Скачати 19,13 Kb.

Програма додаткової освіти «Експериментування в ознайомленні старших дошкільнят з навколишнім світом»
Дата конвертації21.06.2017
Розмір19,13 Kb.

Скачати 19,13 Kb.

Людмила Бурічева
Програма додаткової освіти «Експериментування в ознайомленні старших дошкільнят з навколишнім світом»

Бурічева Людмила Олександрівна

вихователь

МБДОУ №41 комбінованого виду

Нижегородська область,

м о. г Шахунья

Програма додаткової освіти «Експериментування в ознайомленні старших дошкільнят з навколишнім світом»

Пояснювальна записка

У предметному оточенні дитини - дошкільника знаходяться різні об'єкти природи, тому його ознайомлення з рослинами, тваринами, явищами неживої природи неминучі - це природний процес пізнання навколишнього світу і придбання соціального досвіду.

У природі все взаємопов'язано - рослини, тварини, грунт, річки, повітря знаходяться в нерозривній єдності. Жива природа не може перебувати без неживої природи. У людини зв'язок з неживою природою ще сильніше, ніж у рослин і тварин. Людство тому і досягло таких висот, що навчилося використовувати природні ресурси: добувати вугілля, нафту, руду, зробити глину і пісок необхідним матеріалом в будівництві, виготовленні предметів побуту. Однак, останнім часом спостерігається нераціональне природокористування, хижацьке споживання багатств природи для отримання максимального прибутку і надлишкового задоволення потреб живе покоління.

Прямим наслідком нераціонального природокористування є глобальні екологічні проблеми, які є в даний час у всіх куточках нашої планети. Вихід з ситуації, що склалася може бути тільки в тому випадку, якщо людство усвідомлює проблему екологічної кризи і знайде новий світогляд, новий усвідомлений погляд на взаємодію суспільства з природою.

Прийшов час формування людини нового типу особистості. Це людина нової культури, який усвідомлює, що для виживання на цій планеті, необхідна гармонізація відносин з природою, з місцем існування. Шлях до формування нового типу особистості - це подальший розвиток екологічного світогляду, становлення якого відбувається поступово протягом багатьох років життя і освіти людини. Початок же цього процесу випадає на період дошкільного дитинства, коли закладаються перші основи світорозуміння і практичної взаємодії з предметно-природним середовищем. Всі явища і об'єкти неживої природи, які оточують дітей, з одного боку, є предметом єдиної системи екологічного виховання, а з іншого - вони дозволяють здійснювати еколого-економічний напрямок у вихованні, сприяють формуванню у дошкільнят економно-дбайливого ставлення до рукотворного світу, природних матеріалів , тобто дозволяють закласти початок правильного природокористування.

Ефективним методом пізнання закономірностей і явищ навколишнього світу є метод експериментування. Термін «експериментування» розуміється як особливий спосіб духовно-практичного освоєння дійсності, спрямований на створення таких умов, в яких предмети найбільш яскраво виявляють свою сутність, приховану в звичайних ситуаціях.

Мабуть, немає жодного видатного педагога або психолога, який не говорив би про перевагу методу експериментування в пізнанні дитиною навколишнього світу. За використання цього методу виступали такі класики педагогіки, як Я. А. Каменський, Н. Н. Подд 'яков, К. Д. Ушинський, І. Г. Песталоцці, Ж. Ж. .Руссо і багато інших.

Незважаючи на багато позитивні сторони дитяче експериментування ще не набуло широкого поширення в практиці дошкільних освітніх установ.

На сьогоднішній день методика організації дитячого експериментування розроблена неповно. Це обумовлено багатьма причинами: недостатньою теоретичною пропрацьованністю питання, нестачею методичної літератури і що найголовніше - відсутністю спрямованості педагогів на даний вид діяльності. Наслідком є повільне впровадження дитячого експериментування в практику роботи дошкільних установ.

Додаткова освітня програма, природничо спрямованості для дітей старшого дошкільного віку «Експериментування в ознайомленні старших дошкільнят з навколишнім світом» складена відповідно до Закону України «Про освіту». Тимчасовими зразковими вимогами до змісту і методів виховання і навчання, що реалізуються в дошкільному навчальному закладі, по розділах: «Розвиток елементарних природознавчих уявлень», «Розвиток екологічної культури» з урахуванням національно-регіонального компонента і направлено на привернення уваги педагогів і батьків до унікального методу навчання - дитячому експериментування. Програма розрахована на один рік.

Мета програми: Створення умов для формування основ цілісного світобачення дитини старшого дошкільного віку за допомогою експериментальної діяльності.

Завдання програми:

освітні:

• Знайомити дітей з різними властивостями речовин (твердість, м'якість, сипкість, в'язкість, плавучість, розчинність і т. Д.).

• Знайомити з основними видами і характеристиками руху (швидкість, напрямок).

• Розширювати уявлення про основні фізичні явища (магнітне і земне тяжіння, електрику, відображення і заломлення світла і ін.).

• Поглиблювати уявлення дітей про неоціненних багатства рідного краю, його використанні на благо людей, удосконалювати природоохоронну діяльність.

Формувати досвід виконання правил техніки безпеки при проведенні фізичних експериментів.

Розвиваючі:

• Розвивати у дітей старшого дошкільного віку діалектичне мислення, здатність бачити розмаїття світу в системі взаємозв'язків і взаємозалежностей.

• Розвивати відповідні змістом знань пізнавальні вміння (аналізувати спостереження в природі, робити висновки про деякі закономірності і взаємозв'язках, елементарно прогнозувати наслідки впливу на об'єкти природи).

• Розвивати емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього світу.

виховні:

• Виховувати стійкий інтерес до навколишнього світу, явищ живої і неживої природи.

• Виховувати дбайливе ставлення до природи, охорони навколишнього середовища.

Новизна програми полягає в:

поетапному розвитку розумових здібностей старших дошкільників шляхом озброєння їх навичками експериментальних дій і навчання методам самостійного добування знань; створення спеціально організованої предметно-розвиваючого середовища; вибудовуванні такої системи взаємовідносин в координаті дитина - дорослий, яка сприяє розвитку дитини як суб'єкта пізнання.

Актуальність програми.

Головне достоїнство програми в тому, що в основі її лежить унікальний метод навчання дошкільнят - метод експериментування, який дає дітям реальні уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, про його взаємини з іншими об'єктами і з середовищем існування. У процесі експериментування йде збагачення пам'яті дитини, активізуються його розумові процеси, так як постійно виникає необхідність здійснювати операції аналізу і синтезу, порівняння та класифікації, узагальнення. Необхідність давати звіт про побачене, формулювати виявлені закономірності і висновки стимулює розвиток мови. Наслідком є не тільки ознайомлення дитини з новими фактами, а й накопичення фонду розумових прийомів і операцій, які розглядаються як розумові вміння.

Не можна не відзначити позитивний вплив експериментальної діяльності на емоційну сферу дитини, на розвиток творчих здібностей, на формування трудових навичок і зміцнення здоров'я за рахунок підвищення загального рівня рухової активності.

Дитяче експериментування як найважливіший вид пошукової діяльності, характеризується високим рівнем самостійності і оригінальності, ускладненням і розвитком дій: дитина сама ставить цілі, сам досягає їх, отримуючи нові знання про предмети та явища.

Експеримент, самостійно проведений дитиною, дозволяє йому створити модель природничо явища і узагальнити отримані дієвим шляхом результати, зіставити їх, класифікувати і зробити висновки про ціннісної значимості фізичних явищ для людини і самого себе. Цінність реального експерименту на відміну від уявного, полягає в тому, що наочно виявляється приховані від безпосереднього спостереження боку об'єкта чи явища дійсності, розвиваються здібності дитини до визначення проблеми і самостійного вибору шляхів її вирішення, створюється суб'єктно-новий продукт. Потреба дитини в нових враженнях лежить в основі виникнення і розвитку невичерпною орієнтовно - дослідницької (пошукової) діяльності, спрямованої на пізнання навколишнього світу. Чим різноманітніше і інтенсивніше пошукова діяльність, тим більше нової інформації отримує дитина, тим швидше і повноцінніше він розвивається.

При формуванні основ природничо-наукових і екологічних понять експериментування можна розглядати як метод близький до ідеального. Знання, здобуті самостійно завжди є усвідомленими і міцнішими.

Експериментування як спеціально організована діяльність сприяє становленню цілісної картини світу дитини дошкільного віку і основ культурного пізнання ним навколишнього світу. При відборі відомостей про навколишній світ використовується краєзнавчий принцип, який передбачає використання в роботі з дітьми, перш за все матеріал про неоціненних багатства рідного краю, його природі, що сприяє формуванню у дітей старшого дошкільного віку пізнавального інтересу до навколишнього світу, активного, небайдужого ставлення до «малої батьківщині », до її сьогодення та майбуття.

Розвиток здатності дітей експериментувати являє собою певну систему, яка передбачає послідовність навчання навичкам експериментальної діяльності на кожному віковому етапі. У старшому дошкільному віці робота по формуванню навичок експериментування йде по трьомвзаємопов'язаним напрямками:

• Жива природа (характерні особливості сезонів нашого краю, пристосованість живих організмів до навколишнього середовища).

• Нежива природа (повітря, вода, грунт, магніт, сонячна система, електрику, світло, колір).

• Людина (функціонування організму).

Основними завданнями, які розв'язуються педагогом в процесі експериментування, є:

• Уточнення всього спектра властивостей і ознак об'єктів і предметів, взаємозв'язку і взаємозалежності об'єктів і явищ.

• Активне використання результатів дослідження в практичній (побутової, ігровий) діяльності.

• Класифікація на основі порівняння: предметів і явищ.

При правильній організації роботи у дітей старшого віку формується стійка звичка ставити запитання і намагатися самостійно шукати на них відповіді. Ініціатива з проведення експериментів переходить в руки дітей. Роль педагога, як розумного друга і порадника зростає. Він не нав'язує своїх порад і рекомендацій, а чекає, коли дитина, випробувавши різні варіанти, сам звернутися за допомогою. Необхідно сприяти пробудженню самостійної думки дітей, за допомогою навідних запитань направляти міркування в потрібне русло.

У старшому віці вводяться тривалі експерименти, в процесі яких встановлюються загальні закономірності природних явищ і процесів. Порівнюючи два об'єкти або два стану одного і того ж об'єкта, діти можуть знаходити не тільки різницю, але і схожість. Це дозволяє їм освоювати прийоми класифікації. Оскільки складність експерименту в старшому віці зростає і самостійність дітей підвищується, необхідно ще більше уваги приділяти дотриманню правил безпеки. Надаючи дітям самостійність, педагог повинен дуже уважно стежити за дотриманням правил безпеки, постійно нагадувати про найбільш складних моментах експерименту.

Експерименти дозволяють об'єднати всі види діяльності, всі сторони виховання. Ініціатива щодо їх проведення розподіляється рівномірно між вихователями і дітьми. Починають практикуватися такі експерименти, в яких діти самостійно задумують досвід, самі його виконують і самі ж роблять необхідні висновки. У таких випадках роль педагога зводиться до загального спостереження за ходом роботи і виконанням правил безпеки.

У процесі експериментування збагачується словник дітей за рахунок слів, що позначають властивості об'єктів і явищ. Крім цього, дітей знайомлять з омонімами, багатозначністю слова, синонімами, антонімами, а також фразеологізмами.

Таким чином, експериментальна діяльність дає дітям старшого дошкільного віку можливість самостійного знаходження рішення, підтвердження або спростування власних уявлень, управління тими чи іншими явищами і предметами. При цьому дитина виступає як своєрідний дослідник, самостійно впливає різними способами на навколишні його предмети і явища з метою більш повного їх пізнання і освоєння.

Основні принципи реалізації програми.

Принцип діяльності.

Від простого до складного. Пізнавальні завдання пред'являються дітям в певній послідовності. Спочатку пропонуються прості завдання, в яких слідство безпосередньо виникає з причини. Після встановлення загальної закономірності явища необхідно підвести їх до розуміння більш складних зв'язків і відносин, ставити завдання, що вимагають встановлення ланцюгових зв'язків.

Принцип систематичності.

Систематичне використання прийомів пошукової діяльності призводить до того, що вона стає способом самостійної діяльності дітей.

Принцип безпеки.

Експеримент повинен відповідати умовам:

• Максимальна простота конструкції приладів і правил поводження з ними.

• Безвідмовність конструкції і приладів, однозначність отримання результатів.

• Показ тільки істотних сторін явища або процесу.

Принцип повторності.

• Чітка видимість досліджуваного явища.

• Можливість участі дитини в повторному показі експерименту.

Принцип наочності.

Схеми, малюнки, моделі, алгоритми, використовуються як в спільну діяльність дорослих і дітей, так і в самостійній діяльності дошкільнят, а також для стимулювання їх активності в процесі пізнання навколишнього світу.

Принцип самостійності.

Під впливом пошукової діяльності у дітей розвивається елемент самостійного творчого мислення. Радість самостійних відкриттів розкриває інтерес до природи.

Принцип науковості.

Підкріплення всіх проведених експериментів, спрямованих на розвиток інтелектуальних здібностей - наукове обґрунтування та практичне апробування методики.

Принцип співробітництва.

Приватне орієнтоване взаємодія дорослого з дитиною (на рівних, як партнерів, створюючи особливу атмосферу, яка дозволить кожній дитині реалізувати свою пізнавальну активність.

Принцип «Не нашкодь!», Категорично забороняються експерименти, які завдають шкоди рослинам, тваринам і людині.

Дотримання представлених принципів дозволить реалізації програми пройти більш ефективно.

Взаємодія з сім'єю.

Жодну виховну або освітню задачу неможливо успішно вирішити без плідної контакту з сім'єю і полноговзаімопоніманія між батьками і педагогами. Протягом усього дошкільного віку оточують дитину дорослі повинні створювати сприятливі умови для розвитку у нього допитливості, яка потім переростає в пізнавальну активність. Отже, батьки і педагоги повинні об'єднати свої зусилля для вирішення наступних завдань: спонукати старших дошкільників спостерігати, виділяти, обговорювати, обстежити і визначати властивості, якості і призначення предметів; підтримувати інтерес до пізнання навколишньої дійсності за допомогою постановки проблемних питань, спостереження і експериментування; направляти пошукову діяльність старших дошкільників; сприяти використанню в самостійної ігрової діяльності знання, вміння, переносити відомі способи в нестандартні проблемні ситуації; долучати до пізнавального спілкування і взаємодії з дорослими і однолітками; заохочувати виникнення проблемних питань.

Для вирішення перерахованих вище завдань батьки повинні мати уявлення про значення експериментування в розвитку дитини - дошкільника, про зміст роботи по формуванню навичок експериментальної діяльності на кожному віковому етапі.

Програма складена з урахуванням зв'язків освітніх областей: «Соціально-комунікативний», «Пізнавальний», «Мовне». У ній також закладені можливості передбаченого Стандартом формування у дітей загальнонавчальних умінь і навичок, універсальних способів діяльності та ключових компетенцій.

Програма розрахована на 36 занять в рік (1 - в тиждень, тривалість заняття для дітей старшого віку - 25 хвилин.

Педагогічний моніторинг досягнення дітьми планованих результатів освоєння програми проводиться з використанням методів (спостереження, індивідуальна робота та ін.) 2 рази на рік: вступний - у вересні, де визначаються стартові можливості дітей, підсумковий - в травні.

Очікувані результати.

1. Використання старшими дошкільнятами засвоєних способів експериментальних дій в різних видах діяльності.

2. Зміна якості розумової діяльності дітей старшого дошкільного віку (вміння бачити проблему, практична реалізація активності, самостійності і многоваріатівность в її вирішенні).

3. Підвищення рівня пізнавальних здібностей дітей.

4. Поліпшення якості підготовленості дітей до шкільного навчання.Скачати 19,13 Kb.


Програма додаткової освіти «Експериментування в ознайомленні старших дошкільнят з навколишнім світом»

Скачати 19,13 Kb.