Організація корекційно - розвиваючої роботи вчителя-логопеда для дітей з ЗПР (старша група)
Дата конвертації17.04.2017
Розмір12,2 Kb.
ТипЗПР. Затримка психічного розвитку

Галина Кушнір
Організація корекційно - розвиваючої роботи вчителя-логопеда для дітей з ЗПР (старша група)

Ефективність корекційно-логопедичної роботи визначається чіткою організацією дітей в період їх перебування в дитячому саду, пра-Вільно розподілом навантаження протягом дня, координацією і наступністю в роботі всіх суб'єктів корекційного процесу: логопеда, батьків і вихователя. Організація діяльності логопеда, вихователів та інших фахівців протягом року визначається поставленими завданнями робочої програми. Діагностичне обстеження в старшій групі проводиться з 1 по 11 вересня, з 15 по 31 травня. Логопедичні подгрупповие, мікроподгрупповие і індивідуальні заняття починаються з 14 вересня. Визначаючи їх зміст, важливо виявити і структуру дефекту, і ті потенційні мовні можливості дитини, які логопед використовує в роботі. Індивідуальна і подгрупповие, мікроподгрупповая логопедична робота планується з 08.00 до 12.15. або з 15.10. до 18.00. У кожному півріччі навчання виділяються лексичні теми, пов'язані з найближ-шим оточенням дітей, що мають велику практичну значимість і важливі для організації спілкування. У тому контексті проводиться спеціальна робота по вдосконаленню фонетико-фонематичної та лексико-граматичної сторін мовлення дітей. Важливим є врахування специфічних проявів дефекту, обумовлених формою мовної аномалії. Основне завдання індивідуальних занять полягає в розвитку і корекції немовних психічних процесів (сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, первісному формуванні звукової сторони мови, що включає в себе комплекс підготовчих артикуляційних вправ; корекцію вимови дефектних звуків, складової структури слова; розвиток фонематичного сприйняття.

корекційно розвиває робота з дошкільнятами передбачає чітку організацію перебування дітей в дитячому садку, правильний розподіл навантаження протягом дня, координацію і спадкоємність в роботі логопеда і вихователя.

Напрямки роз-ку Види дитячої

діяльності Кількість

НСД в неде-лю

Кількість ін-індивідуальної, мікропод- групових за-нять в тиждень

(сіткою занять не передбачено-но) Форми освітньої-котельної діяльно-сті

обов'язкова частина

Мовний розвиток Розвиток мовленнєво-го фонематіче-ського сприйняття

25 хв.

(1 НОД)

Бесіди, вікторини, дидактич-ські ігри, розглядає-вання кар-тин, схем і ілюстр-ций

Підготовка до навчання грамо-ті

30 хв.

2 заняття

Бесіди, вікторини, дидактич-ські ігри, розглядає-вання кар-тин, схем і ілюстр-ций

Формування лексико-граматичної будови та зв'язного мовлення 20 хв

2 заняття Бесіди, вікторини, дидактич-ські ігри, розглядає-вання кар-тин, схем і ілюстр-ций

индивидуаль-

ні заняття 15-20 хв

3 заняття артикул-ційних упражне-ня

самомасаж органів артикуляції аппараа

пальчики-вая гімну-стіки

ВСЬОГО

Напрямки роботи:

- діагностична робота забезпечує своєчасне виявлення дітей з ЗПР;

- корекційно розвиває робота забезпечує своєчасну допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію недоліків дітей з ЗПР в умовах дошкільного навчального закладу, сприяє формуванню комунікативних, регулятивних, особистісних, пізнавальних навичок;

- інформаційно - просвітницька робота спрямована на роз'яснювальну діяльність з питань, пов'язаних з особливостями освітнього процесу для дітей з ЗПР, їх батькам, педагогічним працівникам.

Навчання на логопедичних заняттях:

Навчання на заняттях - основна форма корекційно логопедичної

роботи з дітьми, що має велике значення для формування комунікативної функції мови і загальної готовності до школи. У дошкільнят з ЗПР виявляються особливості в психічної діяльності: нестійкість уваги, знижена пізнавальна активність, недостатня сформованість ігрової діяльності.

Специфіка порушення мови у дітей з ЗПР полягає в різноманітті дефектів вимови різних звуків, в варіативності їх проявів в різних формах мови, в різному ступені несформованості фонематичного сприйняття, що в цілому обумовлює необхідність ретельної індивідуально орієнтованої корекції. У зв'язку з цим передбачені три типи занять: індивідуальні, подгрупповие і мікроподгрупповие.

Індивідуальні заняття спрямовані на формування артикуляційних укладів порушених звуків, їх постановку, автоматизацію і розвиток фонематичного слуху і сприйняття, уточнення і розширення словникового запасу, відпрацювання лексико-граматичних категорій. Послідовність усунення виявлених дефектів звуковимови визначається індивідуально, відповідно до мовними особливостями кожної дитини і індивідуальним перспективним планом. Постановка звуків осуществля-ється при максимальному використанні всіх аналізаторів.

Основне завдання індивідуальних занять полягає в первона-початковому формуванні звукової сторони мови, що включає в себе комплекс підготовчих артикуляційних вправ, корекцію вимови дефектних звуків, складової структури слова, розвиток фонематичного слуху і формування фонематичного сприйняття.

При проектуванні індивідуальної програми враховується ряд принципів:

• принцип орієнтації на можливості дошкільнят, тобто індивідуально-психологічні, клінічні особливості дітей з ОВЗ;

• принцип дозованості обсягу досліджуваного матеріалу. У зв'язку з за-повільним темпом засвоєння необхідна регламентація обсягу програмного матеріалу з усіх розділів програми і більш раціонального використання часу для вивчення певних тем;

• принцип лінійності і концентричности. При лінійному побудові про-грами теми слід розташовувати систематично, послідовно за ступенем ускладнення і збільшення обсягу; при концентричному побудові програми матеріал повторюється шляхом повернення до пройденої теми. Це дає можливість більш міцного засвоєння матеріалу.

• принцип інваріантності, що передбачає видозміна змісту програми, комбінування розділів, в окремих випадках зміна послідовності у вивченні тим, введення коригування.

Частота проведення індивідуальних занять визначається характером і ступенем вираженості мовного порушення, віком і індивідуальними психофізичними особливостями дітей, захворюваністю дітей і характером відвідуваності ДОУ.

Подгрупповие заняття розвитку мовного фонематичного сприйняття).

Основними завданнями програми є:

• формування способу виокремлення звуку з слова (підкреслене вимовляння звуку в слові, вміння називати виділений звук;

• виділення окремих звуків з слів; правильна і чітка артикуляція звуків;

• чуттєвосприймаються (сенсорні) ознаки голосних і соглас-них звуків: наявність або відсутність в порожнині рота перепони на шляху види-Хаєм повітря, участь голосу;

• розрізнення звуків, близьких по проголошенню і звучанням, тверді і м'які приголосні; звуки [а], [о], [и], [у], [і]; [М], [м '], [н], [н'], [в], [в '], [к], [к'], [т], [т '], [д], [ д '], [п], [п'], [б], [б '], [з], [з'], [з], [з '].

умовні позначення голосних, твердих і м'яких приголосних звуків; терміни «голосний звук», «приголосний звук», «твердий приголосний звук», «м'який приголосний звук»; «Глухий приголосний звук», «дзвінкий приголосний звук»;

• ознайомлення з умовно-графічної схемою звукового складу слова;

• послідовне виділення звуків з односкладових і двоскладових слів типу по, ау, мак, оси по готової умовно-графічної схемою звукового складу слова;

• ознайомлення з друкованими буквами А, а, О, о, У, у, и, І, і, М, м, Н, н. В, в, К, до, П, п, Б, б, Д, д, Т, т, С, с, З, з. ; співвіднесення звуку і букви;

• формування вміння складати пропозицію і виділяти слова з пропозиції, що складається з двох-трьох слів; умовно-графічна схема пропозиції; складання схем пропозицій; терміни слово, пропозицію;

• уточнення і збагачення словникового запасу; формування вміння говорити досить голосно, не поспішаючи, літературно правильно, інтонаційно виразно, давати короткі і повні відповіді на питання.

До кінця перебування в першій підготовчій групі дітей слід нау-чить:

• способу виокремлення звуку з слова і називання виділеного звуку;

• відносити звуки до гласним і згодним на основі особливостей їх проголошення і звучання;

• умовному позначенню голосних і приголосних звуків з-ответствующим кольором;

• дізнаватися і називати букви, які позначають вивчені звуки;

• складати умовно-графічні схеми речень, що складаються з двох-трьох слів.

Мікроподгрупповие заняття (з підготовки до навчання грамоті).

Найважливішими завданнями підготовки до навчання грамоті дітей з ЗПР в підготовчій групі є:

- подальший розвиток здатності до розрізнення звуків у слові на слух; правильна і чітка артикуляція звуків; звуки приголосні і голосні, їх артикуляція і звучання; приголосні тверді і м'які, зіставлення парних звуків за артикуляцією та звучанням; ; умовне позначення голосних, твердих і м'яких приголосних звуків;

- ознайомлення з друкованими, співвіднесення звуку і букви;

- послідовне виділення звуків у двоскладових і багатоскладових словах з відкритими і закритими складами (наприклад, місяць, кубики, качка, зозуля) -, в односкладових і складних словах зі збігом приголосних в складі (наприклад, вовк, слон, скрипка

- створення дітьми умовно-графічних моделей звукового складу слів під керівництвом педагога і самостійно; послідовне виділення звуків з одно- і двоскладових слів без опори на схему і дії з фішками;

- наголос; практичні вправи у виділенні ударного голосного звуку; постановка знака наголосу в моделі звукового складу слів;

- практичне поділ слів на склади;

- пропозиція, слово; виділення пропозиції з тексту (казки, стихотво-ренію, розповіді, що складається з трьох-чотирьох пропозицій; зниження голосу, пауза в кінці речення, правильне і чітке проголошення цілого пропозиції; умовно-графічне позначення пропозиції;

- виокремлення слова з пропозиції, умовно-графічне позначення пропозиції і входять до нього слів; поширення та скорочення пропозиції; порівняння умовно-графічних схем пропозицій; складання пропозицій по готової умовно-графічної схемою; терміни слово, пропозицію;

- уточнення і розширення словникового запасу дітей, складання пропози-ний, в яких використовуються прийменники під, над, за, між, перед.Використання в пропозиціях і словосполученнях іменників родового відмінка множини (наприклад, багато зошитів, немає гудзиків, коробка цукерок) і іменників орудного відмінка однини (милуюся Москвою, годую зерном, працювати вчителем).

Мікроподгрупповие заняття (по формуванню лексико-граматичної будови та зв'язного мовлення).

Головними завданнями у формуванні граматичної будови мови у дітей є:

- навчитися зміни іменників за відмінками;

- узгодження прикметників з іменниками в роді, числі, відмінку.

- зміна дієслова по особах, часах, пологах;

-Погодження присвійних займенників з іменниками;

- узгодження числівників іменниками;

-словообразованіе іменників;

- освіту дієслів за допомогою приставок.

Організація корекційно - розвиваючої роботи вчителя-логопеда для дітей з ЗПР (старша група)