Скачати 19.24 Kb.

Розвиток точності рухів дітей
Дата конвертації01.09.2017
Розмір19.24 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 19.24 Kb.
ий моторного аналізатора, зміст і плануванні шкільного курсу фізичної культури, наукових дослідженнях в галузі фізичного виховання школярів, в його педагогічному, психологічному та фізіологічному аспектах. Основними джерелами служили державні документи (програми з фізичної культури в школі), дослідження з проблем фізичного виховання і вдосконалення фізіологічних і психологічних функцій людини, підручники та навчальні посібники.

2. Метод педагогічних спостережень застосовувався як в процесі спеціально-організованого педагогічного експерименту, так і в процесі збору інформації на уроках інших вчителів шкіл. Матеріали спостережень оформлялися загальноприйнятим способом у вигляді протоколів. Спостереження на уроках в досвідчених класах узагальнювались автором у вигляді аналізу і висновків після уроку. Це дозволило вносити необхідні корективи в навчальні матеріали чергового уроку.

3. Метод контрольних випробувань з'явився критерієм порівняння з експериментальним. Оцінка розвитку точності рухів визначалася методом тестування. На початку дослідження були зняті вихідні показники в кінці був проведений кінцевий етап тестування.

Дослідження здібностей оцінювати і диференціювати просторово-часові параметри рухів

Програма тесту: випробуваний з закритими очима робить п'ять кроків вперед, потім п'ять приставних кроків вправо, п'ять кроків назад, п'ять приставних кроків вліво; довжина кроків середня (оптимальна): дається одна спроба; враховується відхилення (помилка) від вихідної точки в сантиметрах.

Умови виконання: випробування проводиться в гімнастичному залі; випробуваний отримує інструкцію про порядок виконання завдання і робить 1-2 пробні спроби. Перед виконанням залікової спроби випробуваний стає носками до вихідної точки, накресленої крейдою, закриває очі руками, отримує команду «можна» і починає випробування. Після закінчення кожної частини руху в одному напрямку потрібно зробити зупинку і приставити ногу, а потім продовжити рух. Закінчивши завдання, випробуваний зупиняється, а дослідник проводить вимірювання «помилки», від вихідної точки до ближньої до неї частини стопи; вимір виконується вимірювальної рулеткою.

4. Дослідження матеріалів експерименту в цілому і обробка отриманих одиниць спостереження проводилися на основі математико-статистичних методів.

При цьому користувалися загальновідомими формулами. Визначалися такі показники, як:

середня арифметична - М

середньоквадратичне відхилення - @

середня помилка середньої арифметичної - mх

коефіцієнт варіації - V

достовірність відмінностей - t

рівень значимості - P

Глава III. Результати та їх обговорення

У процесі дослідження було встановлено, що основними завданнями фізичного виховання в початковій школі є:

навчання природним видам рухових дій: ходьби, бігу, стрибків, метань, лазіння, рівноваги, створення правильної основи «школи» в цих видах рухів;

розвиток рухових якостей, переважно спритності та швидкості;

формування навичок правильної постави при статичних позах і пересування, навчання правильному поєднанню рухів з диханням;

повідомлення спеціальних знань в галузі фізичної культури і прищеплення гігієнічних навичок, необхідних при заняттях фізичними вправами;

прищеплення інтересу до фізичних вправ.

З цього переліку слід, що в навчальній програмі не поставлені дуже важливі завдання щодо розвитку у дітей точності рухів.

Для повноцінного фізичного виховання дітей протягом навчального року явно недостатньо кількість годин, що відводяться на уроки фізичної культури (два рази на тиждень по 40 хв.), За винятком експериментальних класів (три рази в тиждень) через недостатню матеріальної бази і браку кадрів. Певний резерв часу можна отримати за рахунок хорошої організації діяльності учнів на уроці -Приготування місць занять і їх прибирання; дії помічників; використання різних методів навчання вправ; продумане пересування до місць занять, підготовки достатньої кількості дрібного інвентарю, підвищення знань учнів і виховання самостійності і систематичність домашніх завдань.

Приступаючи до організації педагогічного експерименту, нами були враховані методичні рекомендації по загальній методиці та організації навчально-виховного процесу, за методикою та структурі уроку в початкових класах, по плануванню і т.п.

З метою розвитку точності рухів застосовувалися навчальні засоби програми в варіативної виконанні.

Результати дослідження.

Матеріали, що характеризують зміни в результаті дослідної роботи, представлені в таблицях 1,2

Аналіз вихідних показників здібностей оцінювати і диференціювати просторові параметри рухів в учнів дослідної (А) групи і контрольної (Б) групи свідчить про те, що вихідні здібності учнів були достовірно однаковими в обох

Розглядаючи підсумки навчання і виховання, можна вказати на достовірне поліпшення функцій за всіма показниками в групі А і в одному тесті з двох в групі Б. У групі Б погіршилися показники точності ходьби по квадрату (було 50 помилок, стало 85). Ці висновки підтверджуються розрахунками достовірності різниці між показниками груп А і Б (див. Табл. 2 А2 - А1 і Б2 - Б1).

Статистичний аналіз результатів при порівнянні даних в групах А і Б дозволяє судити про щось більше ефекті позитивних змін у розвитку функцій просторових диференціювань в групі А за тестовими спостереженнями (див. Таблицю 2 по А2 і Б2). У групі Б виявляються випадки підвищення розсіювання варіант (ходьба по квадрату).

Відомо, що додатковим критерієм достовірності варіаційного ряду є такий показник як коефіцієнт кореляції.

Матеріали, представлені в таблиці 1 добре ілюструють це положення, але одночасно вони вказують на постійну тенденцію до зменшення відмінностей в варіантах, що узгоджується з розглянутими вище параметрами і розглядається як позитивне явище. Аналогічну картину можна побачити і по параметру помилки середньої арифметичної величини (m). У цьому явищі також вбачається позитивний ефект виховання.

Таким чином, в результаті досліджень отримані чітко виражені зрушення в просторової точності рухів, що підтверджують високу ефективність експериментального методу.

Таблиця №1

Результати тестування просторової точності рухів

n = 44

Групи

Стат. параметри

№ вимір.

Ходьба по квадрату

Помилки-см

1

29,11

2

17,74

V

1

58,6

2

68,2

M

1

4,49

2

2,78

1

28,7

2

40,68

V

1

57,4

2

47,8

m

1

4,22

2

6,2

Примітка: А - експериментальний клас; Б - контрольний клас

Таблиця №2

Відомості про достовірність відмінностей в показниках просторової точності рухів експериментальної і контрольної груп.

порівняльні показники

Ходьба по квадрату

t P

А1 - Б1

-0,3> 0,1

А2 - А1

-4,5 <0,001

Б2 - Б1

4,7 <0,01

А2 - Б2

-8,6 <0,001

Висновок.

Результати дослідження питань організації та методики уроку в експериментальних групах дозволяють зробити наступний висновок:

1.Вступ в природний навчально-виховний процес додаткових завдань з розвитку точності рухів у школярів цілком можливо. Заняття зберігають риси природності, якщо дії учнів виконуються в формі навчальних завдань на основі якісної оцінки вчителя, достатньої кількості різноманітного інвентарю і обладнання. Така організація не відбивається і на якості засвоєння навчального матеріалу програми.

2. При вивченні техніки складного рухового дії (наприклад техніки метання, стрибків у довжину, низького старту і т.п.) спочатку доцільно освоїти структуру дій, а потім вже варіювати його. Освоєння підвідних і простих вправ можна відразу ж проводити в варіативної формі. На всіх етапах навчання потрібно пояснювати учням, яке з вправ є основним елементом техніки рухової дії, а яке становить його варіант.

3.Виполненіе рухів у вигляді конкретних рухових завдань з використанням різних пристосувань, інвентарю та обладнання в ігровій та змагальній формі викликає природний інтерес у дітей до вправ, з'являється бажання до занять фізичної культури. При розумному використанні методу розвитку здібностей до точних рухів не виявляється скрутних ситуацій в оволодінні технікою основних рухових дій. Планомірне і педагогічно спрямоване фізичне виховання учнів представляється можливим тільки на основі доброї підготовленості самого викладача.

4.Поскольку в навчально-виховному процесі учнів 3-го класу провідними завданнями є навчання, виховання та оздоровлення, то завдання з розвитку здібностей до точних руховим диференціювання вирішуються одночасно з вивченням основного матеріалу. Дане дослідження підтвердило доцільність розвитку тимчасових, просторових і силових дифференцировок.

5. Вибір контрольного вправи залежить від його інформативної цінності, тобто від того, наскільки дане контрольне вправу інформує про успішність засвоєння матеріалу теми. Контрольний зріз необхідний для поточної інформації і для планування подальшої роботи.

висновки:

Всебічний аналіз педагогічного процесу і матеріалів дослідження дає підставу для наступних висновків:

1. Аналіз і обробка літературних джерел дозволили визначити основні теоретичні положення щодо розроблюваної проблеми. Розвиток у дітей здібностей до тонким руховим диференціювання має велику ефективністю. Він дозволяє здійснювати спрямоване виховання дітей в природному педагогічному процесі одночасно з освоєнням навчального матеріалу програми і рішенням загальних і приватних завдань. Метод простий в методичної реалізації і доступний вчителю фізичної культури. Метод дозволяє виявити творчі здібності вчителя ФК, сприяє розвитку інтересу дітей до фізичних вправ, підвищує їх рухову і сенсорну активність.

2.Організація спеціально спрямованої роботи на уроках фізичної культури сприяє вдосконаленню функціональних систем організму дітей. У матеріалах дослідження показано, що без педагогічно організованого фізичного виховання дітей точність рухів не покращується, а функціональний рівень їх діяльності поступово знижується. В умовах добре організованого фізичного виховання у дітей можуть удосконалюватися моторно-аналізаторів функції, але зрушення і рівні їх незначні. Більший ефект все ж дає спрямоване розвиток, зберігається здатність швидко орієнтуватися в навколишньому середовищі і досягати успіхів. В результаті організованих вправ діти отримують великий досвід, що дозволяє володіти своїм тілом на досить високому рівні

3. При використанні методу розвитку спеціальних здібностей учнів ми рекомендуємо варіювання вправ шкільної програми (напрямок, розмір, швидкість, зусилля, темп і ритм), в рамках заданих якісних параметрів (вперед, назад, вліво, вправо, повільно, швидко, рівномірно, уповільнено , прискорено і т.д.). При вивченні техніки провідного рухової дії доцільно освоювати його стандартну рухову основу, а потім - варіативну. Причому варіювання слід проводити одночасно за всіма ознаками і в будь-якій послідовності параметрів. Соціальна та педагогічна значущість вдосконалення моторно-аналізаторних функцій дітей, розвитку точності їх руху вимагає розробки чітких методичних положень і введення їх в програму з фізичної культури.

4. Дане дослідження сприяло підвищенню професійного становлення фахівця в галузі фізичної культури і спорту та може бути використано як рекомендації для вчителів, а також студентів факультету фізичної культури.

Список літератури:

Бейлін В.Р., Бейліна А.А. Вправи пальчикової гімнастики // Фізична культура в школі. -2001. -7-8. - 32с.

Бернштейн Н.А. Спритність і її розвиток. - М .: ФиС, 1991. - 288 с.

Бішаева А.Л. Увага точності рухів рук. // Фізична культура в школі. - 1976. - 3. - 5 с.

Григор'єв Г.М. Для формування просторових і часових уявлень. // Фізична культура в школі. - 1978. - 4. - 22с.

Григор'єв О.А. Для розвитку координаційних здібностей // Фізична культура в школі, 2001. - 6. - с. 46.

Зациорский В.М. Фізичні якості спортсмена. М .: ФК і С, 1970.

Ільїн Є.П. Психофізіологія фізичного виховання. М .: Просвещение, 1980, 45с.

Іонів Б.Д. Розвивайте ручну спритність у першокласників. // Фізична культура в школі. - 1981. - 6. - 25с.

Комплексна програма фізичного виховання учнів 1-4, 5-9, 10-11 класів загальноосвітньої школи. - М., 1993.

Лях В.І. Тести у фізичному вихованні школярів. - М., 1998.

Методика фізичного виховання учнів 10 - 11 класів / За ред. В.І. Ляха. - М., 1997.

Березневий А.Н., Сагалаков Л.Н. Залежність між рівнем розвитку м'язової сили і просторової точності рухів. М .: 1972, 165с.

Методика фізичного виховання учнів 10 - 11 класів / За ред. В.І. Ляха. - М., 1997..

Місце і значення точності двигательно- координаційної якості // Фізична культура: виховання, освіту, тренування, 2001. - 2.- с. 30-36.

Настільна книга вчителя фізичної культури / За ред. Л.Б.Кофмана. - М., 1998..

Нікола С.Т., Попов Н.С. Вестибулярна стійкість в умовах тривалого стимулювання фізичними вправами. // Теорія і практика фізичної культури. - 1970. - 5. - 75-76с.

Нікітін В.І. Для оцінки рухової підготовленості школярів. // Фізична культура в школі. - 1982. - 7. - 19с.

Основи знань з фізичної культури / За ред. Селезньова А.І. Навчальний посібник. - Ставрополь: Кавказький край, 2000. -80с.

Пенцік Б.Н. розвивати рухові якості у дітей. // Фізична культура в школі. - 1981. - 12. - 57с.

Поляков М.І. Про розвиток фізичних якостей // Фізична культура в школі. - 2002.- 1. - с. 18-20.

Рунцов Б.С. Найточніший. // Фізична культура в школі. - 1981. - 4. - 21с.

Рунцов Б.С. Для розвитку швидкості реакції. // Фізична культура в школі. - 1979. - 6. - 14с.

Теорія і методика фізичного виховання. / Під. ред. Б.А. Ашмаріна М .: Просвещение, 1990..

Тлумачний словник спортивних термінів / За ред. Ф.П. Суслова, С.М. Вайцеховского.- М .: ФиС, 1993. - 351с.

Травін Ю.Г. Про розвиток рухових якостей у школярів. // Фізична культура в школі. - 1982. - 12. - 12с.

Фізична культура студента: підручник / за ред. В.І.Ільініча. - М .: Гардарики, 2000. - 218 -231с.

Филипович В.І., Колтаков Л.С., Матвєєв Л.П. Про особливості та взаємодіях деяких проявів здібностей, оволодіння новими руховими діями в шкільному віці. // Теорія і методика фізичної культури. - 1975. - 2.

Шлемін А.М. Формування у дітей рухової функції. // Фізична культура в школі. - 1983. - 1. - 13с.

Шлемін А.М., Дежніков А.Г. Формування тимчасових і просторових уявлень в учнів 1 та 2 класів. // Фізична культура в школі. - 1978. - 3. - 27с.

Філіппов В.К. Спритні і сильні // Фізична культура в школі. -

1997. - 3.- 49с.

...........Скачати 19.24 Kb.


Розвиток точності рухів дітей

Скачати 19.24 Kb.