнка.

  "Чарівні плями"

  Перед грою виготовляють кілька плям: на середину аркуша виливу-ється НЕ-багато чорнила або туші і лист складають навпіл. Потім лист роз-рачівают і тепер можна грати. Учасники по черзі говорять. Які пред-предметні з-браженія вони бачать в ляпки або її окремих частинах. Виграє той, хто на-кличе найбільше предметів.

  Гра "Словоассоціаціі"

  Взяти будь-яке слово, наприклад, батон. Воно асоціацію-цііру-ється:

  - з хлібобулочними виробами.

  - з співзвучними словами: барон, бекон.

  - з римуються словами: кулон, салон.

  Створити якомога більше ас-соціа-ций за запропонованою схемою.

  Асоціативність мислення можна розвивати що називається "на ходу". Гуляючи з дітьми можна разом подумати на що схожі хмари, калюжі на ас-фальте, ка-мушки на березі.

  Додаток 4.

  Ігри на розвиток диалектичности мислення.

  Гра "Добре - Погано"

  Варіант 1. Для гри вибирається об'єкт байдужий дитині, тобто чи не ви-зи-вающий у нього стійких асоціацій, не пов'язаний для нього з конкретними людьми і не породжує емоцій. Дитині пропонується проаналізувати даний об'єкт (предмет) і назвати його якості з точки зору дитини поклади тільні і негативні. Необхідно назвати хоча б по одному разу, що в пропонованому об'єкті погано, а що добре, що подобається і не подобається, що зручно і не зручно. Наприклад: олівець.

  - Подобається, що червоний. Не подобається, що тонкий.

  - Добре, що він довгий; погано, що він гостро заточений - можна уко-лоться.

  - Зручно тримати в руці, але незручно носити в кишені - ламається.

  Розгляду може бути піддано і конкретне властивість предмета. На-приклад, добре, що олівець довгий - може служити указкою, але погано, що не входить в пенал.

  Варіант 2. Для гри пропонується об'єкт, що має для дитини конкретну соціальну значимість або що викликає у нього стійкі позитивні або негативні емоції, що призводить до однозначної суб'єктів незалежно-єктивні оцінки (цукерки - добре, ліки - погано). Обговорення йде також як і у варіанті 1.

  Варіант 3. Після того, як діти навчаться виявляти суперечливі властивості простих об'єктів і явищ, можна переходити до розгляду "позитивними-них" і "негативних" якостей в залежності від конкретних умов, в кото-які ста-вятся ці об'єкти і явища. Наприклад: гучна музика.

  - Добре, якщо вранці. Швидко прокидаєшся і бадьорим себе почуваєш. Але погано, якщо вночі - заважає заснути.

  Не слід боятися зачіпати в цій грі такі категорії, які до цього сприймалися дітьми виключно однозначно ( "бійка", "дружба", "мама"). Розуміння дітьми суперечливості властивостей, укладених в будь-яких об'єктах або явищах, вміння виділити і пояснити умови, при яких виявляються ті чи інші властивості, лише сприяє вихованню почуття справедливості, вмінню в критичній ситуації знайти правильне рішення виниклої проблеми, здатності логічно оцінити свої дії і вибрати з безлічі різних властивостей об'єкта ті, які відповідають обраної мети та реальних умов.

  Варіант 4. Коли виявлення суперечливих властивостей перестане викликати у дітей труднощі, слід перейти до динамічного варіанту гри, при кото-ром для кожного виявленого властивості називається протилежне властивість, при цьому об'єк-ект гри постійно змінюється, виходить своєрідна "ланцюжок". наприклад:

  - Є шоколад добре - смачно, але може захворіти живіт;

  - Живіт болить - це добре, можна в дитячий сад не ходити;

  - Сидіти вдома - погано, нудно;

  - Можна запросити гостей - і т.д.

  Одним з можливих варіантів гри "Добре - погано" стала може бути її модифікація, що відображає діалектичний закон переходу кількісних-ських вимірювань в якісні. Наприклад, цукерки: якщо з'їсти одну кон-фету - смачно і приято, а якщо багато - заболят зуби, доведеться їх лікувати.

  Бажано, щоб гра "Добре - погано" стала частиною повсякденного життя дитини. Для її проведення не обов'язково спеціально відводити час. У неї можна дограти на прогулянці, під час обіду, перед сном.

  Наступним етапом формування диалектичности мислення буде ви-работка у дітей уміння чітко формулювати протиріччя. Спочатку нехай ре-бёнок підбирає до заданих словами зворотні за змістом. Наприклад, тонкий - (?) Тол-стий, ледачий - (?) Працьовитий, гострий - (?) Тупий. Потім можна взяти лю-буя пару слів, наприклад, гострий - тупий, і попросити дітей знайти той-який об'єк-ект, у якому ці властивості присутні одночасно. У разі "гострий - тупий" - це ніж, голка, все ріжучі, пилящие інструменти. На по-следнем етапі розвитку диалектичности мислення діти вчаться вирішувати про-тіворе-чия, використовуючи ТРІЗовскіе способи вирішення протиріч (всього їх понад сорок).

  Додаток 5.

  системність мислення

  Гра "Теремок"

  Дітям лунають картинки різних предметів: гармошки, ложки, ка-стрюлі і т.д. Хтось сидить у "теремку" (наприклад, дитина з малюнком гітари). Сле-дме дитина проситься в теремок, але може потрапити туди, тільки якщо ска-жет, ніж предмет на його зображенні схожий на предмет господаря. Якщо проситься ре-бёнок з гармошкою, то в обох на картинці зображено музичний інстру-мент, а ложка, наприклад, теж має дірку посередині.

  "Збери фігурки"

  Дитині дається набір вирізаних з щільного картону невеликих фі-гурок: кіл, квадратів, трикутників і т.д. (Приблизно 5-7 фігурок). Заздалегідь ізготав-лива-ються 5-6 картинок із зображенням різних предметів, які можна сло-жити з цих фігурок: собачка, будиночок, машина. Дитині показують кар-Тінку, а він складає намальований на ній предмет зі своїх фігурок. Пред-позначки на картинках повинні бути намальовані так, щоб дитина бачила, яка з фігу-рок де стоїть, тобто малюнок повинен бути розчленований на деталі.

  "Нісенітниці"

  Вимальовується картинка з будь-якого сюжету - ліс, двір, квартира. На цій кар-Тинко повинні бути 8-10 помилок, то есть что-то має бути намальовано так, як це насправді не буває. Наприклад, машина з одним колесом, заєць з рогами. Деякі помилки повинні бути очевидні, а інші непомітні. Діти повинні показати, що намальовано невірно.

  Список літератури

  1. Березина В.Г., Викентьев І.Л., Модестов С.Ю. Дитинство творчої особистості. - СПб .: Видавництво Буковського, 1994. 60стр.

  2. Багатий В., Нюкалов В. Розвивати творче мислення (ТРВЗ у дитячому садку). - Дошкільне виховання. -1994 №1. стр. 17-19.

  3. Венгер Н.Ю. Шлях до розвитку творчості. - Дошкільне виховання. -1982 №11. стр. 32-38.

  4. Веракса Н.Е. Діалектичне мислення і творчість. - Питання пси-хол-гии. - 1990 №4. стр. 5-9.

  5. Виготський Л.Н. Уява і творчість у дошкільному віці. - СПб .: Союз, 1997. 92стр.

  6. Годфруа Ж. Психологія, вид. в 2 т., том 1. - М.Мір, 1992. стор. 435-442.

  7. Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Чого на світі не буває. - М .: Знание, 1994. 157стор.

  8. Ендовицкая Т. Про розвиток творчих здібностей. - Дошкільна вихованням ня. - 1967 №12. стр. 73-75.

  9. Єфремов В.І. Творче виховання і освіту дітей на базі ТРИЗ. - Пенза: Уникон-ТРИЗ.

  10. Заїка Є.В. Комплекс ігор для розвитку уяви. - Питання пси-хологіі. - 1993 №2. стр. 54-58.

  11. Крилов Е. Школа творчої особистості. - Дошкільне виховання. -1992 №№ 7,8. стр. 11-20.

  12. Кудрявцев В., Синельников В. Дитина - дошкільник: новий підхід до діаг-ностіке творчих здібностей. -1995 № 9 стр. 52-59, № 10 стор. 62-69.

  13. Левін В.А. Виховання творчості. - Томськ: Пеленг, 1993. 56 стр.

  14. Лук А.Н. Психологія творчості. - Наука, 1978. 125 стр.

  15. Мурашковская І.М. Коли я стану чарівником. - Рига: Експеримент, 1994. 62 стр.

  16. Нестеренко А. А. Країна казок. Ростов-на-Дону: Видавництво рос-Котовського університету. - 1993. 32 стр.

  17. Нікітін Б., Нікітіна Л. Ми, наші діти і внуки, - М .: Молода гвар-Дія, 1989. стор. 255-299.

  18. Нікітін Б. Розвиваючі ігри. - М.: 3нание, 1994.

  19. палашного Т.Н. Розвиток уяви в російській народній педагогіці. - До-шкільне виховання. -1989 №6. стр. 69-72.

  20. Паскаль. Методичний посібник для викладачів початкової школи та вихователів дитячих садків за курсом "Розвиток творчості".

  21. Полуянов Д. Уява і здібності. - М.: 3нание, 1985. 50стор.

  22. Прохорова Л. Розвиваємо творчу активність дошкільнят. - До-школь-ве виховання. - один тисяча дев'ятсот дев'яносто шість №5. стр. 21-27.

  23. Шустерман М.Н., Шустерман З.Г., ВдовінаВ.В. "Куховарська" книга воспи-тателя. - Норильськ, 1994. 50стор.

  ...........  Скачати 64.33 Kb.


  Розвиток творчих здібностей дітей в дошкільному віці

  Скачати 64.33 Kb.