Метод проекту в дошкільну освіту в умовах реалізації ФГОС
Дата конвертації18.06.2017
Розмір7,7 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Ірина Володимирівна Дуракова
Метод проекту в дошкільну освіту в умовах реалізації ФГОС

Як показує практика і дослідження багатьох вчених найбільший інтерес у дошкільників викликає діяльність практичного характеру, вивчення навколишнього світу. Дітям подобається працювати з тим матеріалом, який вони можуть перенести в реальне життя, який знайде безпосереднє застосування в їх житті. У програмі «Навколишній світ» розкривається багатостороння цінність природи для людини, в тому числі і для здорового способу життя людей, можливого тільки на основі гармонійного відносини з природою. При цьому акцент з традиційно домінуючої практичної значущості навколишньої природи перенесений на її естетичну, пізнавальну, дослідницьку, моральну цінність. Це особливо важливо для формування духовно насиченого відносини дитини до природи, для попередження у нього вузько прагматичного, споживацького підходу до свого природного оточення.

При розробці Федерального державного освітнього стандартів пріоритетом дошкільного загальної освіти стає формування загально-навчальних умінь і навичок, а так само способів діяльності, рівень освоєння яких в значній мірі визначає успішність всього подальшого навчання. В даний час все більш актуальним в освітньому процесі стає використання в навчанні прийомів і методів, які формують вміння самостійно здобувати нові знання, збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, робити висновки й умовиводи. Загальна дидактика та приватні методики в рамках навчального предмета закликають вирішувати проблеми, пов'язані з розвитком у дошкільнят умінь і навичок самостійності та саморозвитку. А це передбачає пошук нових форм і методів навчання, оновлення змісту освіти.

В останні роки цю проблему в дошкільну освіту намагаються вирішувати, зокрема, через організацію проектної діяльності.

В латині, звідки до нас прийшло слово «projectus», це причастя означає «викинутий вперед», «виступає», «кидається в очі». У педагогіці під «проектом» прийнято розуміти особливу творчу ситуацію, коли людина перестає бути власником якоїсь ідеї: він відмовляється від особистого, щоб колективно знайти рішення поставленої Однак при виконанні будь-якого проекту діти здійснюють набір певних дій, з яких і складається діяльність . Але педагогам потрібно зрозуміти, що справжня діяльність завжди пов'язана з перетворенням діяльності. Існує багато визначень терміну «проектна діяльність». В основному вони характеризують її з двох сторін: «Проектна діяльність - це практична діяльність, спрямована на задоволення нових потреб людей» і «Проектна діяльність - це процес розробки проекту, тобто комплекту документації, призначеної для створення певного об'єкта».

Проектування володіє своєю методологією. Відмінною особливістю проектування є його практична спрямованість. Реалізація проектної діяльності в дошкільній освіті має на увазі конкретні операції взаємодії вчителя і учня. Ці прийоми характеризуються предметним змістом, яку організує ними пізнавальної діяльності та обумовлюються метою застосування. У педагогічній літературі прийоми навчання часто трактується як частина методу навчання, окремий акт, найменша структурна одиниця процесу навчання, цикл дій, спрямованих на вирішення елементарних навчальних завдань.

Проектна діяльність має певну методику здійснення, засновану на методі проектування.

У дошкільній освіті проектна діяльність має свої специфічні особливості.

В даний час проектна робота внесла свої зміни в усталену класно-урочну технологію. Ці зміни диктуються самим життям. Проектна діяльність у дошкільній освіті - це спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів, що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності. Основною відмінністю навчальної проектної діяльності від наукової є те, що в результаті її учні не виробляють нові знання, а купуються навички дослідження як універсального способу освоєння дійсності, розвиваються здібності до дослідницького типу мислення, активізується особистісна позиція учня.

Неодмінною умовою проектної діяльності є наявність заздалегідь вироблених уявлень про кінцевий продукт діяльності, етапів проектування (вироблення концепції, визначення цілей і завдань проекту, доступних і оптимальних ресурсів діяльності, створення плану, програм і організація діяльності по реалізації проекту) та реалізації проекту, включаючи його осмислення і рефлексію результатів діяльності.

Для повноцінної організації проектної діяльності на дошкільної ступені освіти необхідно враховувати вікові возможностідошкольніков. У дошкільній освіті прообразом проектної діяльності можуть стати проектні завдання.

Під проектної завданням А. Б. Воронцов розуміє завдання, в якій через систему або набір завдань, цілеспрямовано стимулюється система дитячих дій, спрямованих на отримання ще ніколи не існувало в практиці дитини результату ( «продукту», і вході вирішення якої відбувається якісне самозміна групи дітей. Проектна завдання принципово носить груповий характер. Рішення проектних завдань дає можливість дітям освоїти основи проектної діяльності в навчальному співробітництві.

На відміну від проекту, для вирішення проектної задачі навчаються пропонуються всі необхідні засоби і матеріали у вигляді набору (або системи) завдань і необхідних для їх виконання даних.

В ході вирішення системи проектних завдань в учнів можуть бути сформовані такі універсальні навчальні дії:

Регулятивні УУД:

• рефлексувати (бачити проблему; аналізувати зроблене - чому вийшло, чому не вийшло, бачити труднощі, помилки);

• целеполагающего (ставити і утримувати цілі);

• планувати (складати план своєї діяльності).

Пізнавальні УУД:

• моделювати (представляти спосіб дії у вигляді схеми моделі, виділяючи все істотне і головне).

Комунікативні УУД:

• проявляти ініціативу при пошуку способу (способів) рішення задачі;

• вступати в комунікацію (взаємодіяти при вирішенні завдання, відстоювати свою позицію, приймати або аргументовано відхиляти точки зору інших).

Існують наступні цілі організації проектної діяльності:

-створити умови для самовираження, самореалізації кожного учня і для розвитку самостійної діяльності. Мета ця може бути досягнута:

- через проживання дітьми ситуації успіху не на словах, а на ділі, через почуття власної значущості, успішності, здатності долати різні проблемні ситуації

- через усвідомлення себе, своїх можливостей, свого вкладу, а також особистісного зростання в процесі виконання проектного завдання, тому всі учні класу беруть участь в проектній діяльності в залежності від своїх можливостей і здібностей.

Метод проекту в дошкільну освіту в умовах реалізації ФГОС