• 1. Теоретичні основи розвитку розумових здібностей у процесі використання дидактичних ігор
 • 1. 2 Особливості paзвития умcтвeнниx cпocoбнocтeй у дeтeй
 • 1.3 Роль ігри та вправи в системі розвитку індивідуальних здібностей у старших дошкільників
 • 2. Дослідно-практична робота по використанню ігор Нікітіним в роботі з дошкільнятами
 • 2. 2 Технологія використання ігор Нікітіних для розвитку
 • 2. 3 Контрольне обстеження розумових

 • Скачати 87,28 Kb.

  Розвиток розумових здібностей дітей
  Дата конвертації04.09.2019
  Розмір87,28 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 87,28 Kb.

  зміст

  Вступ................................................. .................................................. .. 3

  1. Теоретичні основи розвитку розумових здібностей у процесі

  використання дидактичних ігор ............................................... ............ 6

  1. 1 Сутність і структура розумових здібностей ............................ 6

  1. 2 Особливості paзвития умcтвeнниx cпocoбнocтeй у дeтeй дошкільного вoзpacтa17

  1. 3 Роль ігри та вправи в системі розвитку індивідуальних здібностей у старших дошкільників ................................... .............................................. 22

  2. Дослідно-практична робота по використанню ігор Нікітіних в роботі з дошкільнятами .................................... .................................................. ........... 27

  2.1 Діагностика розумових здібностей старших дошкільнят. 27

  2. 2 Технологія використання ігор Нікітіних для розвитку розумових здібностей 33

  2. 3 Контрольне обстеження розумових здібностей дошкільнят 41

  Висновок ................................................. ............................................. 45

  Список літератури................................................ ................................. 46

  Додаток................................................. ............................................ 49


  Вступ

  Для сучасної освітньої системи проблема розвитку розумових здібностей дуже важлива. За прогнозами вчених, третє тисячоліття буде ознаменовано інформаційною революцією, коли знають і освічені люди стануть цінуватися як справжнє національне багатство. Необхідність компетентно орієнтуватися у зростаючому обсязі знань пред'являє інші, ніж були 30-40 років тому, вимоги до розумовому розвитку підростаючого покоління. На перший план висувається завдання формування здатності до активної розумової діяльності.

  Один з провідних фахівців в області розумового розвитку дошкільників Н. Н. Подд 'яков справедливо підкреслював, що на сучасному етапі треба давати дітям ключ до пізнання дійсності, а не прагнути до вичерпної сумі знань, як це мало місце в традиційній системі розумового розвитку.

  Тим часом, у багатьох країнах світу в усіх ланках системи освіти від дошкільних установ до університетів відрізняються, з одного боку, зростання інформативності, з іншого боку зниження в цілому якості знань, розумового розвитку учнів.

  У роботах вітчизняних і зарубіжних вчених дошкільне дитинство визначається як період, оптимальний для розвитку розумових здібностей. Так вважали педагоги, які створили перші системи дошкільного виховання, - Ф. Фребель, М. Монтессорі. Але в дослідженнях А. П. Усовой, А. В. Запорожця, Л. А. Венгера, Н. Н. Подд'якова виявлено, що можливості розумового розвитку дітей дошкільного віку значно вище, ніж вважалося раніше. Дитина може не тільки пізнавати зовнішні, наочні властивості предметів і явищ, як це передбачено в системах Ф. Фребля, М. Монтессорі, а й здатний засвоювати уявлення про загальні зв'язки, що лежать в основі багатьох явищ природи, соціального життя, опанувати способами аналізу і рішення різноманітних завдань.

  За даними вчених генетиків і психологів передумовами розумових здібностей є задатки, закладені в природі дитини на 50-80%.

  Причому підкреслюється, що розумові властивості дитини від народження носять переважно творчий характер, але не у всіх отримує належного розвитку. Виявляється, від вихователя залежить, чи будуть взагалі розвиватися розумові здібності малюка, а тим, більш - яке, напрям вони отримають. Умови виховання, ставлення батьків, педагогів до самій дитині і до його діяльності - ось фактори, від яких залежить, наскільки реалізуються задатки, якими його зазначила природа.

  Розумові здібності і їх розвиток залежать від комплексу соціальних і біологічних факторів, серед яких направляючу, збагачує, систематизуються роль виконує розумове виховання і навчання.

  В цілому проблема розвитку розумових здібностей надзвичайно складна і багатогранна. І в даний момент вона дуже актуальна, так як часто доводиться спостерігати саме прояви скутості дитячого мислення, прагнення мислити готовими схемами, отримувати ці схеми від дорослих.

  У «концепції дошкільної освіти» так само велике місце приділяється проблемі розвитку розумових здібностей дітей дошкільного віку в ході навчання. Під навчанням розуміється передача знань, умінь і навичок.

  Дорослі пропонують дитині вироблені людством і зафіксовані в культурі засоби і способи пізнання світу, його перетворення і переживання. Оволодіння ними веде до розвитку специфічних людських здібностей.

  В сучасних варіативних програмах: «Дитинство» В. І. Логінової, Т. І. Бабаєвої, Н. А. Ноткін та інших авторів; «Розвиток» і «Обдарована дитина» під редакцією Л. А. Венгера позначені завдання з проблеми розвитку розумових здібностей у дітей дошкільного віку. Автори даних програм вважають, що необхідно розкувати мислення дітей - зробити його гнучким і рухомим, здатним слідувати особливостям обстежуваного об'єкта.

  Саме ця проблема була обрана нами для більш глибокого вивчення і дослідження, визначена мета: виявити умови ефективності розвитку розумових здібностей старших дошкільників у процесі розвиваючих ігор Нікітіних. Для дослідження були обрані об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є процес розвитку розумових здібностей дошкільнят; предметом дослідження є процес формування розумових здібностей у ході навчання у дітей дошкільного віку на основі ігор Нікітіних.

  Були виділені наступні завдання дослідження:

  1. Вивчити теоретичну і методичну літературу з проблеми.

  2. Провести діагностику рівня розвитку розумових здібностей дітей дошкільного віку.

  3. Виявити методи і прийоми, які використовуються в ДОУ з метою розвиваючого навчання дошкільнят.

  4. Провести дослідну роботу по формуванню розумових здібностей в процесі навчання на основі ігор Нікітіних.

  Для проведення дослідження використовували такі методи дослідження:

  1. Теоретичний аналіз літератури;

  2. Діагностичні методики: «Розстав крапочки», «10 картинок» і «Самое невідповідний»;

  3. Спостереження;

  4. Бесіди;

  5. Лабораторний експеримент.

  Гіпотеза: формування розумових здібностей дітей дошкільного віку буде проходити найбільш успішно, якщо: педагоги в своїй діяльності будуть спиратися на знання рівня розвитку здібностей у дітей дошкільного віку, виявленого в процесі діагностики; забезпечувати різноманітність методів і прийомів з метою розвиваючого навчання; враховувати в навчанні можливості кожної дитини; використовувати в роботі гри Нікітіних.


  1. Теоретичні основи розвитку розумових здібностей у процесі використання дидактичних ігор

  1. 1 Сутність і структура розумових здібностей

  Багато психологів при визначенні умов і рушійних сил розвитку психіки дотримувалися метафізичної теорії двох факторів (спадковості, і зовнішнього середовища), які зумовлюють хід розвитку психіки. При цьому одні з них вважали випереджаюче значення, має фактор спадковості, інші приписували провідну роль середовищі, нарешті, треті вважали, що обидва чинники взаємодіють. [24.10]

  Вітчизняні психологи Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, А. Н. Леонтьєв прийшли до висновку, що вроджені властивості організму і його дозрівання є необхідними умовами психіки: вони створюють анатомо-фізіологічні передумови для формування різних видів психічної діяльності, але не визначають ні їх змісту, ні їх структури. Вони обґрунтували ідею про дошкільну значенні соціального досвіду в розвитку психіки, який втілює матеріального і духовного виробництва. У процесі засвоєння дітьми цього досвіду не тільки купуються окремі знання і вміння, а й розвиваються здібності, формується особистість дитини.

  Процес дозрівання дитячого організму, формування його морфологічних і функціональних особливостей, вважає А. В. Запорожець, визначаються не тільки генетичною програмою, а й умовами життя дитини. [7.13]

  Як справедливо вважав Л. С. Виготський [8], жодне з специфічних людських психічних якостей, таких, як логічне мислення, творчу уяву, вольова регуляція дій і так далі, не може виникнути лише шляхом визрівання органічних задатків. Для формування такого роду якостей потрібні певні соціальні умови життя і виховання. [8.13]

  Значний внесок у розробку загальної теорії здібностей вніс наш вітчизняний учений Б. М. Теплов. Саме він і запропонував три визначення здібностей. «По-перше, під здібностями розуміються індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють однієї людини від іншого, ... По-друге, здібностями називають не усякі взагалі індивідуальні особливості, а лише такі, які мають відношення до успішності виконання будь-якої діяльності або багатьох діяльностей, ... По-третє, поняття «здатність» не зводиться до тих знань, навичок чи умінь, які вже вироблені в даної людини ».

  Здібності, вважав Б. М. Теплов [27], не можуть існувати інакше, як в постійному процесі розвитку. Здатність, яка не розвивається, якої на практиці людина перестає користуватися, з часом втрачається. Тільки завдяки постійним вправам, пов'язаним з систематичними заняттями такими складними видами людської діяльності, як музика, технічне і художня творчість, математика, спорт тощо, ми підтримуємо у себе і розвиваємо далі відповідні здібності.

  1. Здібності - властивості душі людини, що розуміються як сукупність усіляких психічних процесів і станів. Це найбільш широке і найстаріше з наявних визначень здібностей. В даний час їм практично вже не користуються психології.

  2. Здібності є високий рівень розвитку загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, що забезпечують успішне виконання людиною різних видів діяльностей. Дане визначення з'явилося, і було прийнято в психології ХVIII-XIX століттях, почасти є вживаним і в даний час.

  3. Здібності - це те, що не зводиться до знань, умінь і навичок, але пояснює їх швидке придбання, закріплення і ефективне використання на практиці. Це визначення прийнято ця година і найбільш поширено. Воно разом з тим є найбільш вузьким і найбільш точним з усіх трьох.

  У людини є два класи задатків: вроджені і набуті. Перші іноді називають «природними», а другі - «соціальними» або «культурними». Багато природні задатки є загальними у людини і у тварин: елементарні здібності до сприйняття, запам'ятовування, наочно-дієвого мислення. Вони виникають в залежності від дозрівання організму і виявляється у відповідних зовнішніх умовах. В їх основі, як правило, лежать генотипически обумовлені анатомо-фізіологічні властивості організму. Слід відрізняти природні задатки від природних здібностей. А. Н. Леонтьєв писав: що природні здібності - «це не задатки, а то, що формується на їх основі» [16, c. 479]. Можна додати до цього важливого зауваженням наступне: без спеціального навчання і виховання, тобто в звичайних умовах існування живого організму, здатності цього роду у нього з'являються і в достатній мірі розвиваються.

  На відміну від природних соціальні або культурні здібності мають історичне походження і ніколи не розвиваються без особливим чином організованого навчання і виховання.Вони так називаються по тому, що умови для їх формування і розвитку у людини вперше були створені в історичний період його існування, коли він навчився творити, почав накопичувати досягнення матеріальної і духовної культури.

  До числа соціальних або культурних здібностей відносяться здібності до різних видів специфічної людської діяльності, вищі форми пізнавальних, психічних процесів, мова, комунікативні здібності, пов'язані з її використанням. До формування і розвитку таких здібностей людина не має готових природних задатків. Вони повинні бути у нього створені прижиттєво на базі природних. У звичайної людини в нормальних умовах його існування є все необхідне для набуття ним відповідних природних здібностей - задатків до розвитку соціальних здібностей. Найважливішим із таких умов є люди як живі носії цих здібностей і створений ними ж світ матеріальної і духовної культури, які вони підтримують своєю діяльністю.

  Б. М. Теплов [27] вважав, що здібності людини не можуть існувати інакше, як в постійному процесі розвитку. Здатність, яка не розвивається, якої на практиці людина перестає користуватися, з часом втрачається. Тільки завдяки постійним вправам, пов'язаним з систематичними заняттями такими складними видами людської діяльності, як музика, технічне і художня творчість, математика, спорт тощо, ми підтримуємо у себе і розвиваємо далі відповідні здібності.

  На відміну від самих здібностей задатки цілком можуть існувати і не губитися довгий час. Причому щодо незалежно від того звертається або не вдається до них осіб, використовує або не використовує їх на практиці.

  Успішність виконання будь-якої діяльності залежить не від якої-небудь однієї, а від поєднання різних здібностей, причому це поєднання у людини, що дає один і той же результат, може бути забезпечено різними способами. При відсутності необхідних задатків до розвитку одних здібностей їх дефіцит може бути заповнений за рахунок більш сильного розвитку інших.

  Будь-які задатки, перш ніж перетворитися на здібності, повинні пройти великий шлях розвитку. Для багатьох людських здібностей цей розвиток починається з перших днів життя і, якщо людина продовжує займатися тими видами діяльності, в яких відповідні здібності розвиваються, не припиняється до кінця. У процесі розвитку здібностей можна виділити ряд етапів. На одних з них відбувається підготовка анатомо-фізіологічної основи майбутніх здібностей, на інших йде становлення задатків небіологічного плану, на третіх складається й сягає відповідного рівня потрібна здатність. Всі ці процеси можуть протікати паралельно, в тій чи іншій мірі накладатися один на одного. Спробуємо простежити ці етапи на прикладі розвитку таких здібностей, в основі яких лежать явно виражені анатомо-фізіологічні задатки, хоча б в елементарній формі представлені з народження.

  Первинний етап у розвитку будь-якої такої здатності пов'язаний з дозріванням необхідних для неї органічних структур або з формуванням на їх основі потрібних функціональних органів. Він зазвичай відноситься до дошкільного дитинства, охоплює період життя дитини від народження до 6-7 років. Тут відбувається вдосконалення роботи всіх аналізаторів, розвиток і функціональна диференціація окремих ділянок кори головного мозку, зв'язків між ними і органів руху, перш за все рук. Це створює сприятливі умови для формування і розвитку у дитини загальних здібностей, певний рівень яких виступає в якості передумови для подальшого розвитку спеціальних здібностей.

  Становлення спеціальних здібностей активно починається вже в дошкільному дитинстві і прискореними темпами продовжується в школі, особливо в молодших і середніх класах. Спочатку розвитку цих здібностей допомагають різного роду ігри дітей, потім істотний вплив на них починає надавати навчальна і трудова діяльність. В іграх дітей початковий поштовх до розвитку отримують багато рухові конструкторські, організаторські, художньо-винахідливі, інші творчі здібності. Заняття різними видами творчих ігор в дошкільному дитинстві набувають особливого значення для формування спеціальних здібностей у дітей.

  Важливим моментом у розвитку здібностей у дітей виступає комплексність, тобто одночасне вдосконалення кількох взаємно доповнюють один одного здібностей. Розвивати якусь одну з здібностей, не піклуючись про підвищення рівня розвитку інших, пов'язаних з нею здібностей, практично не можна. Наприклад, хоча тонкі і точні ручні рухи самі по собі є здатністю особливого роду, але вони ж впливають на розвиток інших, де потрібні відповідні рухи. Уміння користуватися мовою, досконале володіння нею також може розглядатися як відносно самостійна здатність. Але те ж саме уміння як органічна частина входить в інтелектуальні, міжособистісні, багато творчих здібностей, збагачуючи їх. [26]

  Багатоплановість в різноманітність видів діяльності, в які одночасно включається людина, виступає як одна з найважливіших умов комплексного і різнобічного розвитку її здібностей. У зв'язку з цим слід обговорити основні вимоги, які пред'являються до діяльності, що розвиває здібності людини. Ці вимоги такі: творчий характер діяльності, оптимальний рівень її труднощі для виконавця, належна мотивація і забезпечення позитивного емоційного настрою під час і після закінчення діяльності.

  Якщо діяльність дитини носить творчий, що не рутинний характер, то вона постійно змушує його думати і сама по собі стає досить привабливою справою як засіб перевірки та розвитку здібностей. Така діяльність завжди пов'язана зі створенням чогось нового, відкриттям для себе нового знання, виявлення в самому собі нових можливостей. Це само по собі стає сильним і дієвим стимулом до заняттям нею, до додатку необхідних зусиль, спрямованих на подолання виникаючих труднощів. Така діяльність зміцнює позитивну самооцінку, підвищує рівень домагань, породжує впевненість у собі і почуття задоволеності від досягнутих успіхів.

  Якщо виконувана діяльність знаходиться в зоні оптимальної труднощі, тобто на межі можливостей дитини, то вона веде за собою розвиток його здібностей, реалізуючи те, що В. С. Виготський називав зоною потенційного розвитку. Діяльність, не знаходиться в межах цієї зони, набагато меншою мірою веде за собою розвиток здібностей. Якщо вона занадто проста, то забезпечує лише реалізацію вже наявних здібностей; якщо ж вона надмірно складна, то стає нездійсненною і, отже, також не приводить до формування нових умінь і навичок.

  Підтримка інтересу до діяльності через стимулюючу мотивацію означає перетворення мети відповідної діяльності в актуальну потребу людини. У руслі що розглядалася вже нами теорії соціального навчання особливо підкреслювалося та обставина, що для придбання і закріплення у людини нових форм поведінки, необхідно научіння, а воно без відповідного підкріплення не відбувається. Становлення і розвиток здібностей - це результат навчання, і чим сильніше підкріплення, тим швидше буде йти розвиток. Що ж до потрібного емоційного настрою, то він створюється таким чергуванням успіхів і невдач в діяльності, що розвиває здібності людини, при якому невдачами (вони не виключені, якщо діяльність знаходиться в зоні потенційного розвитку) обов'язково слід емоційно підкріплені успіхи, причому їх кількість в цілому є більшим, ніж число невдач.

  Важливим моментом розвитку людських здібностей є їх компенсируемость, причому це стосується навіть тих здібностям, для успішного розвитку яких необхідні вроджені фізіологічні задатки.

  А. Н. Леонтьєв [16] показав, що певного рівня розвитку можна домогтися у тих людей, вухо яких з народження не дуже добре пристосоване для забезпечення звуковисотного слуху (такий слух традиційно розглядається як завдаток до розвитку музичних здібностей). Якщо за допомогою спеціальних вправ навчити людину інтонувати звуки, тобто відтворювати їх частоту за допомогою свідомо контрольованої роботи голосових зв'язок, то в результаті різко підвищується звуковисотна чутливість і людина виявляється в стані розрізняти звуки різної висоти набагато краще, ніж він робив до цього.

  Правда, таке розрізнення відбувається не на тональної, а на тембральной основі, але результат виявляється одним і тим же: навчений подібним чином індивід демонструє майже такий же музичний слух, який характерний для людей, що мають чутливий з народження до висоти звуку орган слуху.

  Проблема різнобічного раннього розвитку дітей піднімається як в нашій країні, так і за кордоном. Психологів і педагогів - прихильників раннього розвитку стають набагато більше, ніж його противників.

  Так на чому ж базуються прихильники і противники раннього розвитку? З точки зору фізіології інтенсивне навчання маленької дитини не тільки нешкідливо, а навіть корисно для психічного та фізичного здоров'я дитини. Методики всебічного раннього розвитку і зокрема, технологія розвиваючих ігор Б. П. Нікітіна базуються на роботах багатьох класиків вітчизняної науки.

  Дослідження нашого сучасника Шаховальнікова, які проводилися, в лабораторії інституту нейрофізіології імені Сеченова показали, наявність у дітей так званих зон очікування в корі головного мозку. Якщо ці зони не завантажувалися вчасно інформацією, то починається незворотний процес. Точний аналіз психологічних даних дозволяє досить точно визначати періоди найбільш сприятливі для навчання. Мозок дитини здатний вбирати велику кількість інформації, і якщо залишаються незавантажені ділянки мозку, то період, найбільш сприятливий для розвитку втрачається.

  Вчені також довели, що при правильній медичної та педагогічної корекційної роботи слабкий розум можна розвинути до середнього, середній до високого, а високому допомогти підтягнутися до талановитого, можна просто вибрати час і методи з розвитку прихованих здібностей. Якщо спілкуватися з плодом з 5-6 місяці вагітності, то 90% дітей народжуються обдарованими.

  Останнім часом широкого поширення набула ідея різнобічного раннього розвитку. Нею займалися такі вчені як Ш. Я. Амоношвілі, Карл Вітте і інші. [1] Вони вважають, що ранній дошкільний вік таїть в собі великі резерви, розкрити, які ми просто зобов'язані. Будь-яка дитина, якщо йому дати те, що потрібно і коли потрібно, виростає тямущим, з безмежно розвиненими потенційними можливостями.

  Дитина рухливий в своєму вихованні. При недостатності знань у дітей проявляється інтуїція, імпровізація тому, дитина шукає середу, заповнену труднощами. Труднощі в фізичному, розумовому, моральному розвитку дитини це ступені долаючи які, він піднімається на п'єдестал людяності. Дитина відчуває: йому необхідно зміцнити свої сили і задатки саме в подоланні труднощів.

  І перед нашою державою, школою, вихователями виділяється завдання надзвичайної важливості: «домогтися того, щоб кожен з тих, хто зараз ходить в дитячий сад, виростити не тільки свідомим членом суспільства, а й обов'язково - ініціативним, думаючим працівником, здатним на творчий підхід до будь-якої справи, за які він би не взявся. Виходить, що всі повинні стати творчими.

  Так! Нехай одні в меншій мірі, інші більшою. Звідки ж взяти стільки талановитих і здібних? Природа, всі знають, що не щедра на таланти. Вони як алмази зустрічаються рідко. На щастя людство ставить перед собою тільки розв'язні завдання. Нехай алмази рідкісні, але, пізнавши природні закономірності появи їх в природі люди навчилися робити алмази. Проникнувши в одну з великих таємниць природи - таємницю виникнення розвитку творчих здібностей люди навчаться, і вирощувати таланти ». Недарма у всіх розвинених країнах світу йдуть наукові і практичні пошуки в цьому напрямку. І результат цей буде дивним.

  Біологи вважають, що серед п'ятнадцяти мільярдів клітин головного мозку активно працюють 3-5%.Психологи також визнають, що людський мозок має в собі величезну, поки не використовувану надмірність природних можливостей і, що геніальність - це не відхилення, що не аномалія людського розуму, як схильні вважати деякі, а навпаки вища повнота його прояви, оголення природних можливостей.

  Виявляється природа щедро наділила кожного здорову дитину можливостями розвиватися. І кожен здоровий малюк може піднятися на найбільші висоти творчої діяльності.

  Таким чином, творчі здібності треба розвивати з новонародженості. Коли стали вчити новонароджених плавати, природно думали, не про розумовому, а фізичному їх розвитку. А їхні діти попливли, восьмимісячний міг пірнати на дно басейну за іграшкою, дев'ять хвилин пробути у воді без допомоги старших. Але, що несподівано юні плавці опинилися інтелектуально розвиненими вище середнього.

  Спостерігаючи за своїми дітьми, Нікітіни [19] вирішили, що точка рівноваги між народженням і дорослістю припадає на вік три роки.

  Значить, перші роки життя дитини - найрозумніші для його майбутнього і треба якомога повніше використовувати їх.

  Батьки вважають, що прийде час, - навчиться всьому. Насправді це далеко не так, як правило, навчитися читати 3-4 річній дитині набагато легше, ніж 6-7 річному і робить він це, граючи і з задоволенням, а у старших процес навчання читання йде набагато важче. А як дитина опановує рідною мовою?

  Якщо малюк слухає мову дорослих з народження, то він близько року починає вимовляти перші слова, а від двох до п'яти (за твердженням К. І. Чуковського) дитина - геніальний лінгвіст. Але що стосується лише нормально розвиваються дітям. За твердженнями Нікітіна розвиток дитини треба починати якомога раніше, ось чому перші роки життя найсприятливіший час.

  Отже, перша умова успішного розвитку творчих здібностей - ранній початок, наприклад, ніхто не замислюється, коли вчать дитину розмовляти. З ним просто розмовляють з дня його народження. Тобто умови для оволодіння мовою були забезпечені заздалегідь, вони випереджали розвиток мови. Тобто потрібно самим батькам пропонувати своїм дітям з дитинства сприятливі умови для розвитку.

  Друге, надзвичайно важлива умова - умова успішного розвитку творчих здібностей випливає з самого характеру творчого процесу, який вимагає максимального напруження сил. Ця умова здійснюється, тоді, коли дитина вже повзає, але ще не говорить. В цей час малюк змушений займатися творчістю, вирішувати багато для нього нові завдання, самостійно і без попереднього навчання.

  Третє, важлива умова: дитині потрібно надати більшу свободу у виборі діяльності, у чергуванні справ. Це представлена ​​свобода не тільки не виключає, а навпаки передбачає ненав'язливу, розумну допомогу дорослих - це остання (четверте) умова успішного розвитку творчих здібностей. Найскладніше тут полягає в тому, щоб не перетворити свободи в безкарність, а допомога в підказки. Не можна робити за дитину те, що він сам може зробити; думати за нього, коли він сам може додуматися. На жаль, підказка - поширена форма, допомоги дітям, але вони тільки шкодять.

  Наш обов'язок - допомогти дитині стати на шлях становлення творчої сторони інтелекту, шлях розвитку винахідливого і дослідницького таланту. Наш обов'язок - допомогти дитині стати на цей шлях, цього прямо і служать розвиваючі ігри Нікітіних.

  Провідна діяльність дошкільника, згідно з теоретичними позиціями вітчизняної психології, - рольова гра саме в ній складаються головні новоутворення цього віку: творча уява, образне і інші.

  Особливе значення має гра для становлення різних форм довільної поведінки діяльності від елементарних до найскладніших. Розвивається довільна увага і пам'ять, супідрядність мотивів цілеспрямованість дій, творча мета - зосередитися, запам'ятати щось, містити імпульсивна рух - раніше і легше всього виділяє в грі Л. В. Виготський як одне з головних положень концепції гри, розглядав її соціальну природу.

  Видатний теоретик і дослідник ігрової діяльності багаторазово підкреслював особливу чутливість гри до середовища людських відносин, він вважав, що гра виникає з умов життя дитини в суспільстві і відображає ті умови. Положення, висунуті Д. Б. Ельконіна, стали класичні для вітчизняної психології, є традиційною основою для розуміння природи ігрової діяльності дошкільника. [15.70]

  1. 2 Особливості paзвития умcтвeнниx cпocoбнocтeй у дeтeй

  дошкільного вoзpacтa

  Paзвітіe yмcтвeнниx cпocoбнocтeй являeтcя ocнoвним coдepжaніeм yмcтвeннoгo paзвития. Цeлью oбyчeнія нa зайнятий в дeтcкoм caдy являeтcя ycвoeніe peбeнкoм oпpeдeлeннoгo зaдaннoгo пpoгpaммoй кpyгa знанням і yмeній. Paзвітіe yмcтвeнниx cпocoбнocтeй пpи цьому дocтігaeтcя кocвeнним пyтeм: в пpoцecce ycвoeнія знанням. Імeннo в етoм і зaключaeтcя cмиcл paзвівaющeгo oбyчeнія. Oтeчecтвeнниe пcіxoлoгі і пeдaгoгі Зaпopoжeц AB [13], Уcoвa A.П., Пoдд'якoв HH [22] paзpaбoтaлі пpинципе, coдepжaніe і мeтoди yмcтвeннoгo paзвития дeтeй дошкільного вoзpacтa, пoзвoляющіe cyщecтвeннo пoвиcіть paзвівaющій еффeкт oбyчeнія, eгo влияниe нa paзвітіe cпocoбнocтeй peбeнкa.

  Дoкaзaнa нeoбxoдімocть пpямoгo yпpaвлeнія paзвітіeм cпocoбнocті peбeнкa. Peзyльтaти іccлeдoвaній пoкaзaлі, щo ocнoвoй paзвития yмcтвeнниx cпocoбнocтeй являeтcя oвлaдeніe peбeнкoм дeйcтвіямі зaмeщeнія і нaгляднoгo мoдeліpoвaнія.

  K cтapшeмy дoшкoльнoмy вoзpacтy дeті пpіoбpeтaют cпocoбнocть cвязивaть мeждy coбoй, cіcтeмaтізіpoвaть імeющіecя y ниx мнoгoплaнoвиe знанні, щo cвідeтeльcтвyeт oб oвлaдeніі ними oбщecтвeннo виpaбoтaннимі cpeдcтвaмі пoзнaнія. Taкімі cpeдcтвaмі являютcя в oблacті вocпpіятія -ceнcopниe етaлoни, в oблacті мишлeнія - нaглядниe мoдeлі і знaчeнія, виpaжeнниe в знaкoвoй фopмe. Oвлaдeніe цими cpeдcтвaмі пoзнaнія пpoіcxoділі в дeятeльнocті peбёнкa, нaпpaвляeмoй нa peшeніe пoзнaвaтeльниx зaдaч.

  Пpіoбpeтeніe нoвиx знанні тecнo cвязaнo у дoшкoльнікoв пpaктічecкімі пpeoбpaзoвaніямі пpeдмeтoв і явлeній. B пpoцecce тaкіx пpeoбpaзoвaній, імeющіx твopчecкій xapaктep, peбeнoк виявляeт в oб'eктe вce нoвиe cвoйcтвa, cвязи і зaвіcімocті. Уcлoжняяcь і paзвівaяcь, ці пpeoбpaзoвaнія пpeвpaщaютcя в cвoeoбpaзнyю дeятeльнocть екcпepімeнтіpoвaнія, в кoтopoй ocyщecтвляeтcя дocтaтoчнo глyбoкoe пoзнaніe oб'eктoв.

  Зaмeщeніe - цe іcпoльзoвaніe пpи peшeніі paзнooбpaзниx yмcтвeнниx зaдaч ycлoвниx зaмecтітeлeй peaльниx пpeдмeтoв і явлeній, yпoтpeблeніe знaкoв і cімвoлoв. Пoнімaніe oбoзнaчeнія oтдeльниx пpeдмeтoв нeдocтaтoчнo для peшeнія yмcтвeнниx зaдaч. Любaя зaдaчa тpeбyeт aнaлізa ee ycлoвій, видeлeнія oтнoшeній мeждy oб'eктaмі, кoтopиe нeoбxoдімo yчітивaть пpи peшeніі. Taкіe oтнoшeнія мoгyт виpaжaтьcя лібo c пoмoщью нaгляднoй мoдeлі, дe caмі пpeдмeти oбoзнaчeни пpи пoмoщі тex або іниx ycлoвниx зaмecтітeлeй, a иx oтнoшeнія - пpи пoмoщі тex або іниx pacпoлoжeній етіx зaмecтітeлeй в пpocтpaнcтвe. Ha іcпoльзoвaніі нaглядниx мoдeлeй ocнoвaни мнoгіe нoвиe мeтoди дошкільного oбyчeнія. Taк, нaпpімep, мeтoд oбyчeнія дoшкoльнікoв гpaмoтe, paзpaбoтaнний Д.Б. Елькoніним і Л.E. Жypoвoй пpeдпoлaгaлі пocтpoeніe і іcпoльзoвaніe нaгляднoй мoдeлі (cxeми) звyкoвoгo cocтaвa cлoвa: oтдeльниe звyкі oбoзнaчaютcя фішкaмі paзнoгo цвeтa. Іcпoльзoвaніe зaмecтітeлeй і нaглядниx мoдeлeй paзвівaeт yмcтвeнниe cпocoбнocті y peбeнкa, влaдeющімі внeшнімі фopмaмі зaмeщeнія і нaгляднoгo мoдeліpoвaнія пoявляeтcя вoзмoжнocть пpімeнять зaмecтітeлі і нaглядниe мoдeлі в yмe, пpeдcтaвіть ceбe пpи иx пoмoщі тo, o чeм paccкaзивaют взpocлиe, зapaнee «відeть» вoзмoжниe peзyльтaти coбcтвeнниx дeйcтвій. A етo і являeтcя пoкaзaтeлeм виcoкoгo ypoвня рaзвитие yмcтвeнниx cпocoбнocтeй.

  Л.A.Beнгep [4] виcкaзaл гіпoтeзy, щo ocнoвoй фopміpoвaнія yмcтвeнниx cпocoбнocтeй являeтcя oвлaдeніe наочно мoдeліpoвaніeм: іcпoльзoвaніe гoтoвиx мoдeлeй, пocтpoeніe мoдeлeй. Beнгep в cвoeй cтaтьe «Paзвітіe cпocoбнocті до нaгляднoмy мoдeліpoвaнію» піcaл, щo paзвітіe cпocoбнocтeй peбeнкa ocyщecтвляeтcя в paзлічниx відax дeятeльнocті. У кaждoм видe дeятeльнocті cклaдивaютcя і paзвівaютcя cвoйcтвa і cпocoбнocті, кoтopиe нeoбxoдіми для ee ycпeшнoгo випoлнeнія.

  Іccлeдoвaнія coвeтcкіx пcіxoлoгoв Под'якова М.М. [22], А.В. Зaпopoжцa

  [13] і дpyгиx пoкaзивaют, щo ypoвeнь yмcтвeннoгo paзвития peбeнкa oпpeдeляeтcя тeм, кaкіe дeйcтвія oн мoжeт випoлнять в yмe.

  Ha пpoтяжeніі paннeгo і дошкільного дeтcтвa peбeнoк oвлaдeвaeт вce нoвимі і нoвимі yмcтвeннимі дeйcтвіямі, кoтopиe дозволяють eмy peшaть вce бoлee cлoжниe і paзнooбpaзниe зaдaчі. Для paзвития мишлeнія нaібoлee блaгoпpіятним oкaзивaeтcя імeннo дoшкoльний вoзpacт. Етoмy розвинутися cпocoбcтвyют в мaкcімaльнoй cтeпeні дeтcкіe види дeятeльнocті - ігpa, pіcoвaніe, лeпкa, кoнcтpyіpoвaніe і дpyгіe.

  Paзвівaющій еффeкт oбyчeнія зaвиcит oт тoгo, кaкіe знанні cooбщaютcя дeтям і кaкіe мeтoди oбyчeнія пpімeняютcя. Умcтвeннoe paзвітіe дoшкoльнікoв ocyщecтвляeтcя в ігpe, yчeніі, тpyдe. Чeм paзнooбpaзнee дeятeльнocть peбeнкa, тeм мнoгocтopoннee для нeгo пyті пoзнaнія oкpyжaющeгo і paзвітіe yмcтвeнниx cпocoбнocтeй. Bo вcex відax дeятeльнocті oн oбщaeтcя c oкpyжaющім, пpіoбpeтaeт oт ниx знанням і yмeнія, ocвaівaeт oпpeдeлeнниe oтнoшeнія, oвлaдeвaeт язикoм. Цeлeнaпpaвлeннoe pyкoвoдcтвo ycілівaeт еффeктівнocть пeдaгoгічecкіx вoздeйcтвій, нaпpaвлeнниx нa peшeніe зaдaч yмcтвeннoгo paзвития.

  Шіpoкoe пpімeнeніe пoлyчіл мeтoд мoдeліpoвaнія, paзpaбoтaнний Д.Б. Елькoніним і Л. A. Beнгepoм. Етoт мeтoд зaключaeтcя в тoму, щo мишлeніe дeтeй дошкільного вoзpacтa paзвівaeтcя c пoмoщью cпeціaльнo paзpaбoтaнниx cxeм і мoдeлeй, кoтopиe в нaгляднoй, дocтyпнoй для peбeнкa фopмe вocпpoізвoдят cкpитиe cвязи того чи іншого oб'eктa.

  Іcпoльзoвaніe етoгo мeтoдa coздaлі для дeтeй вoзмoжнocть пoлyчіть дocтyп до cкpитим, нeпocpeдcтвeннo нe вocпpінімaeмим cвoйcтвaм вeщeй. Kpoмe тoгo, пpи oвлaдeніі cпocoбaмі іcпoльзoвaнія мoдeлeй пepeд дeтьмі pacкpивaeтcя oблacть ocoбиx oтнoшeній - oтнoшeній мoдeлeй і opігінaлa - і cooтвeтcтвeннo фopміpyeтcя двa тecнo cвязaнниx мeждy coбoй oтpaжeнія -плaн peaльниx oб'eктoв і плaн мoдeлeй. Фopміpoвaніe дaнниx плaнoв oтpaжeнія имeeт peшaющee знaчeніe для paзвития paзлічниx фopм дeтcкoгo мишлeнія.

  Oпити і екcпepімeнтіpoвaнія - цe eщe oдин cпocoб paзвития yмcтвeнниx cnocoбнocтeй. Екcпepімeнтaльниe oпити і екcпepімeнтіpoвaнія, кoтopиe іcпoльзyютcя в дoшкoльнoм oбyчeніі, нaпpaвлeни нa тo, чтoби пoмoчь peбeнкy пpіoбpecті нoвиe знанні o тoм або інoм пpeдмeтe. У xoдe oпитoв і екcпepімeнтoв peбeнoк вoздeйcтвyeт нa oб'eкт c цeлью пoзнaнія eгo cвoйcтв, cвязeй. Дeятeльнocть екcпepімeнтіpoвaнія, кoтopaя фopміpyeтcя в pycлe coбcтвeннoй aктівнocті peбeнкa, інтeнcівнo paзвівaeтcя нa пpoтяжeніі вceгo дошкільного вoзpacтa (HH Пoдд'якoв, C.Л. Hoвoceлoвa).

  У oтeчecтвeннoй нayкe екcпepімeнтіpoвaніe paccмaтpівaeтcя як ocoбaя фopмa пoіcкoвoй дeятeльнocті peбeнкa. Для ycвoeнія нeкoтopиx cвoйcтв пpeд-мeтoв еффeктівни пoіcкoвиe дeйcтвія peбeнкa, нaпpaвлeнниe нa oпpeдeлeн-ний peзyльтaт. Блaгoдapя пoіcкoвoй дeятeльнocті paзвівaeтcя нaгляднo-дeйcтвeннoe мишлeніe, yмeніe aнaлізіpoвaть, cpaвнівaть, oбoбщaть.

  Oдин з еффeктівниx пyтeй фopміpoвaнія yмcтвeнниx cпocoбнocтeй - в opгaнізaціі пpoблeмнoгo oбyчeнія, paзpaбoтaннoгo ізвecтним coвeтcкім yчeним І.Я. Лepнepoм і AM Maтюшкіним. Ha ocнoвe іccлeдoвaній дaнниx aвтopoв випoлнeни paбoти, пoкaзaвшіe вoзмoжнocть і еффeктівнocть пpoблeмнoгo oбyчeнія дeтeй cтapшeгo дошкільного вoзpacтa. Пpoблeмнoe oбyчeніe ocнoвивaeтcя нa пoіcкoвoй дeятeльнocті, coздaніі пpoблeмнoй cітyaціі. Функції пoіcкoвoй дeятeльнocті y дeтeй дoшкoльнікoв чpeзвичaйнo вeликий. Етo пoкaзaнo в цeлoм pядe пcіxoлoгічecкіx і пeдaгoгічecкіx іccлeдoвaній, нa ocнoвe кoтopиx cлeдyeт cдeлaть виводиться, щo пpocтиe фopми пpoблeмниx cітyaцій cooтвeтcтвyют ocнoвним тeндeнций paзвития дeтcкoгo мишлeнія і пoетoмy дoлжни нaйті шіpoкoe пpімeнeніe в розвинутися yмcтвeнниx cпocoбнocтeй дoшкoльнікoв. Пpoблeмнoe oбyчeніe зaключaeтcя в тoму, щo дeтям нe cooбщaют гoтoвиe знанні, нe пpeдлaгaют cпocoби дeятeльнocті, a coздaeтcя пpoблeмнaя cітyaція, peшіть кoтopyю c пoмoщью імeющіxcя знанні, yмeній, в тoм чіcлa і пoзнaвaтeльниx peбeнoк нe мoжeт. Для етoгo oн дoлжeн «пepeвopoшіть» cвoй oпит, ycтaнoвіть в нім іниe cвязи, oвлaдeть нoвимі знанням і yмeніямі. У пpoцecce oбyчeнія ocoзнaть пpoблeмнyю cітyaцію, paзpeшіть ee дeті мoгyт в діaлoгe дpyг c дpyгoм і пeдaгoгoм, кoтopий нaпpaвляeт пoіcк в нyжнoe pycлo.

  У іccлeдoвaніяx І.Я. Лepнepa, HH Пoдд'якoвa, Л.A. Пapaмoнoвoй пoдчepківaeтcя ocoбaя poль пpoблeмнoгo oбyчeнія в миcлітeльнoй дeятeльнocті дeтeй. «Mишлeніe, - пішeт C.Л. Pyбінштeйн, - нaчінaeтcя c пpoблeми або вoпpoca, c yдівлeнія або нeдoyмeвaнія, c пpoтівopeчія ». [25]

  Eщe oдним cpeдcтвoмфopміpoвaнія yмcтвeнниx cпocoбнocтeйявляютcязaгaдкі. Глaвнaя ocoбeннocтьзaгaдкі cocтoітвтoм, щo ця мініaтюpнaя pіфмoвкa пpeдcтaвляeт coбoйлoгічecкyюзaдaчy. Kaждaязaгaдкa coдepжітвoпpoc, пocтaвлeннийвявнoйілі cкpитoйфopмe.

  Oтгaдaтьзaгaдкy - знaчітнaйті peшeніe зaдaчі, oтвeтітьнa вoпpoc, тo ecть coвepшітьдoвoльнo cлoжнyюмиcлітeльнyю oпepaцію. Пpeдмeт, o кoтopoмідeт peчьвзaгaдкe, cкpит, зaшіфpoвaн paзнимі cпocoбaмі. Oт cпocoбa шіфpa зaвіcіттіплoгічecкoйзaдaчі, ee cлoжнocть, a cлeдoвaтeльнo, і xapaктep yмcтвeннoй oпepaціі, кoтopyюпpeдcтoіт coвepшіть oтгaдивaю-щeмy. Peшeніe лoгічecкіx зaдaчпoдoбнoгo типa ocнoвaнo нa aнaлізe і cінтeзe. Дocтaтoчнoe кoлічecтвo пpізнaкoвііx кoнкpeтнocrьпoзвoляeтпoлнee пpoізвoдіть yмcтвeнниe oпepaцііі ycпeшнee peшaтьлoгічecкyюзaдaчy. Лoгічecкaязaдaчa взaгaдкe oблічeнa в ocoбyю xyдoжecтвeннyюфopмy. Іпocтpoeніe зaгaдкіі ee лeкcікa визивaютінтepec кзaдaчe.

  Уpoвeнь paзвития yмcтвeнниx cпocoбнocтeйпoвишaeтcявпpaктічecкіx відax дeятeльнocті, дocтyпниx дeтям: cpaвнeніe, пpeoбpaзoвaніe, peшeніe paзвівaющіx зaдaчігoлoвoлoмoк. Етівідидeятeльнocті xapaктepнидлямaтeмaтічecкoгo paзвития peбeнкa. Пoзнaніe peбeнкoммнoгooбpaзіямaтeмa-тічecкіx oтнoшeній oб'eктoв ocyщecтвляeтcя caмocтoятeльнo чepeзвocпpія-тіe і ocмиcлeніe иx в oбидeннoйпpaктічecкoйдeятeльнocті, чepeз ocвaівaeмиe іміігpи, ігpoвиe oтнoшeнія, peшeніe лoгічecкіx і apіфмeті-чecкіx зaдaчігoлoвoлoмoк, paзвівaющіe лoгічecкіe гри.

  1.3 Роль ігри та вправи в системі розвитку індивідуальних здібностей у старших дошкільників

  Виключне значення для різнобічного розвитку дошкільника має гра, що дозволяє дитині проявляти власну активність і найбільш повно реалізувати свої можливості. Гра - як основна форма організації дитячого життя - це конкретне самовираження дитини і спосіб його пристосування до власного світу. У грі фізичні та емоційні якості дитини включаються в творчий процес. Гра для дитини є тим же, чим мова для дорослого. Іграшки для дітей - слова, а гра - мова. Діти через іграшку можуть висловити те, що вони не можуть передати словесно. Гра - символічна мова для самовираження. У грі виражаються почуття, бажання, переживання і потреба дитини.

  У грі проявляється прагнення вирішувати головоломки, виникає потреба вирішувати складні завдання. Гра - навчання, вона вводить в лад права півкуля, а через нього і весь дитячий світ. [16.17]

  Слова «гра», «граєш» в російській мові надзвичайно багатозначні. Слово «гра» вживається в значенні розвага, в переносному «гра з вогнем», і чогось незвичайного - «гри природи», або випадкового - «гри долі». Слово «гра» ненаукове поняття в строгому сенсі слова. [29.307]

  Подібно вченню гра виникла в ході людської історії як форма підготовки дітей до життя в суспільстві і праці. Основою діяльності дітей в дошкільному віці є сюжетно-рольовою грою, також існують рухливі, дидактичні, спортивні та інші. У грі дитина включає моменти фантазії і творчості. [28.35]

  Різнобічне формування особистості дошкільника, необхідний рівень загального розвитку можуть йому з найменшими психологічними труднощами влитися в новий - шкільний колектив і успішно освоювати програму початкового навчання. Оскільки одним з основних видів діяльності дошкільнят (в силу вікових особливостей) є гра, то безперечно роль гри навчальною і виховує - ігри дидактичні.

  Видатний дослідник в галузі психології Л. С. Виготський підкреслював неповторну специфіку дитячої гри - поєднання свободи і самостійності граючих зі строгим, беззаперечним підпорядкуванням правилам гри. А добровільне підпорядкування правилам можливо тільки в тому випадку, якщо вони не нав'язують ззовні, а випливають із змісту гри, її завдань, коли їх виконання становить головну її принадність.

  «Ігрова позиція» значно перевищує у дитини гнучкість, рухливість цілей мотивів діяльності, веде до їх взаємозамінності (за винятком фундаментальних моментів); істотно розширює сферу очікуваного результату, що дозволяє адекватно оцінювати розбіжність між своїми намірами і реальним станом справ, має прямий вплив на розвиток особистості, на розвиток всіх сфер психіки: інтелектуальної мотиваційної - емоційної, волею. Все це усуває або різко знижує нервозність несприятливих ситуацій, підвищує загальний позитивний тонус.

  Формування ігрової позиції, ігрових відносин до життя процес досить тривалий, копіткий. І це важливо зрозуміти. Визначається він всім способом життя дитини структурою і функціонуванням його внутрішнього світу, який об'єднує цілий комплекс таких складних психічних утворень, як образ реального світу, образ матері, образ інших людей. [21]

  Іграшки та багато ігор, так чи інакше, але завжди в доступній цікавій формі моделюють саме життя. У всі часи вони були різні. Для дівчаток завжди купували ляльок, а хлопчикам - машини, і коли на наступний день не замислювалися, чому діти кидають іграшки. А причина в тому, що вони вже «счерпавшей» себе, елемент новизни зник. В цьому відношенні куди краще будівельні матеріали, піраміди, мозаїки та інші. Ці ігри довше «служать» дітям, які не набридають їм, так як мають великий варіативністю. Але і їх «розвиваючі можливості» обмежені: вони не спонукають дітей до посиленої розумової діяльності, не випереджають розвиток дитини, а в кращому випадку задовольняють лише його миттєву потребу. Але ж цього так мало для успішного розвитку творчих здібностей. І стало очевидно, що потрібні гри нового типу, ігри, що моделюють сам творчий процес і створюють свій мікроклімат, де з'являються можливості для розвитку творчої сторони інтелекту. [18.29]

  Такими іграми нового типу і є розвиваючі ігри, які при всій різноманітності об'єднані під загальною назвою не випадково, вони всі виходять із загальної ідеї і володіють характерними рисами.

  1. Кожна гра являє собою набір завдань, які дитина вирішує за допомогою кубиків, цеглинок, квадратиків з картону так далі.

  2. Завдання даються дитині в різній формі: у вигляді моделі, плоского малюнка в ізометрії, кресленні, письмовій або усній інструкції.

  3. Завдання розташовані приблизно в порядку зростання складності, тобто в них використаний принцип народних ігор: від простого до складного.

  4. Завдання мають дуже широкий діапазон труднощів: від доступних іноді 2-3 річному малюкові, до непосильних середньому дорослому. Тому ігри можуть викликати інтерес протягом багатьох років (до дорослості).

  5. Поступове зростання труднощі завдань в іграх дозволяє дитині йти вперед і вдосконалюватися самостійно, тобто розвивати свої творчі здібності, на відміну від навчання, де все пояснюється, і де формуються тільки виконавчі риси в дитині.

  6. Тому не можна пояснювати дитині спосіб і порядок вирішення завдань. Не можна підказувати ні словом, ні жестом. Будуючи модель, здійснюючи рішення практично, дитина вчиться все брати сам з реальної діяльності.

  7. Не можна вимагати і домагатися, щоб з першої спроби дитина вирішила задачу. Він, можливо, ще не доріс, не дозрів, і треба почекати, тиждень, місяць або навіть більше.

  8. Рішення завдання представляє перед дитиною не в абстрактній формі відповіді математичної задачі, а у вигляді малюнка, візерунка і так далі. Це дозволяє зіставляти наочно завдання з рішенням і самому перевіряти точність виконання завдання.

  9. Більшість розвиваючих ігор не вичерпується запропонованими завданнями, а дозволяє дітям і батькам складати нові варіанти і навіть придумувати нові розвиваючі ігри, тобто творчою діяльністю вищого порядку.

  10. розвиваючі ігри дозволяють кожному піднятися до стелі своїх можливостей, де розвиток йде найбільш успішно.

  У розвиваючих іграх - в цьому і полягає їх головна особливість - вдалося об'єднати один з основних принципів навчання від простого до складного до дуже важливим принципам творчої діяльності самостійно за особливостями, коли дитина може піднятися до «стелі» своїх можливостей. Цей союз дозволив вирішити в грі відразу кілька проблем, пов'язаних з розвитком творчих здібностей:

  · По-перше - розвиваючі ігри можуть дати «їжу» для розвитку творчості з раннього дитинства;

  · По-друге - їх завдання сходинки завжди створюють умови, що випереджають розвиток здібностей;

  · По-третє - кожен раз, самостійно піднімаючись до свого «стелі», дитина розвивається найбільш успішно;

  · По-четверте - розвиваючі ігри можуть бути дуже різноманітні за своїм змістом і, крім того, як будь-які ігри, вони не потерплять примусу і створюють атмосферу вільного і радісного творчості;

  · По-п'яте - граючи в ці ігри з дітьми, дорослі набувають дуже важливе вміння - стримуватися, не заважати малюкові самому розмірковувати і приймати рішення, не робити за нього те, що він може і повинен зробити сам.

  Саме завдяки цьому розвиваючі ігри створюють своєрідний мікроклімат для розвитку творчих сторін інтелекту. При цьому різні ігри розвивають різні інтелектуальні якості: увага, пам'ять, особливо зорову, знаходити залежності і закономірності, класифікувати і систематизувати матеріал, створювати нові комбінації з наявних елементів, деталей, предметів; вміння знаходити помилки і недоліки, і багато іншого. У сукупності ці якості мабуть складають те, що називається кмітливістю, творчим складом мислення.

  При написанні випускної кваліфікаційної роботи було вивчено багато літератури по даній темі. Аналізуючи різні джерела можна сказати, що розумові здібності протягом дошкільного віку носять довільний характер. У старшому дошкільному віці починає формуватися довільна увага. Цьому сприяє вікові регуляції мови. Провідним видом діяльності є гра.

  Розвиваючі ігри сприяють подальшому розвитку дитини. Досліди Нікітіних довели, що діти росли самостійними, допитливими і кмітливими.


  2. Дослідно-практична робота по використанню ігор Нікітіним в роботі з дошкільнятами

  2. 1 Діагностика розумових здібностей старших дошкільнят

  Вивчивши теоретичні та методичні аспекти даної літератури цієї проблеми, ми перейшли до практичної частини; визначили мету і завдання:

  1. Виявити умови ефективності розвитку розумових здібностей старших дошкільнят.

  2. Провести діагностику рівня розвитку розумових здібностей дітей.

  3. Провести дослідну роботу по формуванню розумових здібностей в процесі навчання на основі ігор Нікітіних.

  Для того щоб з'ясувати рівень розвитку розумових здібностей дітей сьомого року життя ми використовували різні методи і прийоми в ДНЗ № 65.

  Практичну роботу проводили в три етапи:

  1 - вивчення процесу сформованості розумових здібностей у дітей сьомого року життя;

  2 - проведення розвиваючих ігор Нікітіних з дошкільнятами;

  3 - контрольно обстежити розумові здібності дошкільнят.

  Дослідно-практична частина проводилася в підготовчій групі № 7 ДНЗ № 65 м Бєлгорода. Для вивчення процесу сформованості розумових здібностей було відібрано 8 осіб:

  1. Зайцев Вітя

  2. Борткевич Іра

  3. Волобуєв Діма

  4. Конча Ілля

  5. Кужелев Євген

  6. Суханов Артем

  7. С'едін ​​Діма

  8. Чуріна Артем.

  На контактує етапі експерименту необхідно було виявити рівень розумового розвитку дітей. Для того, щоб отримати таку інформацію проводилися спостереження за дітьми.

  Діагностики включали в себе 4 методики:

  1.«Розстав крапки»

  2. «10 картинок»

  3. «саме несхоже».

  Всі методики підбиралися виключно ретельно, на вивчення пам'яті, мислення, уяви та уваги. Методика «розстав крапки» передбачає розвиток уваги і пам'яті. Для цього було зроблено 8 карток з точками. Дитина повинен був уважно розглянути запропоновану картку і розставити крапки точно також на своїй картці.

  За інструкцією діти повинні були уважно розглянути 2-5 сек. на картку, де розташовані в клітинах точки. Так само розкласти фішками на своїй картці. Потім дитина звіряє. Тим самим ми визначаємо обсяг уваги дошкільника. Точне відтворення оцінювалося в 0 балів, за кожну допущену помилку налічується 1 бал. Помилками є:

  - неправильно поставлена ​​фішка;

  - в повному обсязі поставлені фішки;

  - додатково поставлені фішки.

  Протокол № 1.

  Дата проведення 5. 04. 2004 р

  Місце проведення: ДНЗ № 65.

  Вік дітей: підготовча група.

  Мета: виявити обсяг уваги у дітей.

  Прізвище, ім'я дитини

  Методика «Розстав точки»

  дії дитини

  1. Зайцев Вітя З 2-ї картки вже спостерігалися труднощі. Неправильно мав фішки.
  2. Кужелев Євген Виконав 3 завдання, а інші з помилками, плутав місця, додав фішки.
  3. Суханов Артем Труднощі склало розташування фішок. Втрачається в просторі.
  4. С'едін ​​Діма З 8 карток виконав 2 без помилок (найлегші), а решта з помилками.
  5. Борткевич Іра Зорова пам'ять, запам'ятовувала скільки було, а розставляла неточно. Були складнощі.
  6. Волобуєв Діма Орієнтується швидко. Запам'ятовує місця фішок. І виконав точно.
  7. Чурилов Артем Було 6 помилок в останніх 3 картках. Переплутав місця і на 1 на фішку поклав більше.
  9. Конча Ілля З особливим утрудненням виконав завдання. Тільки 3 раз в останній картці переплутав місця.

  Вважається високим рівнем, якщо 1-2 помилки; середній рівень - якщо допущені 3-6 помилок; низький рівень - більше 7 балів.

  Результати обстеження представлені в таблиці.

  Прізвище, ім'я дитини

  К а р т о ч к и Загальна

  1 2 3 4 5 6 7 оцінка

  Зайцев В. 0 1 1 1 2 2 4 11
  Кужелев Е. 0 0 0 1 1 1 3 5
  Суханов А. 0 1 2 2 2 1 3 11
  С'едін ​​Д. 0 0 1 2 3 3 4 13
  Борткевич І. 0 1 2 2 3 3 4 15
  Волобуєв Д. 0 0 0 1 1 1 2 5
  Чурилов А. 0 0 0 0 2 2 2 6
  Конча І. 0 0 0 0 0 1 3 4

  Вивчивши отримані результати, можна сказати, що більшість має низький рівень розвитку.

  Для подальшої діагностики використовувалася методика «10 картинок».

  Протокол № 2.

  Дата: 7. 04. 2004 р

  Місце: ДНЗ № 65.

  Вік дітей: підготовча група.

  Мета: розширити пасивну мимовільну пам'ять.

  Методика «10 картинок»

  сукні кулька чайник риба матрьошка цукерка кубик рука машинка підлога Загальний резуль-тат
  I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II
  Зайцев В. 1 2 - - 2 1 - - 3 - - 5 4 3 - - - - 5 4 5/5
  Кужелев Е. 1 1 4 2 - - 2 - 3 - - - - 4 - - - 5 - - 4/9
  Суханов А. 2 2 - - - - 1 1 - - 3 2 - - - - - - - 3/4
  С'едін ​​Д. 3 3 - 2 2 - 1 1 - - - - - - 4 4 - - - - 4/4
  Борткевич І. 1 3 2 5 - - - - - - 3 1 - - 4 2 - - - - 4/4
  Волобуєв Д. 2 2 1 3 - - - - - - 3 4 - - 4 5 - - - - 4/5
  Чурилов А. 1 - 5 2 - - 3 5 - - 4 3 - - 2 1 - - 6 4 6/5
  Конча І. 2 1 1 2 - - 3 3 - - 5 4 - - 4 5 - - 6 6 6/6

  Дитині пропонувалося розглянути і запам'ятати показані картинки. Ця методика проводилася 2 рази для повної інформації. З таблиці видно, що у більшості дітей низький рівень.

  Нормативні показники:

  низький - менше 5;

  середній - 6-8 картинок;

  високий - 9-10

  Пояснює свій вибір.

  Середній - дитина виконує завдання сам або з незначною допомогою дорослих, але не може пояснити вибір фігур.

  Низький - дитина не справляється із завданням.

  Для перевірки рівня сформованості логічного мислення використовували методику «саме несхоже».

  Протокол № 3.

  Дата: 9. 04. 2004 р

  Місце: ДНЗ № 65.

  Мета: розвивати логічне мислення у дошкільнят.

  Прізвище, ім'я дитини

  Методика «Самое не схоже».

  дії дитини

  1. Зайцев Вітя

  Не може виконати самостійно.

  2. Кужелев Євген

  Чи не підбирає фігури по 2-м параметрам.

  3. Суханов Артем

  Не може класифікувати за величиною.

  4. С'едін ​​Діма

  Не вміє підбирати «не схожу».

  5. Борткевич Іра

  Погано справляється самостійно.

  6. Волобуєв Діма

  Чи не орієнтується по величині.

  7. Чурилов Артем Важко пояснити вибір фігур.
  8. Конча Ілля

  Чи не справляється з одним параметром з трьох.

  Дана методика вміння логічно мислити, правильно підбирати потрібну фігуру, дотримуватися всі 3 параметра (зібрати за кольором, за формою, по величині).

  Провівши цю методику можна зробити висновок, що в основному у дітей середній рівень: Конча Ілля, Чурилов Артем, Волобуєв Діма, С'едін ​​Діма, Суханов Артем, Кужелев Євген.

  Низький рівень: Борткевич Іра, Зайцев Вітя.

  Високий рівень: дитина вибирає фігуру за трьома параметрами при першому пред'явленні, або при двох наступних пред'явлення поспіль.

  Після всіх проведених методик можна виявити рівень розвитку у кожної дитини:

  Прізвище, ім'я дитини 1 методика 2 методика 3 методика
  1. Зайцев Вітя Н Н Н
  2. Кужелев Євген З Н З
  3. Суханов Артем Н Н З
  4. С'едін ​​Діма Н Н З
  5. Борткевич Іра Н Н Н
  6. Волобуєв Діма З Н З
  7. Чурилов Артем З З З
  8. Конча Ілля З З З

  2. 2 Технологія використання ігор Нікітіних для розвитку

  розумових здібностей

  Діагностика розумових здібностей дошкільнят показала, що у більшості дітей слабо розвинені психічні процеси. Ми вирішили розвинути розумові здібності дітей. Для цього ми використовували розвиваючі ігри Нікітіних.

  Всі ігри були запропоновані дітям у цікавій формі. Пропонувалися такі ігри:

  1. «Склади візерунок»;

  2. «Склади квадрат»;

  3. «решка і вкладиші Монтессорі»;

  4. «Унікуб»;

  5. «Дроби»;

  6. «Крапочки»;

  7. «Цеглинки».

  На початку ми виклали дітям гру «Склади візерунок».

  Мета: вчити дітей за зразком складати візерунок з кубиків. Потім ставиться зворотна задача - дивлячись на кубик - намалювати візерунок, який вони утворюють. Розвивати розумові здібності дітей, вчити комбінувати і синтезувати.

  Дітям запропонували 16 кубиків однакового забарвлення. Так само до них запропоновані завдання, - діти дивляться на картки із завданнями і підбирають візерунок.

  Суханов Артем: з серією А впорався без труднощів, а в наступних серіях спостерігалися деякі складності. З 24 карток він не впорався з 4-ма (серія В), де візерунки йдуть складніше, труднощі були з візерунками під номерами 4, 8, 10, 16, 22. Збирав візерунки уважно, ретельно дивився на картку і підбирав візерунок. Через деякий час йому легше збирати серії А, Б, В. Я запропонувала зібрати візерунок із серії Г і Д. Він із задоволенням погодився і з труднощами впорався самостійно.

  С'едін ​​Діма: з серією А впорався методом проб і помилок, але впорався самостійно. Інтерес проявлявся все більше і більше, і з труднощами складав все візерунки, які перебували в коробці.

  Кужелев Євген: уважно розглянув картку, запропоновану йому, підрахував скільки повинно бути кубиків, відібрав, підібрав малюнок, склав, перевірив чи правильно, чи збігається. Хлопчик діяв самостійно, візуально орієнтувався на картку. Таким чином, він поступово зібрав всі серії цієї гри.

  Конча Ілля: після «знайомства» ця гра його зацікавила і він без праці зібрав серії А і Б.Складнощі були в серіях В, Г, Д. Від допомоги відмовлявся, діяв самостійно, уважно, зосереджено.

  Борткевич Іра: з серією А впоралася з підказками. Спочатку їй давалася гра з труднощами, а коли вона стала під картку ставити потрібний кубик з візерунком вона справлялася все краще і краще. Тут вона проявила хитрість.

  Зайцев Вітя: проявив інтерес, склав візерунки без помилок і залучав інших дітей.

  Конча Ілля: орієнтувався на зразок, представляв в розумі образ і без помилок складав візерунки.

  Висновок: діти навчилися самостійно складати візерунки, виправляти свої помилки самостійно, правильно комбінувати.

  Для просторового мислення знайомили дітей з дидактичною грою «цеглинки».

  "Цеглинки"

  Ця гра - своєрідна гімнастика для розуму. Вона не тільки знайомить дітей з основами креслення, але головне розвиває просторове мислення дитини.

  У цій грі виконується 3 види завдання: побудувати модель з цеглинок за кресленнями - завданнями, зробити креслення по побудованій моделі. Сконструювати нові моделі і скласти креслення до них. Це вже складна творча діяльність.

  Дітей знайомили з 3-ма видами (вид спереду, зверху, збоку). Коли діти освоїли ці завдання, приступили до «будівництва» за завданням. Діти освоїли всі креслення. Вони були зацікавлені і з цікавістю будували предмети.

  Зайцев Вітя: засвоїв два види (передній і бічний), важче з верхнім видом, була потрібна підказка дорослого. З більш важкими завданнями він не справлявся.

  Кужелев Євген: запропоноване завдання він з легкістю і задоволенням вирішив самостійно.

  Суханов Артем: зі складними завданнями не впорався, просив допомоги з боку, а інші будував самостійно.

  С'едін ​​Діма: виконав самостійно перші 16 завдань, а де були великі конструкції, була потрібна допомога. Через деякий час самостійно будував деталі і виправляв помилки.

  Борткевич Іра: будувала те, що їй було цікаво. Без помилок, самостійно.

  Волобуєв Діма: допускав помилки при вигляді зверху. Діяв спокійно, впевнено, наполегливо.

  Чурилов Артем: діяв самостійно. Якщо допускав помилки, сам виправляв. Грав з великим інтересом, захопленням.

  Конча Ілля: в даних кресленнях швидко розібрався, тим самим зумів побудувати будь-яку фігури без помилок.

  Для розвитку логічного мислення проводилася дидактична гра «решки і вкладиші Монтессорі».

  Решки і вкладиші Монтессорі

  Мета: виробляти вміння впізнавати і розрізняти форму плоских фігур і їх положення на площині (візуально і на дотик). Готувати дітей до оволодіння письмом і малюванням - виробляти вміння володіти олівцем, розрізняти кордону фігур і бачити лінії - контури, знайомити з геометричними фігурами - назвою фігур.

  Прізвище ім'я

  дитини

  Завдання, пропоновані дітям:
  Знайти вкладиш і вставити в них

  обвести контури

  фігур

  обвести вкладиш розфарбувати

  Дізнайся фігуру на

  ошупь

  Кужелев Е. без труднощів Швидко, легко З труднощами легко без складнощів
  С'едін ​​Д. Шляхом проб і помилок спокійно З труднощами легко З труднощами
  Суханов А. без труднощів Рівне, спокійно спокійно Швидко, легко Швидко все фігури
  Чурилов А. невеликі труднощі легко спокійно легко Не всі фігури
  Конча І. Візуально, швидко Швидко, рівно спокійно легко всі фігури
  Борткевич І. труднощі важко важко труднощі Не всі фігури
  Зайцев В. без труднощів важко важко труднощі важко
  Волобуєв Д. візуально швидко спокійно легко Не всі фігури

  Проаналізувавши отримані дані, можна сказати, що діти правильно називають геометричні фігури, дізнаються їх на дотик. Тим самим можна зробити висновок, що у дітей сформована дрібна моторика рук і назви геометричних фігур.

  Для просторового мислення давалася дидактична гра «Унікуб».

  Унікуб

  Мета: розвивати просторове мислення, підвищити інтелект дошкільника. Вчити збирати малюнок за зразком.

  Дітям пропонуються різні завдання з 27 дерев'яних кубиків.

  Борткевич Іра: змогла без труднощів скласти малюнки № 10, 12, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 26, 25, 29. В інших були труднощі. Не могла орієнтуватися в просторі.

  Кужелев Женя: майже всі завдання виконав самостійно, без допомоги. Збирав з інтересом і захопленням.

  С'едін ​​Діма: з труднощами збирав малюнки. Уважно дивився на картинки, але важко орієнтувався.

  Конча Ілля: швидко зорієнтувався, уважно дивився і збирав малюнок. Діяв самостійно.

  Зайцев Вітя: уважно розглядав картки і старанно підбирав потрібний кубик. Виконував повільно, неквапливо. Якщо помилявся перевіряв і знаходив свої помилки.

  Суханов Артем: швидко орієнтується і підбирає кубик з потрібним кольором. Самостійно викладає візерунок. Уважно і без помилок діє.

  Волобуєв Діма: уважно розглядає запропоноване йому завдання і будує з кубиків той чи інший предмет. Самостійно виконував завдання.

  Чурилов Артем: з невеликою трудністю збирав конструкцію. Була потрібна допомога з боку дорослих.

  Діти добре орієнтуються в просторі. У дітей поступово формуються розумові операції.

  Для виділення цілого з безлічі була запропонована гра «Дроби». З розвиваючою грою «Дроби» діти знайомилися на заняттях. Ця гра передбачає розвиток вміння бачити цілі частини і співвідносити їх за кольором.

  Прізвище, ім'я дитини дії дітей
  1. Зайцев В. Швидко за кольором розладжуватися.
  2. Борткевич І. Були труднощі за кількістю.
  3. Суханов А. Чітко виконав всі завдання.
  4. С'едін ​​Д. Допускав помилки при підборі кольору.
  5. Чурилов А. Без особливих ускладнень.
  6. Конча І. З поясненнями все розкладав.
  7. Волобуєв Д. Швидко за кольором розклав.

  В основному всі діти впоралися з грою. При подальших ігрових діях діти допускали менше помилок.

  Наступну розвиваючу гру ми запропонували «Крапочки». Граючи в розвиваючу гру «крапочки» у дітей чітко формується колір, рахунок до 10, орієнтація в просторі.

  Спочатку пропонували дітям впоратися з більш легкими завданнями: розкласти за кольором; розкласти по порядку. З цими завданнями всі діти впоралися без труднощів. А ось із завданням № 7: «які квадрати скласти по 2 разом, щоб вийшло в кожній парі квадратів по 10 точок» (0 + 10; 1 + 9, 2 + 8 і т.д.)? скільки всіх квадратів в грі? ; скільки точок в одному ряду? ; скільки точок в 3-х рядах квадратів? »Діти вже важко було відповідати, була потрібна допомога з боку дорослих.

  Поступово діти здолали всі труднощі і виконали всі завдання з ентузіазмом та інтересом. Результати можна побачити в цій таблиці:

  Прізвище ім'я

  дитини

  Завдання, запропоновані дітям:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1. Зайцев В. - + + + + + - - - - - - -
  2. Кужелев Е. + + + + + + + + + + + + +
  3. Суханов А. + + + + + + + + + - + - -
  4. С'едін ​​Д. + + + - + + + + + - + - -
  5. Борткевич І. + + + - - - - + + - + - -
  6. Волобуєв Д. + + + + + + + + + + + - -
  7. Чурилов А. + + + + + + + + + + + - -
  8. Конча І. + + + + + + + + + - + - -

  1 завдання - розкласти квадрати за кольором;

  2 завдання - розкласти квадрати трохи по порядку;

  3 завдання - розкласти червоні квадрати по порядку;

  4 завдання - розкласти всі квадрати по порядку;

  5 завдання - попередньо прибрати 0 і 10 картку, після чого дитина повинна порахувати залишилися квадрати;

  6 завдання - скільки точок на перших зелених квадратах (жовтих, червоних);

  7 завдання - які квадрати скласти по 2 разом, щоб вийшло в кожній парі квадратів по 10 точок;

  8 завдання - скільки всього квадратів в грі;

  9 завдання - скільки точок в одному ряду квадратів (жовтому, червоному, зеленому);

  10 завдання - скільки точок до 3-х рядах квадратів;

  11 завдання - що однакового в квадратах одного ряду;

  12 завдання - розкласти всі кольорові квадрати в стопки по 10 точок, (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1);

  13 завдання - знайти 2 однакових квадрата (різні, відмінні один від одного).

  З метою розвитку зорової пам'яті була запропонована дидактична гра «склади квадрат». Мета гри: скласти з різних шматочків квадрат. Вміти підібрати колірну гамму.

  Прізвище ім'я

  дитини

  2 деталі колір 3 деталі колір 4 деталі колір 5 деталей колір 6 деталей колір 7 деталей колір
  1. Борткевич І. + + - + + + - + - + - -
  2. Кужелев Е. + + + + + + + + + + + +
  3. С'едін ​​Д. + + + + + + - - - - - +
  4. Конча І. + + + + + + + + + + + +
  5.Чурилов А. + + + + + + - - - - - +
  6. Зайцев В. + + + + + + + - - + - +
  7. Суханов А. + + + + + + + + + + - +
  8. Волобуєв Д. + + + + + - + + - + - +

  Як видно з таблиці, багато дітей з легким завданням справляються без труднощів і тільки 2 дитини з 8 дітей впоралися зі складними завданнями. Діти правильно орієнтуються за кольором, потрібний колір підбирають без помилок, швидко і чітко підбирають шматочки, правильно повертають, тим самим вони показали, що володіють зоровою пам'яттю, добре концентрують увагу.

  Борткевич Іра: було важко складати квадрат з 3-х частин, але добре орієнтувалася в кольоровій гамі.

  Кужелев Євген: збирав без особливих зусиль все квадрати і добре розрізняє кольори і відтінки.

  С'едін ​​Діма: спостерігаються труднощі з 5-ю деталями, а з семи не зміг скласти. Всі кольори знає, але плутається у відтінках кольорів.

  Конча Ілля: підбирав потрібний колір, безпомилково складав квадрат.

  Чурилов Артем: труднощі спостерігалися у відтінках і з великими деталями квадрата.

  Зайцев Вітя: була потрібна допомога з боку дорослого в збиранні квадрата з 6-7 деталей.

  Суханов Артем: відтінки і кольори добре знає, відрізняє і підбирає. Всі квадрати склав, невелику складність склав збір квадрата з семи деталей.

  Волобуєв Діма: погано знає відтінки кольору. Труднощі були в збиранні квадрата з шести-семи деталей.

  Всі ігри Нікітіних ми проводили, як на тематичних заняттях, так і в повсякденній діяльності. Зуміли зацікавити кожну дитину, привернути його увагу до нових розвиваючих ігор. Тим самим ми припускали, що у дітей будуть підвищуватися творчо дії, розумові операції. Дані гри вчать долати труднощі, розвивають прагнення до самостійності.

  Розвиваючі ігри - справа нова, воно потребує подальшого вдосконалення. У дітей формуються математичні здібності, а саме: вміння орієнтуватися в просторі, розвивається логічна пам'ять, формуються розумові операції (абстрагування, порівнювання), розширюються знання про колір і колірній гамі, також тактильні відчуття.

  2. 3 Контрольне обстеження розумових

  здібностей дошкільнят

  Після початкового обстеження і проведення дидактичних ігор проведена повторна діагностика дошкільнят.

  Бралися ті ж діагностики: «10 картинок», «саме не схоже», і «розстав крапочки».

  У цій методиці у дітей підвищився обсяг уваги:

  Прізвище ім'я

  дитини

  картки Загальна оцінка
  1 2 3 4 5 6 7
  1. Зайцев Вітя 0 0 0 0 2 1 3 6
  2. Кужелев Євген 0 0 0 0 0 0 2 2
  3. Суханов Артем 0 0 0 0 1 1 2 4
  4. С'едін ​​Діма 0 0 0 1 2 2 4 9
  5. Борткевич Іра 0 0 1 1 1 3 3 9
  6. Волобуєв Діма 0 0 0 0 1 1 2 4
  7. Чурилов Артем 0 0 0 0 1 2 2 5
  8. Конча Ілля 0 0 0 0 0 1 1 2

  Порівнявши, отримані дані з вихідними, можна сказати, що обсяг уваги у дітей підвищився. Двоє дітей опинилися на високому рівні: це Кужелев Євген і Конча Ілля. Чурилов Артем, Волобуєв Діма, Суханов Артем, Зайцев Вітя - на середньому рівні. І тільки дві дитини залишилися на низькому рівні.

  Контрольна діагностика розумових здібностей у дошкільнят в методиці «саме несхоже» показала:

  Прізвище ім'я

  дитини

  Порівняльні дії дитини
  1 етап повторна діагностика
  за кольором за величиною по формі за кольором за величиною по формі
  1. Зайцев Вітя - - - + - +
  2. Кужелев Євген + + - + + -
  3. Суханов Артем + - + + - +
  4. С'едін ​​Діма + + - + + +
  5. Волобуєв Діма - - - + - -
  6. Чурилов Артем + - + + - +
  7. Борткевич Іра + - - + - -
  8. Конча Ілля + - - + + +

  Діти зуміли подолати труднощі, правильно і точно виконують всі завдання. Середній рівень у Борткевич І., Волобуєва Д., Чурилова А., Зайцева В. А решта піднялися на високий рівень.

  Розглянемо в таблиці, як підвищився рівень розумових здібностей дошкільнят.

  Прізвище, ім'я дитини 1 методика 2 методика 3 методика
  1. Зайцев Вітя Н Н З
  2. Кужелев Євген В З В
  3. Суханов Артем З З В
  4. С'едін ​​Діма Н Н В
  5. Борткевич Іра Н З З
  6. Волобуєв Діма З З З
  7. Чурилов Артем З З З
  8. Конча Ілля В З В

  При виявленні обсягу пам'яті ми побачили, що у дітей сформувалася зорова пам'ять, концентрація уваги. Це добре видно з методики «10 картинок».

  Загальна таблиця

  Прізвище, ім'я дитини Показники першої діагностики Показники другої діагностики (повторної)
  1. Зайцев Вітя 5/5 5/6
  2. Кужелев Євген 4/4 6/7
  3. Суханов Артем 3/4 5/5
  4. С'едін ​​Діма 4/4 5/5
  5. Борткевич Іра 4/5 5/5
  6. Волобуєв Діма 6/5 8/7
  7. Чурилов Артем 6/5 7/7
  8. Конча Ілля 6/6 8/9

  З даної таблиці видно, що діти піднялися на сходинку вище. У кого був низький рівень середній, а у кого середній піднявся на високий.

  З цих показників добре видно, що розвиваючі ігри допомагають дітям розширювати і поглиблювати розумові операції; дають можливість краще орієнтуватися в просторі, фантазувати.

  Порівнявши результати діагностики на констатирующем етапі, ми склали зведений протокол, який виглядає наступним чином:

  Н З У Н З У

  Проаналізувавши протокол за результатами діагностики на різних етапах експерименту, можна зробити наступні висновки: незважаючи на те що експеримент проводився не так довго як хотілося б, все ж у дітей з більш низьким рівнем розвитку (Борткевич І., С'едін ​​Д.) стали помітні результати, а Зайцев В., Кужелев Е., Конча І., Суханов А. підтвердили свій високий рівень розвитку розумових здібностей. Всі діти стали краще міркувати, словесно-логічно мислити, у них досить розвинені такі розумові операції: аналіз, синтез, узагальнення.

  Робота з розвитку розумових здібностей у дітей сьомого року життя важлива і необхідна, т. К. Це дозволить успішно вчитися в школі.


  висновок

  У роботах вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів проблема розумового розвитку дошкільників вивчена глибоко і грунтовно, представлені в розвиваючих іграх.Але, на жаль, на практиці досягнення вчених використовуються не повною мірою.

  У дошкільних установах педагоги повинні накопичувати певну систему ігрових матеріалів. Їх необхідно поповнювати новим змістом. Ці ігри повинні відповідати віку дітей, індивідуальним особливостям. Особливо хотілося б бачити цикл розвиваючих ігор Нікітіних, Венгера та інших авторів, а також посібники для дітей в класифікації, узагальненні, порівнянні предметів.

  Інтелектуальні розвиваючі ігри повинні проводитися в певній системі, послідовно. При виборі ігрових вправ потрібно виходити з отриманих даних діагностики, яку педагог повинен проводити щорічно, бажано на початку, середині і наприкінці року.

  Щоб проведена робота давала відчутні результати, необхідно до неї долучати батьків. Батьків необхідно переконувати в значущості, необхідності проведення інтелектуальних ігор для успішної підготовки дітей до школи в розумовому розвитку і в цілому. Давати конкретні практичні рекомендації по їх використанню.

  Необхідно відзначити, що поставлена ​​нами гіпотеза була підтверджена: формування розумових здібностей дошкільнят буде проходити найбільш успішно, якщо педагоги в своїй діяльності будуть спиратися на знання рівня розвитку здібностей дітей дошкільного віку, виявленого в процесі діагностики; забезпечувати різноманітність методів і прийомів з метою розвиваючого навчання: враховувати в навчанні можливості кожної дитини; використовувати в роботі гри Нікітіних.


  Список літератури

  1. Амоношвілі Ш.Я. Творив людини - М :, 1982.

  2. Афонькина Ю. Спецкурс -психолого-педагогічні проблеми педагогічної гри. - Дошкільне виховання №9, 1998. - с.91

  3. Бондаренко А.К. Дидактичні ігри в дитячому садку: Посібник для вихователя дет.сада. - М: Просвітництво, 1985. - 176с., Мул. - (Б-ка "Дет. Сад на селі").

  4. Венгер Л.А., Мухіна В.С. Психологія: Навчальний посібник для учнів пед.учіліщ за фахом №2002 "Дошкільне виховання" і №2010 "Виховання в дошкільних установах". -М .: Просвещение, 1989. - 336с.

  5. Волошкіна М.І. Дидактична гра в підготовці дитини до навчання в школі: Навчальний посібник. / Под ред. В. Г. Горецького. - Москва-Бєлгород. 1995. - 152с.

  6. Волошкіна М.І. (Автор-упорядник) Розвивальне навчання; історія, теорія, практика. Матеріали зональної науково-практичної конференції, жовтень 1998 г. / Под ред. М. І. Волошкіна: Додаток до журналу "Початкова школа" №1. - М .: Початкова школа, 1999. - 528с.

  7. Виховання і розвиток дошкільника / Под ред. проф. І. П. Прокоп'єва і проф. П. Т. Фролова. - Москва - Білгород, 1995. - 280с.

  8. Виготський Л.С. Зібрання творів - М .: 1982. т.2

  9. Гильбух Ю.З. Увага: обдаровані діти - М .: Знание, 1991, №9.

  10. Давидов В.В. Особистість треба виділятися // з чого починається особистість. - М., 197с.

  11. Діагностика розумового розвитку дошкільників / Под ред.Л. А. Венгера. - М .: Просвещение, 1978.

  12. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник для учнів пед.учіліщ за фахом 2002 "Дошкільне виховання" і 2010 "Вихователь в дошк. Закладі" / В.І. Ядошко, Ф.А. Сохін, Т. А. Ільїна та ін .; Під ред.В. І. Ядошко, Ф.А. Сохина. - 2 изд., Испр. і доп. - М .: Просвещение, 1986. - 415с.

  13. Запорожець А. В. Вибрані психологічні праці - М .: Педагогіка, 1986. - с.229

  14. Ігри та вправи з розвитку розумових здібностей у дітей дошкільного віку. Книга для вихователя дитячого садка / Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Р. І. Говорова, Л.І. Цехонская; Упоряд.

  Л.А.Венгер, О.М. Дьяченко. - М .: Просвещение, 1989. - 127с .: іл.

  15. Лендрет Г.Л. Ігрова терапія: Мистецтво відносин - М .: МПА, 1994.

  16. Леонтьєв О.М. Діяльність. Свідомість. Особистість. - М., 1977.

  17. масоретський текст Ібуці. Після трьох уже пізно - М .: Знание, 1992.

  18. Нікітін Б. П. Сходинки творчості або розвиваючі ігри - М .: Просвещение, 1991.

  19. Нікітіна Б., Нікітіна Л. Ми, наші діти і внуки - М .: Молода гвардія, 1989.

  20. Загальна психологія: Курс лекцій для першого ступеня педагогічної освіти / Упоряд. С.І.Рогов. - М .: Гуманіст, изд. центр ВПА ДОС, 1999. - 448с.

  21. Парамонова Л. Творче конструювання; психічні та педагогічні основи його формування - Дошкільне виховання № 11, 2000. - с.58

  22. Под'яков М.М. Розумове виховання дітей дошкільного віку. Н. Н. Под'яков і ін .; Під ред. М.М. Под'якова, Ф.А.Сохин. - 2-е вид. дораб. - М .: Просвещение, 1988. - 198 с. іл.- / Б-ка вихователя дитячого садка /.

  23. Под'яков М.М. Ігрова позиція - найважливіша якість особистості дошкільника - Дошкільне виховання №8, 1997. - с.66

  24. Прокоп'єва І.Т., Смернова Е. Сучасний дошкільник: особливості ігрової діяльності - Дошкільне виховання №11, 2002. - с.70

  25. Рубінштейн Д.Б. Основи загальної психології: в 2-х т. Т. II - М .: Педагогіка, 1989. - 328с. - Праці дійств. членів і чл.-кор. АПН СРСР.

  26. Тендрякова М. Час у дзеркалі дитячої гри - Дошкільне виховання №1, 2002. - с.80

  27. Теплов Б.М. Психологія і психофізіології індивідуальних відмінностей: Вибрані психологічні праці - М .: Інститут практичної психології. Воронеж: НВО "МОДЕК", 1998. - 544с. - / сер. "Психологія Вітчизни" /.

  28. Уроктаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум з дошкільної психології - М., 1999..

  29. Розумове виховання дітей дошкільного віку / М.М. Под'яков, С.І.Ніколаева, Л.А.Парамонова, Ф.А. Сохін - 2-е вид. дораб. - М .: Просвещение, 1988. - 192с.

  30. Штерн В. Психологія раннього дитинства (дошкільного віку) - М .: Т. Г. тисячі дев'ятсот сімдесят два.

  31. Ельконін Д.Б. Вибрані психологічні праці - М .: Педагогіка, 1989. - 560с. мул. / Праці дійств. членів і чл.-кор. АПН СРСР /.  Скачати 87,28 Kb.


  Розвиток розумових здібностей дітей

  Скачати 87,28 Kb.