Положення про організацію науково-методичної роботи в муніципальному бюджетному дошкільному навчальному закладі
Дата конвертації02.05.2017
Розмір16.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Наталія Михайлова
Положення про організацію науково-методичної роботи в муніципальному бюджетному дошкільному навчальному закладі

ПРИЙНЯТО

на педагогічній раді

Протокол № ___

від «__» ___ 2017 р

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідуюча МБДОУ

Темниковський дитячий сад комбінованого виду «Золотий пеушок»

___ Е. І. Сотникова

Наказ № ___

від «___» ___ 2017р.

положення

про організацію науково-методичної роботи в муніципальному бюджетному дошкільному навчальному закладі Темниковський дитячий сад комбінованого виду «Золотий півник» Темниковского муніципального району Республіки Мордовія

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Федерального закону від 29.12. 2012р. № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» і визначає цілі, завдання, структуру, приблизний зміст і способи організації науково-методичної роботи в муніципальному бюджетному дошкільному навчальному закладі Темниковський дитячий сад комбінованого виду «Золотий півник» Темниковского муніципального району Республіки Мордовія (далі - установа).

1.2. Науково-методична робота - цілісна система діяльності, метою якої є забезпечення найбільш ефективного якості реалізації стратегічних завдань установи, створення оптимальних умов для безперервного підвищення рівня загальної та педагогічної культури учасників освітнього процесу, організована на основі аналізу результатів навчально-виховного процесу, рівня педагогічної майстерності та кваліфікації педагогів, зрілості і згуртованості педагогічного колективу, конкретних інтересів, потреб, апросов вихователів.

1.3. Основні завдання науково-методичної роботи:

- забезпечення безперервного процесу вдосконалення професійної майстерності кожного педагога установи через систему різних форм;

- розвиток всього виховно освітнього процесу в установі в відповідно до нових досягнень науки;

- визначення пріоритетних напрямків розвитку науково - методичної роботи педагогів установи

2. Система науково-методичної роботи

2.1. Науково-методична робота в установі здійснюється методичною службою. Методична служба здійснює керівництво діяльністю педагогів щодо реалізації основної освітньої програми дошкільної освіти, підвищенням кваліфікації організація нормованого взаємодії між педагогічними кадрами, забезпечує взаємодію зі структурами муніципальної методичної служби, батьками (законними представниками) вихованців, соціокультурними та освітніми установами на рівні міста, республіки.

2.2. До складу методичної служби входять:

- тимчасові творчі колективи, які створюються за ініціативою педагогів, завідуючої установою з метою виявлення, вивчення, узагальнення досвіду і рішення проблем розвитку установи, а також для розробки інноваційних програм, організації діагностичних напрямків діяльності установи, вивчення соціальних запитів.

2.3. Інформаційною підсистемою методичної служби є методичний кабінет. За допомогою методичного кабінету відбирається, систематизується інформація, організовується оперативне ознайомлення педагогів, батьків, громадськості з науково-методичної інформацією, нормативно-правовими та іншими документами, створюється банк даних, організується своєчасне надходження необхідної інформації, повідомляється про нові надходження.

2.4. Основними умовами організації методичної служби в установі та управління нею є:

- чіткий розподіл повноважень, прав і обов'язків;

- максимальний облік соціального замовлення на освітні послуги та особистісно-орієнтоване побудову діяльності педагогів у різних структурах методичної служби;

- розгляд активного позитивного досвіду методичної роботи кожного члена педагогічного колективу як опорного в побудові загальної системи науково-методичної роботи;

- розгляд федерального, територіального досвіду й загальних тенденцій розвитку науково-методичної роботи, теоретичних підходів, розроблених наукою.

2.5. Методична служба забезпечує керівництво науково-методичною роботою в установі за наступними напрямками:

- науково-методична діяльність;

- інформаційно-методична діяльність;

- організаційно-методична діяльність;

- діагностична діяльність.

2.6. Науково-методична діяльність передбачає:

2.6.1. Виявлення, вивчення, узагальнення, поширення та створення передового досвіду педагогічного досвіду.

Виявлення передового досвіду з масової практики здійснюється старшим вихователем.

Рішення про необхідність узагальнення передового досвіду, а також про можливості використання узагальненого досвіду на рівні установи приймаються на педагогічній раді установи.

Рішення про можливість використання узагальненого досвіду на рівні району або республіки приймається на експертних радах відповідно району або республіки.

Поширення передового досвіду здійснюється з використанням різних форм:

- виступи на педагогічних радах;

- семінари;

- колективні перегляди;

- майстер-класи;

- презентації;

- практикуми;

- розміщення на інформаційних сайтах;

- розміщення матеріалів в періодичних друкованих виданнях та ін.

Матеріали за результатами узагальнення передового педагогічного досвіду знаходяться в методичному кабінеті установи.

2.6.2. Забезпечення педагогів ефективної та оперативної інформацією про нові методики і технології організації та діагностики освітнього процесу через організацію навчання з використанням лекцій, семінарів, практикумів, майстер-класів, курсів для педагогічних працівників установи

2.6.3. Організація обліку педагогічних кадрів установи і процесів їх атестації з метою підтвердження відповідності займаних посад

2.6.4. Здійснення планово-прогностичної діяльності для організації функціонування установи в режимі розвитку (розробка концепції, комплексно-цільової програми установи, перспективне прогнозування і поточне планування).

2.6.5. Адаптація програм (варіативних, альтернативних, нових педагогічних технологій і методик навчання в зв'язку з оновленням змісту дошкільної освіти.

2.6.6. Визначення спрямованої дослідно-експериментальної (дослідної) роботи, здійснення методичної підтримки педагогічних працівників, провідних експериментальну роботу.

2.6.7. Складання методичних рекомендацій по використанню найбільш ефективних методів і форм навчання і виховання, спрямованих на розвиток спілкування, ігрової діяльності, пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку.

2.7. Інформаційно-методична діяльність передбачає:

2.7.1. Формування банку педагогічної, нормативно-правової та методичної інформації для забезпечення інформаційних, навчально-методичних та освітніх потреб педагогічних працівників.

2.7.2. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

2.7.3. Формування фонду інформаційно-бібліотечних ресурсів за освітніми областям і забезпечення доступу до них.

2.8. Організаційно-методична діяльність передбачає:

2.8.1. Участь в підготовці і проведенні педагогічних рад, науково-практичній конференцій, педагогічних читань і семінарів, ділових ігор та ін.

2.8.2. Підготовка і проведення конкурсів професійної педагогічної майстерності педагогічних працівників.

2.8.3. Моніторинг стану і формування банку даних дослідно-експериментальної роботи.

2.8.4. Організація постійно діючих семінарів з інновацій.

2.8.5. Прогнозування, планування та організація підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки педагогічних працівників установи, надання їм інформаційно-методичної допомоги в системі безперервної освіти, в тому числі і через організацію наставництва і керівництво ним.

2.9. Діагностична діяльність передбачає:

2.9.1. Збір, обробка та аналіз інформації про стан виховно-освітньої роботи. Оцінка рівня реалізації основної освітньої програми дошкільної освіти в установі.

2.9.2. Вивчення, підбір і розробка матеріалів з діагностики діяльності педагогів і дітей.

2.9.3. Вивчення індивідуальних особливостей дитини в процесі його розвитку.

2.9.4. Проведення діагностики на виявлення ступеня готовності дитини до навчання в школі.

2.9.5. Комплексну оцінку педагогічної діяльності та вивчення потенційних можливостей працівників установи

2.9.6. Виявлення труднощів дидактичного і методичного характеру в освітньому процесі та підготовка заходів щодо їх усунення.

3. Методична рада

3.1. Методична рада створюється наказом завідувача установою на навчальний рік з числа досвідчених педагогів високої кваліфікації, здатних до творчої роботи, обраних на установчому педагогічній раді на початку навчального року (серпень).

3.2. Керівництво діяльністю методичної ради здійснює старший вихователь установи.

3.3. Методична рада обирає зі свого складу секретаря, який веде діловодство.

3.4. Періодичність засідань методичної ради визначається його членами виходячи з необхідності і відповідно до річного плану роботи закладу, який затверджується завідувачем установою.

3.5. Засідання методичної ради оформляються протоколами. Протоколи підписуються головою і секретарем.

3.6. Методична рада координує роботу методичної служби в усіх напрямках

3.7. Методична рада в порядку здійснення діагностичної функції методичної служби включає в себе службу моніторингу якості освіти.

3.7.1. Служба моніторингу:

- відстежує поетапні результати реалізації основної освітньої програми дошкільної освіти, окремі сторони освітнього процесу;

- розробляє, адаптує до умов освітньої установи наявні моніторингові методики та програми по тривалому спостереженню (стеженню) за педагогічними явищами і професійною діяльністю педагогів;

- здійснює прогноз і корекцію освітнього процесу і професійного розвитку вихователів.

3.7.2. Моніторинг проводиться з використанням методів спостереження, опитування, самоаналізу, анкетування, аналізу результатів діяльності та ін. При проведенні моніторингу дотримуються принципи роботи з дітьми дошкільного віку.

3.8. Члени методичної ради виконують заплановану роботу в рамках основного робочого часу.

3.9. На засіданнях методичної ради обговорюються результати науково-методичної роботи в усіх напрямках; розробляються рекомендації щодо оптимізації педагогічної діяльності, з питань підвищення якості воспитательно- освітнього процесу установи та ін.

3.10. Методична рада підзвітна педагогічної ради установи.

4. Методичний кабінет

4.1. Методичний кабінет здійснює інформаційно-методичну діяльність методичної служби через формування інформаційного банку даних, де визначаються джерела, зміст, спрямованість інформації. створення єдиного інформаційного простору і регулювання інформаційних потоків управлінської та науково-методичної документації, концентрування цінного досвіду досягнень в освітній практик.

4.2. Керівництво роботою методичного кабінету здійснює старший вихователь установи.

4.3. Методичний кабінет здійснює функції:

- центру збору педагогічної інформації (нормативні документи, педагогічна і методична література, передовий педагогічно досвід і т. Д.);

- центру підвищення кваліфікації педагогів (забезпечення їх творчої роботи, самоосвіти і вдосконалення педагогічної майстерності,

- центру аналізу та узагальнення досвіду методичної роботи, накопиченого в навчальному закладі;

- науково-методичних центрів (методичний супровід педагогів, які здійснюють інноваційну та експериментальну діяльність).

4.4. В методичному кабінеті знаходиться фонд бібліотечно-інформаційних ресурсів, систематизований за роками і врахованих в журналах і картках.

4.5. Методичний кабінет установи повинен мати такі матеріали:

- основоположні і регламентуючі документи державної політики в галузі освіти;

- список освітніх сайтів для роботи в Інтернет;

- методичну літературу, газетні публікації та журнальні статті з актуальних питань діяльності установи;

- матеріали довідкового та рекомендаційного характеру з оформлення передового педагогічного досвіду, творчих проектів, грантів, конкурсних робіт;

- матеріали публікацій педагогів;

- матеріали професійних конкурсів;

- матеріали відкритих занять, заходів;

- розробки семінарів, конференцій та інших форм роботи з педагогічним персоналом;

- розроблені педагогами програми гуртків, розробки занять до них;

- відеозаписи занять і розваг;

- аналітичний банк даних по педагогічному персоналу;

- матеріали науково-дослідної діяльності педагогів (в електронному та друкованому варіантах);

- стенди, що відображають організацію методичної роботи в освітній установі, в тому числі роботу з атестації педагогічних працівників установи.

4.6. Інформаційна функція методичного кабінету реалізується через організацію виставок постійно діючих або епізодичних. На виставках представляються систематизовані матеріали:

- нормативний або інструктивний документ (положення, інструкція та ін.) По темі виставки з рекомендаціями по роботі з ним

- методичні рекомендації по темі виставки

- досвід роботи, пов'язаний з темою виставки

- література по темі виставки

- наочний матеріал, пов'язаний з даною проблематикою: картини, слайди, відеоматеріали та ін.

4.7. В методичному кабінеті повинен бути представлений новий матеріал з різних джерел, що привертає увагу педагогів до проблем виховання і навчання, що допомагає підготуватися до конкурсів, інформує про події, зміни в дошкільній освіті.

4.8. Методичний кабінет працює за графіком, узгодженим педагогічною радою і затвердженим завідувачем установою.

4.9. Методичний кабінет має приміщення, комп'ютерну техніку, необхідні для нормальної діяльності, для розміщення методичної та довідкової літератури.

Положення про організацію науково-методичної роботи в муніципальному бюджетному дошкільному навчальному закладі