Положення про Основний освітній програмі дошкільної освіти.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір9 Kb.
ТипОсновна освітня програма ДОУ

Катерина Сорокіна
Положення про Основний освітній програмі дошкільної освіти.

Положення про Основний освітній програмі дошкільної освіти муніципального автономного освітнього закладу

Дитячий садок № 30 «Голубок»

1. Загальні положення

1.1. Це положення встановлює порядок створення і оформлення Основний освітній програмі дошкільної освіти (далі Програма) муніципального автономного дошкільного навчального закладу Дитячий сад №30 «Голубок» (далі Мадоу Дитячий сад №30 «Голубок», який реалізує освітні програми дошкільної освіти.

1.2 Програма розроблена відповідно до:

• Федеральним законом РФ «Про освіту в Російській Федерації» від 29.12.2012 р № 273-ФЗ;

• Наказом Міністерства освіти та науки РФ від 17 жовтня 2013р. № 1155 «Про затвердження Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти»;

• Наказом Міністерства освіти та науки РФ від 30.08.2013г. № 1014 «Про затвердження Порядку організації та здійснення освітньої діяльності за Основним загальноосвітніми програмами - освітніми програмами дошкільної освіти»;

• Санітарно-епідеміологічними вимогами до влаштування, утримання та організації режиму роботи дошкільних освітніх організацій (постанова Головного державного лікаря Російської Федерації від 15 травня 2013р. № 26 «Про затвердження СанПіН 2.4.1.3049-13»);

• Лист Департаменту державної політики в сфері загальної освіти Міністерства освіти і науки РФ від 28.02.2014 № 08- 249 «Коментарі до ФГОС дошкільної освіти»

• Примірної основний освітньою програмою дошкільної освіти, розробленої в ФГАУ «Федеральний інститут розвитку освіти», схвалена рішенням федерального навчально-методичного об'єднання по загальній освіті 20.05.2015г. (протокол № 2/15).

1.3. Програма є локальним документом внутрішнього користування.

1.4. Програма є обов'язковий до розробки і виконання нормативний документ, а також підстава для оцінки якості освітнього процесу.

1.5. За повнотою і якістю реалізації Програми здійснюється посадовою контроль завідувачем і старшим вихователем.

1.6. Положення про ООП ДО вступає в силу з моменту видання наказу «Про затвердження Положення» і діє до внесення змін (доповнень).

2. Цілі і завдання Програми

2.1. Мета Програми - реалізація ООП ДО Мадоу Дитячий сад №30 «Голубок» з урахуванням реальних умов, освітніх потреб і особливостей розвитку вихованців кожної дошкільної групи.

2.2. Завдання Програми:

• регламентує діяльність педагогічних працівників ДНЗ;

конкретизує цілі і завдання освітньої діяльності в кожній дошкільній групі;

• визначає плановані результати освоєння дітьми Програми в кожній дошкільній групі;

• визначає обсяг і зміст освітнього матеріалу, який пропонується вихованцям кожної дошкільної групи для освоєння;

• сприяє вдосконаленню варіативних форм, способів, методів і засобів реалізації Програми, які специфічні для конкретного віку і (або) контингенту дітей кожної дошкільної групи;

• визначає організаційні аспекти освітнього процесу кожної дошкільної групи.

3. Порядок розробки і затвердження Програми

3.1. Програма розробляється творчою групою педагогів Мадоу Дитячий садок № 30 «Голубок» відповідно до цього становищем, розробленої і затвердженої освітньою організацією.

3.2 Програма, розроблена відповідно до цього Положення, розглядаються колегіальним органіком освітньої організації, якій відповідно до статуту освітньої організації делеговані ці повноваження. За результатами розгляду Програми оформляється протокол, в якому вказується прийняте рішення.

4. Структура Програми

4.1. Структура Програми визначається цим Положенням в контексті діючих нормативних документів.

4.2. Рекомендована структура Програми:

4.2.1. Титульний аркуш Програми повинен містити:

повна назва ДОО;

• грифи «Стверджую: керівник (вказуються, дата, підпис)», «Розглянуто і прийнято: на засіданні педагогічної ради (вказуються дата, номер протоколу);

• назва Програми і роки реалізації;

• Місто.

4.2.2. Цільовий розділ Програми повинен містити:

• пояснювальну записку;

• плановані результати освоєння освітньої програми відповідно до цільових орієнтирів освоєння вихованцями освітньої програми.

4.2.3. Змістовний розділ Програми повинен містити:

• опис освітньої діяльності відповідно до напрямів розвитку дитини, представленими в п'яти освітніх областях;

• опис варіантних форм, способів, методів і засобів реалізації Програми з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців;

• опис освітньої діяльності з професійної корекції порушень розвитку дітей в разі, якщо ця робота передбачена Програмою;

• особливості освітньої діяльності різних видів і культурних практик;

• способи та напрямки підтримки дитячої ініціативи;

• особливості взаємодії педагогічного колективу з родинами вихованців;

• інші характеристики змісту Програми, найбільш суттєві з точки зору авторів Програми.

4.2.4. Організаційний розділ Програми повинен містити:

• опис матеріально-технічного забезпечення Програми;

• забезпеченості методичними матеріалами та засобами навчання і виховання;

• режим дня;

особливості традиційних подій, свят, заходів;

• організація розвиваючої предметно-просторового середовища.

4.2.5 Додатковим розділом Програми є текст її короткої презентації.

4.3. Зміст Програми розташовується на другому аркуші із зазначенням сторінок.

4.7. Програма повинна мати додатки, у зміст яких включаються:

• комплексно-тематичне планування груп;

• інше на розсуд розробників Програми.

5. Оформлення Програми

5.1. Текст набирається в редакторі Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12. Сторінки Програми нумеруються.

5.2. Титульний аркуш вважається першим, але не нумерується, також як і листи додатки.

5.3. Додатки подаються у вигляді таблиць.

6. Коригування Програми

6.1. Програма аналізується і коректується старшим вихователем ДНЗ

6.2. Дошкільна установа може вносити зміни і доповнення в зміст Програми, розглянувши їх на засіданні колегіального органу.

6.3. Підставою для розгляду питання про коригування Програми може бути таке: карантин, накладений на освітню організацію, внаслідок чого діти не відвідують освітню організацію; результати поглибленої психолого-педагогічної діагностики, що показує занижений або завищений рівень пропонованого для засвоєння матеріалу, інше.

6.4. Коригування Програми здійснюють розробники Програми (творча група педагогів Мадоу Дитячий садок № 30 «Голубок»)

7. Зберігання Програми

7.1. Програма знаходиться у завідувача ДНЗ протягом терміну реалізації програми.

7.2. Після закінчення освітніх відносин з батьками (законними представниками) вихованців даної дошкільної групи Програма зберігається в відповідно до загальних вимог до зберігання управлінської документації, встановленими в ДОУ.

7.3. Протягом періоду дії Програми до них мають доступ всі педагогічні працівники та адміністрація ДНЗ.

7.4. Примірники № 2 Програми знаходиться у старшого вихователя ДНЗ.

Положення про Основний освітній програмі дошкільної освіти.