• ВИСНОВОК
 • РЕКОМЕНДАЦІЙ
 • Андатпа
 • ABSTRACT

 • Скачати 122,31 Kb.

  Облік і аудит товарно-матеріальних запасів на прикладі Управління дошкільних та позашкільних установ "Ясла-садок № 53"
  Дата конвертації19.06.2017
  Розмір122,31 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 122,31 Kb.
  lign = "left"> Інвентаризація проводитися шляхом зняття залишків за місцями зберігання матеріально відповідальними особами. Бухгалтер УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» до моменту проведення інвентаризації становить інвентаризаційну опис товарно-матеріальних запасів по складах (ф. № інв-3). Складські операції в цей період не виробляються; завідувач складом в даній опису дає розписку в тому, що всі документи складу записані в картку складського обліку матеріалів і здані в бухгалтерію підприємства. Для виявлення результатів може використовуватися книга залишків матеріалів. У всіх випадках розбіжності, виявлені в результаті інвентаризації (надлишки чи недостачі), оформляються складанням порівнювальних відомостей (ф.№ Інв-12) за тими видами товарно-матеріальних запасів, по яких є розбіжності даних інвентаризації з даними бухгалтерського обліку і оцінюються за фактичною собівартістю . Результати інвентаризації відображаються в протоколі інвентаризаційної комісії, в якому наводять докладні відомості про причини і винуватців надлишків і недостач, а також про заходи, які слід вжити по відношенню до винних і щодо попередження негативних явищ в подальшому. Результати інвентаризації повинні бути відображені в обліку того місяця, в якому вона була закінчена, а по річної інвентаризації - в річної фінансової звітності.
  При проведенні інвентаризації товарно-матеріальних запасів підприємства «Ясла - садок № 53» необхідно дотримуватися таких вимог:

  - інвентаризації піддаються не тільки власні товарно матеріальні запаси, а й в обов'язковому порядку знаходяться на відповідальному зберіганні, отримані для переробки від інших організацій та ін. (На таке майно складають окремі описи);

  - до складу інвентаризаційної комісії обов'язково включаються матеріально відповідальні особи, які відповідають за збереження перевіряється в ході проведення інвентаризації майна;

  - якщо комісія проводить інвентаризацію в неповному складі, то це є підставою для визнання інвентаризації недійсними;

  - перевірка фактичної наявності майна повинна виробляється тільки при обов'язковій участі матеріально відповідальних осіб.

  Інвентаризаційна комісія УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» приступає до проведення інвентаризації в строго встановлені керівником організації терміни і з моменту видання наказу чи розпорядження. Наявність товарно-матеріальних запасів повинно визначаться шляхом їх обов'язкового підрахунку, зважування, обміру.

  Допускається як виняток кількість матеріалів і товарів, що зберігаються в нерухомій упаковці постачальника, фіксувати на підставі документів при обов'язковій (вибіркової) перевірки в натуральній частини цих запасів. Грубою помилкою є заповнення інвентаризаційних описів зі слів матеріально відповідальних осіб.

  При зберіганні матеріальних запасів в різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки запасів, в першому приміщенні, вхід в нього пломбується, і комісія переходить для роботи в наступне приміщення.

  Особливу увагу необхідно звернути на ситуації, коли в ході проведення інвентаризації:

  - відбувається зміна матеріально відповідальних осіб;

  - надходять товарно-матеріальні запаси;

  - виникає необхідність відпустки товарно-матеріальних запасів.

  Товарно-матеріальні запаси УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» (виробничі запаси, готова продукція, товари, інші запаси) заносяться до опису по кожному окремому найменуванню із зазначенням виду, групи кількості та інших необхідних даних (артикулу, сорту та ін.) .

  Інвентаризація товарно-матеріальних запасів проводиться в порядку розташування запасів в даному приміщенні.

  Комісія в присутності завідувача складом та інших матеріально відповідальних осіб УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» перевіряє фактичну наявність товарно-матеріальних запасів шляхом обов'язкового перерахунку, переважування чи перемірювання. Не допускається вносити в описі дані про залишки запасів за даними обліку без перевірки їх фактичної наявності.

  У виняткових випадках, коли переважування продукції може призвести до псування, наприклад, при сезонному зберіганні плодоовочевої продукції в буртах, овочесховищах, коли продукція зберігається навалом, і в інших аналогічних випадках переважування можна не проводити, а залишки брати за бухгалтерськими даними. Результати виводити при зачистці продукції після закінчення її реалізації.

  Товарно-матеріальні запаси приймаються матеріально відповідальною особою в присутності всіх членів інвентаризаційної комісії і оприбутковуються за реєстром або звіту після інвентаризації.

  Ці товарно-матеріальні запаси заносяться до окремого опису під найменуванням «Товарно-матеріальні запаси, що надійшли під час інвентаризації». В описі вказується дата надходження, найменування постачальника, дата і номер прибуткового документа, найменування товару, кількість, ціна і сума. Одночасно на прибутковому документі за підписом голови інвентаризаційної комісії (або за його дорученням члена комісії) робиться відмітка «після інвентаризації».

  При тривалому проведенні інвентаризації у виняткових випадках, і тільки з письмової згоди керівника і головного бухгалтера організації в процесі інвентаризації можуть відпускатися матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії.

  Ці запаси заносяться до окремого опису під найменуванням «Товарно-матеріальні запаси, відпущені під час інвентаризації». Оформляється опис за аналогією з документами на що надійшли товарно-матеріальні запаси під час інвентаризації. У видаткових документах робиться відмітка за підписом голови інвентаризаційної комісії або за його дорученням члена комісії.

  Інвентаризація товарно-матеріальних запасів, відвантажених, не оплачених вчасно покупцями, що знаходяться на складах інших організацій, полягає в перевірці обгрунтованості значаться сум на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

  На рахунках обліку товарно-матеріальних запасів, які не перебувають в момент інвентаризації в підзвіті матеріально відповідальних осіб (в дорозі, товари відвантажені і ін.), Можуть залишатися лише суми, підтверджені належним чином оформленими документами: по знаходяться в дорозі - розрахунковими документами постачальників або іншими замінюють їх документами, з відвантажених - копіями пред'явлених покупцям документів (платіжних доручень, векселів та ін.), за простроченими оплатою документам - з обов'язковим підтвердженням установою банку; по перебувають на складах сторонніх організацій - збереженими розписками, переоформленими на дату, близьку до дати проведення інвентаризації.

  Попередньо повинна бути проведена звірка цих рахунків з іншими кореспондуючими рахунками.

  Описи складаються окремо на товарно-матеріальні запаси, що знаходяться в дорозі, відвантажені, не оплачені в строк покупцями і знаходяться на складах інших підприємств.

  В описах на товарно-матеріальні запаси, що знаходяться в дорозі, по кожній окремій відправці приводяться наступні дані: найменування, кількість і вартість, дата відвантаження, а також перелік і номери документів, на підставі яких ці запаси враховані на рахунках бухгалтерського обліку.

  В описах на товарно-матеріальні запаси, відвантажені і не оплачені в строк покупцями, по кожній окремій відвантаженні наводяться найменування покупця, найменування товарно-матеріальних запасів, сума, дата відвантаження, дата виписки і номер розрахункового документа.

  Товарно-матеріальні запаси, що зберігаються на складах «Ясла - садок № 53», заносяться до опису на підставі документів, що підтверджують цю здачу на відповідальне зберігання. В описах на ці запаси вказуються їх найменування, кількість, сорт, вартість (за даними обліку), дата прийняття вантажу на зберігання, місце зберігання, номери і дати документів.

  В описах на товарно-матеріальні запаси, передані в переробку іншому підприємству (установі), зазначаються найменування переробного підприємства (установи), найменування запасів, кількість, фактична вартість за даними обліку, дата подачі запасів в переробку, номери і дати документів.

  Інвентаризація товарно - матеріальних запасів в «Ясла - садок № 53» проводиться в міру виробничої необхідності, але не менше одного разу на рік. В обов'язковому порядку інвентаризація проводиться:

  при зміні матеріально-відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

  при встановленні фактів розкрадання або зловживань, а також псування товарно-матеріальних запасів;

  в разі стихійних лих, пожежі, аварій чи інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;

  при ліквідації (реорганізації) підприємства перед складанням ліквідаційного (розділового) балансу і в інших випадках, передбачених законодавством Республіки Казахстан.

  Для проведення інвентаризації створюється інвентаризаційна комісія, склад якої затверджується наказом керівника підприємства. До її складу рекомендується включати представників адміністрації, працівників бухгалтерської служби, служби внутрішнього контролю та інших фахівців.

  Інвентаризаційна комісія складає «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних запасів». У ній відбивається фактична наявність товарно-матеріальних запасів на підставі перерахунку по кожній матеріально відповідальній особі окремо. На підставі описів бухгалтером складається порівняльна відомість результатів інвентаризації. Описи підписує бухгалтер, матеріально-відповідальна особа своїм підписом підтверджує згоду з результатами інвентаризації. Результат інвентаризації виводиться не пізніше трьох днів після проведення інвентаризації. Виявлені при інвентаризації розбіжності фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку визнаються: надлишки - доходом, недостачі - витратою. Надлишки запасів підлягають оприбуткуванню. Відшкодування нестач проводиться за ринковими цінами, але не нижче фактичної собівартості.

  Після проведення інвентаризації товарно - матеріальних запасів в «Ясла - садок № 53» в березні 2006 року були виявлені наступні результати, представлені в таблиці 4.

  Таблиця 4 - Журнал господарських операцій з обліку результатів інвентаризації матеріальних запасів «Яслі- сад № 53»

  Найменування операцій

  Сума, тенге

  Дебет

  кредит

  Зроблено взаємозалік надлишків в результаті інвентаризації

  2100

  206

  206

  В результаті інвентаризації оприбутковані надлишки матеріалів

  1000

  201,1

  727

  В результаті інвентаризації виявлено недостачу матеріалів

  3000

  334

  201.2

  Сума виявленої нестачі списана на винну особу

  1500

  333,2

  334

  Списана недостача матеріалів в межах норм природних втрат, а також недостача, по якій не встановлено винну особу

  1500

  821

  334


  3 Аудит товарно-матеріальних запасів  3.1 Оцінки системи внутрішнього контролю товарів  Основною метою аудиту товарно-матеріальних запасів є встановлення правильності ведення обліку їх; отримання точних відомостей про наявність та рух запасів в місцях їх зберігання, забезпечення збереження товарно-матеріальних запасів і дотримання встановлених нормативів їх виробничого споживання; виявлення і реалізація непотрібних підприємству матеріальних запасів з метою мобілізації матеріальних ресурсів.

  Основна мета аудитора при дослідженні та документуванні руху операцій - визначити сильні сторони контролю, щоб переконається, що істотні помилки відсутні. Якщо контроль неадекватний, потрібно оцінити його слабкі сторони для з'ясування того, які процедури необхідні для запобігання істотних помилок.

  Перевірку системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю починають з встановлення співвідношення показників балансу, Головної книги, регістрів обліку з даними аналітичного обліку і первинною документацією.

  Необхідно звірити сальдо рахунків 20 підрозділу «Матеріали» на перше число в балансі, Головній книзі з даними відомостей.

  При оцінці ймовірності істотних помилок і порушень, велика їх частина відноситься до одного з трьох типів:

  - неправильна оцінка товарно-матеріальних запасів;

  - відсутність первинних документів, що підтверджують ту чи іншу кореспонденцію рахунків при обліку товарно-матеріальних запасів;

  - фіктивні операції з товарно-матеріальними запасами.

  Перш ніж приступити до перевірки обліку ТМЗ по суті був розроблений запитальник внутрішнього контролю з обліку ТМЗ в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53». За допомогою опитувальника визначається стан внутрішнього контролю, дається попередня оцінка обліку ТМЗ, виявляються більш слабкі сторони в обліку, а також планується складу основних контрольних процедур.

  Запитальник складається в 3-х примірниках. На кожному з них проставляється посаду, П.І.Б. особи, з яким буде проведена бесіда.

  Зміст внутрішнього контролю обліку товарно-матеріальних запасів і його результати на УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» представлено в таблиці 5.

  Таблиця 5 - Організація внутрішнього контролю обліку товарно-матеріальних запасів на УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53»

  питання тестування

  відповіді

  прим ечанія

  Так

  немає

  1

  2

  3

  4

  Перевірка наявності та збереження матеріальних запасів, своєчасності та правильності проведення інвентаризації

  Чи правильно здійснюється підбір і розстановка матеріально-відповідальних осіб?

  Так

  Чи створені умови матеріально-відповідальних осіб для забезпечення схоронності товарно-матеріальних запасів?

  Так

  Чи відповідають склади і місця зберігання ТМЗ пред'явленим вимогам і чи придатні вони для використання за призначенням?

  Так

  Чи дотримується встановлені терміни проведення інвентаризації та порядок її проведення?

  Так

  Чи перевіряється правильність здійснення бухгалтерських записів за результатами інвентаризації ТМЗ?

  Так

  Перевірка складського обліку, правильності оформлення первинних документів по руху товарно-матеріальних цінностей і забезпеченості підприємства виробничими запасами на останню звітну дату.

  Своєчасно і правильно заповнюються комірником картки складського обліку?

  Так

  Чи є негативні перехідні залишки по тих чи інших видів матеріалів?

  немає

  Правильно і своєчасно чи здійснюється комірниками здача первинних документів і матеріальних звітів в бухгалтерію?

  Так

  Чи здійснюється головним бухгалтером і керівниками відповідних підрозділів підприємства контроль за дотриманням правил оформлення руху матеріальних ресурсів?

  Так

  Перевірка повноти і своєчасності оприбуткування матеріалів, що надійшли і правильності зроблених при цьому бухгалтерських записів.

  Чи проводиться аналіз виробничих запасів і забезпеченості ними підприємства для здійснення безперебійної діяльності?

  немає

  Чи здійснюється контроль за своєчасністю надходження та оприбуткування матеріалів?

  Так

  Чи правильно оформляються прибуткові ордери?

  Так

  Зіставляються дані прибуткових ордерів, карток складського обліку з показниками рахунків-фактур, накладних та інших супровідних документів постачальників?

  Так

  Чи здійснюється бухгалтерією аналіз розрахункових документів (рахунки-фактури, товарно-транспортної накладної, і ін.) Надходять від постачальників?

  Так

  Чи встановлюється достовірність операцій і правильність оформлення актів при покупці матеріалів у фізичних осіб за ринковими цінами, сплачених готівкою з каси або з підзвітних сум?

  Так

  Чи проводиться перевірка повноти та своєчасності оприбуткування ТМЗ?

  Так

  Перевірка обгрунтованості операцій з відпуску виробничих запасів і правильності їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

  Чи перевіряється використання ТМЗ за різними напрямками діяльності?

  Так

  Чи здійснюється нормування матеріалів і контроль за їх витрачанням, а також правильністю документального оформлення?

  Так

  Чи є список посадових осіб, яким представлено право підписувати документи на отримання та відпуск зі складів матеріалів і на вивезення їх з підприємства?

  Так

  Звіряються чи первинні дані про витрату матеріалів з даними звіту про рух їх, виробничих звітів?

  Так

  Чи правильно визначається потреба в матеріалах за діючими на підприємстві нормами?

  Так

  Визначення методу оцінки ТМЗ.

  Зазначений в наказі по обліковій політиці підприємства метод оцінки матеріалів?

  Так

  Чи виділяється ПДВ окремим рядком в розрахункових, товарних і платіжних документах?

  Так

  Перевірка правильності документального оформлення і здійснення бухгалтерських записів по операціях, пов'язаних з реалізацією матеріальних цінностей стороннім підприємствам.

  Чи перевіряється обгрунтованість договірних цін на реалізацію матеріалів?

  Так

  Чи не реалізовані чи дефіцитні матеріали за заниженими цінами і не нанесені чи збитки підприємству за операціями, пов'язаними з реалізацією матеріалів на сторону?

  Так

  Вивчення актів, рішень адміністрації та інших документів на списання недостач матеріальних цінностей понад встановлені норми природного убутку внаслідок їх псування через зниження цін.

  Чи є акти, рішення адміністрації та інші документи на списання недостач матеріальних цінностей понад норми природного убутку внаслідок їх псування та уцінки через зниження цін?

  немає


  Проведення тесту внутрішнього контролю обліку товарно-матеріальних запасів показує, що рівень контролю в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53»-середній.

  Система внутрішнього контролю з обліку товарно-матеріальних запасів «Ясла - садок № 53» базується на основних методиках і процедурах (процедури внутрішнього контролю), прийнятих керівництвом господарюючого суб'єкта для цілей правильного і ефективного здійснення обліку товарно-матеріальних цінностей, включаючи суворе дотримання методів керівництва, охорону матеріальних запасів, запобігання і виявлення шахрайства і помилок, точність і повноту облікових записів і своєчасну підготовку достовірної інформації.

  З усіма працівниками УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53», пов'язаними зі зберіганням і використанням товарно-матеріальних запасів в процесі своєї роботи, укладено договори про повну матеріальну відповідальність.

  До них відносяться: заступник директора по господарській частині, комірник, методист, старша медична сестра, кастелянка.

  Основні запаси матеріалів зосереджені в складських приміщеннях і знаходиться на матеріальну відповідальність заступника директора по господарській частині.

  Товарно-матеріальні запаси розкладені на стелажах, є вимірювальні прилади - переосвідетельствованние і тавровані ваги, а також мірна тара.

  Облік товарно-матеріальних запасів здійснюється в картках складського обліку встановленої форми в кількісному вираженні.

  Витрата товарно-матеріальних запасів зі складу оформляється накладними на внутрішнє переміщення, які підписує начальник виробництва в графі "Прийняв" і сам комірник в графі "Відпустив".

  Витрата товарно-матеріальних запасів на сторону оформляється накладними на сторону.

  Доцільність відпуску товарів підтверджує своїм підписом директор, також накладну на бік підписує головний бухгалтер, комірник і покупець. Копії накладних здаються в бухгалтерію разом з матеріальним звітом.

  Завідувач складом щомісяця здає в бухгалтерію «Ясла - садок № 53» документи на прихід і витрата і докладає до них матеріальний звіт, де ставить свій підпис.

  Бухгалтер після перевірки звіту ставить свій підпис в графі «Прийняв».

  Керівником підприємства наказом 15/1 від 6.01.2006г. призначена постійно діюча інвентаризаційна комісія.

  У листопаді 2006 року УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» проводилась суцільна інвентаризація по складах сировини і матеріалів. Надлишків і недостач не виявлено.

  У бухгалтерії УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» ведеться журнал обліку вступників вантажів, за допомогою якого здійснюється контроль за обліком виконання договірних поставок, тут же оформляються прибуткові ордери на прибулі товарно-матеріальні запаси, які візує головний бухгалтер і комірник (який прийняв товарно матеріальні запаси на свій звіт).

  Плану матеріально-технічного постачання на підприємстві немає.

  При отриманні ТМЗ самовивозом в «Ясла - садок № 53» оформляється довіреність на отримання матеріалів.

  Видані довіреності реєструються в журналі видачі довіреностей, в яких робиться відмітка про отримання вантажу. При перевірці журналу видачі довіреностей нами встановлено, що журнал реєстрації видачі довіреностей ведеться відповідно до вимог з бухгалтерського обліку, незаконних доручень немає.

  Скрізь є відмітки про отримання товарно - матеріальних запасів. Згідно облікову політику «Ясла - садок № 53» невикористана довіреність повертається в бухгалтерію через 3 дня. Невикористані довіреності перекреслюються і підшиваються в папці «Зіпсовані довіреності».

  На підставі матеріальних звітів розробляється «Звіт руху сировини і матеріалів» по ​​кожній підзвітній особі окремо. Потім на підставі звітів про рух сировини і матеріалів заповнюється відомість і обороти і сальдо рахунків 20 підрозділу «Матеріали» заносяться в Головну книгу.

  Згідно облікової політики УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53», ТМЗ оцінюються за середньозваженою вартістю. ТМЗ списуються згідно норм витрат сировини і матеріалу. Всі норми розробляються на основі кошторису витрат на одну дитину.

  Норми і акти переробки візуються директором УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53». Розрахунок середнього відсотка для списання відхилень фактичної собівартості матеріалів від їх вартості за обліковими цінами не використовується. Транспортно-заготівельні витрати списуються відразу на поставляються матеріали.

  По обліку ТМЗ в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» розроблена спеціальна кореспонденція рахунків.

  Оцінивши систему внутрішнього контролю, аудитор може приступити до розробки програми аудиторської перевірки ТМЗ. Програма аудиторської перевірки товарно-матеріальних запасів, повинна включати наступні питання:

  - перевірка правильності відображення в звітності товарно-матеріальних запасів;

  - перевірка наявності та збереження товарно-матеріальних запасів;

  - перевірка складського обліку і забезпеченості підприємства товарно-матеріальними запасами на останню звітну дату;

  - перевірка правильності оформлення первинних документів по руху товарно-матеріальних запасів;

  - перевірка повноти і своєчасності оприбуткування запасів, що надійшли і правильності зроблених при цьому бухгалтерських записів;

  - перевірка обґрунтованості операцій з відпуску виробничих запасів на виготовлення готової продукції та правильності їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку;

  - визначення методу оцінки товарно-матеріальних запасів;

  - перевірка правильності документального оформлення і здійснення бухгалтерських записів по операціях, пов'язаних з передачею на переробку і реалізацією матеріальних запасів стороннім підприємствам;

  - перевірка своєчасності і правильності проведення інвентаризації сировини, матеріалів та інших запасів;

  - вивчення активів, рішень адміністрації та інших документів на списання недостачі матеріальних запасів понад встановлених норм природних втрат, внаслідок їх псування та уцінки через зниження цін.

  Аудиторська перевірка ТМЗ в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» буде здійснюватися за програмою, представленою в таблиці 6.

  Таблиця 6 - Програма аудиторської перевірки з обліку товарно-матеріальних запасів в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53»

  дії

  Джерела інформації

  прийоми перевірки

  1

  2

  3

  Перевірка відповідності показників балансу даним головної книги

  Бухгалтерський баланс, Головна книга по рахунках підрозділу 20 "Матеріали"

  вивчення, підтвердження

  Перевірка правильності ведення синтетичного і аналітичного обліку ТМЗ

  Головна книга, Ж / О № 6, 7, 10, відомості анал. обліку, Первинні документи, картки складського обліку

  вивчення, підтвердження

  Перевірка повноти і своєчасності оприбуткування матеріалів, що надійшли і правильності зроблених при цьому бухгалтерських записів

  Первинні документи (накладні, рахунки-фактури, платіжні вимоги, прибуткові ордери), картки складського обліку, відомості, Ж / О №6, Головна книга, Ж / О №7

  Вибіркова перевірка, зіставлення

  Перевірка обгрунтованості операцій з відпуску виробничих запасів на і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку

  Первинні документи (накладні на внутрішнє переміщення, відпуск у виробництво), норми, звіт про рух матеріалів по підзвітним особам, відомості, Ж / О №10, Головна книга

  Вибіркова перевірка, зіставлення, перерахунок

  Визначення методу оцінки ТМЗ

  Наказ по облікову політику підприємства, відомості, Ж / О №10

  Вибіркова перевірка, перерахунок, підтвердження

  Вивчення Актів, рішень адміністрації на списання недостач матеріальних цінностей

  Акти і рішення адміністрації на списання матеріалів, акти інвентаризації

  Відстеження, вивчення


  3.2 Аудиторські процедури власне кажучи  Надзвичайно велике значення аудиторської перевірки зберігання, правильного використання та організації обліку сировини, матеріалів, палива, запасних частин.

  Перевірку наявності та збереження матеріальних запасів аудитору слід почати з обстеження складського господарства та проведення їх інвентаризації.

  При обстеженні складського господарства аудитору необхідно звернути увагу на стан і правильне використання складських приміщень і вимірювальних приладів; ефективність роботи контрольно-пропускного пункту; наявність пожежної та охоронної сигналізації; дотримання встановлених правил приймання, відпуску та зберігання матеріальних запасів; підбір і розстановку матеріально відповідальних осіб, укладання з ними договорів про повну матеріальну відповідальність, наявність залежаних, некомплектних і зіпсованих матеріалів; правильність оформлення прибуткових і видаткових документів, ведення складського обліку і складання звітності.

  Обстеження складів і місць зберігання матеріальних запасів здійснюється з метою з'ясування їх придатності для використання за призначенням, дотримання правил зберігання запасів і протипожежної безпеки, наявності сигналізації, вагового господарства, інших вимірювальних приладів і т.д.

  Важливою умовою забезпечення збереження матеріальних запасів є правильно організована охорона. Контроль за станом збереження активів починається з перевірки внутрішнього контролю за ввезенням і вивезенням матеріальних запасів в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53».

  Після обстеження складського господарства аудитор погоджує з керівником підприємства участь в інвентаризації, яка є однією з найважливіших процедур по сущуствуют при аудиті ТМЗ.

  Під час проведення інвентаризації аудитор повинен стежити за правильністю проведення роботи і сам проконтролювати результати перевірки. Щоб уникнути непорозумінь запис результатів веде і матеріально відповідальна особа. Зазначені записи періодично звіряються.

  Результати інвентаризації по кожному виду матеріалів фіксуються в інвентаризаційних описах, який складають окремо на місця перебування або зберігання цінностей і посадовим особам, відповідальним за їх збереження. В описах матеріальні цінності відображаються за номенклатурою і в одиницях виміру, прийнятих в обліку. Бувають випадки, коли аудитор не включає в інвентаризаційний опис матеріальні запаси, які, за заявою матеріально відповідальних осіб, нібито не належать даній організації, а знаходяться на тимчасовому зберіганні. За таких матеріалів комісія повинна скласти окремий опис, а потім шляхом зустрічної перевірки з'ясувати, кому ці цінності належать і чому зберігаються на складі іншої організації.

  Особливу увагу при перевірці комісія повинна звертати на номери, марки і найменування матеріалу. Відомі випадки, коли перевіряючі, звіряючи номери і марки, зазначені в прибуткових документах, виявляли, що за даними інвентаризації складаються описи, які підписують члени інвентаризаційної комісії, а матеріально відповідальні особи, крім того, по кожній опису дають розписку приблизно наступного змісту: "Все запаси, зазначені в цій інвентаризаційного опису, комісією перевірені в натурі в моїй присутності і внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. запаси, перераховані в описание , Знаходяться на моєму відповідальному зберіганні ".

  Оформлену опис аудитор передає в бухгалтерію для складання порівнювальної відомості. Порівняльні відомості складають тільки по тим запасам, за якими виявлені відхилення від облікових даних. Аудитор повинен перевірити правильність складання порівнювальної відомості бухгалтерією підприємства і відповідність записів, внесених до неї працівниками бухгалтерії, бухгалтерськими даними.

  Невід'ємною частиною перевірки збереження матеріальних запасів на складах є перевірка складського обліку. Практика роботи показує, що основні порушення у веденні складського обліку полягають у наявності негативних переходів залишків ( "червоне сторно") за видами матеріальних запасів, відсутності записів про надходження матеріалів за окремими прибутковими документами, розбіжності між даними карток складського обліку і бухгалтерського обліку, завищенні кількості списаних документів, неправильний підрахунок залишків і т. д.

  «Червоне сторно» свідчить про неповну або несвоєчасне оприбуткування надійшли матеріальних запасах, списання завищеної кількості матеріалів у виробництві проти фактично відпущеного, оформленні безтоварних документів на витрата матеріалів, неправильний підрахунок перехідних залишків і т.д.

  Негативні перехідні залишки того чи іншого матеріалу після чергового надходження цього виду матеріалу тимчасово закриваються, а кількість матеріальних цінностей на цю величину зменшується. Негативні залишки показують розмір неврахованих матеріалів і є резервом для розкрадання.

  Окремі прибуткові документи, особливо по невідфактурованих постачання, можуть не відбиватися в картках складського обліку. Для їх виявлення необхідно перевірити всі первинні документи комірника.

  Облік матеріалів на складі здійснює завідуючий «Ясла - садок № 53», який є матеріально відповідальною особою. На цю посаду не повинні прийматися особи, які мають судимість за розтрати, розкрадання і не виправдали довіри на колишніх роботах. Комірника приймають на роботу за погодженням з головним бухгалтером підприємства. Від займаної посади він може бути звільнений тільки після суцільної інвентаризації товарно-матеріальних запасів і передачі їх за актом, затвердженим керівником підприємства.

  Аудитор повинен уточнити: наявність укладених письмових договорів з комірниками про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, стан контролю за, їх діяльністю, наявність номенклатури, дотримання режимів роботи складів. Основна увага його повинна бути приділена перевірці дотримання правил зберігання матеріальних запасів на складах і станом ведення складського обліку.

  Перевіряючи стан обліку руху матеріальних запасів на складах в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53», аудитор повинен звернути особливу увагу на достовірність записів і правильність складання відомості обліку руху матеріальних запасів за первинними документами на прийом і відпуск матеріалів, зданих в бухгалтерію завідувачами складами при оперативному бухгалтерському методі обліку матеріалів, коли працівники бухгалтерії повинні систематично контролювати правильність записів у картках складського обліку, зроблених матеріально відповідальна ими особами.

  Важливим напрямком роботи аудитора є аналіз виробничих запасів, визначення забезпеченості УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» предметами праці для здійснення його безперебійної діяльності.

  Для аналізу запасів матеріальних запасів використовують картки складського обліку, оборотні відомості та інвентаризаційні описи, а також первинні документи.

  При аудиторській перевірці складу матеріальних запасів на підприємстві «Ясла - садок № 53» на останню звітну дату необхідно встановити забезпеченість підприємства тими чи іншими видами виробничих запасів для здійснення безперебійної роботи підприємства і встановити достовірність облікових даних про залишки матеріальних запасів по рахунках підрозділу 20 «Матеріали» . Достовірність облікових даних про залишки матеріалів та інших цінностей за кожним рахунком і в цілому по підрозділу 20 «Матеріали», узгодженість даних аналітичного і синтетичного обліку перевіряється по оборотним або сальдові відомості, що складаються за кожною матеріально відповідальною особою, відомості по обліку руху матеріалів журналу-ордеру № 6, по Головній книзі і балансу.

  Перевірка оприбуткування матеріалів в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» здійснюється шляхом аналізу розрахункових документів, що надходять від постачальників. До таких документів належать платіжні вимоги, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні з різного роду додатками. Одночасно з цим же документам аудитору слід проконтролювати правильність записів на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій по оприбуткуванню матеріалів в УДВУ ГККП «Ясла - сад №53». Під час документальної перевірки операцій по приходу матеріальних запасів встановлюють: дотримання правил їх кількісної та якісної приймання, своєчасність подання до бухгалтерії звітів за матеріалами або регістрів виправдувальних документів; списання нестач матеріалів внаслідок несвоєчасного або неправильного складання комерційних актів при розтині транспортних засобів та актів приймання цінностей при виявленні на складі розбіжностей з супровідними документами постачальників.

  Найбільш ретельно аудитор повинен перевірити повноту і своєчасність оприбуткування надійшли матеріальних запасів в «Ясла - садок № 53». Для цього необхідно порівнювати дати і номери документів, найменування, одиниці виміру, кількість, ціни, показані в прийомних актах або прибуткових ордерах складів, з цими ж показниками супровідних документів постачальників. У разі виявлення будь-яких розбіжностей аудитор робить зустрічну перевірку у постачальників або запитує копії розрахунково-платіжних та інших супровідних документів. Йому слід звернути увагу на оприбуткування матеріалів у відповідних одиницях виміру і в розмірах фактичного прийому. При доставці матеріалів від місцевих постачальників аудитор перевіряє правильність оформлення їх приймання, а в разі отримання матеріалів на складі постачальника за дорученням контролює також правильність ведення журналу видачі довіреностей на одержання матеріальних запасів і своєчасність їх оприбуткування.

  Перевіряючи акти та інші документи на покупку у фізичних осіб матеріальних запасів за ринковими цінами, сплачених готівкою з каси, аудитор встановлює достовірність цих операцій і правильність оформлення актів: наявність в них паспортних реквізитів, адрес і розписок громадян в отриманні грошей; достовірність підписів співробітників підприємства, що підтверджують факт купівлі матеріалів на ринку; наявність підпису керівника підприємства, який стверджує акт здійснення покупки.

  За невідфактурованих постачання матеріалів аудитор повинен перевірити дотримання порядку складання приймальних актів, повноту оприбуткування цінностей, правильність встановлення цін, їх вартості та записів в журналі-ордері № 6 за кредитом рахунка 671 «Рахунки до оплати», а також правильність коригування цих записів після отримання рахунків -фактури та інших документів постачальника.

  Надійшли у звітному місяці невідфактуровані матеріальні запаси, за якими постачальники не пред'явили до оплати рахунків-фактур відображаються в журналі-ордері: № 6 за умовною оцінкою роздільно по кожній поставці, причому замість номера рахунку ставиться «Н» (невідфактуровані). В наступному місяці після надходження рахунків ці записи сторнуються з одночасним оприбуткуванням матеріалів за фактичною собівартістю на підставі розрахункових документів постачальників.

  Істотну роль грає перевірка достовірності відображення в бухгалтерському обліку вартості матеріалів в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53», що знаходяться в дорозі, тобто вантажів, оплачених, але ще не прибули до кінця звітного періоду. Цьому питанню необхідно приділити достатню увагу, так як іноді допускаються випадки неправомірного відображення деякими підприємствами вартості матеріальних запасів в дорозі виявлених під час приймання матеріалів нестач, різних претензійних сум за розрахунками з постачальниками, дебіторської заборгованості за сплачені і тривалий час не оприбутковані (а часом і викрадені запаси). Тому об'єктами аудиторської перевірки повинні стати облікові записи в журналі-ордері № 6 в частині розрахунків за оплачені матеріальні запаси, що знаходяться в дорозі.

  Значне місце в аудиторській перевірці виробничих запасів в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» займає перевірка обґрунтованості операцій з відпуску матеріальних запасів зі складів підприємства на господарські потреби, на сторону, для переробки і в порядку реалізації зайвих і неліквідних запасів і перевірка правильності списання матеріальних запасів. Для забезпечення контролю за витрачанням матеріалів і правильного документального його оформлення підприємство здійснює відповідні організаційні заходи. Важливою умовою контролю за раціональним використанням матеріалів є, наприклад, їх нормування і відпустка на основі встановлених кошторисів.

  Всі служби в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» мають список посадових осіб, яким надано право підписувати документи на отримання та відпуск зі складу матеріалів, а також видавати дозволи на вивезення з підприємства матеріалів. Відпускаються матеріали повинні бути точно зважені, виміряні та підраховані.

  Порядок документального оформлення відпустки матеріалів залежить, перш за все, від організації виробництва, напрями витрати і періодичності відпустки матеріалів.

  Далі аудитору слід ретельно перевірити правильність бухгалтерських записів з відпуску матеріальних запасів зі складів в «Ясла - садок № 53» на різні цілі.

  Одним з важливих питань аудиту є перевірка правильності оцінки матеріальних запасів, списаних на виробництво, оскільки матеріали надходять з різних джерел, а початкові залишки їх можуть мати іншу ціну в порівнянні з закупівельними.

  Аудитору слід перевірити, який метод оцінки матеріалів відображається в наказі по обліковій політиці УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53».

  При аудиті ТМЗ слід звернути увагу на правильність обліку транспортно - заготівельних витрат і розподілу відхилення фактичної собівартості матеріалів від їх вартості за обліковими цінами. Оцінка матеріальних запасів і суми ТЗВ безпосередньо впливають на розмір валового доходу через собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг, а, отже, і на величину корпоративного прибуткового податку.

  Далі аудитору необхідно перевірити правильність документального оформлення і здійснення бухгалтерських записів по операціях, пов'язаних з реалізацією матеріалів стороннім підприємствам.

  При перевірці операцій з реалізації матеріальних запасів аудитору необхідно розглянути господарську доцільність операції, правильність оформлення договорів, товарно-транспортних накладних, довіреностей та інших первинних документів, обгрунтованість договірних цін і фінансові результати, а також з'ясувати, чи не реалізовані чи дефіцитні матеріали за заниженими цінами, що не понесені збитки за цими операціями.

  Поряд з цим витратні документи на відпуск матеріальних запасів стороннім підприємствам необхідно звірити з пропусками на їх вивезення, платіжними документами та договорами на продаж, звертаючи увагу на збіг найменувань і кількість матеріалів. При виявленні будь-яких відхилень слід зробити зустрічну перевірку з первинними документами, що зберігаються в бухгалтерії підприємства -покупця.

  Особливо ретельно слід аудитору вивчити акти: рішення адміністрації УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» та інші документи на списання недостач матеріальних запасів понад встановлених норм природних втрат, внаслідок їх псування та уцінки через зниження цін. При цьому необхідно визначити матеріальні цінності, на які протягом року знизилася ціна, і морально застарілі або частково втратили первинну якість.

  Вони відображаються в бухгалтерському балансі на кінець звітного року за ціною можливої ​​реалізації, якщо вона нижче первісної вартості заготівлі (придбання), з віднесенням різниці в ціні на результати господарської діяльності. Зазначена різниця повинна підтверджуватися актами інвентаризації, відомостями про ринкові ціни і цінах закупівлі, іншими відповідними документами.

  3.3 Оформлення результатів аудиторської перевірки  Завершальним етапом аудиторської перевірки є складання аудиторського висновку, який представляє собою чітко висловлену думку аудитора. Форма і зміст аудиторського висновку повинні відповідати вимогам міжнародних стандартів аудиту (МСА 700).

  Згідно МСА 700 «Аудиторський звіт щодо фінансової звітності» аудиторський висновок має такі основні елементи, які розташовуються в певній послідовності:

  - заголовок. Тут вказується вид аудиторського висновку, а також дається посилання на проведення аудиту незалежним аудитором;

  - адресат. Висновок повинен мати відповідний адресат, передбачений умовами проведення аудиту. Заклюі області, інші нормативні правові акти, накази органу державного управління та Статутом. Органом підприємства, як юридичної особи, є його керівник, підзвітний органу державного управління.

  УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку, кутовий штамп, з зазначенням свого найменування на казахською та російською мовами.

  Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями які у його розпорядженні грошовими коштами.

  Підприємство приймає будь-які рішення, що не суперечать законодав-тельству, здійснює діяльність відповідно до податковим кодексом РК. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями засновника.

  Метою діяльності підприємства є здійснення виробничо-господарської діяльності в галузі освіти.

  Основним предметом діяльності є:

  - збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей;

  - забезпечення диференційованого розвитку особистості дитини з урахуванням її індивідуальних, культурних і національних особливостей;

  - різнобічна підготовка дітей до школи і адаптація їх до подальшого шкільної освіти;

  - розвиток ініціативи, самостійності, комунікабельних здібностей і соціальних навичок вихованців;

  - пробудження у дитини допитливості, дослідницького інтересу та формування на цій основі бажання вчитися;

  відновлення традицій сімейного виховання і залучення сім'ї в виховний процес.

  Додатковим предметом діяльності є надання платних освітніх та оздоровчих послуг.

  Засобами для утримання УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» є: субсидії з місцевого бюджету, батьківські внески, дотації місцевих органів влади.

  УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» представляє щомісячну, квартальну і річну фінансову, податкову і статистичну звітність в терміни і в обсязі, встановлені за-ством РК у відповідній інстанції.

  Організаційна структура управління УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» - лінійна. Її особливості:

  - нижній рівень підкоряється лінійно керівнику верхнього рівня;

  - функції управління виконуються директором;

  - забезпечують структури управління - головний бухгалтер (організацію бухгалтерського обліку і контролю за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів), заступник директора з адміністративно-господарської частини (створення матеріально-технічних умов, контроль за діяльністю виконавчих структур), методист (реалізація вимозі до організації навчально-виховного процесу) і старша медична сестра (контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм);

  - чітко виражена ієрархія.

  На малюнку 1 представлена ​​організаційна структура управління даного підприємства.

  У казахстанських стандартах бухгалтерського обліку та методичних рекомендацій до них встановлені основні правила і принципи, визначено коло суспільно визнаних прийомів і способів ведення фінансового та управлінського обліку, які повинні бути конкретизовані на кожному окремому підприємстві, виходячи з особливостей його діяльності та умов її здійснення, кваліфікації управлінського персоналу і ступеня складності розв'язуваних ними завдань, наявної технічної бази управління. Сукупність обраних підприємством способів здійснення первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку відображається в обліковій політиці підприємства.

  Формування облікової політики - це вибір деякої сукупності відомих способів ведення бухгалтерського обліку та встановлення порядку їх застосування в конкретній господарській ситуації. Іншими словами, облікова політика - це порядок здійснення первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності підприємства, або реалізація методу бухгалтерського обліку. Облікова політика, будучи реалізацією одного і того ж методу бухгалтерського обліку, обов'язково буде відрізнятися на різних підприємствах.

  Малюнок 1 - Структура управління УДВУ ГККП «Ясла-садок № 53»

  Можливість вибору конкретних способів оцінки, калькуляції, складу рахунків і ін. - все це в цілому складає ступінь свободи підприємства і формуванні облікової політики.

  Загальні принципи і правила встановлені нормативно-правовою документацією, яка регламентує систему бухгалтерського обліку. При їх реалізації в обліковій політиці конкретного підприємства доцільно виходити з припущень:

  - про майнову відособленості підприємства (в балансі підприємства може бути відображено лише те майно, яке відповідно до законодавства визнається його власністю, всі інші матеріальні цінності, грошові кошти та зобов'язання повинні враховуватися за балансом);

  - безперервності діяльності (приймаючи будь-яке рішення з питань облікової політики, потрібно виходити з того, що підприємство буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, у нього відсутні наміри і необхідність самоліквідуватися або істотно скорочувати масштаби діяльності);

  - послідовності в застосуванні облікової політики (незмінність прийнятої методики відображення господарських операцій, оцінки майна і зобов'язань протягом звітного року а також від одного звітного року до іншого);

  - тимчасової визначеності фактів господарської діяльності (факти відносяться до звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами).

  Основне призначення і головне завдання прийнятої облікової політики-максимально адекватно відобразити діяльність підприємства, сформувати повну, об'єктивну і достовірну інформацію про неї для цілей ефективного регулювання цієї діяльності в інтересах справи.

  У Типовому плані рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» товарно-матеріальні запаси відображаються на активних, основних, інвентарних рахунках підрозділу 20 "Матеріали". Рахунки цього підрозділу призначені для узагальнення інформації про наявність та рух сировини, матеріалів, палива, тари, запасних частин, будівельних матеріалів та інших запасів, що використовуються при виконанні робіт і наданні послуг, в загальних і адміністративних цілях в процесі реалізації робіт і послуг.

  До деяких рахунках підрозділу 20 "Матеріали" відкриті субрахунка і аналітичні рахунки з обліку матеріалів.

  За дебетом рахунків підрозділу 20 "Матеріали" в УДВУ ГККП «Ясла-садок № 53» показують залишок на початок і кінець місяця, надходження матеріалів; по кредиту - їх витрата. Матеріальні запаси враховуються в двох вимірниках: натуральному і грошовому.

  УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» закуп товарно-матеріальних запасів від постачальників проводить з використанням запиту цінових пропозиції. Згідно Закону Республіки Казахстан «Про державні закупівлі» від 16 травня 2002 року № 321-11, справжній Закон регулює відносини, що виникають в процесі здійснення державними підприємствами і афілійованими з ними юридичними особами закупівель товарів, робіт і послуг у постачальників з метою ефективного використання наявних в їх розпорядженні грошей.

  При здійсненні державних закупівель товарів способом вибору постачальника з використанням запиту цінових пропозиції «Ясла - садок № 53» усно або письмово запитує у потенционально постачальників письмові цінові пропозиції на закуповувані товари. Такий запит може містити інформацію про включень в ціну крім вартості самих товарів витрат на транспортування, страхування, сплату митних зборів і податків та інших обов'язкових платежах до бюджету, а також інших витрат потенционально постачальника, що включаються їм в ціну пропонованих товарів.

  Кожен потенционально постачальник представляє тільки одну цінову пропозицію, яка оформлено в письмовому вигляді (рахунок на оплату, прайс-лист).УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» запрошує на закуповувані товари не менш у двох Неафільований потенционально постачальників і розглядає всі пропозиції, що надійшли в встановлених строк цінові пропозиції. Закуповує товар у потенционально постачальника, який представив найнижчу цінову пропозицію.

  2.2 Документальне оформлення операцій по руху товарно-матеріальних запасів в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53»

  Всі операції, пов'язані з надходженням, переміщенням та відпуском запасів матеріалів оформляються документами первинного обліку, форми яких затверджені Постановою Держкомстату Республіки Казахстан від 16.11.1994 г.№ 73. Документи первинного обліку (далі документи) можуть бути багаторядковими (на кілька номенклатурних номерів) або однорядковими (на один номенклатурний номер). В умовах ручної техніки ведення обліку рекомендується застосовувати однорядкові документи.

  Первинні документи по надходженню і витраті виробничих запасів є основою організації матеріального обліку. Безпосередньо за первинними документами здійснюють попередній, поточний і наступний контроль за рухом, збереженням і раціональним використанням товарно-матеріальних запасів. Підприємства можуть одержувати ТМЗ в різних умовах: на складі постачальника, на станції залізниці, в своєму складському приміщенні, де їх приймає матеріально відповідальна особа.

  УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» отримує матеріальні запаси від потенционально постачальників на підставі договорів, які є правовими документами, що визначають права і обов'язки постачальника і покупця. Основними реквізитами такого договору є: найменування сторін (постачальника і покупця), предмет договору (найменування і кількість матеріалів або товарів), ціни, терміни поставки, порядок розрахунків та ін.

  Постачальники, відвантажуючи (відпускаючи) товари, виписують документи двох видів. Один вид документів (товарні) супроводжує товари на всьому шляху їхнього проходження від постачальника до кінцевого одержувача. Інший вид документів (розрахункові) надається в банк і служить підставою для розрахунків за товари.

  Основними товарними документами УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» є рахунки-фактури, накладні на відпуск матеріалів.

  Залежно від форми розрахунків, узгодженої договором поставки, розрахунковим документом може служити платіжна вимога або платіжне доручення.

  Товарні і розрахункові документи УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» ретельно перевіряються. При цьому особливо звертають увагу, наскільки дотримані умови договору поставки по термінах, кількості, асортименту, якості товарів, а також на правильність цін, можливих знижок транспортних витрат, арифметичних підрахунків.

  За характером приймання товарно-матеріальних запасів розрізняють приймання:

  - за кількістю;

  - якості та комплектності.

  Приймання за кількістю - це приймання товарів у встановлені терміни:

  - за масою нетто і кількістю товарних одиниць, що поставляються без тари або у відкритій тарі,

  - або по масі брутто і кількістю місць продукції, що поставляється в тарі, з подальшою перевіркою маси нетто і кількості товарних одиниць в кожному місці.

  Приймання за якістю - це перевірка в встановлені терміни збереження якості та комплектності товарів, відповідності вимогам стандартів, технічних умов, зразкам рецептурами і іншим умовам, передбаченим договором поставки.

  У всіх випадках товари приймаються УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» самим комірником, з якими укладено договір про матеріальну відповідальність за збереження довірених їм запасів, оскільки в бухгалтерському обліку порядок приймання товарів тісно пов'язаний саме з моментом виникнення матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність виникає з моменту приймання товарів за кількістю матеріально відповідальними особами. Якщо приймання товарів за якістю збігається за часом з прийманням за кількістю, то вона доповнює останню, і матеріальна відповідальність виникає в повному обсязі.

  Приймання товарів за якістю і комплектності, в разі її незбігу в часі з прийманням за кількістю, дає підставу для списання з матеріально відповідальних осіб за актами сум, пов'язаних з невідповідністю якості або комплектності товарів, а також для пред'явлення претензій і санкцій постачальнику.

  УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» організовують так, щоб можна було визначити, де, коли і з чиєї вини сталася нестача товарів або погіршення їх якості. Все це має велике значення в забезпеченні збереження товарно-матеріальних цінностей, скорочення товарних втрат.

  Облікової політики УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» передбачений порядок відпустки матеріалів зі складу, а також перелік осіб, яким дозволяється зажадати і отримувати матеріали зі складів. Матеріали відпускаються зі складів тільки на підставі документів. Для оформлення господарської операції, пов'язаних з відпуском матеріалів зі складів і використанням у виробництві, застосовуються такі документи: накладна на внутрішнє переміщення.

  Відпуск матеріалів на сторону оформляється накладною на відпуск матеріалів на сторону, виписується комірником і підписується головним бухгалтером і керівництвом.

  Накладна на відпуск матеріалів на сторону використовується на складі для оперативного обліку відпуску, а в бухгалтерії - для виписки рахунків одержувачам, а також ведення аналітичного і синтетичного обліку витрат матеріалів.

  Контроль за використанням матеріалів у УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» має на меті встановлення відповідності фактичних витрат затвердженим на фірмі нормам. Основні причини відхилень від норм витрати матеріалів - економія або перевитрата матеріалу, шлюб і т.д.

  У УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» використовують інвентарний метод контролю за витрачанням матеріалу і виявлення відхилень.

  Інвентарний метод - це метод, за яким виявляють недокументовані відхилення, порівнюючи кількість і вартість матеріалів, відпущених протягом звітного періоду, із залишками, виявленими під час інвентаризації. При інвентарному методі в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» ведуться картки обліку використаного матеріалу, куди на підставі первинних документів записується кількість матеріалів, переданих в обробку, вихід відходів виробництва і невикористаних матеріалів, а також фактичну кількість вироблених виробів. За даними інвентаризації в картки заносять залишки невикористаних матеріалів. Зіставляючи фактичні витрати матеріалів на фактичний відпуск з нормою, виявляють величину відхилень.

  У УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» товарно-матеріальні запаси враховуються як на місцях зберігання, так і в бухгалтерії. Облік товарно-матеріальних запасів у місцях зберігання називається складським обліком. Він ведеться матеріально відповідальними особами, зокрема на складі - завідувачем складом. Облік ведеться в натуральному вираженні (м, кг, шт., Л тощо) за найменуваннями.

  Складський облік здійснюється в картках складського обліку. Згідно характеру організації складського обліку в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» облік матеріалів в картках ведуть кількісним методом. У картках вказується найменування товарно-матеріальних запасів, вид товару, ціна, по якій товар надійшов на склад. Записи в картках виробляють матеріально відповідальні особи на підставі первинних документів: в прихід матеріалу, на підставі прибуткового ордера, виписаного бухгалтером, а за видатками, на підставі накладних на відпуск матеріалів на сторону.

  Для попередження можливих помилок при відпустці товарів, при інвентаризації, а також при складанні звітності на кожен вид матеріалу виписується окремий складської ярлик. Ярлики зберігають разом з товаром на видному місці, на ярликах відзначають поточний залишок матеріалу.

  Складський облік, який ведеться тільки за кількістю, називається оперативним, і тому він доповнюється аналітичним урахуванням в бухгалтерії.

  Первинні документи на вступ матеріалів щодня передаються в бухгалтерію. Первинні документи по витраті матеріалу на виробництво, відпуск на сторону, внутрішнє переміщення матеріалів передаються в бухгалтерію один раз на місяць разом з матеріальним звітом "Рух матеріалів на складі", який складають завідувачі складами. Матеріальний звіт, супроводжують первинні прибуткові та видаткові документи. Він складається у двох примірниках: перший з них разом з документами передається в бухгалтерію, а другий з підписом бухгалтера, який прийняв документи, зберігається на складі. Підпис бухгалтера на другому примірнику звіту і в картці складського обліку (в графі «контроль») свідчить про те, що всі документи перевірені за кількістю, змістом і формою, а також про правильність записів у картках складського обліку матеріалів.

  В кінці місяця завідувач складом УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» робить матеріальний звіт "Рух сировини і матеріалів на складі за звітний місяць".

  Ув'язка обліку запасів на складі і в бухгалтерії досягається складанням "Звіту про рух сировини і матеріалів на складі" в грошовому вираженні за звітний період. Такий звіт складається окремо по кожному складу.

  Після закінчення кожного місяця бухгалтер звіряє зі зведеного матеріального звіту залишки матеріалів, прихід і витрата з даними в "Звіті про рух сировини і матеріалів". Кількісні залишки таксує і підраховуються.

  Бухгалтерія УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» здійснює облік придбання, наявності та витрачання матеріалів не тільки в натуральному, а й в грошовому вираженні.

  Придбання та підготовка матеріалів відображається у бухгалтерському обліку на підставі прибуткових документів і платіжних вимог постачальників за кредитом рахунка 671 "Рахунки до оплати", на якому відображаються операції, пов'язані з наявністю і рухом розрахунків з постачальниками за придбані товарно-матеріальні запаси, включаючи витрати з доставки або переробці товарно-матеріальних запасів незалежно від часу оплати пред'явленого рахунку.

  У бухгалтерію УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» надходять всі прибуткові документи, а зі складу всі витратні документи. У бухгалтерії їх всебічно перевіряють, перш за все, роблять оцінку прийнятих і відпущених матеріалів за обліковою ціною (таксування документів). Протаксірованние документи піддаються роздільної угрупованню у трьох напрямках, відображених на малюнку 3.

  Угруповання прибуткових документів по постачальниках в бухгалтерії даного підприємства поєднується з урахуванням придбання матеріалів і розрахунків з постачальниками в журналі-ордері № 6.

  Групування документів по складах і матеріально-відповідальних осіб, а також групами або видами матеріалів здійснюється складанням "Звіту про рух сировини і матеріалу на складах", які ведуться окремо по приходу і витраті, окремо для кожного складу. В кінці місяця в ці звіти заносять дані перевірених, прийнятих і протаксірованних бухгалтерією первинних документів, потім по приходу і витраті виводять підсумки за групами матеріалів, синтетичних рахунках і складу в цілому, а також залишок матеріалів переходить на наступний місяць.


  Малюнок 3 - Групування прибуткових і видаткових документів  "Звіти про рух сировини і матеріалів" по приходу і витраті матеріалів УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» містять необхідні дані для заповнення відомості "Рух матеріальних запасів (в грошовому вираженні)", що містить два розділи. Дані першого розділу дозволяють отримати інформацію про надходження матеріалів на підприємстві за фактичною собівартістю і обліковими цінами, на основі якої визначається сума транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ). Транспортно-заготівельні витрати УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» повністю включаються у вартість матеріалу, на доставку якого вони були понесені. Наприклад, надійшла вапно 250 кг. на суму 60000 тенге в тому числі ПДВ 15% - 8276 тенге, ТЗВ за доставку вапна склали 5880 тенге в тому числі ПДВ -15% 811 тенге. Фактична собівартість 1 кг вапна склала:

  ((60000 + 5880) 7250) * 100% / 115% = 227,17 тенге.

  У другому розділі, на підставі "Звітів про рух сировини і матеріалів", здійснюється зведення даних про залишки і рух запасів за місяць за середньозваженою вартістю і фактичною собівартістю. Дані цього розділу звіряються з головною книгою по рахунках підрозділу 20 "Матеріали".

  Середньозважену вартість ТМЗ УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» отримують наступним методом: до залишків на початок місяця додають вартість придбаних (заготовлених) товарно-матеріальних запасів протягом звітного періоду. Середня вартість підраховується шляхом ділення всієї вартості товарно-матеріальних запасів на кількість одиниць. В результаті отримуємо середньозважену вартість одиниці товарно-матеріальних запасів на кінець звітного періоду. Протягом звітного періоду одні і ті ж товарно-матеріальні запаси можуть бути придбані у різних постачальників за різними цінами. Вартість товарно-матеріальних запасів на кінець звітного періоду, що визначається за методом середньозваженої вартості, враховує все ціни, і тим самим згладжує їх зростання або зниження.

  Угруповання витрачених матеріальних цінностей за видами виконує бухгалтерія УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» шляхом розподілу пропорційно нормативному витраті матеріалу на фактичний випуск продукції. Для цього складають розроблену таблицю "Розподіл витрат сировини і матеріалів". На кожен вид продукту розроблені спеціальні норми витрат сировини і матеріалу, згідно цих норм виробляють списання в виробництво сировини і матеріалів за середньозваженими цінами. На основі отриманої угруповання проводиться списання матеріальних цінностей за середньозваженою вартістю на відповідні рахунки і об'єкти калькулювання.

  Місячні підсумки, виведені з "Звіт про рух сировини і матеріалу", звіряються з відомістю по обліку ТМЗ, а ті в свою чергу звіряються з записами в регістрах синтетичного обліку (журнал-ордер № 10). Виявлені при звірці помилки і розбіжності виправляються.

  Для того щоб спростити пошук і полегшити виправлення помилок, первинні документи по руху матеріалів після їх обробки зберігають у папках за матеріально відповідальними особами і закріпленими за ними складами.

  Відповідно до Методичних рекомендацій "Про порядок видачі довіреності на отримання товарно-матеріальних запасів і відпуску їх за довіреністю", затвердженим наказом Департаменту методології бухгалтерського обліку та контролю Міністерства фінансів Республіки Казахстан від 6 березня 1998 року № 46, для отримання матеріальних запасів зі складів постачальників працівникові складського господарства або постачальнику видається довіреність. Відповідальність за правильну видачу довіреностей, їх облік і контроль за виконанням доручень покладається на головного бухгалтера.

  Рух матеріальних запасів представлено на малюнку 4.

  Малюнок 4 - Схема руху товарно-матеріальних запасів

  Довіреність в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» підписується директором і головним бухгалтером. Видані довіреності суворо враховуються. Для цього їх реєструють у спеціальному журналі, який прошнуровується, пронумеровується та скріплений печаткою. У ньому вказується номер довіреності, дата видачі, термін дії (10 днів), посада і прізвище особи, кому видана довіреність, його підпис, найменування постачальника, найменування та кількість товару або документ, за яким повинен бути отриманий товар. У цьому журналі роблять розписку в отриманні довіреності і позначку про її використанні. Працівник, який отримав довіреність зобов'язаний відзвітувати перед бухгалтерією наданням документів про виконання доручення, а невикористані довіреності повернути.

  Не допускається видача довіреностей, які не заповнені або заповнені частково, без зразків підписів осіб, на ім'я яких вони виписані.

  Довіреність видають на певний термін, але, як правило, не більше ніж на 10 днів.

  Матеріально відповідальна особа, яка довіреність, прийнявши і оприбуткувавши товари не пізніше наступного дня, незалежно від того, отримані товари повністю або частинами, повинен подати до бухгалтерії всі виправдувальні документи. У журналі обліку виданих довіреностей робиться відповідна відмітка, тобто вказуються номер і дата супровідного товарного документа.

  Якщо товар не отримано, довіреність повертають до бухгалтерії не пізніше наступного дня після закінчення терміну дії довіреності. При цьому бухгалтер погашає її написом "Не використана" і робить відмітку в журналі обліку виданих довіреностей. Невикористані довіреності зберігаються в бухгалтерії до кінця звітного року у бухгалтера, відповідального за їх реєстрацію.

  Контроль за дотриманням постачальником встановленого порядку відпуску за довіреністю товарно-матеріальних запасів покладається на директора та головного бухгалтера. Контроль за своєчасним і повним оприбуткуванням матеріалів (товарів) повинен здійснюватися систематично на основі відповідних документів постачальників бухгалтерією.

  2.3 Синтетичний і аналітичний облік ТМЗ  Синтетичний облік товарно-матеріальних запасів ведеться на синтетичних рахунках матеріалів, заготовлення і придбання матеріалів, відхилення у вартості матеріалів, на позабалансових рахунках товарно-матеріальних запасів, прийнятих на відповідальне зберігання, і матеріалів, прийнятих в переробку.

  Облік матеріальних запасів УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» ведеться на основних активних рахунках підрозділу 20 «Матеріали»:

  - 201 «Сировина і матеріали», в який входять субрахунки:

  - 201,1 «Продукти харчування»;

  - 201,2 «М'який інвентар»;

  - 201,3 «Медикаменти»;

  - 201,4 «Канцелярські товари та методична література»;

  - 203 «Паливо»;

  - 204 «Тара»;

  - 205 «Запасні частини»;

  - 206 «Інші матеріали»;

  - 208 «Будівельні матеріали».

  У таблиці 2 представлена ​​кореспонденція рахунків з обліку руху матеріальних запасів за березень 2006 року.

  Таблиця 2 - Журнал господарських операцій з обліку матеріальних запасів в УДВУ ГККП «Ясла - сал № 53» за березень 2006 року

  Найменування операцій

  Сума, тенге

  кореспонденція рахунків

  Дебет

  кредит

  1

  2

  3

  4


  Надходження і оприбуткування

  продуктів харчування

  405035

  201,1

  671


  Надходження і оприбуткування

  м'якого інвентарю

  18370

  201,2

  671


  Надходження і оприбуткування

  інших матеріалів

  51610

  206

  671


  Надходження і оприбуткування

  інших матеріалів

  51610

  206

  671

  Надходження і оприбуткування канцелярських товарів через підзвітну особу

  3500

  201.4

  333.1

  Оплата рахунків постачальників зі спеціальних рахунків в банках

  475015

  671

  423


  списання витрачених

  продуктів харчування пов'язане з реалізацією послуг

  405035

  821

  201,1


  списання витрачених

  канцелярських товарів на загальні

  і адміністративні витрати

  3500

  821

  201,4


  Крім вищевказаних операцій підприємства можуть проводити такі господарські операції з обліку руху матеріальних запасів, представлені в таблиці 3.

  Таблиця 3 - Кореспонденція рахунків з обліку руху матеріалів

  зміст операції

  сума

  кореспонденція рахунків

  (Тенге)

  Дебет

  кредит

  1

  2

  3

  4

  Операції вироблені за звітний період

  Придбання матеріалів в рахунок виданих підзвітних сум

  33500

  201,203-206,208

  333

  Придбання матеріалів у організації

  356700

  201,203-206,208

  671

  Безоплатна передача і реалізація матеріалів

  4500

  845

  201,203-206,208

  Оприбуткування надлишків матеріалів виявлених при інвентаризації

  2480


  201,203,

  205,206,

  208

  722


  Безоплатне отримання матеріалів

  від організацій

  4260

  201,203-206,208

  727


  Повернення постачальнику бракованих

  матеріалів

  9600


  671

  201,203-206,208


  Списання матеріалів на операції,

  пов'язані з реалізацією послуг

  456700


  811

  201,203-206,208


  Списання матеріалів на загальні та

  Адміністративні витрати

  128900


  821

  201,203-206,208


  Списання наднормативних втрат,

  псування і недостачі матеріалів

  523


  821

  201,203-206,208

  Можлива господарська операція

  Оприбуткування матеріалів, отриманих від ліквідації (демонтажу) основних засобів за цінами можливого використання


  201,203,

  205,206,

  208

  722

  Оприбуткування матеріалів, що надійшли в результаті стихійних лих

  201,203-206,208

  862

  Списання матеріалів в результаті стихійних лих, надзвичайних ситуацій, припинених операцій і витрачені на ліквідацію їх наслідків

  861-864

  201,203-206,208


  Як було зазначено вище, облік матеріальних запасів ведеться за фактичною собівартістю або за обліковими цінами.При обліку матеріалів за фактичною собівартістю в дебет матеріальних рахунків відносяться всі витрати з їх придбання.

  При цьому способі обліку надходження матеріалів відображають за дебетом рахунка:

  - матеріалів, розрахунки з постачальниками та підрядниками - на вартість матеріалів, що надійшли за цінами постачальників (без податку на додану вартість) з усіма націнками постачальницьких і зовнішньоторговельних організацій і транспортно-заготівельними витратами, включеними до рахунків постачальників, в тому числі з оплати митних зборів, відсотків за кредит, наданий постачальником; на вартість послуг (також без ПДВ), транспортних (залізничних і водних) організацій, вартість послуг товарних бірж та ін .;

  - розрахунків з подочетнимі особами - на вартість матеріалів, оплачених із подочетних сум;

  - допоміжних виробництв - на витрати з доставки матеріалів власним транспортом і на фактичну собівартість матеріалів власного виробництва;

  - всновного виробництва або допоміжних виробництв - на вартість зворотних відходів;

  - інших рахунків (наприклад короткострокових кредитів банків - при нарахуванні відсотків за кредит).

  Прибулі від постачальників матеріали, за якими не надійшли платіжно-розрахункові документи (невідфактуровані поставки), приймаються за приймальним актом, що складається на складі. Оприбуткування запасів здійснюється за обліковими цінами або за цінами договору або попередніх поставок. Якщо до кінця місяця розрахунковий документ не надійде, зазначені поставки залишаються в приймальні оцінці. В наступному місяці при надходженні розрахункового документа вартість невідфактурованих поставок в приймальні оцінці сторнується і складається новий запис за фактичними сума, зазначеним в документах постачальників.

  Вартість акцептованих і оплачених матеріалів, що не надійшли протягом звітного періоду (матеріали в дорозі), після закінчення місяця відображається за дебетом рахунка Матеріалів і кредитом рахунка Розрахунків з постачальниками та підрядниками (без оприбуткування запасів на склад). На початку наступного місяця ці суми сторнуються, а на вступ цінностей складається звичайна бухгалтерська запис.

  При прийманні матеріалів від постачальників можуть бути виявлені надлишки або недостачі в порівнянні з документальними даними, оформляються актом. Надлишки оприбутковуються за актом і розцінюються за обліковими цінами або за відпускними цінами.

  Якщо при прийманні виявлена ​​недостача або псування матеріалів, їх вартість відображають за дебетом рахунка Розрахунків за претензіями і кредитом рахунку Розрахунків з постачальниками та підрядниками. На матеріальних рахунках вартість недостач або псування матеріалів не показують.

  Виробництво вимагає систематичного придбання товарно-матеріальних запасів.

  Надходження матеріалів залежить значною мірою від вибору облікової ціни. Якщо в якості облікових цін застосовують середні ціни постачальника, то що надійшли матеріали відображають на кожному аналітичному рахунку за цими цінами. Націнки постачальницьких організацій, комісійні, митні збори і транспортно-заготівельні витрати по всіх надійшли враховують на одному аналітичному рахунку - «Транспортно-заготівельні витрати і націнки постачальницько-збутових організацій».

  Наступні господарські операції вимагають відображення в бухгалтерському обліку:

  - придбання товарно-матеріальних запасів у постачальників;

  - оприбуткування товарно-матеріальних запасів, виготовлених у виробничих підрозділах для власних потреб;

  - внутрішнє переміщення;

  - надходження товарно-матеріальних запасів від ліквідації основних засобів;

  - прийняття надлишків товарно-матеріальних запасів, виявлених при інвентаризації.

  Як було зазначено вище товарно-матеріальні запаси розрізняють за кількістю та якістю. Якщо ж кількісні і якісні розбіжності з документами постачальника не виявлені, матеріали оприбутковуються на відповідних складах, при цьому виписуються прибуткові ордера.

  Прибутковий ордер (ф. № М - 4) - складається на кожну партію товарно-матеріальних запасів, а у випадках надходження масових вантажів від одного постачальника - в цілому за день. У ньому фіксуються фактична кількість, ціна і вартість надійшли товарно-матеріальних запасів. Прибутковий ордер виписується матеріально відповідальною особою складу в двох примірниках і служить для оперативного обліку приходу товарно-матеріальних запасів на складах з відображенням в картках складського обліку; на підставі прибуткових ордерів складається відомість по приходу товарно-матеріальних запасів у розрізі синтетичних рахунків в цілому по підприємству.

  У випадках, коли при прийманні товарно-матеріальних запасів на складах виявляються кількісні та якісні розбіжності, а також при відсутності супровідних документів постачальника, складається Акт про приймання матеріалів (ф. № М - 7). Акт заповнюється комісією з приймання з обов'язковою участю матеріально відповідальної особи та представника постачальника (або представника незацікавленої організації). У ньому вказується кількість і якість товарно-матеріальних запасів за супровідними документами, кількість і якість фактично прийнятих товарно-матеріальних запасів, відхилення (нестачі, бій, шлюб), встановлені під час приймання. Акт виписується у двох примірниках, один з яких служить для оприбуткування фактично прийнятих товарно-матеріальних запасів, а інший - передається постачальнику.

  Якщо перевезення товарно-матеріальних запасів здійснювали автотранспортом, то в якості первинного документа застосовують товарно-транспортну накладну, яку складає вантажовідправник у чотирьох примірниках. Перший з них служить підставою для списання товарно-матеріальних запасів у вантажовідправника, другий - для оприбуткування товарно-матеріальних запасів одержувачем, третій - для розрахунків з автотранспортної організацією і є додатком до рахунку на оплату за перевезення вантажів, четвертий - є підставою для обліку транспортної роботи і додається до подорожнього листа.

  Надходження на склад товарно-матеріальних запасів власного виробництва, відходів виробництва матеріалів, що залишилися від списання основних засобів і т.п. оформляють однорядковими або багаторядковими накладними на внутрішнє переміщення матеріалів, які виписують цехи - здавачі в двох примірниках.

  При отриманні товарно-матеріальних запасів довіреною особою заповнюється довіреність (ф. № М - 2 або М-2А). Довіреність оформляє бухгалтерія і видає під розписку одержувачу. Форму № М - 2а застосовують суб'єкти, у яких отримання товарно-матеріальних запасів реєструють в заздалегідь пронумерованому Журналі обліку виданих довіреностей (ф. № М - 3).

  Журнал обліку виданих довіреностей (ф. № М - 3) застосовується для реєстрації виданих довіреностей та розписки про їх отримання. При використанні довіреності (ф. № М - 2) дані про їх видачу і отримання фіксують в корінці довіреності. В цьому випадку Журнал обліку виданих доручень не ведеться.

  Відпуск товарно-матеріальних запасів на виробництво, як правило повинен здійснюватися на основі попередньо встановлених лімітів. Лімітовані відпустки товарно-матеріальних запасів на виробництво повинно здійснюватися на основі затверджених норм витрати. Встановлені ліміти можуть змінюватися при необхідності уточнення ліміту на залишок товарно-матеріальних запасів у незавершеному виробництві (на початок місяця), заміні матеріалу або виправлення помилок, допущених при розрахунку ліміту. Зміна ліміту здійснюється тими ж особами, яким надано право їх затвердження. Зміна лімітів за минулий період не допускається Лімітування відпуску товарно-матеріальних запасів на потреби виробництва оформляється лімітно збірними картами або комплектувальні відомостями.

  Лімітно - забірна карта (ф. № 8) представляє собою накопичувальний документ, що відображає витрату одного або декількох номенклатурних номерів товарно-матеріальних запасів за новим призначенням. Вона виписується при систематично повторюваному відпустці однакових товарно-матеріальних запасів за місяць, а в деяких випадках відкривається в цілому на замовлення.

  Разовий відпуск матеріалів з різних напрямків і призначень оформляється вимогами, вони виписуються цехами (відділами) на кожен номенклатурний номер товарно-матеріальних запасів (однорядкові) або групу товарно-матеріальних запасів (багаторядкові). Вимоги є підставою для оперативного відпустки товарно-матеріальних запасів на складі, аналітичного і синтетичного обліку їх в бухгалтерії.

  Всякий понадлімітний відпустку товарно-матеріальних запасів на виробництво та заміна матеріалів оформляється спеціальною вимогою, наприклад, при додатковій відпустці товарно-матеріальних запасів при перевиконанні цехом виробничої програми, додатковій відпустці на покриття перевитрати матеріалів, на відшкодування шлюбу і т.п.

  Допоміжні матеріали, паливо, запасні частини доцільно відпускати по збірними листами (книжками).

  Забірні листи використовуються для відпустки зі складу різних видів товарно-матеріальних запасів протягом звітного періоду накопичувальними підсумками в хронологічній послідовності. Відпуск товарно-матеріальних запасів на сторону і в переробку оформляється накладною на відпуск матеріалів на сторону.

  Накладна на відпуск матеріалів на сторону і товарно-транспортна накладна використовується на складі для оперативного обліку відпуску, а в бухгалтерії - для виписки рахунків одержувачам, а також ведення аналітичного обліку витрат товарно-матеріальних запасів.

  Накладна на відпуск матеріалів на сторону виписується у двох примірниках на підставі нарядів, договорів та інших документів. Перший примірник накладної залишається на складі і є підставою для аналітичного і синтетичного обліку матеріалів, другий передається одержувачу матеріалів. При перевезенні матеріалів автотранспортом замість накладної застосовують товарно-транспортну накладну. Переміщення матеріалів з одного складу чи комори цеху (ділянки) на інший склад або іншу комору даного господарюючого суб'єкта оформляється накладною на внутрішнє переміщення матеріалів (ф. № 15а) виписується по розпорядження служби маркетингу. При поверненні невикористаних матеріалів, а також при здачі відходів і браку накладні складаються матеріально відповідальними особами цеху (ділянки), що здає матеріали.

  Цими ж накладними оформляється здача цехами (ділянками) на склад з виробництва залишків невитрачених матеріалів, відходів, що виникають в процесі виробництва продукції, матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів, в процесі ремонтів і т.д.

  Якщо виробничі запаси за середньою купівельною ціною або за плановою (нормативною) собівартістю, то що надійшли матеріали відображаються на кожному на аналітичному рахунку за цими цінами, а різницю між фактичною і середньої купівельною ціною або планової (нормативної) собівартістю матеріалів показують на аналітичному рахунку Відхилення у вартості матеріалів.

  Відпущені у виробництво і на інші потреби матеріали списують з кредиту Матеріалів в дебет відповідних рахунків витрат виробництва і на інші рахунки протягом місяця за обліковими цінами. При цьому роблять бухгалтерський запис:

  Дебет рахунку: Основного виробництва - матеріали відпущені основному виробництву;

  Дебет рахунку: Допоміжних виробництв - матеріали відпущені допоміжним виробництвам

  Дебет рахунку: Загальновиробничих витрат, загальногосподарських витрат і др залежно від напрямку витрат матеріалів

  Кредит рахунку: Матеріалів або інших рахунків з обліку матеріалів.

  Тут розглянемо варіант обліку відпуску матеріалів у виробництво за обліковими цінами із застосуванням рахунку Відхилення у вартості матеріалів.

  Вартість матеріалів за обліковими цінами розподіляють між різними рахунками витрат виробництва на підставі відомості розподілу матеріалів. Її складають за даними первинних документів про витрати матеріалів.

  Після закінчення місяця визначають різницю між фактичною собівартістю витрачених матеріалів та їх вартістю за обліковими цінами. Різницю списують на ті ж рахунки витрат, на які були списані матеріали за обліковими цінами (Основного виробництва, допоміжних виробництв і ін.). При цьому, якщо фактична собівартість вище облікової ціни, різницю між ними списують додаткової бухгалтерської проводкою, а зворотний різницю (що можливо при використанні в якості облікової ціни планової собівартості матеріалів) - способом «червоне сторно», тобто негативними числами.

  Відхилення фактичної собівартості матеріалів від вартості їх за обліковими цінами розподіляють між витраченими матеріалами пропорційно вартості матеріалів за обліковими цінами. З цією метою визначають процентне відношення відхилень фактичної собівартості матеріалів від облікової ціни і знайдене ставлення множать на вартість відпущених матеріалів за обліковими цінами. Решта на складі матеріали оцінені по середній покупної або планової (нормативної) собівартості.

  2.4 Інвентаризація товарно-матеріальних запасів  Відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (від 26.12..95г. № 2732, зі змінами та доповненнями) метою бухгалтерського обліку та фінансової звітності є забезпечення повної і достовірної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та зміни в фінансове становище «Ясла - садок № 53».

  Підприємство має проводити інвентаризацію товарно-матеріальних запасів (готової продукції, товарів, виробничих та інших запасів) в порядку розташування запасів в приміщенні і заносити в описи за кожним окремим найменуванням із зазначенням виду, групи, кількості та інших необхідних даних.

  Основна мета інвентаризації УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» - виявлення фактичної наявності товарно-матеріальних запасів в натуральному і вартісному вираженні. У процесі інвентаризації перевіряються:

  - збереження товарно-матеріальних запасів;

  - правильність їх зберігання, відпуску, стану вагового та вимірювального інструмента;

  - порядок ведення обліку руху товарно-матеріальних запасів.
  чення зазвичай адресується або акціонерам, або раді директорів підприємства, фінансова звітність якого проходить аудиторську перевірку;
  - вступний або вступний розділ. Тут вказується, які саме фінансові звіти піддавалися аудиту, дати складання фінансової звітності, період, схильний до аудиту. Також вказується, що керівництво відповідає за надані фінансові звіти, а аудитор за висловлену по ним думка;

  - основний розділ. Тут наводяться відомості про масштаб аудиторської перевірки і вказівки про її проведенні відповідно до міжнародних стандартів аудиту (МСА). Аудиторський звіт повинен містити твердження про те, що аудит спланований і виконаний з метою отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Дається опис ходу аудиторської перевірки і застосовуваних методів. Звіт також має включати в себе твердження аудитора про те, що аудит забезпечує розумну основу для складання висновку;

  - заключний розділ (параграф - думка) - тут чітко викладаються висновки аудиторів про відповідність фінансової звітності законодавчим і нормативним актам і її достовірності ( «представлена ​​достовірно з усіх істотних аспектів»);

  - дата складання звіту. Є датою завершення аудиту. Ставиться обов'язково, тому що це вказує, що аудитор врахував всі події та операції, що відбулися до зазначеної дати.

  - адреса. Вказується юридична адреса фірми, відповідальної за аудит;

  - підпис і печатку аудитора. Звіт повинен підписуватися від імені особисто аудитора, аудиторської фірми або тим і іншим, якщо це необхідно.

  Аудиторський висновок має 4 види:

  - безумовне (без застережень) - в тому випадку, якщо фінансова звітність достовірна і немає ніяких помилок;

  - умовне (із застереженням) в тому випадку якщо аудитор виявив будь - які помилки, які істотного впливу на фінансову звітність не надають;

  - негативне - в тому випадку, якщо фінансова звітність сильно спотворена і недостовірна;

  - відмова від складання висновку - в тому числі, якщо обмежений масштаб аудиту або існує етичний конфлікт між аудитором і керівником.

  Аудиторський висновок є офіційним документом, який надається клієнту, не містить ніякої кількісної інформації і, як правило, публікується в ЗМІ.

  Аудиторський висновок складається з фінансової звітності в цілому. Так як в даній роботі порушується тільки аудит ТМЗ, отже далі буде представлено не аудиторський висновок, а звіт по аудиту ТМЗ.

  Аудит ТМЗ проводився відповідно до МСА. Аудиторська перевірка планувалася і проводилася таким чином, щоб отримати достатню впевненість в тому, що бухгалтерська звітність в частині обліку ТМЗ не містить суттєвих викривлень. Аудит включав в себе перевірку на вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що містяться у фінансовій звітності з обліку товарно - матеріальних запасів.

  Вибірково було проведено перевірку товарно-матеріальних запасів у матеріально-відповідальних осіб і договору про матеріальну відповідальність. Проведена перевірка товарно-матеріальних запасів і продуктів харчування, що знаходяться в підзвіті у заступника директора з адміністративно-господарської частини Васильєвої В. А .; проведена вибіркова інвентаризація м'якого інвентарю, тканин, що знаходяться в підзвіті у кастелянші Тусуповой С.Х .; також проведено інвентаризацію медикаментів, які перебувають в підзвіті у старшої медичної сестри Харитоновой Т.Є. станом на 01.10.06 рік. При цьому недостачі, надлишків не виявлено.

  Для перевірки виробничих запасів розглянули розділ II «Поточні активи» балансу і вивчили достовірність відповідних статей активу і їх тотожності Головній книзі.

  Перевірку правильності ведення синтетичного обліку почали з виявлення тотожності Головної книги і регістрів бухгалтерського обліку: журналу-ордера № 10, журналу-ордера № 6, журналу-ордера № 7, відомості по обліку матеріалів.

  Сальдо по журналу-ордеру № 6, журналу-ордеру № 7 на початок місяця відповідає сальдо у Головній книзі за рахунками 671 «Рахунки до оплати» і 333 «Розрахунки з підзвітними особами», обороти по цих журналів-ордерів також відповідають оборотам по рахунках 671 , 333 Головною книги. При перевірці відомості по обліку руху матеріалів за грудень 2006 року було підтверджено, що сальдо і обороти по рахунках 201.1, 201.2, 201.3, 201.4, 203, 204, 205, 206, 208 відповідали оборотам Головної книги.

  При перевірці журналу-ордера № 6 було перевірено стан розрахунків за виробничим запасам.

  Вибірково було перевірено наявність підтвердних документів на придбання сировини. Вибірково були перевірені і інші договори, листи, рахунки-фактури, що підтверджують надходження сировини і матеріалів, сертифікат на відповідність.

  Було проведено простежування відповідності даних рахунків постачальників в журналі-ордері № 6.

  Було засвідчено, що перерахування авансів на отримання виробничих запасів передбачено контрактами і договорами.

  При перевірці журналу-ордера № 7, було перевірено наявність при авансових звітах виправдувальних документів на придбання матеріалів. Також була перевірена повнота оприбуткування матеріалів, придбаних підзвітними особами.

  Були звірені записи в журналі-ордері №7 з даними авансових звітів і видатковими ордерами і звітом касира. Розбіжностей не виявлено. Перевірка обгрунтованості операцій з відпуску виробничих запасів і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

  При перевірці журналу-ордера № 10 перевірили відповідність відпустки матеріалів за накладними на внутрішнє переміщення.

  Матеріали відпускаються згідно норм. В кінці місяця залишок матеріалів, що залишається за накладною на внутрішнє переміщення передається назад на склад.

  Переміщення залишків матеріалів на склад простежується за звітом «Руху сировини і матеріалів», а також в матеріальному звіті завідувача складу.

  Було перевірено відповідність залишків товарно-матеріальних запасів на 31 грудня 2006 року в картках складського обліку з даними інвентаризаційних описів, розбіжностей не виявлено.

  Ретельної перевірки в матеріалах інвентаризації піддалися звіти матеріально відповідальних осіб за грудень 2006 року.

  Було звернуто увагу на наявність віз на документах голови інвентаризаційної комісії, можливі виправлення дат, кількості і сум матеріалів в прибуткових документах; реальність накладних на внутрішнє переміщення товарно-матеріальних запасів; відсутності розбіжностей між залишками матеріалів в картках складського обліку і «Звітах з руху сировини і матеріалів» підзвітних осіб.

  Розбіжностей і порушень не виявлено.

  Проведена перевірка дає достатньо підстав для того, щоб висловити думку про достовірність фінансової звітності в частині обліку товарно-матеріальних запасів.

  Згідно з проведеною перевіркою облік товарно-матеріальних запасів в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» ведеться відповідно до вимог, що пред'являються законодавчими актами Республіки Казахстан.

  висновок  В результаті дослідження організації обліку товарно-матеріальних запасів в УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» можна зробити наступні висновки:

  - в даний час дуже актуально правильне ведення обліку товарно-матеріальних цінностей, так як в залежності від використовуваного методу оцінки ТМЗ змінюється величина собівартості реалізованої продукції, а отже вибір методу оцінки ТМЗ зумовлює фінансовий результат господарюючого суб'єкта;

  - з набуттям господарської самостійності дедалі більше вітчизняних підприємств включається в міжнародний бізнес, тому приведення казахстанської облікової інформації у відповідність з міжнародними стандартами стає одним із значущих чинників інтегрування Республіки Казахстан в світову економіку, а для цього перш за все необхідно вивчати і застосовувати прогресивні зарубіжні принципи і методики бухгалтерського обліку;

  - товарно-матеріальні запаси складають значну частину майна виробничих підприємств, тому облік товарно-матеріальних запасів займає одне з провідних місць в системі бухгалтерського обліку.

  Аудиторська перевірка показала, що УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» налагоджений певний внутрішній контроль, тобто розроблено положення про відділи, встановлені обов'язки і права кожного працівника підприємства.

  Як шляхів раціоналізації обліку матеріальних цінностей пропонується:

  - широко використовувати ПЕОМ;

  - з метою забезпечення безперебійної діяльності в «Ясла - садок № 53» необхідно розробити мінімальні і максимальні норми запасів, в межах яких запаси окремих найменувань можуть коливатися;

  - використовувати при відпуску у виробництво товарно-матеріальних запасів лімітно - забірні карти, в яких відразу проставляються норми витрат матеріалу на виготовлену продукцію, так як при застосуванні лімітно - забірних карт зменшується можливість повернення товарно-матеріальних запасів, що залишилися на кінець місяця в виробництві на склад ;

  - привести синтетичний облік відповідно до стандартів бухгалтерського обліку;

  - ширше використовувати закордонний досвід в області обліку товарно-матеріальних запасів.

  Виробничі запаси становлять значну частину вартості майна підприємства, а витрати матеріальних ресурсів в деяких галузях доходять до 90 відсотків і більше в собівартості продукції.

  На підприємстві УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» треба посилити контроль за станом виробничих запасів і раціональне їх використання. Адже від цього залежить рентабельність підприємства та його фінансове становище.

  Основним напрямком підвищення ефективності використання виробничих запасів є впровадження ресурсозберігаючих, маловідходних і без відхідних технологій. Раціональне використання запасів залежить також від повноти збору та використання відходів і обгрунтованою їх оцінки.

  Істотне значення для збереження виробничих запасів має наявність технічно оснащених складських приміщень з сучасними ваговимірювальними приладами та пристроями, що дозволяють механізувати й автоматизувати складські операції і складський облік.

  Також не менш важливе значення має посилення особистої та колективної відповідальності і матеріальної зацікавленості робітників.

  На підприємстві УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» треба ввести більш жорсткий вхідний контроль. Одна з умов раціонального використання виробничих ресурсів - нормування складських запасів і матеріальних витрат. Під нормою виробничого запасу розуміють середній протягом року запас кожного виду матеріалів, приймається як перехідний запас на кінець планованого року. Ця норма вимірюється в днях середньодобового споживання кожного виду матеріалів. Підприємство повинно прагнути до дотримання норм виробничих запасів кожного виду матеріалів, оскільки їх надлишок призводить до уповільнення оборотності оборотних коштів, а недолік - до зриву виробничого процесу.

  Істотно поліпшити облік виробничих запасів можна, удосконалюючи застосовувані документи і облікові регістри, тобто більш широко використовуючи накопичувальні документи (лімітно-забірні і комплектувальні карти, відомості та інших.) попередню виписку документів на обчислювальних машинах, картки складського обліку в якості витратного документа по відпущеним матеріалами

  Облік є найважливішим засобом систематичного контролю за збереженням товарно-матеріальних запасів, грошових коштів, за правильним їх використанням і виявленням додаткових ресурсів зниження собівартості. Головний бухгалтер і апарат бухгалтерії здійснюють контроль за обґрунтованістю і законністю господарських операцій, а також за дотриманням платіжної і фінансової дисципліни.

  Для виходу на міжнародний ринок підприємствам слід існуючу систему бухгалтерського обліку наблизити максимально до світових стандартів., Тобто якомога швидше перейти на МСФЗ.

  анотація

  Дана тема є актуальною, так як товарно-матеріальні запаси, будучи частиною оборотних коштів, а саме, частиною фондів звернення, скорочує оборотність оборотних коштів і тим самим зменшує дохід підприємства. Ефективний облік і аудит товарно-матеріальних запасів є найважливішою функцією управління активами.

  У першому розділі висвітлені теоретичні, нормативно-правові аспекти обліку товарно-матеріальних запасів, розглянуто облік ТМЗ у світлі МСФЗ.

  У другому розділі розглянута організація бухгалтерського обліку товарно-матеріальних запасів УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53».

  У третьому розділі розкрито методику і порядок проведення аудиторської перевірки ТМЗ і розроблено рекомендації щодо вдосконалення системи обліку ТМЗ УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53».

  Шановні голова і члени

  державної атестаційної комісії!

  Уявляю до вашої уваги дипломну роботу на тему «Облік і аудит ТМЗ на прикладі Управління дошкільних та позашкільних установ Ясла - садок № 53».

  Об'єктом дослідження в моїй роботі є Управління дошкільних та позашкільних установ Державне казенне комунальне підприємство Ясла сад № 53. Підприємство є юридичною особою. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та спеціальний рахунок в банках, печатку, кутовий штамп, з зазначенням свого найменування на казахською та російською мовами.

  Метою діяльності є здійснення виробничо-господарської діяльності в галузі освіти.

  Засобами для утримання УДВУ ГККП Ясла сад № 53 є: субсидії з місцевого бюджету, батьківські внески, дотації місцевих органів влади.

  ЛИСТ 1. Організаційна структура управління УДВУ ГККП «Ясла - сад №53» - лінійна. Її особливості:

  - нижній рівень підкоряється лінійно керівнику верхнього рівня;

  - функції управління виконуються директором;

  - забезпечують структури управління головний бухгалтер (організацію бухгалтерського обліку і контролю за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів), заступник директора з адміністративно-господарської частини (створення матеріально-технічних умов, контроль за діяльністю виконавчих структур), методист (реалізація вимозі до організації навчально-виховного процесу) і старша медична сестра (контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм).

  ЛИСТ 2 Діяльність підприємства характеризується наступними показниками.

  Дохід від реалізації послуг, що надаються в 2005 році склав 11388860 тенге, в 2006 році сума склала 14517104 тенге. У порівнянні з 2005 роком на підприємстві спостерігається збільшення ефективності фінансово-господарської діяльності на 27 відсотків, про це свідчить зміна основних техніко-економічних показників. В результаті збільшення доходу від реалізації послуг на 3128244 тенге і збільшення собівартості реалізації послуг на 2449672 тенге або на 27 відсотка, за рахунок зміни цих показників валового доходу збільшився в 2006 році на 678 572 тенге, що становить 30 відсотків. Це відбулося за рахунок збільшення доходу від реалізації.

  Витрати періоду також збільшилися на 366371 тенге або на 18 відсотків, як наслідок збільшення валового доходу. Дохід до оподаткування на початку аналізованого періоду, тобто в 2005 році склав 265 906 тенге, в 2006 році він зріс на 312 201 тенге або на 117 відсотка, і склав 578107 тенге.

  Рентабельність в 2006 році зріс на 1,7 відсотка і склала 4,1 відсотка, в 2005 році рентабельність склала 2,4 відсотка.

  Середньооблікова кількість працівників досліджуваного суб'єкта збільшилася на 6 осіб. Зросла у порівнянні з 2005 роком середньомісячна заробітна плата на 16,5 відсотків і склала 11300 тенге, продуктивність праці збільшилася на 9,7 відсотка і склала 337607 тенге проти 2005 року 307 807 тенге.

  Середньорічна вартість основних фондів знизилася на 6901 тенге або на 0,7 відсотків.

  Бухгалтерський облік організований на основі журнально - ордерної форми обліку.

  При цьому застосовується ручний спосіб запису облікової інформації для ведення синтетичних і аналітичних ресурсів, фінансових регістрів і фінансових звітів.

  Облік товарно-матеріальних запасів УДВУ ГККП «Ясла - садок № 53» проводиться відповідно до СБУ 7 "Облік товарно-матеріальних запасів" в оцінці за середньозваженою вартістю. Середньозважена вартість товарно-матеріальних запасів в УДВУ ГККП «Ясла - сад №53» розраховується визначенням середньої вартості подібних одиниць, наявних на початок звітного періоду і придбаних протягом даного періоду.

  Аналітичний облік руху товарно-матеріальних запасів ведеться за кількісно-сортовому методу в розрізі структурних підрозділів по матеріально-відповідальним особам.

  Товарно-матеріальні запаси - це активи у вигляді запасів сировини, матеріалів, тари і тарних матеріалів, інших матеріалів, призначених для використання у виконанні послуг.

  У УДВУ ГККП «Ясла - сад №53» є спеціально обладнані складські приміщення. На складах матеріали розміщуються по секціях, а всередині секцій по окремих групах і видам товарно-матеріальних цінностей. Місця зберігання цінностей УДВУ ГККП «Ясла - сад №53» оснащені необхідними ваговимірювальними приладами і мірної тарою. Єдиним правилом для «Ясла - сад №53» є правильна організація обліку товарно-матеріальних запасів окремо за матеріально відповідальними особами та за місцями зберігання цінностей. З матеріально відповідальними особами укладено договори про матеріальну відповідальність.

  Матеріальні запаси враховуються в двох вимірниках: натуральному і грошовому.

  УДВУ ГККП «Ясла - сад №53» закуп товарно-матеріальних запасів від постачальників проводить з використанням запиту цінових пропозиції.

  При здійсненні державних закупівель товарів способом вибору постачальника з використанням запиту цінових пропозиції «Ясла - сад №53» усно або письмово запитує у потенционально постачальників письмові цінові пропозиції на закуповувані товари. Закуповує товар у потенционально постачальника, який представив найнижчу цінову пропозицію.

  Товарно-матеріальні запаси враховуються як на місцях зберігання, так і в бухгалтерії. Облік товарно-матеріальних запасів у місцях зберігання називається складським обліком. Він ведеться матеріально відповідальними особами, зокрема на складі - завідувачем складом. Облік ведеться в натуральному вираженні (м, кг, шт., Л тощо) за найменуваннями.

  Складський облік здійснюється в картках складського обліку, облік матеріалів в картках ведуть кількісним методом. У картках вказується найменування товарно-матеріальних запасів, вид товару, ціна, по якій товар надійшов на склад. Записи в картках виробляють матеріально відповідальні особи на підставі первинних документів: в прихід матеріалу, на підставі прибуткового ордера, виписаного бухгалтером, а за видатками, на підставі накладних на відпуск матеріалів на сторону. Бухгалтерія даного підприємства здійснює облік придбання, наявності та витрачання матеріалів не тільки в натуральному, а й в грошовому вираженні.

  Облік товарно-матеріальних запасів ведеться на активних, основних, інвентарних рахунках підрозділу 20 «Матеріали». Рахунки цього підрозділу призначені для узагальнення інформації про наявність та рух сировини, матеріалів, палива, тари, запасних частин, будівельних матеріалів та інших запасів, що використовуються при виконанні робіт і наданні послуг, в загальних і адміністративних цілях в процесі реалізації робіт і послуг.

  - 201 «Сировина і матеріали», в який входять субрахунки:

  - 201,1 «Продукти харчування»;

  - 201,2 «М'який інвентар»;

  - 201,3 «Медикаменти»;

  - 201,4 «Канцелярські товари та методична література»;

  - 203 «Паливо»;

  - 204 «Тара»;

  - 205 «Запасні частини»;

  - 206 «Інші матеріали»;

  208 «Будівельні матеріали».

  ЛИСТ 3.

  1.Предприятие можуть проводити такі господарські операцій з обліку руху матеріальних запасів.

  2. Основна мета інвентаризації УДВУ ГККП «Ясла - сад №53» - виявлення фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей в натуральному і вартісному вираженні. У процесі інвентаризації перевіряються:

  - збереження товарно-матеріальних цінностей;

  - правильність їх зберігання, відпуску, стану вагового та вимірювального інструмента;

  - порядок ведення обліку руху товарно-матеріальних запасів.

  ЛИСТ 4

  Основною метою контролю товарно-матеріальних запасів є встановлення правильності ведення обліку їх; отримання точних відомостей про наявність та рух запасів в місцях їх зберігання, забезпечення збереження товарно-матеріальних. Перевірку наявності та збереження матеріальних цінностей контролеру слід почати з обстеження складського господарства та проведення їх інвентаризації. Уточнюють наявність укладених письмових договорів з комірниками про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Звернути увагу на достовірність записів і правильність складання відомості обліку руху матеріальних запасів за первинними документами на прийом і відпуск матеріалів, зданих в бухгалтерію завідувачами складами при оперативному бухгалтерському методі обліку матеріалів, коли працівники бухгалтерії повинні систематично контролювати правильність записів у картках складського обліку, зроблених матеріально відповідальними особами.

  Достовірність облікових даних про залишки матеріалів та інших цінностей за кожним рахунком і в цілому по підрозділу 20 «Матеріали», узгодженість даних аналітичного і синтетичного обліку перевіряється по оборотним або сальдові відомості, що складаються за кожною матеріально відповідальною особою, відомості по обліку руху матеріалів журналу-ордеру №6, по Головній книзі і балансу.

  Контроль за оприбуткуванням матеріалів в «Ясла - сад №53» здійснюється шляхом аналізу розрахункових документів, що надходять від постачальників. До таких документів належать платіжні вимоги, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні з різного роду додатками. Правильність записів на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій по оприбуткуванню матеріалів в УДВУ ГККП «Ясла - сад №53». Найбільш ретельно перевірити повноту і своєчасність оприбуткування надійшли матеріальних цінностей в УДВУ ГККП «Ясла - сад №53». Для цього необхідно порівнювати дати і номери документів, найменування, одиниці виміру, кількість, ціни, показані в прийомних актах або прибуткових ордерах складів, з цими ж показниками супровідних документів постачальників. У разі виявлення будь-яких розбіжностей контролер робить зустрічну перевірку у постачальників або запитує копії розрахунково-платіжних та інших супровідних документів. Йому слід звернути увагу на оприбуткування матеріалів у відповідних одиницях виміру і в розмірах фактичного прийому. При доставці матеріалів від місцевих постачальників контролер перевіряє правильність оформлення їх приймання, а в разі отримання матеріалів на складі постачальника за дорученням контролює також правильність ведення журналу видачі довіреностей на одержання матеріальних цінностей і своєчасність їх оприбуткування.

  Повноту оприбуткування цінностей, правильність встановлення цін, їх вартості та записів в журналі-ордері № 6 за кредитом рахунка 671 «Рахунки до оплати», а також правильність коригування цих записів після отримання рахунків-фактур та інших документів постачальника.

  Значне місце в контрольній перевірці виробничих запасів в УДВУ ГККП «Ясла - сад №53» займає контроль обґрунтованості операцій з відпуску матеріальних запасорв зі складів підприємства на господарські потреби, на сторону, для переробки і в порядку реалізації зайвих і неліквідних запасів і перевірка правильності списання матеріальних цінностей Важливою умовою контролю за раціональним використанням матеріалів є, наприклад, їх нормування і відпустка на основі встановлених кошторисів.

  Аудитору слід перевірити, який метод оцінки матеріалів відображається в наказі по обліковій політиці УДВУ ГККП «Ясла - сад №53».

  Особливо ретельно слід контролеру вивчити акти: рішення адміністрації УДВУ ГККП «Ясла - сад №53» та інші документи на списання недостач матеріальних цінностей понад встановлені норми природного убутку, внаслідок їх псування та уцінки через зниження цін. При цьому необхідно визначити матеріальні цінності, на які протягом року знизилася ціна, і морально застарілі або частково втратили первинну якість.

  Важливе значення в справі забезпечення збереження матеріальних цінностей має не тільки правильна організація бухгалтерського обліку, але також своєчасне і якісне проведення інвентаризації ТМЗ.

  Тому контролер повинен уважно перевірити дотримання встановлених термінів і порядку проведення інвентаризацій, правильного визначення фактичної наявності цінностей, оформлення інвентаризаційних описів, складання порівнювальних відомостей, розгляду і відображення в обліку результатів проведених інвентаризацій. Контролер повинен перевірити правильність здійснення бухгалтерських записів за результатами проведеної інвентаризації ТМЗ.

  ВИСНОВОК

  В результаті дослідження організації обліку товарно-матеріальних цінностей в УДВУ ГККП «Ясла - сад №53» можна зробити наступні висновки:

  - в даний час дуже актуально правильне ведення обліку товарно-матеріальних цінностей, так як в залежності від використовуваного методу оцінки ТМЗ змінюється величина собівартості реалізованої продукції, а отже вибір методу оцінки ТМЗ зумовлює фінансовий результат господарюючого суб'єкта;
  товарно-матеріальні запаси складають значну частину майна виробничих підприємств, тому облік товарно-матеріальних запасів займає одне з провідних місць в системі бухгалтерського обліку.

  РЕКОМЕНДАЦІЙ

  Виходячи з проведеної контрольної перевірки обліку товарно-матеріальних запасів УДВУ ГККП «Ясла сад № 53» можна запропонувати наступні напрямки та заходи щодо її поліпшення:

  необхідно автоматизувати деякі процеси на збірку інформації (формування доходів і витрат підприємства, комп'ютеризація обліку), що дасть ефект за часом формування річної звітності;

  змінити організаційно-функціональну схему збору первинної інформації;

  застосувати більш сучасні методи розрахунків між підприємствами і постачальниками для зменшення як дебіторської заборгованості, так і зобов'язань;

  впровадити на підприємстві систему комплексної розробки фінансової стратегії включає розробку проектів, що фінансуються, і новітніх її методів і показників.

  Андатпа

  Берілген та? Ирип актуалди болипой саналади,? Йткені матеріалди? ? Нім? Ори айналимда? И? Аржини? б? лігі болипой саналуи, атап айт? Анда Айналов? ори болу - айналимда? и? аржини? айналимин? ис? артип, до? сіпорини? кірісін азайтади. Матеріалди? -? Нім? Орина? Серлі есептеу мен тексеру - актівтерді бас? Арудов? Басти функсіяси болипой табилади.

  Бірінші болімде матеріалди? -? Нім? Орина? теоріяли ?, норматівтік - ??? и? ти? есептін аспектілері, Х? ЄС-да М ?? есебі? аралади.

  Екінші б? Лімде Павлодар? Аласини? «№ 53 з? Білер - ба? Шаси» М? КК-ни? матеріалди? -? Нім? Орина? бухгалтерлік есебін? йимдастирилуи? аралади.

  ? Шінші б? Лімде Павлодар? Алас М? КК «№ 53 з? Білер ба? Шасини?» М ?? - ди тексеру ережесі мен? ДІСІ ашилип, М ?? - ди есептеу ж? Йесін жетілдіру бойинша? Синистар? Зірленеді.

  ABSTRACT

  Given subject is actual, since goods-material spares, being part of circulating assets, as follows, a part of fund of the address, shortens оборотність circulating assets and hereunder reduces the incom of the enterprise. The Efficient account and аудит goods-material spare is a most most important function of the management asset.

  In the first chapter lit theoretical, normative-legal aspects of the account goods-material spare, is considered account TMZ in light MSFO.

  In the second chapter is considered organization of the accounting goods-material spare UDVU GKKP "Creche - a garden 53 Pavlodar".

  In the third chapter is revealled methods and order of the undertaking the auditor check TMZ and is designed recommendations on improvement of the system of the account TMZ UDVU GKKP "Creche - a garden 53 Pavlodar".
  ...........  Скачати 122,31 Kb.


  Облік і аудит товарно-матеріальних запасів на прикладі Управління дошкільних та позашкільних установ "Ясла-садок № 53"

  Скачати 122,31 Kb.