Скачати 10,84 Kb.

Про російських програмах дошкільної освіти.
Дата конвертації06.05.2017
Розмір10,84 Kb.

Скачати 10,84 Kb.

Світлана Зарочинцева
Про російських програмах дошкільної освіти.

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ дошкільної освіти

Програма виховання і навчання в дитячому садку

Авторський колектив під ред. Н. Веракси, М. А. Васильєвої, ВВ Гербовий, Т. С. Комарової.

Створена на основі Типової програми виховання і навчання в дитячому садку, вона є адаптованим варіантом для російських дитячих садків.

Мета: охорона життя і зміцнення здоров'я дітей, їх всебічне виховання, навчання і розвиток. Одне з її переваг полягає в тому, що у всіх видах дитячої діяльності на кожному віковому етапі першочергова увага приділяється розвитку творчих здібностей дітей, їх індивідуальності.

Ідеологічною основою програми стали найважливіші етичні принципи Конвенції «Про права дитини», що відповідає сучасним нормам виховання і розвитку дитини.

Автори зберегли кращі традиції колишньої програми: всебічний, гармонійний розвиток дитини, чітке визначення завдань виховання і навчання, наступність всіх вікових періодів раннього і дошкільного дитинства, орієнтація на регіональний компонент, а також на підготовку дітей до школи. Разом з тим автори оновили загальний вміст дошкільної освіти, основні напрямки виховання, навчання і розвитку дитини, представили їх з урахуванням психофізіологічних особливостей дошкільнят.

Програма пропонує варіативні форми навчання - кожен вихователь може творчо використовувати в роботі запропоноване авторами зміст. Вперше детально описана естетична розвиваюче середовище, надано рекомендації щодо її створення, включаючи діяльність самих дітей, їх творчість і освоєння навколишнього мікро- і макросередовища. Нова Програма заповнює недоліки в області духовного виховання дітей та їх залучення до загальнолюдських цінностей.

Велике місце в програмі відводиться здоров'ю дітей, їх емоційного благополуччя, використання фізичних вправ і рухливих ігор, розвитку рухового творчості.

Художня література виділена в окремий розділ як вид мистецтва і як один із способів інтелекту і творчості дітей.

Нова Програма збагатила методику роботу з дітьми, що забезпечено поруч уже опублікованих посібників для педагогів дошкільних установ.

Програма «Веселка»

Автори: Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. І. Гризик і ін.

цілі:

1. Зберігати здоров'я дітей і формувати звичку здорового способу життя.

2. Забезпечити своєчасне і повноцінне фізичний і психічний розвиток дітей.

3. Забезпечити кожній дитині радісне і змістовне проживання періоду дошкільного дитинства.

В основу програми покладено ідею про те, що кожен рік життя дитини є вирішальним для становлення певних психічних новоутворень. Педагогічна робота, будується на основі теоретичних позицій про провідну роль діяльності в психічному розвитку дитини і становленні його особистості. Створення спеціальних умов відкриває широке поле для самостійних дій дітей, стимулює постановку нових цілей, дозволяє шукати свої шляхи вирішення.

Суттєвим моментом в педагогічній роботі є також створення у дітей мотивації, які можна використовувати і з їх допомогою спонукати дітей охоче засвоювати щось нове, що їм будуть передавати дорослі.

На цій основі пропонуються 3 типи мотивації:

ігрова мотивація,

мотивація спілкування

мотивація особистої зацікавленості.

Автори програми назвали її «Веселка» за аналогією з семикольоровій веселкою, т. К. Вона включає 7 важливих видів діяльності дітей і занять, в процесі яких відбувається виховання і розвиток дитини: образотворча діяльність, математика; розвиток мови, конструювання, музика, рух, ок-ружа світ.

Програма має повний комплект методичного забезпечення і являє собою цілісну систему виховання, розвитку та навчання дітей в умовах дитячого саду. .

Автори мають на меті протягом дошкільного дитинства сформувати такі якості особистості, як вихованість, самостійність, цілеспрямованість, уміння поставити перед собою завдання і домогтися її рішення та інші, які дозволяють дитині, не втративши інтересу до навчання, повноцінно опановувати знання не тільки в школі, а постійно. У зв'язку з цим рішення виховно образо -вательних завдань в першу чергу направлено на виховання та спільне психічний розвиток дитини. При цьому формування знань, умінь і навичок розглядається не як самоціль, а як один із засобів розвитку дитини.

«Веселка» - це сім найважливіших видів діяльності, в процесі яких відбувається виховання і розвиток дитини.

Програма «Дитинство»

Автори: В. І. Логінова, Т. І. Бабаєва, Н. А. Ноткін і ін.

Мета: забезпечення розвитку дитини в період дошкільного дитинства: інтелектуального, фізичного, емоційного, морального, вольового, соціально-особистісного.

Введення, дитини в навколишній світ здійснюється шляхом його взаємодії з різними сферами буття (світом людей, природи і ін.) І культури (образотворчим мистецтвом, музикою, дитячою літературою і рідною мовою, математикою та ін.). У програмі Представлені твори усної народної творчості, народні ігри, музика і танці, декоративно-прикладне мистецтво Росії. Педагогу надається право самостійно визначати сітку занять, зміст, спосіб організації та місце в режимі дня. У програмі

виділений новий важливий розділ: «Ставлення дитини до самого себе» (самопізнання).

«Дитинство» - комплексна освітня програма, розроблена авторами з позицій гуманістичної педагогіки, особистісно -деятельностного підходу до розвитку і вихованню дитини-дошкільника. Вона включає три частини відповідно до трьома ступенями дошкільного періоду (молодший, середній, старший дошкільний вік).

• В основу кожної частини покладені загальні ідеї, що відображають погляди авторів на дошкільне дитинство, його значення в житті людини, умови ефективного розвитку в дошкільні роки.

У найбільш близьких і природних для дитини видах діяльності відбувається інтелектуальне, фізичне, емоційно-моральне, вольове, соціально-особистісний розвиток дошкільника.

Весь зміст програми умовно об'єднується навколо чотирьох основних блоків:

«Пізнання», «Гуманне ставлення», «Творення», «Здоровий спосіб життя».

Наприклад, блок «Гуманне ставлення» -оріентірует дітей на доброзичливе, дбайливе, дбайливе ставлення до світу; призначення блоку «Пізнання» - допомогти дошкільнятам освоїти різноманітні доступні способи пізнання навколишнього світу (порівняння, елементарний аналіз, узагальнення та ін.).

Особливий акцент в програмі зроблено на залучення дітей до світу природи, виховання дбайливого ставлення до природних об'єктів. Програма має повний комплект методичного забезпечення.

Програма «Витоки»

Автори: Л. А. Парамонова, Т. І. Алієва, А. Н. Давидчук і ін.

Назва програми відображає неминуще значення дошкільного дитинства як унікального віку, в якому закладаються основи всього майбутнього розвитку людини.

У програмі «Витоки» дитина є центральною фігурою виховного процесу.

Мета програми: різнобічний розвиток дитини; формування у нього універсальних, в тому числі творчих, здібностей до рівня, відповідного віковим можливостям і вимогам сучасного суспільства; забезпечення для всіх дітей рівного старту розвитку; збереження і зміцнення їх здоров'я.

Гуманістична за спрямованістю програма дозволить педагогу, спираючись на вікові критерії, врахувати різний темп розвитку дітей і реалізувати індивідуальний підхід до них. Психологічний вік не збігається з хронологічним, і один психологічний вік за своєю тривалістю не дорівнює іншому. У зв'язку з цим підходом в конкурсній програмі виділено психологічні віки:

Раннє дитинство (2 стадії)

дитячий вік (від народження до 1 року)

ранній вік (від 1 року до 3 років).

Дошкільна дитинство (2 стадії) дж

молодший дошкільний вік (від 3-5 років)

старший дошкільний вік (від 5 до 7 років)

Такий поділ залежить від того, що на кордонах позначених віку відбуваються істотні якісні зміни в розвитку дитини, виявлені в багатьох психологічних дослідженнях і емпіричному досвіді виховання.

Програма спрямована на збагачення - амплификацию; а не на штучне прискорення - акселерацію розвитку. Ампліфікація психічного розвитку дитини передбачає максимальну реалізацію його можливостей, які формуються і проявляються специфічно дитячих видах діяльності. На відміну від акселерації вона дає можливість зберегти і зміцнити фізичне і психічне здоров'я дитини.

У програмі враховано специфіку дошкільного навчання, принципово відмінного від шкільного. Для досягнення єдності цілей і завдань виховання дитини в програмі передбачено змістовне взаємодію дитячого садка і сім'ї.

Базова програма, що задає загальні орієнтири у вихованні, навчанні та розвитку дітей, може стати основою майбутніх варіативних і спеціальних програм.

Програма «Кроха»

Автори: Г. Г. Григор'єва, Д. В. Сергєєва, Н. П. Кочетова та ін.

Мета: комплексний розвиток, виховання і навчання дітей у віці до 3 років.

Розроблено в дусі ідей гуманізації сімейного і суспільного виховання маленьких дітей.

Своєрідність програми - в широкому діапазоні охоплення періоду розвитку дитини, починаючи з внутрішньоутробного (включаючи підготовку матері до появи дитини на світ) до його адаптації до вступу в дошкільний навчальний заклад.

Програма адресована в першу чергу сім'ї та вихователям ДНЗ.

Програма містить інформаційні матеріали по усіх напрямках розвитку особистості дитини до 3 років, а також методичні рекомендації.Скачати 10,84 Kb.


Про російських програмах дошкільної освіти.

Скачати 10,84 Kb.