Скачати 135,07 Kb.

Планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі
Дата конвертації18.06.2017
Розмір135,07 Kb.
Типреферат

Скачати 135,07 Kb.

Курсова робота З ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЦІ

Тема:

Планування освітнього процесу

в дошкільному навчальному закладі

УФА 2010 року.

зміст

Введение ................................................................................. 2

Глава 1. Теоретичні основи планування освітнього процесу в ДОУ.

1.1 Планування як функція управління і компонент професійно-педагогічної діяльності .................................................................. 5

1.2 Специфіка освітнього процесу в ДОУ ................................. 13

1.3 Особливості планування освітнього процесу в ДОУ. ......... ..19

Висновки по 1 главі ........................................................................ .31

Глава 2. Стан освітнього процесу в МДОУ №14 «Ромашка» м Кумертау

2.1. Аналіз стану планування освітнього процесу в ДОУ ...... 32

2.2. Рекомендації з планування освітнього процесу в ДОУ ...... 37

Висновки по 2 чолі ..................................................................... .... 40

Висновок ................................................................................. ... 41

Список літератури. ..................................................................... .43

Додаток .............................................................................. ..46

Вступ

Актуальність теми.

В умовах нестабільності сучасного світу, кризи системи суспільного дошкільного освіти в Росії керівнику дитячим садом дуже важливо вжити адекватних оперативні заходи по збереженню і розвитку ввіреного йому закладу.

Планування - ключова управлінська функція, повноцінна реалізація якої - один з головних чинників, що забезпечують ефективність діяльності керівника. Саме тому надзвичайно актуальними стають питання навчання керівників дитячих садків навичкам наукового планування своєї діяльності і ефективної її організації. Планування дозволяє усунути невизначеність, зосередити увагу на головних завданнях, домогтися ефективного економічного функціонування і полегшити управлінський контроль.

При грамотному плануванні з'являється можливість прогнозувати результати діяльності кожного конкретного співробітника, що полегшує досягнення загальних цілей і завдань. Дослідження в галузі управління підтверджують пряму залежність між умінням планувати і успішністю діяльності керівника в цілому.

Сутність планування - направити діяльність ДОУ на вироблення рішень, спрямованих на адаптацію дитячого садка до постійно змінюваних умов, нейтралізацію чинників, що негативно впливають на всю систему дошкільної освіти в цілому.

У психологічному аспекті основою планування є подолання керівником стереотипів мислення: зміна установки з «глобального» (абстрактного) планування до стратегії складання кількох варіантів сценарію майбутнього, від моделі директивного планування до імовірнісних моделей розвитку.

Аналіз нормативних документів з дошкільної освіти, вивчення досвіду управління дошкільним закладом дозволяють зробити висновок про необхідність вдосконалення освітнього процесу та управління ним в нових умовах. Аналіз робіт К.Ю.Белой, Л.В.Поздняк, А.Н.Троян показав, що проблема змісту і реалізації функції планування освітнього процесу не була до теперішнього часу об'єктом спеціального дослідження, хоча деякі її аспекти і були розглянуті в зв'язку з вивченням організаційно-педагогічної діяльності завідувачів дошкільними установами.

Аналіз робіт Ю.А.Конаржевского, М.М.Поташника, А.М.Моісеева, П.І.Третьякова, Е.А.Ямбурга і інших з управління освітньою установою показав, що основна увага вчених спрямована на вивчення проблем управління освітнім процесом в сучасній школі. Запропоновані в них технології розвитку інноваційної школи, безумовно, не можуть бути повною мірою використані в управлінні розвитком дошкільного закладу в силу його специфічності.

Таким чином, проблема планування освітнього процесу в ДОУ як початкової ланки системи освіти в даний час є недостатньо розробленою. Практична значимість цієї проблеми і наукова нерозробленість роблять її актуальною.

Об'єкт дослідження: процес управління дошкільним освітнім закладом.

Предмет дослідження: планування освітнього процесу як функція управління ДОУ.

Гіпотеза дослідження: Процес управління ДОУ буде ефективним за умови планомірного використання сил, засобів, часу, людських ресурсів для досягнення оптимального результату.

Мета роботи: вивчити особливості планування освітнього процесу в ДОУ.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Провести аналіз науково-методичної та психолого-педагогічної літератури з проблем управління сучасним дошкільним освітнім закладом.

2. Розкрити особливості планування освітнього процесу в ДОУ.

3.Провести аналіз стану планування в базовому дитячому садку.

4. Розробити рекомендації з планування освітнього процесу в ДОУ.

Методи дослідження: методи теоретичного дослідження (робота з літературою, аналіз, узагальнення), методи емпіричного дослідження (вивчення плану роботи базового дитячого садка, аналіз планування і розробка методичних рекомендацій).

Практична значимість дослідження:

Дослідження може представляти інтерес для завідуючих та вихователів дошкільних освітніх установ, а також студентів педагогічних навчальних закладів.

Структура дослідження: робота складається зі вступу, 1-ої теоретичної глави, 2 глави - практичної, висновків, списку використаних джерел, представленого 32 джерелами, додатки.

Глава 1. Теоретичні основи планування освітнього процесу в ДОУ

1.1 Планування як функція управління і компонент професійно - педагогічної діяльності

Сучасна педагогічна наука прагне осмислити цілісний педагогічний процес з позиції управлінської науки. Управління - явище об'єктивно обумовлене, викликане до життя закономірностями і взаємозв'язками функціонування систем. Що ж таке управління?

В енциклопедичному словнику наводиться таке визначення: «Управління - це функція організованих систем різної природи, що забезпечує збереження їх певної структури, підтримання режиму діяльності, реалізацію їх програми і цілей». При цьому в залежності від природи об'єкта розрізняють:

а) біологічне,

б) технічне,

в) соціальне управління.

Різновидом соціального управління є управління педагогічними системами. Звернемося до специфіки управління в суспільстві.

Соціальне управління завжди пов'язане з людьми і здійснюється на основі громадських закономірностей. Воно, зрозуміло, має багато спільного з управлінням в технічних, біологічних системах, з управлінням різними природними процесами, але воно ніколи не змішується з ними, не підміняє їх закономірності і завжди зберігає свою сутність. В управлінні у суспільстві саме люди за допомогою певних організаційних норм, стимулів і т. П. Управляють своїми суспільними відносинами, поведінкою і діяльністю. Тут і суб'єктом і об'єктом управління виступає людина в усьому комплексі його устремлінь, людина активна, цілеспрямована, зі своїми потребами, інтересами, цілями і волею. Соціальне управління полягає в спрямовуючий, який створюється, регулюючому впливі на суспільні процеси.

З огляду на викладене, можна сказати, що управління в суспільстві являє собою целеполагающее, організуючий і регулюючий вплив людей на власну громадську, групову життєдіяльність [21, с.22].

Управління відрізняється від громадської саморегуляції, яка може бути стихійною, відбуватися хаотично, випадково, виникати внаслідок нескінченного зіткнення інтересів, які все ж створюють якусь результуючу.

Під управлінням взагалі розуміється діяльність, спрямована на вироблення рішень, організацію, контроль, регулювання об'єкта, управління відповідно до заданої метою, аналіз і підведення підсумків на основі достовірної інформації.

Управління педагогічними системами (як різновид соціального управління) являє собою цілеспрямоване, свідоме взаємодія учасників цілісного педагогічного процесу на основі пізнання його об'єктивних закономірностей [19, с.421].

Основна мета управління: ефективне і планомірне використання сил, засобів, часу, людських ресурсів для досягнення оптимального результату.

З цілей випливають завдання управління, які вирішуються в комплексі і визначають технологію досягнення цілей. Завдання - це робота або частина роботи (операції, процедури), яка повинна бути виконана заздалегідь встановленим способом в заздалегідь обумовлені терміни.

Сутність управління виражається через його функції (від лат. Functio - виконання), в яких визначено коло діяльності, її зміст, її види, призначення, роль. Іншими словами, процес управління - це послідовне виконання певних видів діяльності (функції).

Функція - вид діяльності, заснований на поділі і кооперації управлінської праці, що характеризується різновидом, визначеністю, складністю і стабільністю. [30].

Вперше функції управління були виділені А. Файолем в XX в. (Планування, організація, координація, распорядительство і контроль). Надалі набір функцій управління доповнювався, розширювався і уточнювався.

У 1922 р видано фундаментальну працю М.Х. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі «Основи менеджменту». Менеджмент являє собою теорію і практику управління в соціальних організаціях, тобто в організаціях людей. Виникли нові галузі наукового знання: «менеджмент в будівництві», «менеджмент в освіті» і т.д.

У сучасній науковій літературі існує безліч різних класифікаційних схем функціонального складу управління. У роботах В.Г. Афанасьєва, А.І. Китова, Ю.А. Конаржевского, Б.Ф. Ломова, Р.Х. Шакурова, В.А. Якуніна та ін. Виділяються наступні види управлінської діяльності: постановка мети, планування або прийняття управлінських рішень, організація, контроль, регулювання (або корекція).

У теорії менеджменту виділяються в основному такі основні функції: планування, організація, мотивація і контроль. Ці чотири первинні функції керування об'єднані сполучними процесами комунікації і прийняття рішень [23, с.8].

Застосовуючи метод накладення на узагальнений склад функцій, що виділяються фахівцями громадської науки, і зіставляючи їх зі складом прийнятих в менеджменті, можна відзначити в складі наявність загальних функцій (постановка мети, планування, організація, контроль) і функцій, які специфічні, наприклад, регулювання, мотивація , стимулювання.

П.І. Третьяковим визначено склад функцій управління педагогічними системами з позиції подвійного підходу і встановлена ​​їх взаємозв'язок і послідовність, поетапність зміна один одного, яка і утворює єдиний управлінський цикл. Подвійний підхід передбачає взаємозв'язок різних функцій діяльності керівника. Наприклад, завідуюча ДНЗ не тільки планує роботу установи, а й прогнозує можливий результат (планово-прогностична функція); не тільки збирає і систематизує інформацію, а й аналізує її (інформаційно-аналітична функція); мети обов'язково диктуються мотивом діяльності (мотиваційно-цільова функція) і т.д. [30].

Серед цих функцій управління як видів діяльності системоутворюючим фактором є мета. Під впливом мотивів і мети формується інформаційно-аналітична основа процесу управління. Мотиваційно-цільова установка є вихідною для прогнозування і планування діяльності, визначає організаційні форми, способи, засоби прийнятих рішень, служить нормою контролю і діагностичної оцінки фактичних результатів, дозволяє реалізувати і коригувати педагогічний процес і діяльність співробітників. Для реалізації будь-якої функції управління будуть задіяні всі інші функції, тому що вони взаємопов'язані і доповнюють один одного.

У нашій роботі ми будемо спиратися на положення, представлені Сергєєвої В.П. [21, с.23]. Будь-яка управлінська діяльність складається з послідовності взаємопов'язаних функцій, що представляють закінчений цикл:

а) аналіз;

б) цілеспрямованість і планування;

в) організаційна діяльність;

г) контроль і регулювання

Розглянемо сутність кожної з виділених функцій і визначимо напрямки їх більш ефективної реалізації в управлінні дошкільною освітньою установою:

а) функція педагогічного аналізу в її сучасному розумінні розроблена Ю.А. Конаржевским. Вона займає особливе становище в управлінській діяльності. З аналізу починається управлінський цикл і їм же він і закінчується. Основне призначення педагогічного аналізу, на думку Ю.А. Конаржевского, полягає у вивченні стану та тенденцій розвитку педагогічного процесу, в об'єктивній оцінці його результатів з подальшою виробленням на цій основі рекомендацій щодо впорядкування управлінської системи.

Аналіз передбачає виділення в досліджуваному об'єкті частин, оцінку ролі і місце кожної частини, з'єднання частин в ціле, встановлення зв'язків між частинами.

Без реалізації даної функції не можна конкретно, точно визначити цілі і завдання управлінської діяльності, обгрунтовано прийняти рішення, неможлива ефективна управлінська діяльність. Педагогічний аналіз вимагає інтелектуальної напруги особистості, сформованого аналітичного мислення.

Залежно від змісту аналізу розрізняють такі види:

* Параметричний;

* Тематичний;

* Підсумковий.

Параметричний аналіз полягає у вивченні щоденної інформації про хід та результати педагогічного процесу, виявленні причин, що порушують його. Предметом даного аналізу можуть виступати окремий урок або виховний справа, поточна успішність учнів або санітарно-гігієнічний стан школи. Рішення, прийняті на основі параметричного аналізу, вимагають оперативного виконання.

Тематичний аналіз спрямований на вивчення більш стійких, повторюваних залежностей, тенденцій в хід і результати педагогічного процесу. Він дозволяє виявити особливості прояву окремих компонентів цілісного педагогічного процесу, визначити їх взаємодію. Предметом педагогічного аналізу може бути система уроків, система позакласної роботи і т.п. Дані тематичного аналізу визначають технологію підсумкового аналізу.

Підсумковий аналіз охоплює більш значні тимчасові, просторові і змістовні рамки. Він включає вивчення основних результатів педагогічної діяльності в кінці навчальної чверті, року. Підсумковий аналіз є базою для реалізації наступних функцій управлінського циклу;

б) цілеспрямованість і планування - невід'ємні функції управлінської діяльності. Вона є основою управління і найважливішою стадією управлінського циклу на всіх рівнях управління [30].

Стосовно до управління дошкільним закладом планування і прогнозування полягає у визначенні зон найближчого і перспективного розвитку дитячого садка в конкретних умовах педагогічного аналізу. Це діяльність учасників педагогічного процесу з оптимального вибору реальних цілей, шляхів їх досягнення за допомогою сукупності способів, засобів і впливів, спрямованих на перехід освітньої установи в новий якісний стан.

Підготовка плану роботи дошкільного закладу передбачає не тільки процес складання плану, а й розумову діяльність керівника по обґрунтуванню того, що має бути зроблено для досягнення поставлених цілей.

Планування має відповідати цілій низці принципових вимог. Ця єдність довгострокового і короткострокового планування, здійснення принципу поєднання державних і загальноосвітніх почав, забезпечення комплексного характеру прогнозування і планування, стабільність і гнучкість планування на основі прогнозів.

Планування буде ефективним, якщо дотримуються три головні умови:

 • об'єктивна оцінка рівня роботи дошкільного закладу в момент планування;

 • чітке уявлення тих результатів, рівня роботи, які до кінця планового періоду повинні бути досягнуті;

 • вибір оптимальних шляхів, засобів, методів, які допоможуть домогтися поставлених цілей, а значить, отримати планований результат.

Сутність планування полягає у визначенні основних видів діяльності, заходів, підборі і розстановці конкретних виконавців і у визначенні термінів виконання.Діяльність дошкільного закладу регламентується численними документами. Всі вони повинні враховуватися при складанні плану роботи на рік.

В процесі розвитку плану проходить його уточнення і коригування в залежності від об'єктивних умов. Однак число таких поправок можна звести до мінімуму, якщо при формуванні плану враховуються принципи науковості, оптимальності, комплексності, перспективності, колегіальності.

Необхідною умовою реального планування роботи є також облік специфічних особливостей конкретного педагогічного колективу, дошкільного закладу, реальної обстановки і умов, а також індивідуальних особливостей тих, хто буде здійснювати на практиці намічені заходи.

При розробці плану важливо врахувати результати минулого навчального року і на їх основі будувати схему розвитку установи на новий період.

в) організація діяльності спрямована на виконання прийнятих рішень. Ця функція включає: попередній набір виконавців і співвиконавців, відбір форм і методів майбутньої діяльності і співвідношення їх з реальними умовами і можливостями виконавців. Організація діяльності - це процес об'єднання людей і засобів для досягнення поставлених цілей.

У структурі організаторської діяльності керівника важливе місце займає мотивація майбутньої роботи. Під мотивацією розуміється процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистісних цілей і цілей організації

г) з усіма функціями управлінського циклу тісно пов'язаний контроль.

У найзагальнішому вигляді контроль означає процес порівняння (співвідношення) фактично досягнутих результатів із запланованими.

У процесі контролю можна отримати відповіді на наступні питання: чому навчилися? що наступного разу слід робити інакше? в чому причина відхилень від наміченого? який вплив справив контроль на прийняття рішень? було вплив контролю позитивним або негативним? які висновки слід зробити для вироблення нових цілей?

Щоб контроль міг дати об'єктивну оцінку стану справ, стимулював педагогічну діяльність, слід дотримуватись таких вимог:

»Систематичності - контроль повинен здійснюватися регулярно з використанням різноманітних методів і форм;

«Об'єктивності - перевірка повинна проводитися відповідно до вимог державних стандартів;

»Дієвості, т. Е. Результати контролю повинні призводити до позитивних змін, усунення недоліків; компетентності перевіряючого.

Інформація, отримана в ході контролю, стає в свою чергу предметом педагогічного аналізу.

Виходячи з усього вищевикладеного, ми можемо зробити висновок, що управління педагогічними системами є цілеспрямоване, свідоме взаємодія учасників цілісного педагогічного процесу на основі пізнання його об'єктивних закономірностей, а планування - це невід'ємна функція управлінської діяльності. Вона є основою управління і найважливішою стадією управлінського циклу. Основною метою управління є ефективне і планомірне використання сил, засобів, часу, людських ресурсів для досягнення оптимального результату. З цілей випливають завдання управління, які вирішуються в комплексі і визначають технологію досягнення цілей. В системі дошкільної освіти планування полягає у визначенні зон найближчого і перспективного розвитку дитячого садка в конкретних умовах педагогічного аналізу. Це діяльність учасників педагогічного процесу з оптимального вибору реальних цілей, шляхів їх досягнення за допомогою сукупності способів, засобів і впливів, спрямованих на перехід освітньої установи в новий якісний стан. Перехід освітньої установи в новий якісний стан в наш нестабільний час неможливий без діяльності всіх учасників педагогічного процесу з оптимального вибору реальних цілей та шляхів їх досягнення.

1.2 Специфіка освітнього процесу в ДОУ

Педагогічний процес розглядається в педагогіці як цілеспрямоване змістовно насичене і організаційно оформлене взаємодія педагогічної діяльності дорослих і дітей (Б. Т. Лихачов). Він являє собою певну систему, компоненти якої - зміст, засоби, методи, форми взаємодії вихователя і виховуваних. Слово «процес» свідчить про розтягнутості в часі, а слово «педагогічний» говорить про спрямованість на перетворення особистості людини (дитини) [14, с. 369].

Педагогічний процес має на меті, зміст, діяльність і результат. А його виконавцями обов'язково є дві взаємопов'язані сторони - той, хто виховує, і той, кого виховують. При цьому педагогічний процес ефективний лише за умови активності та того, хто впливає, і того, на кого він спрямований.

Поняття «педагогічний процес» вживається у вузькому і широкому сенсі. У широкому сенсі - це сукупність всіх умов, засобів, методів і ін., Спрямованих на вирішення однієї глобальної задачі. Наприклад, педагогічний процес дошкільного закладу спрямований на всебічне виховання і розвиток дитини дошкільного віку. Педагогічний процес в широкому сенсі включає в себе і велику, глобальну, завдання, і поєднання всіх компонентів впливу на особистість.

Коли ж поняття «педагогічний процес» вживається у вузькому сенсі, мається на увазі зосередження змісту навчання, його засобів, методів, форм організації на якийсь більш конкретному завданні. Наприклад, педагогічний процес, спрямований на вирішення завдань морального, естетичного та інших сторін виховання; або ще вужче - спрямований на виховання чесності, навичок культурного поведінки, почав творчості і т.д. Так, в широкому педагогічному процесі може функціонувати відразу кілька педагогічних «міні-процесів». Педагогічний процес, спрямований на рішення вузької задачі, завжди є змістовною одиницею загального педагогічного процесу і, незважаючи на певну автономність, пов'язаний з останнім і залежить від нього. Наприклад, розробляється і здійснюється педагогічний процес по вихованню культури поведінки. Увага педагога (частіше педагога-дослідника) концентрується на відборі методів, засобів, форм організації, які допоможуть вирішити це завдання. Але реалізується вона на тлі інших завдань виховання і розвитку особистості і одночасно з їх рішенням.

Це відбувається тому, що педагогічний процес про ладает цілісністю, спільністю і єдністю.

У вузькому сенсі педагогічний процес може розглядатися і з позиції обмеження компонентів впливу. Наприклад, як поєднання різних видів діяльності: гри, праці, навчальної, спортивної, художньої діяльності, спрямованих на вирішення конкретного завдання.

Незважаючи на деякі відмінності, в розвитку всіх педагогічних процесів можна виділити однотипні етапи: підготовчий, основний, заключний (І.П.Подласий).

На першому, підготовчому етапі педагогічного процесу визначаються мета, конкретні завдання, з'ясовується стан питання, плануються, прогнозуються результат і схема процесу, підбираються методи впливу з урахуванням основного завдання, віку дітей і концепції виховання (на сучасному етапі це концепція особистісно-орієнтованого підходу, який передбачає реалізацію вихователем «Декларації прав дитини»).

Так, вихователь вважає важливим виховання у дітей позитивного ставлення до праці. Дана мета конкретизується з урахуванням віку. Потім вивчається характер ставлення до праці в даній групі, ставляться завдання стосовно до конкретних дітям, підбираються компоненти впливу, формулюється бажаний результат. Завершується підготовчий етап планом перспективної роботи, скоригованими на основі з'ясування стану питання на практиці і прогнозування результату.

План реалізується на другому, основному етапі педагогічного процесу. На основному етапі здійснюється педагогічна взаємодія вихованця і вихователя, ведеться постійний оперативний контроль за проміжними результатами. Оперативний контроль допомагає виявити відхилення, помилки і тут же зробити корекцію, внести необхідні доповнення або зміни. Думаючий педагог не ховається від аналізу помилок, не спокушається першими позитивними результатами, а з'ясовує їх причини. Цей етап тому і називається основним, що саме в процесі його реалізації вирішуються поставлені виховно-освітні завдання.

Дуже важливо на цьому етапі постійно підтримувати і враховувати зворотний зв'язок - відповідну реакцію дитини на впливу.

Третій, заключний етап призначений для аналізу результатів. Аналіз мав місце і на основному етапі, але тепер проводиться вичерпний аналіз причин отримання позитивних результатів і освіти недоліків. Ще раз розглядаються правомірність поставлених завдань, адекватність обраних засобів, методів, форм організації. Виявляється те, що дало найкращий результат, і те, що виявилося мало дієвим.

Звичайно, ця робота трудомістка. Але без неї педагог не стане майстром своєї справи.

Можна виділити кілька принципів побудови педа гогіческого процесу в дошкільному закладі:

- враховувати вікові можливості дітей; спиратися на інтереси дитини;

- вирішувати виховні та освітні завдання в їх єдності;

- враховувати положення про провідну діяльності, зміні діяльності і компенсаторною взаємозв'язку різних видів діяльності в єдиному педагогічному процесі;

- здійснювати взаємодію вихователя з дітьми при керівної ролі дорослого;

- створювати природну, невимушену обстановку, в якій буде розвиватися вільна творча особистість;

- стимулювати в педагогічному процесі вихователя і вихованців до взаємної поваги і дотримання «Декларації прав дитини».

Організація педагогічного процесу в ДОУ. В історії вітчизняної дошкільної педагогіки було кілька варіантів побудови педагогічного процесу. У 20-30-і рр., Коли система суспільного дошкільного виховання ще тільки розгорталася, педагогічний процес будувався за організуючим моментів. Все життя дітей в певні проміжки часу була зосереджена навколо організують моментів. Кожен організуючий момент будувався на основі наступних частин програми: суспільно-політичне виховання, трудове виховання, природознавство, фізичне виховання, музо, з (саме такі формулювання дано в програмі), математика. Розкривався зміст кожного підрозділу і пропонувалися конкретні форми роботи. В кінці кожного організуючого моменту вказувалося зміст роботи з батьками. Наприклад, в середній і старшій групах пропонувалося весь навчальний рік розділити на чотири квартали (осінній, зимовий, весняний, літній). У кожному кварталі було по чотири організують моменту. В осінньому кварталі виділялися такі організують моменти: «Організація життя групи» (тривалість опрацювання - 15-18 днів); «Оздоровлення побуту» (тривалість приблизно 18-20 днів); «Святкування Жовтневої революції» (тривалість приблизно 20-25 днів); «Організація робочої кімнати» (тривалість опрацювання приблизно 18-20 робочих днів). Подібним чином був розписаний кожен квартал.

Робота по організуючим моментів передбачала, що в виділене для неї час діти будуть отримувати необхідні знання, закріплювати їх в іграх, праці, образотворчої діяльності і т. Д. [14, с. 372].

Такий підхід до побудови педагогічного процесу мав як позитивні, так і негативні сторони. Позитивним було те, що діти протягом досить тривалого часу мали можливість зосередитися на певному пізнавальному матеріалі; у них формувалися навички соціальної поведінки, світогляд.

У загальних методичних вказівках до роботи по організуючим моментів особливо наголошується, що вихователь дол дружин бути уважний до того, що і як засвоюють діти. Ось як говорилося про який створюється моменті «Святкування Жовтневої революції»: «Основна особливість даного організуючого моменту - його яскрава політична насиченість. Тому при недостатньому продумуванні пропонованого для опрацювання матеріалу легко створити перевантаження, а це не уточнить і не поглибить, а навпаки, заплутає вже наявні у дітей поняття. Це найчастіше буває тоді, коли дітям дається багато словесного матеріалу, не пов'язаного з будь-якими фактами з життя і власної активної діяльності дітей »(див .: Програма робіт дошкільних установ. - М .; Л., 1932. - С. 3 .). Правомірне і розумне вказівку. Однак на практиці воно не виконувалося. А побудова педагогічного процесу на основі виділення «організують моментів» призводило до формалізму і заорганізованості освітньо-виховного процесу.

Надалі застосовувалися і інші форми побудови педагогічного процесу: тематична і комплексна. Сутність тематичної форми полягає в тому, що в якості основи педагогічного процесу виділялася якась тема. Зміст її розкривалося, як правило, на заняттях. Вивчення однієї теми могло проходити на декількох заняттях. В тему могла бути включена й інша діяльність, пов'язана з нею за змістом. Відмінність даної форми від розглянутої вище полягає в тому, що одна і та ж тема могла повторюватися протягом навчального року і їй не повинен був підкорятися весь виховно-освітній процес. Змістом тим міг стати якийсь один розділ програми (найчастіше був розділ суспільно-політичного виховання), а інші розділи вивчалися паралельно.

«Комплекси» - так називали комплексну побудову педагогічного процесу, характеризувалися спробою встановити логічний взаємозв'язок між різними розділами. В один «комплекс» входили різні види діяльності дітей або різний, але близьке по темі зміст.

Всі названі підходи до побудови педагогічного процесу об'єднує одне - прагнення згрупувати, зблизити виховні впливу, не розпорошувати їх, а давати концентровано, цілеспрямовано. Така ідея позитивна, вона відповідає особливостям дошкільного віку. Але принцип сконцентрованості не може бути застосований до всього змісту відразу, і тоді якісь боку цього змісту стають ніби другорядними, а увага педагога до їх освоєння знижується. Страждає головне - різнобічний розвиток особистості. До того ж вибір тих чи змісту «комплексу» не мав наукового обґрунтування і носив суб'єктивний, «смакової» характер.

Більш сучасний підхід - організація педагогічного процесу на основі виділення домінуючих освітньо-виховних цілей [14, с. 374]. В якості ведучої (домінуючою) мети висувається виховне завдання. Її зміст продиктовано особливостями розвитку дітей на певному віковому етапі і конкретними завданнями виховання. Домінуюча мета визначає взаємозв'язок і ієрархію виховних та освітніх завдань. Від змісту домінуючих цілей залежать порядок і взаємодія різних видів діяльності, багатопланових за змістом і формам організації і єдиних по мотивації і мети. Багатоплановість змісту і форм дозволяє задовольняти і розвивати різноманітні інтереси та здібності дітей, а єдина мотивація - направляти цей розвиток в загальне педагогічно цінне русло. Відмітна особливість такого побудови педагогічного процесу полягає в тому, що змінюється залежність між різними видами діяльності. На перший план виходить то одна, то інша діяльність, найбільш оптимальна для реалізації домінуючою мети. Інші види діяльності не виключаються, а виконують супутню роль. Наприклад, у старшій групі в якості домінуючої мети висунута мета виховання позитивних взаємин між дітьми. Центральної формою роботи з дошкільнятами стає спільна діяльність, що дозволяє тренувати дітей в позитивних взаєминах. Це можуть бути гра, праця, організовані на принципі спільності. В якості супутньої діяльності виступають заняття (етичні бесіди про взаємини), самостійна індивідуальна художня діяльність (дитина готує щось для всієї групи або майструє подарунок для друга), свята та ін.

Таким чином, кожен з перерахованих вище підходів щодо організації педагогічного процесу в ДОУ має свої і позитивні, і негативні моменти. До сих пір триває пошук найбільш оптимальної форми побудови педагогічного процесу в дошкільному закладі.

1.3 Особливості планування освітнього процесу в ДОУ

В даний час дошкільні установи можуть здійснювати вибір пріоритетних напрямків, програм, видів освітніх послуг, нових форм роботи, орієнтованих на інтереси педагогічного колективу та батьків. Проблема планування є актуальною, але разом з тим однією з складних завдань, що стоять перед дошкільними установами, що відкривають на своїй базі нові форми дошкільної освіти: групи короткотривалого перебування, консультативні пункти, центри ігровий підтримки дитини, службу ранньої допомоги, лекотеку.

Планування - це процес розробки послідовних дій, сутність якого полягає в побудові системи виховно-освітньої роботи. Отже, в плануванні потребують всі види педагогічної діяльності [32].

План є основним документом, на основі якого організовується вся діяльність фахівців структурного підрозділу. Системний підхід до планування забезпечується строго продуманою структурою і змістом планів всіх задіяних фахівців. Однак допускається, що в процесі реалізації плани можуть уточнюватися і коректуватися в залежності від об'єктивних умов.

Сукупність різних видів планування, що застосовуються одночасно в окремому дошкільному закладі, називається формою планування. Відповідно структурний підрозділ може так само мати свою форму. Будь-яка форма планування може бути розглянута з точки зору змісту, масштабу уявлення, ступеня деталізації і т.п. З точки зору часових параметрів застосовується наступна термінологія планів:

- перспективний, складається на тривалий термін (рік, квартал, місяць);

- календарний, складається на короткий термін (тиждень, день);

- циклограмма - схема регулярно проведених заходів (протягом року, місяця).

Якщо розглядати планування роботи структурного підрозділу в загальній системі планів дошкільного закладу, то можна виділити наступні види планів.

 • Планування роботи структурного підрозділу в цілому, яке складається керівником структурного підрозділу і затверджується на педагогічній раді дошкільного закладу:

  • річний план роботи підрозділу

  • перспективний план роботи підрозділу

 • Індивідуальне планування фахівців, становлять педагоги і фахівці відповідно до штатного розкладу (музичний керівник, педагог-психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, соціальний педагог, педагог додаткової освіти, фахівець):

  • річний план роботи фахівця

  • календарний план роботи фахівця

  • плани індивідуальної, групової роботи (входить до переліку документів на дитину)

 • Планування роботи з конкретною групою дітей і батьків, становить вихователь (для груп короткочасного перебування і центрів ігровий підтримки дитини):

  • календарний план роботи вихователя

  • плани індивідуальної, групової роботи (входить до переліку документів на дитину)

При грамотному плануванні у керівника структурного підрозділу з'являється можливість раціонально розподілити в часі роботу фахівців і прогнозувати результати. Це створює передумови для успішної організації діяльності нової форми.

Цьому так само може сприяти складання Програми - внутрішнього документа структурного підрозділу.З урахуванням специфіки умов і реальної обстановки конкретного дошкільного закладу.

Програма - це документ, що виконує різні функції: підстава для оплати, характеристика професійного рівня педагога, специфіка змісту навчально-виховного процесу і психолого-педагогічної допомоги сім'ї та дитині.

Програма роботи структурного підрозділу будується на основі програми розвитку і освітньої програми ДОУ. Вона може мати, на наш погляд, аналогічну адаптовану структуру.

1. Пояснювальна записка або введення (для поступового входження в зміст програми), в якій відображаються:

1.1. Актуальність (в тому числі, затребуваність батьками нової форми роботи в мікрорайоні і можливості конкретного дошкільного закладу: наявність приміщень, матеріально-технічна база, кваліфікація і зайнятість педагогів, пріоритетні напрямки діяльності);

1.2. Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність структурного підрозділу.

2. Програмно-методичний супровід роботи (на основі освітньої програми ДОУ);

2.1. Мета і завдання (тобто, на що спрямована діяльність, конкретний, охарактеризований якісно образ бажаного результату, що визначає стратегію і тактику освітнього процесу, з урахуванням інтересів батьків і соціуму);

2.2. Принципи побудови виховно-освітньої роботи;

2.3. Методи, прийоми, засоби роботи з дітьми та батьками;

2.4. Контингент.

3. Зміст роботи включає матеріали за напрямками діяльності педагогів і фахівців (який обсяг інформації, яким чином розподіляється протягом року; які відомості включаються в розділи; в якій формі і якими методами ведеться робота в залежності від теми або виду діяльності і т.п. ). Матеріал може бути представлений у вигляді розгорнутого тексту, згрупований по віковим групам та розділами з додаванням додаткових планів-схем, методичних рекомендацій.

· Адаптована модель освітньо-виховного процесу в період перебування дітей і батьків (розподіл в часі різних видів діяльності);

· Тематичний або перспективний план роботи вихователя (для ципрей і ДКП);

· Тематичний або перспективний план роботи фахівців.

4. Діагностика з урахуванням напрямків діяльності структурних підрозділів:

- використовувані діагностики (назва, ким розроблені, критерії оцінки);

- бланки;

- результати за попередній навчальний рік;

- результати проведених обстежень.

4.1. Діагностика за обумовленими проблем.

4.1.Діагностіка готовності до відвідування дошкільного або загальноосвітнього закладу.

4.2. Оволодіння батьками техніками ігрової взаємодії, тощо.

5. Умови реалізації Програми.

5.1.Распределеніе обов'язків між співробітниками структурного підрозділу.

5.2. Робота з батьками:

· Форми і методи;

· Тематика консультацій, питання при зверненні.

5.3. Компоненти предметно-розвиваючого середовища:

· Кабінети фахівців (які);

· Зони (для спільної роботи, розвиваючих ігор та ін.);

· Перелік іграшок і посібників.

5.4. Взаємодія з соціумом і іншими установами (в тому числі, установами науки і медичними установами).

1. Додатки (на розсуд).

Програма, як і плани фахівців можуть бути представлені в текстовій і графічній формах. Це найбільш оптимальне поєднання, що відзначалося багатьма сучасними авторами, що розглядають питання планування. Без текстової форми, на думку Л.М. Волобуєва [32], неможливо оцінити повноту і цілісність змісту. Без графічної - оптимально скоординувати заходи в просторі і часі, щоб уникнути перевантажених тижнів «зіткнення» заходів. При графічному плануванні можна проаналізувати систематичність діяльності, послідовність, наступність, щільність заходів, навантаження педагогів в певний період часу.

На наш погляд саме з Програмою необхідно узгоджувати поточну діяльність і плани фахівців, які конкретизують, а в окремих випадках коректують або доповнюють її заходами.

Розглянемо більш уважно дві основні форми планування: річний і календарний план. І одну і іншу форму використовують завідуюча, методист і вихователь. Річний план завідуючої і методиста передбачає організацію роботи всього колективу протягом року. У ньому виділяються щонайменше 3-4 провідні завдання (кількість визначають самі працівники). Наприклад: домогтися виконання програми по розділу «Зв'язкова мова» на заняттях і в повсякденному житті; впроваджувати ефективні методи і прийоми формування у дошкільнят елементарних математичних уявлень; формувати основу екологічної культури шляхом впровадження цілісної технології еколого-особистісного підходу до дитини; систематизувати роботу по залученню сім'ї до екологічного виховання дітей.

Потім розкриваються форми, в яких буде виконуватися річний план. Це можуть бути семінари-практикуми, огляди-конкурси, консультації, перегляди, педагогічні ради, зборів і т. П. Окремий розділ плану - організаційно-педагогічна робота (теми засідань педагогічних рад, тематичні перевірки, зміст роботи батьківського комітету, співпрацю зі школою і ін.).

Оформлення річного плану роботи дошкільного закладу може бути найрізноманітнішим. Він може бути складений в будь-якій зручній для конкретного педагогічного колективу формі: схематично-блокової, календарної (розбитою по місяцях), циклової за формами роботи і т. Д. Орієнтуючись на основний зміст діяльності і її спрямованість на кінцеві результати, розглянемо річний план роботи ДНЗ, в якому щорічно присутні одні й ті ж розділи. Змінюються тільки цілі і зміст розділів, які визначаються отриманими результатами [31].

Річний план роботи включає наступні розділи:

 1. Аналіз кінцевих результатів минулого навчального року.

 2. Планування діяльності ДНЗ на черговий навчальний рік:

  • забезпечення здоров'я та здорового способу життя;

  • забезпечення високого рівня виховання і освіти дошкільнят відповідно до реалізованої в ДОУ програмою;

  • створення умов для забезпечення готовності старших дошкільників до навчання в школі; науково-методичне та кадрове забезпечення навчально-виховного процесу;

  • взаємозв'язок в роботі ДОП з сім'єю, школою та іншими організаціями;

  • зміцнення матеріально технічної та фінансової бази.

Щорічно плануються заходи щодо перелічених напрямів діяльності, але цілі і завдання формуються різні, в залежності від отриманих результатів.

У календарному плані методист відзначає вже конкретні дати проведення заходів з річного плану.

Вихователь також планує спільні завдання на рік по своїй групі. У календарному плані, який може складатися на місяць, на тиждень конкретизуються завдання і зміст роботи. Єдиної форми плану сьогодні не існує. Кожне дошкільний заклад і навіть кожен вихователь має право сам визначати зручну для себе форму планування.

В рамках нашого дослідження розглянемо варіативні календарні плани, запропоновані Алямовская В.Г. [1, с. 25].

План «Поїзд» - це план розгорнутих конспектів розвиваючих занять. Ці конспекти складаються за певною схемою:

1) визначається структура заняття;

2) дидактично забезпечується кожен її елемент;

3) вибудовується ланцюжок моделей спілкування з дітьми в кожному структурному блоці заняття.

Образне назва «Поїзд» дали тому, що його конспекти- «вагончики», чіпляючись один за одного, утворюють «склад» - цілісну освітню систему. Вихователь, подібно паровозику, призводить цю складну систему в рух. Моделі конспектів розвиваючих занять різноманітні і залежать від форми організації освітньої діяльності.

Приблизна модель такого конспекту представлена ​​в таблиці 1 [Додаток №1].

З наведеної моделі ми бачимо, що на занятті переважає партнерський стиль спілкування: авторитарні прийоми незначні і їх використання обгрунтовано.Дітям надається максимум самостійності, в тому числі і в оцінці своєї діяльності. Забезпечується успішність кожної дитини через диференціювання способів виконання завдання, створюються умови для самореалізації дітей, їм надається свобода вибору і волевиявлення.

Найціннішим в цьому плані є спільна постановка мети діяльності і знаходження своєї, значущою тільки для дитини, особистої мети. Часто буває, що у вихователя свій сенс діяльності на занятті, а у дитини свій, при цьому часто ці смисли навіть не стикаються. Виявлення смислів діяльності кожної дитини допомагає вихователю не тільки професійно грамотно здійснювати індивідуальний підхід, але і відповідно організовувати особистісне взаємодія з ним.

При складанні конспектів занять за планом «Поїзд» слідувати буквально наведеної вище моделі не потрібно. Ця модель - своєрідна «шпаргалка», користуючись якою важливо не упустити найголовніше - створення ситуації для осмислення дітьми поставлено нних перед ними проблем. Важливо кинути виклик здібностям і можливостям дитини, його знань. Він повинен переконатися в тому, що йому недостатньо наявного досвіду, а також в тому, що за допомогою однолітків, власної кмітливості він зможе вирішити поставлену проблему. Діти завжди з задоволенням приймають кинутий виклик. Спробуйте їм сказати: «Слабо ?!» - і незабаром почуєте у відповідь: «Не слабо!»

План «Поїзд» сприяє накопиченню досвіду організації розвиваючих занять. У цій «скарбничці» поступово з'являються різноманітні їх моделі. І коли вона «виявиться повною», можна переходити до наступного варіанта альтернативного планування - плану «Стільники».

План «Стільники» являє собою своєрідну матрицю, в яку «укладаються» теми занять. По суті, це різновид тематичного плану. Але в ньому вказується тематика занять не одного освітнього курсу, а декількох. Складається такий план на місяць вперед.

При складанні плану «Стільники» вихователь спочатку згідно з графіком вказує тематику фізкультурних і музичних занять, а потім розподіляє інші заняття. Послідовність проведення занять встановлюється самостійно, жорсткої «сітки занять» немає. Згідно з цим планом діти можуть кілька днів поспіль малювати або слухати казки, якщо того вимагає логіка подачі програмного матеріалу. Вихователі добре знають, що іноді переривання діяльності не показано для розвитку дітей. Згадати, що вони робили тиждень тому, діти, звичайно, зможуть. А ось повернеться потрібний інтелектуально-емоційний настрій? І потім - кожна справа слід доводити до логічного кінця. Тому іноді є сенс проводити кілька занять одного виду поспіль.

Головними орієнтирами при складанні плану «Стільники» є Базовий і Тематичні плани освітніх курсів. Базисний план визначає тижневу навчальну навантаження, яку вихователь не має права перевищити. Тематичні плани дозволяють йому нормувати змістовну сторону освітньої діяльності.

Складаючи план, слід враховувати тижневі і місячні біологічні ритми людини, періоди його максимальної активності і втоми. Насиченість інтелектуального навантаження занять повинна знижуватися до кінця тижня, останній тиждень місяця і зовсім повинна бути «легкої».

Зазвичай цілі та завдання занять в плані «Стільники» не вказуються, так як вони сформульовані в тематичних планах і в розгорнутих конспектах плану «Поїзд». Але, якщо вихователь побажає, він може вказати і мета заняття.

Оформляється план у вигляді таблиці з 20 клітин. По одній на кожен день місяця [Модель плану «Стільники» представлена ​​в додатку №2].

План «Календар» - це план базових завдань розвитку особистості дитини в різноманітних видах діяльності і розвитку самої діяльності. Складається він на квартал. План «Календар» є своєрідним мостом до розробки інтеграційних освітніх курсів. Спочатку вихователі вважали його найважчим планом, але в міру зростання їх професійної майстерності проблем з його складанням не стало.

Сутність цього варіанту планування проста. По кожному виду діяльності складається перелік базових задач. Ці завдання групуються за ступенем складності і взаємозв'язку. Потім вони розподіляються поквартально. Це не означає, що вся увага педагога буде направлено на рішення тільки цих завдань. Все робиться в комплексі. Просто рішенням саме цих завдань приділяється в даний період більше уваги.

Після того як завдання кожного конкретного виду діяльності будуть згруповані, необхідно визначити, в яких видах діяльності вони найкраще будуть вирішені.

Тепер пояснимо, чому вихователі вважають цей план складним. Справа в тому, що якщо плани «Поїзд» і «Стільники» базувалися на раніше розроблених тематичних планах, то план «Календар» вимагає їх перегляду. В принципі, спочатку складається календарний план, потім тематичний план кожного виду діяльності. Ця робота хоч і клопітка, але вдячна. Вона вчить інтегрувати зміст освітнього процесу, розширює педагогічні можливості вихователя, дозволяючи йому впритул підійти до тієї категорії професіоналів, яку ми позначили як «гарантів розвитку».

Оформлення плану нескладно (складніше підготовка!). На кожен вид діяльності заводиться великий лист (як два аркуша А4). На лівій стороні аркуша записуються базові завдання розвитку дитини в даному виді діяльності, а на правій - в яких видах діяльності ці завдання будуть вирішуватися: на спеціальних заняттях даного виду діяльності, на інших курсах, в процесі ігрової діяльності і т.д. У міру просування від одного виду діяльності до іншого позначаться збіги. Наприклад, деякі завдання з розвитку математичних уявлень можуть бути успішно вирішені в процесі изодеятельности і навпаки. Подібні збіги слід узагальнити і на цій основі скласти інтеграційний курс.

Розробка інтеграційних курсів дозволяє оптимізувати освітній процес, а також вивільнити час для організації додаткових освітніх послуг і вільної діяльності дітей.

План вищого довіри «Веселка» дозволяє вибудувати модель випускника кожної вікової групи і найкоротшим шляхом підійти до її реалізації.

Цей план гранично конкретний. У ньому за кожним видом діяльності вказується, до яких «рубежів» розвитку повинні підійти діти до кінця навчального року. План «Веселка» дає можливість створити наочну модель освітнього процесу, знайти оптимальні варіанти його організації. План складається на навчальний рік.

Порядок розробки плану наступний:

1. По кожному виду освітньої діяльності (розвитку мови, образотворчих навичок і т.д.) визначаються завдання розвитку дітей. Вказується, яким особистим досвідом (знання, вміння, навички, звички) вони повинні володіти до кінця навчального року.

2. Відбираються діагностичні методики, за допомогою яких можна з достатнім ступенем вірогідності оцінити рівень розвитку дітей. Вони повинні бути простими і зрозумілими кожному вихователю. На основі цих методик розробляються моделі ігрових тестових занять.

3. структурує зміст діяльності в кожному місяці навчального року.

План «Веселка» може бути представлений як пакет планів по кожному виду діяльності [додаток № 3, схема 1], або - узагальнено в двох розділах:

1. Завдання розвитку і модельні характеристики дітей.

2. Зміст діяльності (схема 2).

Досвід показує, що вихователі зазвичай вважають за краще перший варіант, який представлений на схемі 1.

На закінчення необхідно вказати, що накопичений вихователями професійний досвід розробки розвиваючих занять, наявність різноманітних тематичних планів, інтегрованих освітніх курсів, вміння вибудовувати «освітні маршрути» дозволяють їм успішно організовувати свою педагогічну діяльність відповідно до плану «Веселка»

Обов'язкові додатки до календарними планами

Який би варіант плану не використовували вихователі, обов'язковими додатками до нього є:

1. План-графік режиму життєдіяльності дітей (планується на тиждень).

2. Зміст роботи з батьками (на місяць).

3. Спостереження навколишнього життя і сезонних змін у природі (на місяць).

4. Комплекси ранкової гімнастики і гімнастики після денного сну (на місяць).

5. Організація роботи з батьками (на місяць).

6. Робота по створенню розвивального середовища (місяць або квартал).

План-графік режиму життєдіяльності являє собою наочну модель того, як організоване життя дітей протягом тижня. Розробляється він на основі календарного плану методом бюрографіческого планування (методу знаків і символів). День «розбивається» на тимчасові періоди (режимні відрізки) і вказується, що в цей період будуть робити діти, в якій формі буде організована ця діяльність.

План-графік дозволяє побачити, не перевантажений чи день, і скорегувати календарний план освітньої роботи з дітьми / Зміст роботи з батьками планується на місяць. Слід вказати, в які дні і що буде зроблено кожним вихователем групи, і які общесадовскіе заходи будуть проведені.

Спостереження навколишнього життя і сезонних змін в природі складаються у вигляді переліку.Можливо (але не обов'язково) вказівку завдань активізації словника. Облік в будь-якій формі обов'язковий. Комплекс ранкової гімнастики, гелі вона проводиться на свіжому повітрі, планується в 3-х варіантах: для нормальної (по сезону) погоди, при сильній вологості, при сильному вітрі; 4-й варіант розробляється на випадок негоди, коли провести гімнастику на свіжому повітрі неможливо.

Робота по створенню та вдосконаленню розвивального середовища планується на місяць, або на квартал, відповідно до особисто-творчими планами вихователів і програмою розвитку ДНЗ. Модель плану-графіка режиму життєдіяльності дітей см. В додатку № 4.

Таким чином, планування - це складний процес, що вимагає витрати часу, координацію зусиль усіх фахівців, але побудований на реальній основі, з комплексним підходом у вирішенні найважливіших завдань, що в значній мірі визначає дієвість і результативність діяльності дошкільного навчального закладу.

Висновки до розділу 1.

Вивчивши психолого - методичну літературу по темі нашої роботи, ми прийшли до висновку, що планування - це ключова управлінська функція, повноцінна реалізація якої - один з головних чинників, що забезпечують ефективність діяльності керівника. Воно визначається як завчасне визначення порядку, послідовності здійснення виховно-освітньої роботи з зазначенням необхідних умов, використовуваних засобів, форм і методів. При грамотному плануванні з'являється можливість прогнозувати результати діяльності кожного конкретного співробітника, що полегшує досягнення загальних цілей і завдань. Планування включає в себе:

- вибір мети;

- визначення засобів для їх досягнення;

- вибір стратегії, курсу дій;

- вироблення тактики, лінії поведінки;

- розробку програм, процедур, правил.

Основа для планування педагогічного процесу в ДОУ - та «Програма», за якою працює дошкільний заклад. Освітня програма - документ, що визначає специфіку організації навчально-виховного процесу (зміст, форми) з урахуванням стандарту дошкільної рівня освіти. Це модель освітньо-виховного процесу. Вона викладає багатокомпонентне зміст освіти і складається з цілісного ряду частин, взаємно пов'язаних між собою.

Планування спирається на наступні принципи:

 • врахування конкретних педагогічних умов: вікового складу групи, рівня розвитку дітей;

 • взаємозв'язок процесу виховання і навчання;

 • регулярність, послідовність, повторність виховних впливів.

В наступній частині нашого дослідження ми проаналізуємо стан планування освітнього процесу базового ДОУ і запропонуємо методичні рекомендації по розробці річного плану.

Глава 2. Стан освітнього процесу

в МДОУ №14 «Ромашка» м Кумертау

2.1. Аналіз стану планування освітнього процесу в ДОУ

З метою вирішення завдань, поставлених у нашій роботі, ми провели аналіз планування освітнього процесу в ДОУ №14 «Ромашка» м Кумертау. В першу чергу ми звернулися до вивчення річного плану цього освітнього закладу. При цьому ми спиралися на методичними рекомендаціями, розробленими Третьяковим П.І. і Білої К.Ю. і матеріалами навчального посібника Поздняк Л.В. і Лященко М.М. Для цього ми поставили наступні завдання:

1. Скласти рецензію на річний план роботи дошкільного закладу, попередньо проаналізувавши його, використовуючи схеми 1, 2 і наступні питання:

• основні завдання роботи дошкільного закладу в річному плані і їх реалізація в наступних розділах;

• актуальність завдань, конкретність їх формулювання, облік умов роботи дитячого садка, основних напрямків роботи міста (району, села);

• структура річного плану; її оптимальність; організаційно-педагогічна робота, її зміст; робота з кадрами, її зміст і спрямованість; заходи, спрямовані на поліпшення якості роботи з дітьми, форма і зміст їх, відповідність запланованих заходів з основними завданнями плану;

• взаємозв'язок різних форм методичної роботи (Ради освітян, колективних переглядів роботи, консультацій та ін.). Відображення в річному плані всіх напрямків методичної роботи; планування роботи зі створення розвивального середовища; форми контролю за реалізацією намічених завдань.

Використовуючи матеріали річного плану, ми заповнили схеми №1 і №2 [Додаток №5]. Отримані дані дозволили нам визначити стратегію планування, напрямки роботи, склад дій, спрямованих на вирішення поставлених завдань. Далі ми склали рецензію на річне планування, яка викладена нижче.

Рецензія на річний план МДОУ №14 «Ромашка» м Кумертау

Основними завданнями роботи дошкільного закладу в річному плані є:

 • Охорона життя і здоров'я дітей, розвиток навичок основ безпеки життєдіяльності, зміцнення здоров'я всіх учасників виховного процесу.

 • Розвиток творчих пізнавальних здібностей дітей за допомогою використання проектного методу.

 • Залучення дітей до національної культури, виховання у них любові до рідного краю, рідної мови.

 1. Створення умов для взаємодії педагогів ДНЗ та батьків з метою розвитку здорової соціально-розвиненої особистості дитини.

Ми вважаємо, що завдання, немічених в річному плані носять актуальний характер в зв'язку з тим, що:

   • Збереження і зміцнення здоров'я вихованців ДНЗ - основне завдання дошкільних установ. У Концепції дошкільного виховання вирішення проблем, пов'язаних з охороною і зміцненням здоров'я, відводиться провідне місце. Підкреслюється важливість створення умов, що забезпечують і фізичне, і психічне здоров'я дитини.

   • Використання методу проекту в дошкільній освіті як одного з методів інтегрованого навчання дошкільнят, дозволяє значно підвищити самостійну активність дітей, розвинути творче мислення, вміння дітей самостійно, різними способами знаходити інформацію про цікавить предмет або явище і використовувати ці знання для створення нових об'єктів дійсності. А так же робить освітню систему ДОУ відкритою для активної участі батьків.

   • Залучення дітей до духовної культури, акумулюючої в собі багатовіковий досвід народів Башкортостану, що вилився в Етнопедагогіческіе норми і правила, сприяє вирішенню ряду завдань по формуванню всебічно розвиненої особистості дитини, його морально-етичного ставлення до своєї сім'ї, однолітків, рідному народові і оточуючим його етносів. Самобутні етнокультурні традиції - це той моральний стрижень, без якого немислима організація освітнього процесу в сучасному ДНЗ нашої республіки.

   • Проблема взаємодії ДОП та сім'ї останнім часом потрапила в розряд найактуальніших. Змінилася сучасна сім'я змушує шукати нові форми взаємодії, тому в річному плані знайшли відображення нові форми роботи з сім'єю, інноваційні технології в побудові взаємодії ДОП з батьками в умовах відкритості дошкільного закладу. В процесі роботи намічені завдання залучення батьків до педагогічного процесу, психолого-педагогічна освіта батьків.

Річний план складений в зручній календарній (розбитою по місяцях) формі і має одні й ті ж розділи, цілі і зміст яких визначається отриманими за попередній рік результатами.

Даний план роботи має наступну структуру:

 1. Аналіз кінцевих результатів минулого навчального року.

 2. Планування діяльності ДНЗ на черговий навчальний рік:

  • Організаційно-педагогічна робота

  • Робота з батьками

  • Робота зі школою

  • Адміністративно-господарська робота.

3. Додаток

За цим структурним компонентам заплановані заходи, які повністю відповідають основним завданням плану.

1-ша частина плану включає аналіз виховно-освітньої роботи за 2008-2009 рік. В аналізі відображені:

 • Зміни в педагогічному складі (результати атестації педагогів, кваліфікація, підвищення рівня педагогічної майстерності).

 • стану здоров'я вихованців;

 • аналіз захворюваності дітей і співробітників протягом року, сумарних даних за групами здоров'я для організації спеціальної лікувально профілактичної роботи;

 • результати організації заходів по залученню батьків в активне життя дитячого саду;

 • моніторинг фізкультурно-оздоровчої роботи, загартовування, організації раціонального харчування та ін.

Тут же дано загальні висновки, визначено резерви планування діяльності на новий навчальний рік.

2-я частина плану включає календарне планування по розділах.

Так, розділ «Організаційно-педагогічна робота» включає педагогічні ради, методичні об'єднання, наради щодо підвищення ефективності педагогічного процесу, методичні годинник з обговоренням графіків і сіток занять, консультації для вихователів з проведення діагностичних методик та ін. В цьому ж розділі знаходять своє відображення заходи , присвячені знаменним датам або календарних свят, що організовуються для всіх учасників педагогічного процесу.

У другому розділі плану відбивається робота з батьками. Тут включені різноманітні форми роботи: анкетування батьків, консультації, робота батьківського комітету, спільні виставки дорослих і дітей, участь батьків у проектній діяльності, зборів, дні відкритих дверей, випуск стінгазет та інші заходи.

Третій розділ «Робота зі школою» представлений наступними заходами: взаємовідвідування учителями та вихователями відкритих уроків в школі і занять в дитячому саду, екскурсії, розваги, проведення бесід про школу, шефська допомога, випускний бал.

Адміністративно-господарська робота включає виробничі і профспілкові збори, інструктажі з обслуговуючим персоналом, тематичні та контрольні перевірки, зборів, присвячені питанням організації заходів, санітарно-просвітницька робота, організація харчування та ін.

В додатку подано календарні плани заходів, присвячені знаменним датам (Дню республіки, Дню матері, 65-річчя ВВВ), плани заходів щодо роботи з сім'єю і школою. Представлені так само теми самоосвіти педагогів. Окремо розроблений план роботи на літній оздоровчий сезон, який включає розділи «Оснащення груп, кабінетів і ділянок», «Методична робота», «Робота з батьками», «Контроль і керівництво».

Вивчивши кожен з розділів, ми прийшли до висновку, що всі заплановані заходи взаємопов'язані між собою, відповідають поставленим завданням і спрямовані на поліпшення якості виховно-освітньої роботи в ДНЗ.

2.2. Рекомендації з планування освітнього процесу в ДОУ

Оформлення річного плану роботи ДНЗ може бути найрізноманітнішим. Він може бути складений в будь-якій зручній для конкретного педагогічного колективу формі: схематично-блокової, календарної (розбитою по місяцях), циклової за формами роботи і т. Д. Орієнтуючись на основний зміст діяльності і її спрямованість на кінцеві результати, розглянемо річний план роботи ДНЗ , в якому щорічно присутні одні й ті ж розділи. Змінюються тільки цілі і зміст розділів, які визначаються отриманими результатами (К.Ю. Біла).

Основні розділи річного плану роботи дошкільного закладу

Річний план роботи може включати наступні розділи:

 1. Аналіз кінцевих результатів минулого навчального року.

 2. Планування діяльності ДНЗ на черговий навчальний рік:

  • забезпечення здоров'я та здорового способу життя;

  • забезпечення високого рівня виховання і освіти дошкільнят відповідно до реалізованої в ДОУ програмою;

  • створення умов для забезпечення готовності старших дошкільників до навчання в школі;

  • науково-методичне та кадрове забезпечення навчально-виховного процесу;

  • взаємозв'язок в роботі ДОП з сім'єю, школою та іншими організаціями;

  • зміцнення матеріально технічної та фінансової бази.

Можна щорічно планувати заходи щодо перелічених напрямів діяльності, але цілі і завдання формувати різні, в залежності від отриманих результатів.

Річний план ДОУ повинен враховувати всі види ресурсів, їх стан, способи і можливості використання. Приступаючи до складання річного плану ДНЗ, необхідно пам'ятати, що цей план розрахований на весь педагогічний колектив закладу. Від кожного педагога залежить, чи сприяє його робота виконання намічених цілей і завдань плану.

Отже, при складанні річного плану ДНЗ керівник повинен враховувати кадровий потенціал педагогічного колективу, узгодженість позицій, досвід спільної роботи, соціально-психологічний клімат установи. План роботи за кінцевими результатами висуває особливі вимоги до технології його реалізації. Складений план обговорюється і коригується педагогічним колективом. Зазвичай це відбувається на виробничій нараді перед початком нового навчального року (в серпні).

Ухвалення плану роботи ДНЗ означає початок діяльності по його реалізації. Це передбачає, що через короткий проміжок часу колектив, зацікавлений в реалізації плану, збирається і обговорює виконання однієї з його частин.

Аналіз планів ДНЗ показав, що найбільші труднощі керівники відчувають при формулюванні цілей і завдань. Але якщо завідувач ДНЗ всебічно проаналізував підсумки роботи за минулий рік, то йому буде легше визначити перспективу на наступний рік.

Перший розділ річного плану ДНЗ - аналіз кінцевих результатів минулого навчального року - може бути оформлений в схемах з короткими висновками по кожному підрозділу.

1-й підрозділ включає аналіз:

 • стану здоров'я вихованців;

 • захворюваності дітей і співробітників протягом року, сумарних даних за групами здоров'я для організації спеціальної лікувально-профілактичної роботи;

 • результатів організації фізкультурно-оздоровчої роботи, загартовування, організації раціонального харчування та ін. Тут же даються загальні висновки (виявлення тенденції за рівнем здоров'я і здорового способу життя), визначаються резерви планування діяльності на новий навчальний рік.

2-й підрозділ включає аналіз результатів виконання програми в усіх напрямках. Аналізується рівень пізнавального розвитку дітей, соціально-морального, художньо-естетичного, фізичного розвитку та ін. Формулюються загальні висновки і визначаються резерви підвищення рівня виконання програми.

У 3-му підрозділі аналізуються рівень готовності до навчання в школі дітей підготовчої групи (результати діагностики розвитку дітей, що у школу); успішність випускників дитячого саду, які закінчили 1-3-й клас. Далі йдуть загальні висновки і вказуються резерви підвищення результативності роботи з даного підрозділу.

В 4-му підрозділі аналізуються результати підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників; заявки педагогів на методичну допомогу на наступний рік (по карті педагогічної майстерності); системи методичної роботи в ДНЗ. Аналізується науково-методична забезпеченість навчально-виховного процесу. Формулюються загальні висновки, виявлені тенденції і визначаються резерви планування роботи з кадрами та оснащення методичного кабінету на наступний навчальний рік.

У 5-му підрозділі аналізуються система взаємодії з батьками (за результатами анкетування батьків); виконання планів спільної роботи ДНЗ і школи; результати взаємодії з іншими організаціями. Робляться загальні висновки.

Підсумки адміністративно-господарської роботи, а також матеріально-технічні та медико-соціальні умови перебування дітей в ДНЗ аналізуються в 6-м підрозділі.

Керівник, який працює творчо, не формально, повинен ставити перед собою завдання вдосконалення планування. Ретельно розроблений план дозволяє виконати роботу більш якісно. Серед основних прийомів роботи з удосконалення планування можна назвати:

- вивчення новинок літератури з маркетингу та менеджменту в системі освіти;

- спільне складання планів роботи з вихователями та фахівцями;

- детальний аналіз роботи ДНЗ, виявлення причин недоліків і невиконання тих чи інших рішень;

- особисту зацікавленість керівника у плануванні роботи на рік;

- колективні обговорення планів на методичних заходах;

- створення виставок з планування;

- грамотне визначення цілей - цілепокладання, їх ієрархію;

- розробку конкретних заходів для вирішення поставлених цілей;

- вироблення у себе вміння педагогічного прогнозування (бачити заздалегідь результат, до якого прагнуть) і т.д. [11, с. 22].

Потрібно пам'ятати, що річний план - це живий робочий документ, який може піддаватися виправлення, коректування в ході роботи над його виконанням. Іноді з плином часу на перший план виступає вид роботи, який не був раніше запланований. Треба сміливо вносити зміни і доповнення, не боятися відступити від раніше запланованих заходів. Потрібно тільки вміти довести, пояснити (перш за все собі), чому так треба поступати.

Висновок до розділу 2.

Вивчивши річний план виховно-освітньої роботи в ДНЗ №14 «Ромашка» ми прийшли до висновку, що даний план відображає конкретні завдання, спрямовані на розвиток дитячого садка; діяльність його керівника; чітку ієрархію цілей управлінської діяльності, тобто систему завдань і цілей, що визначають їх супідрядність і взаємозв'язок. План грунтується на глибокій аналітичній діяльності, спрямованої на визначення місця установи в зовнішньому світі. У ньому чітко простежується стратегія розвитку ДНЗ: діяльність, спрямована на збереження дитячого садка, залучення додаткових клієнтів, розширення своєї ніші, підвищення конкурентоспроможності ДОУ.

У плані приділено увагу рівню професійної майстерності співробітників, так як саме від них залежить вирішення поставлених завдань.

Завдання завідувача і старшого вихователя - навчити всіх учасників педагогічного процесу найбільш ефективним методам планування роботи всіх ланок з урахуванням досягнутих конкретних результатів. Це дозволить підвищити мотивацію планування і ефективність планів всіх підрозділів дитячого садка.

Висновок.

Вивчивши психолого - педагогічну і методичну літературу по темі нашої курсової роботи, ми прийшли до висновку, що цілепокладання і планування - невід'ємні функції управлінської діяльності, які є так само необхідною умовою розвитку, руху будь-якої педагогічної системи, в тому числі і дошкільної.

Планування- один з головних чинників, що забезпечують ефективність діяльності керівника. Планування дозволяє усунути негативний ефект невизначеності, зосередити увагу на головних завданнях, домогтися економічного функціонування і полегшити контроль.

При грамотному плануванні з'являється можливість прогнозувати результати діяльності кожного конкретного співробітника, що створює передумови для успішної діяльності дошкільного навчального закладу і полегшує досягнення загальних цілей і завдань.

У психологічному аспекті основою планування є подолання керівником стереотипів мислення: зміна установки з «глобального» (абстрактного) планування до стратегії складання кількох варіантів сценарію майбутнього, від моделі директивного планування до імовірнісних моделей розвитку.

Різноманіття підходів до організації педагогічного процесу в сучасних умовах розвитку системи дошкільної освіти, його особистісно орієнтована спрямованість, використання програм нового покоління закономірно вимагають і змін підходів до планування.

Сучасна система планування освітнього процесу включає програму розвитку дошкільного навчального закладу, освітню програму ДОУ, структуру і види підсумкового педагогічного аналізу, планування роботи ДНЗ на рік, базисний план, варіативні календарні плани, приблизну циклограму діяльності старшого вихователя.

У нашій роботі ми провели теоретичне і практичне дослідження системи планування освітньо-виховного процесу в сучасному ДНЗ. Розглянули варіативні підходи до загального річного планування і до складання поточних планів роботи вихователями. Ми з'ясували, що планування передує всебічний і глибокий аналіз стану виховно-освітньої роботи в дошкільному закладі, виявлення сильних і слабких її сторін, визначення актуальних завдань на майбутній період. Річний план повинен бути конкретним, реальним, що охоплює всі сторони життя дитячого саду, яка передбачає безперервність і послідовність всієї виховно-освітньої роботи, що враховує підсумки діяльності педагогічного колективу за минулий рік.

Наша робота складена з урахуванням професійних труднощів і проблем, що виникають при визначенні структури та змісту планування роботи в дитячому саду, покликана допомогти керівникам у визначенні перспективи, спрямованої на постійне і динамічний розвиток дошкільної установи.

Список літератури

 1. Алямовская В.Г. Розробка варіативних календарних планів ДОУ. // Управління ДОУ. 2002. №6, с. 25-35

 2. Біла К.Ю. Керівництво ДНЗ: Контрольно діагностична функція. М .: 2004. -64 с.

 3. Біла К.Ю. Планування роботи ДНЗ за результатами на рік. // Управління ДОУ. 2002. №3

 4. Вершиніна Н.Б., Суханова Т.І. Сучасні підходи до планування освітньої роботи в дитячому садку. Довідково-методичні матеріали. - Видавництво «Учитель», 2010 - 111 с.

 5. Васильєва О.І., Бахтуріна Л.А., Кібітіна І.І. Старший вихователь дитячого садка. - М .: Просвещение, 1990. -143 с.

 6. Воробйова Т.К. Планування роботи дошкільного навчального закладу. - М .: «Ансель-М», 1997. -64 с.

 7. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Управління якістю освітнього процесу в ДОУ. - М .: Айріс -Дідактіка, 2007. -192 с.

 8. Голіцина Н.С. → Перспективне планування освітньо-виховного процесу в дошкільних установах. -М .: Скрипторий, 2008. - 32 с.

 9. Денякіна Л.М. Нові підходи до управлінської діяльності ДНЗ. М .: Нова школа, 2008. - 96 с.

 10. Ємцева Т.А. Психолого медику педагогічна робота в дитячому садку: планування, рекомендації, діагностичні матеріали. М: Изд. Учитель, 2010. -141 с.

 11. Казакова І.М. Річне планування в ДОУ: Труднощі, помилки, шляхи подолання. - М .: ТЦ Сфера, 2005. - 64 с.

 12. Корепанова М.В., Липчанский І.А. Контроль функціонування і розвитку ДНЗ. - М .: Творчий Центр Сфера, 2005. -80 с.

 13. Макарова Л.С. Управлінська діяльність керівника ДНЗ. - М .: 2003. - 198 с.

 14. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів середовищ. пед. навч. закладів. -3-е изд. испр. і доп. - М .: Видавничий центр «Академія», 2001. - 416 с.

 15. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Управління освітнім процесом у ДОУ. - М: Айріс Прес Айріс Дидактика, 2006. - 224 с.

 16. Морозова А.М. Як проаналізувати реалізацію річного плану ДНЗ // Управління ДОУ. 2002. №6, с. 16-24

 17. Попова М.В. Психологічні аспекти планування // Управління ДОУ. 2002. №3

 18. Поздняк Л.В., Лященко М.М. Управління дошкільною освітою: Учеб. Посібник для студ. пед. вузів. - 2-е изд., Стереотип. - М .: Видавничий центр «Академія», 2000. - 432 с.

 19. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. / В.А. Сластенін, І.В. Ісаєв, А.І. Міщенко, Е.Н. Шиянов. -3-е изд. - М .: Школа - Прес, 2000 - 512 с.

 20. Скоролупова О.А. Тематичне планування навчально-виховного процесу У ДОП. - М: Скрипторий, 2003. - 96 с.

 21. Сергєєва В.П. Управління освітніми системами. Програмно-методичний посібник. - М., 2001. - 160 с.

 22. Третьяков П.І., Біла К.Ю. Дошкільний навчальний заклад: управління за результатами. М .: Нова школа, 2003.

 23. Фалюшіна Л.І. Управління дошкільним освітнім закладом. Сучасний аспект: Посібник для керівників ДНЗ. М .: педагогічне товариство Росії, 2004. - 80 с.

 24. Фалюшіна Л.І. Управління якістю освітнього процесу в ДОУ: Посібник для керівників ДНЗ. - М .: аркто, 2003. - 259 с.

Інтернет сайти

 1. Шамова Т.І., Давиденко Т.М. Управління, традиції, новації. Журнал сибірський учитель Випуск №3 (39) травень, червень 2005 рік sibuch.ru/article.php?no=357

 2. Єгорова О.П .. Колісниченко Т.М. Структура і зміст програм нового покоління в дошкільному закладі. www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm

 3. Типове положення про освітній установі для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. papers.info/lib28/b28763z.htm

 4. Сучасні освітні програми для дошкільних установ М .: Видавничий центр «Академія», 1999. - 344 с. / Под ред. Єрофєєвої Т.І. www.psyparents.ru/index.php?view=book

 5. К.Ю. Біла Методика розробки освітньої програми ДОУ

"Довідник старшого вихователя дошкільного закладу" №2, 2008 рік vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/682

  1. К.Ю. Біла Дошкільний навчальний заклад - управління за результатами dob.1september.ru/2005/18/9.htm

  2. К.Ю. Біла Річний план роботи дитячого садка http://vospitatel.resobr.ru/

  3. Жітнякова Н.Ю. Деякі підходи до планування роботи структурних підрозділів дошкільних освітніх установ. www.omczo.org/publ/233-1-0-827

Додаток № 1

Модель конспекту заняття в варіанті плану «Поїзд»

Вікова група або підгрупа дітей ________________

Дата проведення ___________________________________________

П.І.Б. вихователя ____________________________________________

Тема заняття: ______________________________

Мета заняття ______________________________________

Психолого-педагогічна структура заняття

Дидактичне забезпечення освітнього процесу

Передбачувана модель спілкування

мотивація діяльності

Дидактичні методи і прийоми соціальної і пізнавальної мотивації, ключові слова, опис ігрових ситуацій

Дорослий - дорослий або діти - діти

Спільна постановка мети (знаходження сенсу діяльності, її значущості в майбутньому або практична спрямованість.Наприклад, подарунок кому-небудь)

Бесіда, організація міркувань дітей

Дорослий - дорослий

Знаходження в спільної мети значущою для дитини особистої мети

Бесіда, інтерв'ювання тощо

Дорослий - дорослий

Пошук проблем

Організація і управління самостійним пошуком (колективний і індивідуальний пошук, експериментування і т.д.)

Дорослий - дорослий

Створення впевненості в успішному вирішенні проблеми (опора на минулий досвід)

Створення ситуацій пригадування, повторення знайомих дій, дії за аналогією, виклик асоціацій, демонстрація схожих і т.п.

Дорослий - діти

Самостійне вирішення проблем

Система непрямих і навідних запитань, що стимулюють гіпотетичні судження, прийоми антиципації (здогадки), виклик здібностям дітей і т.п.

Дорослий - дорослий

Психолого-педагогічна структура заняття

Дидактичне забезпечення освітнього процесу

Передбачувана модель спілкування

Допомога, показ, пояснення за бажанням дітей

Використання діктантних методів навчання, зразки дій, підказка

Батьки - діти

Створення умов для самореалізації дітей

Надання дітям права вибору способу діяльності, матеріалів для реалізації мети, свободи на власне бачення вирішення проблеми і т.п.

Дорослий - дорослий

Створення умов для успішного виконання роботи всіма дітьми (індивідуальний підхід

Диференційований підхід до способів виконання завдання, полегшені варіанти діяльності, особисту участь

Дорослий - дорослий

Формування адекватної самооцінки дітей

Різні прийоми самооцінки (порівняння своєї роботи з роботою майстра, своїми попередніми роботами або роботами однолітків і т.д.

Дорослий - дорослий

Практичне використання результатів діяльності

Організація ситуацій (виставки, дарування, «продаж»), оформлення приміщень, концерт і т.д.

Дорослий - дорослий

Додаток № 2

Модель календарного плану освітньої роботи «Стільники»

Вікова група ________ Місяць ________ Рік _______

Укладачі __ _____ ___________

дні тижня

1-й тиждень

2-й тиждень

3-й тиждень

4-й тиждень

понеділок

Малювання на тему «Осінній букет» Фізкультурний

Секція «Баскетбол» № 2

Розпис по дереву

«Городецкіе візерунки» Секція «Баскетбол»

№3

і т.д.

і т.д.

вівторок

Математика

Порівняння суміжних чисел Музичне

«Міні-філармонія»

Математика

Вимірювання величин. Гра «магазин взуття» Музичне «Хореографія № 2

і т.д.

і т.д.

середа

Розвиток мовлення

«Казки бабусі Олени» ** (етичні. Бесіда) Екскурсія в осінній парк Фізкультурний Прогулянка-похід **

Розвиток мовлення

Факультатив «Будинок, в якому ми живемо»

№ 1 Фізкультурний

Заняття на тренажерах № 3

і т.д.

і т.д.

четвер

Ліплення філімонівська іграшок Музичне

хорова студія

Математика

Факультатив «Весела економіка»

№ 1 Музичне

і т.д.

і т.д.

п'ятниця

Розвиток мови «Вернісаж» № 2 Конструювання з

природного матеріалу за задумом дітей

Розвиток мовлення

Розповідання по картині «Золота осінь» Соціально-психологічний тренінг «Вчуся управляти собою»

№ 5

і т.д.

і т.д.

Додаток № 3

Схема 1. Модель плану «Веселка» за видами діяльності

Вид діяльності

Завдання, модельні характеристики дітей


З одержание діяльності

Вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень

Схема 2. Модель узагальненого варіанту плану «Веселка»

Узагальнені завдання розвитку і модельні характеристики дітей


Про бобщенное зміст освітньої діяльності


IX X XI XII I II III IV V

Додаток № 4

Модель плану-графіка організації режиму життєдіяльності дітей

Дні тижня

час

понеділок

вівторок

середа

четвер

п'ятниця

6.00-8.00

індивідуальні гри

індивідуальні гри

Ігри з дітьми

музична діяльність

Ігри з дітьми

8.00-9.30

Контроль техніки бігу

контроль розтирання

відпрацювання

методики одномоментного одягання

Дитина в ролі тренера

рефлексія самопочуття

9.30-11.50

Варіант 1

Варіант 2. подгрупповие заняття

варіант 3

Варіант 1. Розвиток мови в підгрупах

Варіант 4. Музична діяльність

11.50-12.20

похід

самостійні заняття

Крайстренінг

Спортивні ігри

Спортивна секція

12.20-15.00

Відпрацювання навичок європейської манери їжі

те ж

те ж

Вправи на зосередження уваги, дихальні

теж

15.00-15.30

Відпрацювання техніки розтирання

Контроль за дотриманням правил прийняття водних процедур

Навчання прийомам вмивання

те ж

Закріплення навичок самомасажу

15.30-16.00

Правила ведення застільної бесіди

теж

16.00-18.00

загальні ігри

Розвиток мовлення

(В підгрупах)

музична діяльність

спортивне дозвілля

гурткова робота

Додаток № 5

схема 1

річні завдання

заходи плану

педради

семінари

відкриті перегляди

консультації

тематич. перевірки

произв. наради

1.Охорона життя і здоров'я дітей, розвиток навичок основ життєдіяльності, зміцнення здоров'я всіх учасників виховного процесу.

Педагогічна рада № 1.

Еколого-оздоровчий похід.

Педагогічна рада № 2. «Виховання безпечної поведінки у дітей дошкільного віку».

Про охорону життя і здоров'я дітей в зимовий період.

Проведен.меропр. з профілактики ДТП.

Відкриті перегляди занять з ОБЖ

Проведення зимових олімпійських ігор.

Организ. еколого-оздоровчого походу «Друга зустріч весни, закликання птахів».

Всесвітня. День здоров'я. Для мобільних телефонів.

Консультація для «Адаптація дітей до умов дитячого садка».

Проведено. загального родітел.собранія «Безпека дітей на вулицях міста»

консультац

«Підходи до определен.оптімальних педагогич.

умов виховання безопасн. поведінки дитини.

Тематичний контроль: Система роботи по ОБЖ.

Виробниче збори. Тероризм - загроза суспільству.

2. Розвиток творчих пізнавальних здібностей дітей за допомогою використання проектного методу.

Педрада Проектний метод у діяльності дошкільного закладу.

«На допомогу вихователю» огляд методич.

літератури по проектній діяльності в ДОУ.

Семінар-практикум «Виявлено.

познават.

інтересів у дітей дошк. віку »

Майстер клас. Перегляд відкритих занять за методом проектів

Консультація «Види проектів та їх використання в різновікових групах.

Тематичний контроль. Організація етапів роботи над проектами.

Нарада за підсумками впровадження проектних методів.

3. Залучення дітей до національної культури, виховання любові до рідного краю і мови.

Семінар «зобразити. мистецтво. Рб як засіб патріотичного виховання »

Проведено. меропр. присвячених Дню Республіки.

Оформл.

виставки дитячих малюнків

Развлечен.посвящённие Дню суверенітету.

Оформл.

виставки «Мій родовід»

Організація і проведен.праздніка «шежере байрами»

Консультація для педагогів «Поради початківцям дослідникам шежере (родоводу)».

Консультація для батьків: «Роль навчання башкирському мови в педагогічному процесі дитячого садка»

Перевірка планування роботи з ознайомлення з мистецтвом РБ в старших гр.

Нарада щодо організації та проведення Дня республіки

4.Создание умов для взаємодії педагогів ДНЗ та батьків з метою розвитку здорової соціально розвиненої особистості.

ПМПК Наступність з сім'єю з підготовки дітей до школи.

Семінар «Формування сімейних цінностей у дітей старшого дошкільного віку (вчимося складати родовід)»

Організаці. виставки совместн.

творчості дітей та батьків «Художниця - осінь»

«Свято доблесті і відваги», присвячений Дню захисників Вітчизни

. Провед. Фольклор. свята «Масляна». Випуск стінгазет, папок-передвіжек «Краще тата друга нема».

Виставка дитячих малюнків «Ось яка вона, матуся моя»

Консультація «Організація сімейних прогулянок».

Консультація «Адаптація дітей до школи, проблеми та рішення»

Оглядовий контроль. Підготовка груп, кабінетів до навчального року.

Консульт.для батьків «Підготовка дітей до школи».

Загальна батьківські збори. Про примхи та впертості

Збори за вибором школи.

схема 2

щільність плану

місяці

заходи

вересень

Педрада №1, МПС №1, ПМП до №1, Первинна діагностика дітей.Еколого - оздоровчий похід з дітьми ст. віку. Проведення заходу щодо профілактики ДТП. Розвага «День знань». Складання плану спільної роботи ДНЗ та школи. Анкетування батьків про організацію платних послуг. Виробниче збори. Оглядовий контроль. Огляд кабінетів.

Жовтень

. Організація виставки дитячого малюнка. Консультації для педагогів. Розваги, присвячені Дню суверенітету «Башкортостан - мій рідний край». Організація виставки «Осінь золота в гості до нас прийшла» (аплікація з природного матеріалу) Проведення осінніх розваг Оформлення стендів: «Пожежна безпека», «Правила дорожнього руху». Організація виставки спільної творчості дітей та батьків «Художниця - осінь» Проведення загальних батьківських зборів «Безпека дітей на вулицях міста». Екскурсія дітей подг. гр. в школу № 9 Відвідування вихователями уроків в 1 класі. Тематичний контроль: Система роботи з основ безпеки життєдіяльності.

Листопад

Педагогічна рада № 2. «Виховання безпечної поведінки у дітей дошкільного віку». Аналіз захворюваності за 1 квартал-

«На допомогу вихователю» огляд методичної літератури з проектної діяльності в ДОУ. -

Консультація «Підходи до визначення оптимальних педагогічних умов виховання безпечної поведінки дитини. - Проведення заходів, присвячених Дню Матері!

/ План додається /

- МПС №2. Звіт по адаптації дітей до дитячого садка.

Рекомендації по роботі з батьками

Відкриті перегляди занять з ОБЖ

День відкритих дверей. Знайомство з діяльністю дитячого садка

Рекомендації для батьків «Підготовка дітей до школи».

грудень

Семінар-практикум «Виявлення пізнавальних інтересів у дітей дошкільного віку»

ПМПК №2. Забезпечення сприятливого психологічного клімату в ДОУ. Вироблення рекомендацій.

Підготовка і проведення новорічних ранків

- Конкурс «Новорічні іграшки з майстерні Діда Мороза»

Організація виставки дитячих малюнків «Здрастуй, гостя Зима!»

Проведення групових батьківських зборів.

Оформлення стендової інформації «Про здоровий спосіб життя».

Консультація для батьків: «Роль навчання башкирському мови в педагогічному процесі дитячого садка»

Нарада «Про охорону життя і здоров'я дітей в зимовий період».

січень

Майстер клас. Перегляд відкритих занять за методом проектів.

Обговорення новинок методичної літератури. Виставка.

Проведення зимових олімпійських ігор.

Прощання з красунею ялинкою.

Залучення батьків до будівництва снігового містечка для дітей.

Консультація «Організація сімейних прогулянок».

Відвідування першокласниками дітей подг. гр. Бесіди про школу

Тематичний контроль. Організація етапів роботи над проектами.

лютий

Педагогічна рада № 3. Проектний метод у діяльності дошкільного закладу.

«Свято доблесті і відваги», присвячений Дню захисників Вітчизни.

Виставка дитячих малюнків «Наша Армія сильна!».

Проведення фольклорного свята «Масляна».

Випуск стінгазет, папок-передвіжек в групах «Краще тата друга нема».

Надання ДНЗ шефської допомоги: споруда снігових споруд.

Оперативний контроль з планування роботи ОБЖ.

Березень

ПМПК №3. Наступність з сім'єю з підготовки дітей до школи. Обстеження мовлення дітей. Діагностика. Аналіз підготовки документів в ПМПК.

Виставка дитячих малюнків «Ось яка вона, матуся моя»

Ранки, присвячені Дню 8 Березня.

Організація еколого-оздоровчого походу «Друга зустріч весни, закликання птахів».

Оформлення виставки «Мій родовід»

Медичний огляд дітей підготовчо групи. Збір основних мед. Даних про стан здоров'я дітей.

Оперативний контроль роботи вихователів з організації занять ознайомлення дітей з навколишнім, проведення прогулянок, використання дидактичних ігор.

Квітень

Творчі звіти вихователів по проектам.

ППО: «Формування сімейних цінностей у дітей старшого дошкільного віку (вчимося складати родовід)»

День сміху. Розваги

ШПМ. «Це цікаво дізнатися». Звіти педагогів з самоосвіти.

Всесвітній День здоров'я. Для мобільних телефонів.

Групові батьківські збори з переглядом контрольно-підсумкових занять.

Загальна батьківські збори. Про примхах і впертості.

Організація і проведення свята «шежере байрами»

Бесіда з батьками за вибором школи.

Оперативний контроль над виконанням рішень педради щодо дотримання режиму дня.

Підсумковий контроль. виконання програми

травень

Педагогічна рада № 4. Реалізація основних завдань роботи установи.

МПС №3. Аналіз захворюваності. Результати діагностики.

ПМПК № 4.Ітогі работи.Виработка рекомендацій на літній оздоровчий період.

Організація виставки в методичному кабінеті: «На допомогу вихователю».

Організація екскурсії в парк Вічної Слави

«День Перемоги» - літературно-музичний концерт

«Ми пам'ятаємо» - розвага

Анкетування батьків. Ваша думка про роботу ДНЗ.

Випускний бал.

Інструктаж з охорони життя і здоров'я дітей в літній період

Про перехід на літній режим роботи.

- Аналіз захворюваності.

Підсумковий контроль. .Виполненіе програми за рік.

60

Скачати 135,07 Kb.


Планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі

Скачати 135,07 Kb.