Скачати 12,13 Kb.

Метод проектів як інтерактивний метод сучасного навчання
Дата конвертації20.01.2020
Розмір12,13 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Скачати 12,13 Kb.

Тетяна Миколаївна Нікітіна
Метод проектів як інтерактивний метод сучасного навчання

Проектний метод увійшов в життя як вимога часу. Метод проектів - один з інтерактивних методів сучасного навчання. Він є складовою частиною навчального процесу. Практика використання методу проектів показує, як зазначає Є. С. Полат, що "разом вчитися не тільки легше і цікавіше, але й значно ефективніше".

Головна її особливість в тому, що ця технологія створює всі умови для формування інтересу учнів до процесу навчальної діяльності. Однак проектна діяльність не тільки сприяє підвищенню навчальної мотивації, а й розвиває неординарне мислення учнів, організовує школярів, вчить їх бачити проблему, ставити мету і досягати її.

Мета освітньої системи - формування функціонально грамотної особистості.

Функціонально грамотна особистість - це особистість, яка здатна використовувати всі постійно придбані протягом життя знання, вміння і навички для вирішення максимально широкого діапазону життєвих завдань в різних сферах людської діяльності, спілкування і соціальних відносин.

Створення проекту - це в першу чергу творчість учня, вчитель лише допомагає йому, координує роботу. Тобто проектна діяльність дозволяє учням не тільки оволодіти знаннями і вміннями, а й навчитися самостійно застосовувати їх на практиці.

Завдання проектної діяльності:

• Формування навичок пошуку, аналізу та систематизації інформації по заданій темі;

• Розвиток самостійності учнів, навчання плануванню і спільної колективної діяльності;

• Розвиток уяви та творчого мислення і артистичних здібностей;

Навчання навичкам грамотної наукової мови, оціночної самостійності.

Для організації проектної діяльності в навчально-виховному процесі педагогу необхідні знання типології проектів.

За методом, домінуючому в проекті:

• дослідницький;

• творчий;

• ігровий;

• інформаційний;

• практико-орієнтований.

Дослідницькі проекти мають структуру, наближену до справжнім науковим дослідженням. Вони припускають аргументацію актуальності теми, визначення проблеми, предмета, об'єкта, цілей і завдань дослідження. Обов'язково висунення гіпотези дослідження, позначення методів дослідження і проведення експерименту. Закінчується проект обговоренням і оформленням результатів, формулюванням висновків і позначенням проблем на подальшу перспективу дослідження.

Творчі проекти мають не настільки строго опрацьовану структуру, однак будуються за відомою логікою "дизайн - петлі": визначення потреби; дослідження (дизайн - аналіз існуючих об'єктів); позначення вимог до об'єкту проектування; вироблення первинних ідей, їх аналіз та вибір однієї; планування; виготовлення; оцінка (рефлексія). Форма представлення результатів може бути різною (виріб, відеофільм, свято, експедиція, репортаж і т. Д.).

Ігрові проекти припускають, що учасники беруть на себе певні ролі, обумовлені змістом проекту. Ведучий вид діяльності учнів в таких проектах - рольова гра. Це можуть бути імітації соціальних або ділових відносин в ситуаціях, придуманих учасниками, літературні персонажі в певних історичних і соціальних умовах і т. Д. Обов'язково намічається проблема і мети проекту. Результати ж не завжди можливо намітити на початку роботи, вони можуть визначитися лише в кінці проекту, але необхідна рефлексія учасників і співвідношення отриманих результатів з поставленою метою.

Інформаційно-пошукові проекти - це тип проектів, покликаний навчити учнів здобувати й аналізувати інформацію. Такий проект може інтегруватися в більш великий дослідницький проект і стати його частиною. Ті, що навчаються вивчають і використовують різні методи отримання інформації (література, бібліотечні фонди, ЗМІ, бази даних, в тому числі електронні, методи анкетування і інтерв'ювання). Далі проводиться обробка отриманої інформації (аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки). У висновку проходить презентація (доповідь, публікація, розміщення в мережі Інтернет або локальних мережах, телеконференція).

Практико-орієнтовані проекти - це проекти, обов'язково передбачають практичний вихід. Наприклад, результатом може бути виріб, що задовольняє конкретну потребу; певний соціальний результат, який стосується безпосередні інтереси учасників проекту або спрямований на вирішення суспільних проблем. Тут важлива не тільки добре продумана структура проекту, але і хороша організація координаційної роботи з коригування спільних і індивідуальних зусиль. На закінчення необхідна якісно організована презентація отриманих результатів і можливих способів їх впровадження в практику, а також організації зовнішньої оцінки проекту (персональне уявлення проектувальником готового виробу в рамках підбиття підсумку по темі освітньої програми або підсумкової атестації учня, участь у виставці, конкурсі, олімпіаді та т . д.)

Навчальний проект - це самостійне, розгорнуте рішення групою учнів якої-небудь проблеми науково-дослідного, творчого чи практичного характеру.

Етапи роботи над проектом

1-й етап - мотиваційний

Тут важливо для вчителя створити позитивний мотиваційний настрій. Проблема, яку повинні вирішити учні, повинна бути актуальною і цікавою. На даному етапі формулюється тема і визначається результат, продукт.

2-й етап - підготовчий

Йде розробка задуму проекту, формулюються завдання, план дій, узгоджуються способи спільної діяльності, діляться на групи. Формую групи сама і пояснюю чому: що є лідер, художник, є учень, здатний зробити презентацію. Головна мета - діти повинні вчитися вибудовувати свої відносини з будь-яким колективом. На цьому етапі обговорюємо, де будемо шукати інформацію, складаємо план дій. Поділилися на групи і кожній групі дісталися конкретні питання глави. Стали збирати інформацію.

3-й етап. Інформаційно - операційний

Тут йде реалізація проекту. Збирається матеріал, вся інформація переробляється, сортується. Роль вчителя на цьому етапі координувати, спостерігати, давати рекомендації, проводити консультації.

4-й етап. оціночний

Захист проекту, колективне обговорення результату, самооцінка діяльності. Цей етап дуже важливий, вирішує кілька завдань: розвиток наукової мови, можливість продемонструвати свої досягнення, поповнення знань.

підсумки проекту

У процесі підготовки проектної діяльності учень з великою часткою самостійності досліджує і застосовує на практиці теоретичний матеріал, пройдений на уроках математики і вивчений в позаурочний час. Це не тільки розширює і закріплює його знання по темі, але і сприяє особистісному зростанню учня, формує його самостійність, внутрішньо організовує, змушує учня стикатися з труднощами і долати їх. Таким чином, цілі і завдання, які ми ставили перед початком проектної діяльності, виконані.

Кожен проект - це творчість, це особистісне знання, він розповість про своє творця набагато інформативніше, ніж безлика оцінка.

Зміст навчально-виховного процесу в школі для дітей з обмеженнями в розумовому розвитку традиційно, частково консервативно, а тому така школа часто є закритий соціум. Однак змінюється ідеологія, змінюються реалії сучасного суспільства і тепер для успішної інтеграції дітей з обмеженнями в розвитку виявляється недостатніми програмні знання і вміння діяти за заданим алгоритмом - необхідний хороший соціальний досвід, який можна отримати тільки в разі включення в соціальні і культурні процеси перетворення. Таким чином, одним із головних завдань для школи для учнів з ОВЗ на сьогоднішній момент стає завдання створення максимально можливих умов для розвитку дитячої творчості.

За словами П. П. Блонського, «... творчу особистість можна виховати тільки за допомогою вправи в творчості». Які ж вправи в творчості можна запропонувати школа дитині з обмеженнями в розвитку? Як правило, розвиваються тільки «лежать на поверхні» природні здібності дитини: вміння співати, малювати, танцювати і дуже мало вправ, пов'язаних з перетворенням, досвідченим дослідженням навколишнього світу. З одного боку це наслідок сформованого «стереотипу обмеженості» розумових здібностей дитини школи для учнів з ОВЗ, а з іншого боку - відсутність потенціалу для творчості. Крім того, від вчителя потрібні великі зусилля для пошуку напрямків творчої діяльності дитини з обмеженнями в розумовому розвитку, ніж, наприклад, від вчителя гімназії, ліцею. Є і ще одна проблема у педагога такої школи, рішення якої пов'язане з морально - етичних аспектом публічної діяльності дитини: чи не будуть однолітки бурхливо реагувати на явні помилки учнів спеціальної школи, на їх простакуватість, несхожість, дивна.

Успішність створення і реалізації проекту передбачає наявність неослабної інтересу дітей до обраної теми, а для цього потрібен оптимальний набір прийомів і методів роботи з дітьми над темою проекту, т. К. Для дитини з обмеженнями в розвитку дуже важливо визначити правильне співвідношення самостійної роботи і діяльності під керівництвом дорослого.

Коригуючи, виправляючи в процесі дорослішання дитини дефекти його розвитку, школа для учнів з ОВЗ бере на себе відповідальність підготувати його до дорослого життя, до подальшого професійної освіти і праці. Звідси випливає основне завдання школи: орієнтуючись на особливості основного дефекту розвитку дитини, максимально підвищити можливість інтеграції в суспільство дітей, які мають проблеми здоров'я або відхилення в розвитку, відкрити для них реальні соціальні перспективи. На нашу думку, школа повинна являти модель сучасного суспільства з його складними економічними відносинами, так як для дітей з серйозними обмеженнями в розвитку школа часто - єдиний спосіб здобути освіту, орієнтацію в складній структурі життєвих цінностей, нарешті, усвідомити свої можливості і перспективи.

Формуючи особистість учнів на основі засвоєння освітньої програми, треба пам'ятати як буде відбуватися їх адаптація до життя в динамічному суспільстві. Ось чому школа прийняла рішення створити методичну та матеріальну базу для формування основи усвідомленого вибору професії, для підготовки випускників шкіл для учнів з ОВЗ до отримання професії та до подальшої роботи, до спілкування з роботодавцями і з колективом.

Метод проектів - це способи організації самостійної діяльності учнів по досягненню певного результату. Звичайно, наші діти в силу своїх особливостей над проектами працюють спільно з учителями, т. Е. Вчителі виступають в ролі тьютора, який допомагає дитині не тільки при визначенні теми та мети проекту, а й на всіх подальших етапах його реалізації. Проектна діяльність вимагає від учителя не тільки пояснення «знання», скільки створення умов для розширення пізнавальних інтересів дітей.

Робота за методом проектів - це відносно високий рівень складності педагогічної діяльності, що передбачає серйозну кваліфікацію вчителя.Скачати 12,13 Kb.


Метод проектів як інтерактивний метод сучасного навчання

Скачати 12,13 Kb.