• Метаболізм ЗАЛІЗА ТА ДІФЕРЕНЦІЙОВАНА корекція ЙОГО порушеннях У ДІТЕЙ раннього ТА дошкільного віку, Хворов НА ЗАЛІЗОДЕФІЦІТНУ АНЕМІЮ
 • Науковий керівник
 • Офіційні опоненти
 • Степанова Євгенія Іванівна
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Методи дослідження: анамнестічні, КЛІНІЧНІ, біохімічні, імунологічні, імуноферментні, Інструментальні та математично-статистичні.
 • Практичне значення отриманий результатів.
 • Впровадження результатів дослідження в практику охорони здоровя.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів роботи.
 • ОБСЯГИ та структура дисертації.
 • Матеріали и методи дослідження.
 • Результати особістом ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення.
 • СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
 • Анотація
 • Ключові слова
 • Vovk ZV Iron metabolism and differentiated correction of
 • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ, Позначення, СІМВОЛІВ, одиниця ТА термінів

 • Скачати 55.29 Kb.

  Метаболізм заліза та діференційована корекція его порушеннях у дітей раннього та дошкільного віку, Хворов на залізодефіцітну анемію
  Дата конвертації04.06.2017
  Розмір55.29 Kb.
  Типавтореферат

  Скачати 55.29 Kb.

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ВОВК ЗОРЯНА ВАСИЛІВНА

  УДК 616.155.194 + 613.95 + 616.07 + 616.071 + 616.08 + 577.171

  Метаболізм ЗАЛІЗА ТА ДІФЕРЕНЦІЙОВАНА корекція ЙОГО порушеннях У ДІТЕЙ раннього ТА дошкільного віку, Хворов НА ЗАЛІЗОДЕФІЦІТНУ АНЕМІЮ

  14.01.10 - педіатрія

  автореферат

  дисертації на здобуття наукового ступенів

  кандидата медичний наук

  Київ-2008

  Дісертацією є рукопис.

  Робота виконан в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України

  Науковий керівник: доктор медичний наук, професор Цимбаліста Ольга Леонтіївна, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячих хвороб факультету післядипломної освіти

  Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор Омельченко Людмила Іванівна, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, заступник директора;

  доктор медичний наук, професор Степанова Євгенія Іванівна Інститут КЛІНІЧНОЇ радіології наукового центру радіаційної медицини АМН України, завідувач відділу радіаційної педіатрії, вродженої та спадкової патології

  Захист відбудеться "15" Квітня 2008 р. о 14.00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступенів доктора наук за спеціальністю "Педіатрія", "Акушерство та гінекологія" при Інстітуті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м.Київ, вул. Мануїльського, 8).

  З дісертацією можна ознайомітіся у Бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології МОЗ України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8).

  Автореферат розісланій "14" березня 2008 року.

  Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.В.Квашніна

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність проблеми. За данімі ВООЗ залізодефіцітна анемія (ЗДА) спостерігається почти у 70% дитячого населення земної Кулі. Проблема дефіціту заліза (ДЗ) у дітей є актуальною и для всех регіонів України (О.М.Лукянова, 1996; В.Г.Бебешко, К.М.Бруслова, 2003). Висока захворюваність на ЗДА утрімується среди дітей Прикарпаття.

  Чи не Дивлячись на успіхі в діагностіці ДЗ та лікування ЗДА, частота полного клінічного одужання Хворов є недостатньою (А.Г.Румянцев, Ю.Н.Токарев, 2000; В.В.Бережній з співав., 2003), что потребує поглиблення Вивчення и поиска Нових Шляхів вирішенню цієї проблеми. Хоча ЗДА традіційно НЕ відносять до класичності еритропоетину (ЕПО) -дефіцітніх станів, питання взаємозалежності сідеропенічніх станів та уровня сіроваткового ЕПО Надзвичайно Важливі і потребують Подальшого Вивчення. Дослідження регуляції еритропоезу дозволили розглядаті вміст ЕПО у сіроватці крови як важліву діференціальну ознака анемічніх станів (О.Н.Камушкіна з співав., 2003; Д. Іванов з співав., 2003). При цьом сучасні досліднікі віділяють при ЗДА окремий клінічний синдром - синдром неадекватної продукції еритропоетину (СНПЕ) (А.Д.Павлов, Е.Ф.Морщаков, 1999; А.Г.Румянцев з співав., 2002; В.Г.Майданнік, Л.П. Глєбова, 2003; G.Barosi, 1994). Однако діагностика, клінічна інтерпретація та лікування зазначеним синдрому розроблені недостатньо. У тій же година создания алгоритмів діагностики та лікування дітей, Хворов на ЗДА, на підставі визначення уровня концентрації ЕПО у сіроватці крови дозволити оптимізувати формулювання діагнозу и Розробити Диференційований підхід до лікування цієї патології у залежності від адекватності его уровня ступеню анемії.

  ! Застосування препаратів рекомбінантного людського еритропоетину (рлЕПО) є сучасним напрямком лікування ЗДА різного походження и дозволяє Суттєво підвіщіті ефективність лікування пацієнтів з ЗДА, особливо важка ступеню (Н.М.Пясецька, В.Д.Дроздова, 1999; Ф.Раббані, 2000; J .Feusner, C.Hastings, 2002), но Введення цього препарату может прізводіті и до питань комерційної торгівлі ускладнень та небажаним побічніх ефектів, что обмежує его использование и потребує уточнення показань до призначення. Це кож обумовлює доцільність поиска стімуляторів продукції ендогенного ЕПО у хворого на ЗДА з ерітропоетіновою недостатністю. Патогенетично обґрунтоване лікування рлЕПО дозволити Суттєво підвіщіті ефективність лікування пацієнтів з ЗДА, особливо важка ступеню.

  Серед відоміх фармакологічніх препаратів, дозволених до! Застосування у клінічній та педіатрічній практике для медікаментозної стімуляції продукції еритропоетину, прідатній синтетичний аналог ендогенніх нейропептідів Даларгін, Який за данімі Редькіна Ю.В. з співавторамі (2002), має вираженість позитивний Вплив на еритропоез.

  Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом КОМПЛЕКСНОЇ науково-дослідної роботи кафедри дитячих хвороб факультету післядипломної освіти Івано-Франківського державного медичного університету МОЗ України: "Клініко-Функціональна характеристика залізодефіцітної анемії у дітей" (№ державної реєстрації 0104U003175).

  Мета роботи: підвіщіті ефективність діагностики та лікування ЗДА у дітей раннього и дошкільного віку Шляхом визначення адекватності уровня еритропоетину у сіроватці крови та корекції его недостатності ерітропоетінстімулюючою терапією.

  Завдання роботи:

  1. Візначіті структуру та показатели ефектівності лікування Хворов на залізодефіцітну анемію дітей раннього та дошкільного віку Шляхом ретроспективного експертного АНАЛІЗУ карт стаціонарного хворого гематологічного відділення клініки за 10-річний период.

  2. Розробити Критерії діагностики ЕПО-недостатності при залізодефіцітній анемії у дітей на підставі номографічної ОЦІНКИ вмісту ендогенного еритропоетину у сіроватці крови.

  3. Вівчіті співвідношення между Показники обміну заліза та вмісту ендогенного еритропоетину у сіроватці крови у дітей раннього та дошкільного віку, Хворов на залізодефіцітну анемію.

  4. Оцініті ефективність медікаментозної стімуляції продукції ендогенного еритропоетину у дітей, Хворов на залізодефіцітну анемію, препаратом Даларгін.

  5. Візначіті Показання до призначення и вівчіті ефективність препаратів рекомбінантного людського еритропоетину при залізодефіцітній анемії у дітей.

  Обєкт дослідження: залізодефіцітна анемія у дітей раннього и дошкільного віку.

  Предмет дослідження: рівень еритропоетину у сіроватці крови при залізодефіцітній анемії у дітей, его взаємозвязок з Показники обміну заліза, медикаментозна стімуляція продукції ендогенного еритропоетину.

  Методи дослідження: анамнестічні, КЛІНІЧНІ, біохімічні, імунологічні, імуноферментні, Інструментальні та математично-статистичні.

  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше, на Основі комп'ютерно-номографічного методу проведено діференціацію залізодефіцітної анемії у дітей за адекватністю продукції ендогенного еритропоетину в організмі. Досліджено співвідношення между Показники обміну заліза у них та рівнем сіроваткового еритропоетину. Виявлено три патогенетичні типи залізодефіцітної анемії: нормоерітропоетіновій тип зі зниженя Показники метаболізму заліза; гіпоерітропоетіновій тип з нормальними та субнормального Показники обміну заліза; гіпоерітропоетіновій тип зі зниженя Показники обміну заліза.

  Доведено, что рівень сіроваткового еритропоетину зниженя у дітей, Хворов на залізодефіцітну анемію в основном Важко ступеню. Факторами ризики недостатньої продукції еритропоетину є значний зніжені показатели регенераторної здатності кісткового мозком и сіроваткового феритину.

  Доведена можлівість медікаментозної стімуляції синтезу ендогенного еритропоетину препаратом Даларгін у дітей, Хворов на залізодефіцітну анемію, усіх ступенів важкості з нормоерітропоетіновім типом зі зниженя Показники метаболізму заліза та з гіпоерітропоетіновім типом зі зниженя Показники обміну заліза та необходимость замісної терапії рекомбінантнім еритропоетину при гіпоерітропоетіновому тіпі з нормальними та субнормаль - ними Показники обміну заліза. Показано, что! Застосування рекомбінантного еритропоетину зумовлює покращення кісневотранспортної Функції крови у дітей, Хворов на залізодефіцітну анемію и спріяє їх більш швидка одужанню.

  Практичне значення отриманий результатів. Предложено способ діагностики ерітропоетінової недостатності у дітей Хворов на ЗДА. Розроблено діагностичні Критерії ерітропоетінової недостатності у дітей Із залізодефіцітною анемією. Розроблено діференційована лікувальна програма для дітей з недостатністю сіроваткового ЕПО. Візначені Показання до призначення ЕПО-стімулюючої та ЕПО-замісної терапії при залізодефіцітній анемії у дітей.

  Впровадження результатів дослідження в практику охорони здоровя. Результати ДОСЛІДЖЕНЬ впроваджені в практику роботи обласних дитячих клінічніх Лікарень м. Івано-Франківська, м. Вінниці, міськіх дитячих клінічніх Лікарень м. Чернівців, м. Тернополя, дитячих Лікарень м. Долині, м. Коломиї. За матеріалами дисертації впроваджено корисна модель "способ лікування залізодефіцітної анемії у дітей" (номер заявки u 2006 06434 від 9 червня 2006 року).

  Особистий внесок здобувача. Дісертаційна робота є завершеним науковим Досліджень. Автором особисто проведено патентний та літературний поиск. Обґрунтовано Актуальність та необходимость проведення дослідження, визначили его мету, завдання, проведено ретроспективний аналіз карт стаціонарного хворого за 10-тірічній период та КЛІНІЧНІ спостереження Хворов на ЗДА. Здобувач прийомів доля у лабораторному обстеженні Хворов дітей, нею виконан Статистичний обробка одержаних Даних та їх аналіз, написано всі розділи дисертації, сформульовані основні положення, Висновки, Практичні рекомендації. Підготовлено до друку наукові праці, Виступи.

  Апробація результатів роботи. Основні положення дисертації доповідалісь и обговорювалісь на: IV Міжнародній медічній конференции студентов та молодих вчених (м. Дніпропетровськ, 2003), 58 науково-практічній конференции студентов та молодих вчених національного медичного університету імені О.О.Богомольця з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медицини "(м. Київ, 2003), ХІ зїзді педіатрів України" Актуальні проблеми педіатрії на сучасности етапі "(м. Київ, 2004), міжнародній науково-практічній конференции" Гематологія и трансфузіологія: фундаментальні и прикладного питання "(м. Київ, 2005), науково-практічній конференции прісвяченій 25-річчю создания кафедри дитячих и підлітковіх захворювань КМАПО ім. П. Л. Шупика "метаболічні розладі у дітей та підлітків: діагностика, профілактика, лікування" (м. Київ, 2005).

  Публікації. За матеріалами роботи Опубліковано 14 Друкований праць (7 представлено в авторефераті), Із них: 6 статей у журналах, затверджених ВАК України, 7 - тези доповідей науково-практичних конференцій, ОТРИМАНО 1 патент на корисностей модель.

  ОБСЯГИ та структура дисертації.Дісертаційна робота викладу на 164 страницах Друкований тексту, складається Із вступления, Огляду літератури та трьох розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ та узагальнення результатів дослідження, вісновків, практичних рекомендацій и списку використаних джерел літератури, что містіть 276 джерел ОБСЯГИ 27 сторінок, а такоже Включає 18 таблиць , 17 рисунків, что займають 17 ст.

  Основні ЗМІСТ РОБОТИ

  Матеріали и методи дослідження. Согласно з поставленими завдання робота проводилася в два етапи. На Першому ретроспективному етапі проаналізовано дані карт стаціонарних Хворов 602 дітей ВІКОМ від чотірьох місяців до шести років трьох місяців. Основний Розподіл карт проведено согласно ступенів важкості ЗДА у Хворов дітей: 351 карта належала Хворов з Важко ступенів ЗДА, 174 карти - з Середні ступенів и 77 карт Хворов з легким ступенів ЗДА. АНАЛІЗУ підлягалі такоже поліклінічні карти.

  На іншому проспективному етапі під спостереження перебувало 151 дитина раннього та дошкільного віку, Хворі на ЗДА: 20 дітей з легким ступенів ЗДА - перша група, 41 дитина з середнім ступенями ЗДА - друга група, 60 дітей з Важко ступенів ЗДА - третя група. В процесі обстеження ціх пацієнтів булу сформована ще одна клінічна група - 23 дітей, Хворов на ЗДА, у якіх Виявлено зниженя рівень Сепо. Контрольно групу склалось 30 практично здорових дітей, відповідного віку. Окрім того, з метою коректівної номографічної ОЦІНКИ та клініко-експериментальної Перевірки уровня Сепо нами обстежено десять дітей з постгеморагічною анемією на ґрунті носової, шлунково-кішкової та травматичної кровотеч, 10 дітей, Хворов на гострі запальні захворювання легень, 10 - на хронічній гломерулонефрит з хронічною нірковою недостатністю, 10 - онкогематологічніх Хворов та 10 - з ревматоїднім артритом.

  Діагноз ЗДА встановлен согласно Міжнародної класіфікації захворювань, травм и причин смерти (МКХ-10, ВООЗ, 1992, ст. 250-257).

  Обстеження проводилися в нефрологічному відділенні з гематологічними ліжкамі обласної дитячої КЛІНІЧНОЇ лікарні м. Івано-Франківська.

  На ретроспективному етапі оцінювалі Кількість віпадків захворювання, пошіреність ЗДА в Прикарпатський РЕГІОНІ залежних від клімато-географічної зони, наявності промислових підприємств. В процесі роботи оцінювалі стандартний набір клініко-анамнестичними показніків, дані клінічніх, лабораторних та інструментальніх обстеження, застосовані лікувальні заходи, клініко-діагностичні Висновки. Віділялі показатели ефектівності лікування. При аналізі прийомів до уваги соціально-економічні фактори, біологічні Чинник, Вивчай анамнез захворювання, его длительность до поступлення в стаціонар, а такоже Кратність надходження в стаціонар. Аналізувалі дані обєктівного статусу дитини, клініко-лабораторних обстеження, зокрема дані гемограмі, протеїнограмі, імунограмі, коагулограми и лейкоцітограмі.

  На проспективному етапі програма ДОСЛІДЖЕНЬ включала комплексне анамнестичними, Клінічне, функціональне, лабораторне обстеження та імунологічні, імуноферментні дослідження. Стернальную пункцію кісткового мозком та дослідження мієлограмі проводили у хворого за показами. Всім Хворов проводили ЕКГ, УЗД серця и магістральних Судін, ОРГАНІВ черевної порожніні и нірок. Дослідження проводилося зразу ж при поступленні в стаціонар и повторно - за наявності показань. Усім дітям проведено копроскопія и обстеження на гельмінти. КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ крови, сечі та калу проводилися загальнопрійнятімі методами; кроме цього проводили обчислення індексів МСV, МСН, МСНС з Використання приладнати для проточної цітофлоуметрії, а такоже математичний аналіз отриманий Даних.

  Визначення концентрації заліза Сироватко крови та Загальної залізозвязуючої здатності Сироватко крови (ЗЗЗСК) здійснювалось за помощью набіру реактівів HUMAN IRON liquicolor. Результати визначавши с помощью автоматичного аналізатора. Латентний залізозвязуючу здатність Сироватко крови (ЛЗЗЗК) визначавши математично по різниці между ЗЗЗСК та сіроватковім залізом. Визначення коефіцієнту насічення трансферину визначавши по відношенню сертифіката № заліза Сироватко крови до ЗЗЗСК, вираженість у відсотках. Дослідження проводилися при поступленні и перед виписки з стаціонару. При проведенні курсу лікування в амбулаторних условиях показатели червоного Паростки крови Вивчай через кожні 15-20 днів до їх нормалізації.

  Киснево-транспортну функцію крови оцінювалі за Показник газового складу крови, визначеними с помощью газового аналізатора "Radiometer ТСМ-2" (Данія) при поступленні и перед виписки з стаціонару.

  Рівень еритропоетину в сіроватці крови визначавши імуноферментнім методом тестових наборів IBL EPO ELISA, виробник BCM (USA). Тест ґрунтується на методі твердофазного імуноферментного АНАЛІЗУ типу "сендвіч" з використаних імуноферментного аналізатора "STAT FAX 303" фірми "AWARENESS TECHNOLOGY NC", США. Визначення уровня феритин проводити Шляхом твердофазного імуноферментного АНАЛІЗУ. Вікорістовувалі набір Ferritin EIA kit, виробник ORGenTec GmbH, (Німеччина).

  Обстеження дітей проводили двічі: до лікування та после курсу лікування.

  Статистичний аналіз отриманий результатів проведень відповідно до стандартних статистичних методів. Для клінічно обстеження дослідної та контрольної груп Хворов булу Створена електронна база Даних у Програмі Microsoft Excel XP. Числові дані у більшості таблиць наведені у виде Середніх величин (М ± m). Для точного віраховування значімості різніць часток (відсотків) двох вибірок, в якіх зареєстрованій ефект, что нас цікавить, за методом ц проводили визначення Кутового превращение Фішера, імовірність розбіжностей визначавши с помощью t-крітерію Стюдента з рівнем вірогідності (р). Прогностична модель результату лікування анемії Розроблено с помощью багатофакторного кореляційного АНАЛІЗУ. У якості інструменту для підрахунків вікорістовувалі пакети АНАЛІЗУ та Прикладні формули компютерних програм Microsoft Excel XP ® та програму статистичного АНАЛІЗУ STATISTICA v5.5а.

  Результати особістом ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. На ретроспективному етапі дослідження Вівче Особливості перебігу ЗДА у дітей з урахуванням віку, статі, важкості захворювання, а такоже проведено аналіз захворювання на ЗДА среди дітей з 1993 по 2002 роки. Клінічна картина захворювання визначавши симптомами сідеропенії та анемічної гіпоксії, вираженість и частота якіх наростала відповідно ступеню ДЗ. Середні значення показніків ерітроцітарної ланки системи кровотворення у віковому аспекті колівалісь у широкому діапазоні. Виявлено залежність сертифіката № насічення гемоглобіном еритроцитів від клімато-географічної зони: среди дітей Лісостепу та Прикарпаття Частіше спостерігаються випадки ЗДА Важко ступеню (р <0,01).

  Серед госпіталізованіх переважалі діти з Важко ступенів ЗДА (351-58,3%), рідше спостерігалась анемія СЕРЕДНЯ ступеню (174-28,9%) и только у 77 дітей (28,9%) Виявлено легкий степень захворювання (р <0,001) . Найважлівішімі факторами ризики розвитку ЗДА у Обстеження дітей були обтяжень анте- та інтранатальній анамнез. Степень важкості, як и частота дефіціту заліза у матерів во время вагітності корелювалі зі ступенями важкості ЗДА у дітей: при легкому - 44,1%, при середньоважкому - у 1,5 рази (68,3%, р <0,001) и при важка Ступені - у два рази Частіше (84,3%, р <0,001). Гестози вагітності, екстрагенітальна патологія у матері, Які у життя без більшості зумовлюють хронічну гіпоксію плоду, найчастіше зустрічаються у дітей з Важко ступенів захворювання. Аналогічно збільшується частота асфіксії в пологах та народження кесаревим розтин при наростанні ДЗ. Серед обстеження 63 дітей (10,5%) народились передчасно. Діти, Хворі на ЗДА легкого и СЕРЕДНЯ ступенів, народились з гестаційнім ВІКОМ, что відповідав I ступеню недоношеності у 2,5 и 10,9% віпадків відповідно (р> 0,05). Недоношеність II ст. Частіше булу однією з причин Важко ступеню ЗДА (11,9%, р <0,001). Вроджена гіпотрофія в анамнезі спостерігалась у 97 дітей (75,2%) в основном з Важко ступенів захворювання (р <0,01-0,001). На штучному вігодовуванні з часу народження знаходится 227 дітей (37,4%). Причем з наростанням важкості ДЗ частота дітей позбавленіх Материнська молока, растет в усіх групах (р <0,001). Майже половина дітей (46,3%) з ЗДА Важко ступеню малі в анамнезі функціональні розладі шлунково-кишково тракту.

  Проаналізувавші 602 медичні карти стаціонарних Хворов за 10-річний період з урахування ефектівності проведеного лікування и показніків червоного Паростки крови при поступленні и после лікування, Виявля високо достовірна відмінність между групами дітей, Хворов на ЗДА (р <0,05-0,001). У дітей усіх груп ОТРИМАНО високий ефект лікування: Підвищення вмісту еритроцитів (р <0,001), гемоглобіну (р <0,001), сіроваткового заліза (р <0,05-0,001) на 20-23 дні від качана лікування. Встановлен, что 4,2% дітей, Хворов на ЗДА Важко ступеню, ВІКОМ від п'яти місяців до шести років трьох місяців (медіана віку? 2 роки 8 місяців) НЕ відповідає на! Застосування базової терапії, а у випадка позитивного ефект спостерігалась активація регенераторної здатності червоного Паростки крови (ретикулоцитоз, р <0,001 та ретикулоцитарного індекс р <0,001) на 10-11 день лікування.

  Важліво відмітіті, что при загально аналізі групи дітей, что НЕ відповідалі на базову терапію, що не Було відзначено жодних характерних особливо регіонального, СОЦІАЛЬНОГО чи екологічного характеру. Більшість з ціх дітей (16 - 64,0%) народились від багатоплідних та повторних вагітностей, з інтерваламі между ними менше трьох років. Серед ціх пацієнтів Було п'ятеро (20,0%) передчасно народження дітей (II ст. Недоношеності) з обтяжень анте- та інтранатальнім анамнезом. Десятеро (40,0%) дітей знаходится на штучному, дев'ятеро (36,0%) - на змішаному вігодовуванні неадаптованімі сумішамі з несвоєчаснім и неадекватно введенням пригодовування. І лишь шестеро дітей (24,0%) були на грудному вігодовуванні. ВРАХОВУЮЧИ, что у дітей з можливіть активним запальним процесом в організмі внаслідок перерозподільного дефіціту заліза та актівності маркерів сістемної запальної ВІДПОВІДІ цитокінового каскаду та ендогенної інтоксікації значний уповільнюється еритропоез, ми припустили, что именно це є однією з причин неефектівності залізокорігуючої терапії. Для визначення стану системи запальної ВІДПОВІДІ Було проаналізовано показатели запального процесса: середньодобова температура тела, ШОЕ, лейкоцитоз, лімфоцітарній індекс інтоксікації (ЛІІ). Лише Останній Із них БУВ віщим від нормальних величин в 1,2-1,4 рази в усіх групах спостереження без суттєвої Відмінності между ними. Тому значення ЛІІ у Обстеження контингенту дітей можна трактуваті як один Із крітеріїв синдрому ендогенної інтоксікації.

  Отже, Найвища захворюваність на залізодефіцітну анемію Виявлено на протязі дерло двох років життя. Встановлен більшу частоту ЗДА Важко и СЕРЕДНЯ ступеню важкості у дітей Прикарпаття та Лісостепу. ЗДА у більшості віпадків супроводжується зниженя вмісту гемоглобіну в еритроцитах при збереженій проліфератівній актівності червоного Паростки кісткового мозком. Виявлено група дітей (4,2%) Із діагностованою ЗДА, Які недостатньо відповідають на стандартне лікування. Факторами ризики нізької терапевтічної ефектівності ЗДА у дітей є народження від повторних вагітностей з невеликим інтервалом від попередніх (менше трьох років), багатопліддя, гестози, ДЗ у матері під час вагітності, обтяжень інтранатальній анамнез, передчасно народження, в постнатальному періоді - штучне та змішане вигодовування .

  На проспективному етапі обстежено 121 дитину з ЗДА у віці від трьох місяців до шести років, Із них: 20 (16,5%) - з легким, 41 (33,9%) - з середнім ступенями важкості и половину від Загальної кількості обстеження ( 60 дітей - 49,6%) склалось діти з Важко ступенів захворювання (р <0,05).

  У дітей, Хворов на ЗДА Важко ступеню істотній Вплив на розвиток захворювання ма ють анте-, інтранатальні неспріятліві фактори та нераціональне харчування.Останнє підтверджується тім, что 89 (73,5%) Обстеження дітей знаходится на штучному та на змішаному вігодовуванні.

  У клінічній картині захворювання переважалі ознака сідеропенічного синдрому та анемічної гіпоксії. Найважлівішімі Із них були затримка становлення статичних и моторних функцій, функціональні розладі шлунково-кишково тракту як виявило сідеропенічної ентеропатії. Степень вираженості шкірного клінічного симптому БУВ прямо пропорційній ступеню важкості ЗДА.

  При лабораторному обстеженні на момент поступлення в стаціонар Виявлено, что у дітей, Хворов на ЗДА з наростанням важкості анемії вірогідно зніжується рівень гемоглобіну (р <0,05), середня обєму еритроцитів (МСV), (р <0,05), середня вмісту гемоглобіну в еритроцитах (МСН), (р <0,05) та середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах (МСНС), (р <0,05). Паралельно з наростанням ДЗ (від 16,37 ± 0,2 при легкому до 4,76 ± 0,3 мкмоль / л при Важко Ступені), (р <0,05) в усіх групах дітей прогресуюче зніжуються вміст феритину в крови и коефіцієнт насічення залізом трансферину (КНТ). Вміст феритину достовірно зніжується від 25,9 ± 1,6 при легкому до 18,8 ± 1,12 мкг / л (р <0,05) при СЕРЕДНЯ и до 13,4 ± 1,47 мкг / л (р <0 , 05) при Важко Ступені ЗДА. Аналогічно спостерігається зниженя КНТ у Хворов дітей: до 11,07 ± 0,50%, 6,2 ± 0,87 (р <0,05) и 3,96 ± 0,30% (р <0,05) при легкому , середня и Важко щаблях ЗДА відповідно. Виявлено Сильні Позитивні кореляційні взаємозвязкі между досліджуванімі Показники червоного Паростки крови як в стаціонарі, так и после лікування у дітей з усіма ступенями важкості ЗДА. При легкому Ступені захворювання до лікування Виявлено найбільше сильних кореляційніх звязків: гемоглобін-еритроцити (r = 0,69, р <0,001), еритроцити-феритин (r = 0,70, р <0,001), залізо-феритин (r = 0, 66, р <0,001). Кореляційній звязок середньої сили Виявлено только между гемоглобіном и феритин (r = 0,58, р <0,001). При Важко Ступені анемії Сильний кореляційній звязок Виявлено только между гемоглобіном и Еритроцити (r = 0,69, р <0,001) та залізом и КНТ (r = 0,93, р <0,001). Значний Частіше спостерігалісь кореляційні звязки середньої сили: гемоглобін-залізо (r = 0,54, р <0,001), феритин-гемоглобін (r = 0,41, р <0,001), гемоглобін-КНТ (r = 0,54, р < 0,001), еритроцити-залізо (r = 0,34, р <0,01), еритроцити-феритин (r = 0,30, р <0,05).

  Загальна (ЗЗЗСК) та латентна (ЛЗЗСК) залізозвязуюча здатність Сироватко крови крови з наростанням ступенів важкості ДЗ растет від 75,2 ± 2,57 при легкому до 108,0 ± 4,29 мкм / л (р <0,05) при СЕРЕДНЯ и до 119,2 ± 3,75 мкмоль / л (р <0,05) при Важко Ступені анемії. Аналогічно збільшується ЛЗЗСК обстеження дітей: від 58,83 ± 1,14 при легкому до 101,2 ± 5,02 и 114,2 ± 4,07 мкм / л (р <0,05) при СЕРЕДНЯ и Важко щаблях захворювання відповідно. При цьом треба звернути Рамус на ті, что позитивний кореляційній звязок середньої сили Виявлено только между ЗЗЗСК и ЛЗЗСК (r = 0,46, р <0,05) у дітей з легким ступенів анемії. Вираженість негативних кореляцій представлена ​​наступна Показники у дітей з Важко ступенів ЗДА: ЗЗЗСК-гемоглобін (r = -0,32, р <0,01), ЗЗЗСК-залізо (r = -0,35, р <0,01), ЗЗЗСК -КНТ (r = -0,61, р <0,001). Отже, різної сили звязки между Показники обміну заліза при ЗДА, свідчать про неоднорідність Хворов з ЗДА и Розподіл їх за ступенями важкості недостатній.

  Усім дітям спостереження груп проведено визначення концентрації еритропоетину в крови та відповідніх концентрацій гемоглобіну на момент обстеження. За данімі Показники будували криву регресії, будуючи точкові діаграму у Програмі Excell 2000. За результатами размещения показніків на тестовій діаграмі обстеження дітей у переважної більшості Із них (98-81,0%) спостерігався адекватний рівень Сепо перелогових до ступеню ЗДА (рис.1) .

  Виявлено, что з наростанням ступенів важкості захворювання спостерігається Значне Підвищення вмісту Сепо: від 82,00 ± 15,37 ММО - при легкому до 242,51 ± 45,23 ММО - при СЕРЕДНЯ и до 865,31 ± 123,0 при Важко Ступені ЗДА у дівчаток. У хлопчиків аналогічно спостерігається Приріст сіроваткового ЕПО від 82,57 ± 52,85 ММО при легкому до 205,78 ± 24,13 - при СЕРЕДНЯ и до 799,95 ± 155,52 ММО - при Важко ступеню захворювання. При цьом функціональний звязок Виявлено только между Сепо и ЛЗЗСК (r = 1,0, р <0,001) при легкому Ступені анемії. Кореляційні звязки середньої сили віявлені между ЗЗЗСК и Сепо у дітей з середнім (r = 0,7, р <0,001) та відємні - з Важко ступенів ЗДА (r = -0,36, р <0,05).

  У 23 дітей (19,0%) діагностовано рівень Сепо, жебрак від нормальних величин - зниженя вміст еритропоетину относительно тяжкості ЗДА: до 66,84 ± 9,87 ММО - у дівчаток и до 51,5 ± 7,4 ММО - у хлопчиків (р> 0,05) (табл.1). У даній ситуации Неможливо Встановити чи зниженя рівень сіроваткового ЕПО є результатом недостатнього его Утворення неадекватно ступеню анемічної гіпоксії. Чи не віключено, что может буті інгібіція его Певна Біологічно активними Речовини у періферічній крови.

  У даній вібірці переважалі діти, Хворі на ЗДА Важко ступеню, відносно обстеження з середнім та легким ступенями (18: 3: 2). У всех дітей зі зниженя рівнем Сепо малі місце КЛІНІЧНІ прояви сідеропенічного синдрому та анемічної гіпоксії. Аналіз клінічніх Даних НЕ віявляє питань комерційної торгівлі відмінностей у дітей зі зниженя рівнем Сепо у порівнянні з відповіднімі клінічнімі симптомами при ЗДА. Оскількі среди дітей, Хворов на ЗДА з адекватним рівнем Сепо, важкий степень захворювання діагностовано у половини, а у дітей зі зниженя рівнем Сепо - у 78,3% віпадків, для порівняння взяли только дітей з Важко ступенів захворювання и Збереження рівнем Сепо. При цьом у дітей зі зниженя рівнем Сепо спостерігався достовірно зниженя вміст еритроцитів (р <0,05), концентрація гемоглобіну булу найбільше знижена у дівчаток (р <0,01), з важка ступені ЗДА и адекватно Йому рівнем Сепо. Морфологічні характеристики еритроцитів (МСV, МСН, МСНС) Суттєво НЕ відрізняються у дітей порівнювальніх груп (р> 0,05). Регенераторні возможности еритроцитарного паростків є найніжчімі у хлопчиків зі зниженя рівнем Сепо: Кількість ретікулоцітів в крови булу знижена до 4,16 ± 0,24, (р <0,05), РІ - до 2,24 ± 0,12, (р < 0,05). Показники як ЗЗЗСК, так и ЛЗЗСК є підвіщенімі у дітей усіх порівнювальніх груп, зокрема у дівчаток з Важко ступенів ЗДА и адекватно ступеню ДЗ рівнем Сепо: до 125,5 ± 3,3 мкмоль / л (р <0,01) и 121, 9 ± 3,0 мкмоль / л (р <0,001), відповідно. Вміст феритину Сироватко крови найбільше зниженя у хлопчиків зі зниженя рівнем Сепо до 12,5 ± 4,22 нг / мл (р <0,05). Відповідно у них БУВ найніжчій КНТ - 2,8 ± 0,24%, (р <0,001). Факторами ризики зниженя уровня Сепо за нашими данімі слід вважаті зниженя Регенераторна здатність кісткового мозком (ретикулоцити? 4,1, РІ <2,2), та низька вміст феритину Сироватко крови? 12 нг / мл. Отже, порівняльній аналіз показніків червоного ланцюга періферійної крови та метаболізму заліза залежних від уровня Сепо виявило значні відхилення їх у дітей двох порівнювальніх груп (рис.2).

  Характер розподілу показніків у контрольній групі дітей такоже відображеній нами на пелюстковій діаграмі и стає нормальною варіант діаграмі розподілу досліджуваніх ознакою. Серед обстеження 121 дитини, Хворов на ЗДА, виявило три характерних типи розподілу досліджуваніх показніків: нормоерітропоетіновій тип зі зниженя Показники метаболізму заліза; гіпоерітропоетіновій тип з нормальними та субнормаль ними Показники обміну заліза; гіпоерітропоетіновій тип зі зниженя Показники обміну заліза.

  Лікування дітей у стаціонарі проводилося согласно протоколу лікування ЗДА 20-23 дні. Надалі феротерапія проводилася в поліклінічніх условиях согласно протоколу МОЗ України. Найінформатівнішім и обєктівнім крітерієм адекватності лікувальної тактики БУВ Значний Приріст ретікулоцітів у всех дітей, Хворов на ЗДА з адекватним рівнем Сепо на 10-11 день від качана лікування препаратами заліза. В результате проведеного лікування в усіх дітей з різнімі ступенями важкості ЗДА досягнуть позитивного ефект. Спостерігалось істотне Збільшення числа еритроцитів, однак, нормальних величин досягнуть только у дітей з легким ступенів захворювання - 3,96 ± 0,23, (р <0,01). У дітей з середньоважкім ступенів ЗДА число еритроцитів после лікування досягло показніків легкого ступеню захворювання и збільшілося від 2,6 ± 0,05 до 2,92 ± 0,12, (р <0,05). Найбільший Приріст еритроцитів досягнуть у дітей з Важко ступенів анемії - від 1,5Ч10 9 / л ± 0,05 до 2,75Ч10 9 ± 0,07 (р <0,001). Аналогічна булу динаміка уровня гемоглобіну: у дітей з легким ступенів его рівень нормалізувався (112,14 г / л ± 3,18, р <0,05), при середньоважкому Ступені МАВ місце перехід у більшості віпадків у легкий степень (від 76,8 ± 1,34 до 93,2 г / л ± 2,56, р <0,0001) и у дітей з Важко ступенів ЗДА рівень гемоглобіну зріс у два рази: від 49,5 ± 2,7 г / л до 89, 21 ± 1,55 г / л, (р <0,001). Останнє настав Завдяк покращення регенераторної здатності кісткового мозком, виявило чого Було високо достовірне Підвищення вмісту ретікулоцітів (р <0,001) в періферійній крови та РІ (р <0,001) у дітей при всех ступенях важкості ЗДА. Відповідно у всех дітей Покращена морфологічні Властивості еритроцитів: нормалізувалісь МСV (р <0,05), МСН (р <0,001). МСНС Зросла только у дітей з Важко ступенів захворювання (р <0,001). Суттєво зменшено в усіх групах ЗЗЗСК, (р <0,001) и ЛЗЗСК, (р <0,01-0,001); Збільшення вмісту феритину мало місце только у дітей з середнім (від 18,8 ± 1,12 до 28,56 ± 1,73 мкг / л, р <0,001) та важка ступені анемії (від 13,4 ± 1,47 до 23 , 85 ± 1,57 мкг / л, р <0,001). У дітей з легким ступенів захворювання рівень заліза у сіроватці крови почти НЕ змінівся до Закінчення курсу лікування. Вміст сіроваткового заліза помірно зріс у дітей з середньоважкім ступенів від 6,9 ± 0,5 до 11,98 ± 2,1 мкмоль / л, (р <0,05) и найбільше (у два рази) у дітей з Важко ступенів захворювання - від 4,76 ± 0,3 до 10,9 ± 1,8 мкмоль / л (р <0,01). КНТ залізом з скроню достовірністю зріс у дітей усіх груп (р <0,001), однак без суттєвої Відмінності между групами спостереження дітей.

  У дітей зі зниженя рівнем Сепо (неадекватним ступеню ДЗ), Яким проводилася феротерапія у поєднанні з РЕПО (Гемакс) у дозі 50 МО / кг три рази на тиждень, підшкірно, такоже мала місце позитивна динаміка показніків червоного Паростки крови. Лікування Гемаксом діти переносили добре, що не відмічено серйозно побічніх ефектів, відоміх з інструкції по використаних препарату та з літературних джерел. В результате КОМПЛЕКСНОЇ терапії наступило Збільшення вмісту еритроцитів в межах Важко ступенів захворювання - від 1,82 ± 0,13 до 2,59 ± 0,11х10 9 / л (р <0,001). Приріст гемоглобіну відповідав СЕРЕДНЯ ступеню ЗДА - від 59,95 ± 3,65 до 88,65 ± 2,69 г / л (р <0,001). Відповідно зріс середній обєм еритроцитів (р <0,001) та середній вміст (р <0,001) и середня концентрація (р <0.001) гемоглобіну в еритроцитах. Однако, и при зниженя Рівні Сепо Регенераторна здатність червоного Паростки крови булу Досить великою: рівень ретікулоцітів зріс від 4,34 ± 0,18 до 6,58 ± 0,21 (р <0,001), як и РІ - від 2,44 ± 0,09 до 4,23 ± 0,23 (р <0,001). Істотна динаміка наступила і серед показніків метаболізму заліза: зменшіть ЗЗЗСК від 107,95 ± 4,52 до 50,1 ± 1,4 мкмоль / л (р <0,001), ЛЗЗСК- від 103,78 ± 4,69 до 40,1 ± 1,7 мкмоль / л (р <0,001). Значний зросли, досягнувші ніжніх величин норми, показатели вмісту феритину від 17,32 ± 2,1 до 25,21 ± 1,33 мкг / л (р <0,01) и сіроваткового заліза від 5,09 ± 0,3 до 9 , 31 ± 0,42 мкмоль / л (р <0,01) та КНТ від 5,06 ± 0,5 до 23,6 ± 3,1% (р <0,001). Отже, високий терапевтичний ефект у дітей зі зниженя рівнем Сепо досягнуть Завдяк поєднанню феротерапії з Гемаксом (РЕПО). Нами Виявлено основном Сильні кореляційні звязки между досліджуванімі Показники после лікування червоного Паростки крови и метаболізму заліза у дітей зі зниженя рівнем Сепо: гемоглобін-еритроцити (r = 0,83, р <0,001), сіроваткове залізо-еритроцити (r = 0,81, р <0,001), еритроцити-Сепо (r = 0,69, р <0,001), сіроваткове залізо-Сепо (r = 0,76, р <0,001). Середньої сили Позитивні звязки спостерігаліся рідше и віявлені между гемоглобіном и Сепо (r = 0,65, р <0,001), гемоглобіном и КНТ (r = 0,36, р <0,05). І только между рівнем Сепо и ЛЗЗСК Виявлено негативний кореляційній звязок середньої сили (r = -0,34, р <0,05). ! Застосування з лікувальною метою препаратів РЕПО, здійснюючі прямий стімулюючій Вплив на еритропоез, за ​​нашими спостереження має Переваги, як перед методами залізокорігуючої терапії, так и перед гемотрансфузіямі, Які супроводжуються практично неконтрольованім ризики трансмісійніх інфекцій, несприятливим реакцій та ускладнень.

  Ефективність! Застосування РЕПО ми досліділі такоже Шляхом Вивчення его впліву на дінаміку кісневотранспортної Функції крови та рівень еритропоезу у 48 дітей, Хворов на ЗДА, з адекватним рівнем Сепо взяти з ОСНОВНОЇ групи обстеження дітей.Медіана віку пацієнтів становила 4 роки 6 місяців. З них у 33 - булу анемія важка ступенів, у 15 - середньої важкості, Із них 25 дітей дослідної групи отримувалася кроме базового лікування препарат РЕПО Гемакс у дозі 50 МО / кг 3 рази на тиждень, підшкірно, один тиждень, а 23 - склалось контрольно групу. Контрольна група (23 дітей) Була рандомізована з дослідною групою за 10 клінічнімі Показники и отримувалася лишь базову терапію. В обох групах дітей проводили дінамічне клініко-біохімічне обстеження перед початком лікування та через 10-11 днів. За лабораторними Показники обідві групи були ідентічнімі (р> 0,05), окрім нижчих уровня еритроцитів у дітей ОСНОВНОЇ групи (р <0,001).

  Порівняння ефектівності лікування показало, что дінамічні характеристики киснево-транспортної Функції крови у дітей групи контролю під Вплив базового лікування істотно НЕ змініліся, тоді, як у групі дітей, что получил курс РЕПО-терапії спостерігалось Підвищення Кисневий потоку від 1128 ± 67 до 1315 ± 77 мл / хв (р <0,05), відповідно зріс обєм кисня на одиниць поверхні тела (ІКП) від 639 ± 44 до 795,3 ± 77 мл / хв / м 2 (р <0,05). В результате підвіщеного поступлення кисня в організм підвіщілісь показатели оксигенації крови: ро2 підвіщівся від 96,1 ± 7,6 до 115,6 ± 0,3 мм рт ст (р <0,05). У тій же година сатурація кисня Суттєво НЕ змінілась (р <0,05). Отрімані дані вказують на ті, что зростання показніків червоної крови свідчіть про реалізацію гемічного резерву оксигенації у процесі лікування ЗДА. Позитивна динаміка показніків Кисневий балансу та системи регуляції еритропоезу підтверджують лікувальну ефективність РЕПО-терапії при ЗДА у дітей Шляхом Підвищення в Першу Черга гемічної оксигенації організму.

  В ході Виконання поставлених завдань нами включено до медікаментозної програми лікування ЗДА у дітей вітчизняний препарат групи синтетичне нейропептідів Даларгін. Позитивний клініко-гематологічній ефект даларгіну візначається розвитку гіпотензівного ЕФЕКТ внаслідок которого проявляються его стімулюючій ефект на еритропоез без небажаним побічніх ефектів (Редькін Ю.В. и спіавт., 2002). Для цього з ОСНОВНОЇ групи дітей, что находится под нашим спостереження, Було вибрать 25 дітей, Хворов на ЗДА середня та важка ступенів. У якості контролю Використана результати обстеження 25 дітей з аналогічнім діагнозом, Які отримувалася базову терапію без стімуляції ЕПО-продукції. Результати ОЦІНКИ лабораторних параметрів в процесі лікування показали дінаміку гемограмі у дітей, Які отримувалася Даларгін у порівнянні з дітьми при базовій терапії. После лікування Даларгіном спостерігалі більшій Приріст гемоглобіну до 2,9 ± 0,3 г / л добу (р <0,05), кількості еритроцитів до 0,18 ± 0,02х 10 12 / л добу (р <0,05), а відповідно и вміст Нв в еритроцитах до 0,89 ± 0,07 у.о. за добу (р <0,05) у порівнянні з Показники у дітей групи контролю. Паралельно у цієї групи дітей швідше спостерігалась и булу більш віражах динаміка Зменшення клінічніх проявів сідеропенії та анемічної гіпоксії. Отрімані нами результати підтверджують, что! Застосування даларгіну у комплексному лікуванні дітей, Хворов на ЗДА, у більшості віпадків дает змогу подолати низьких терапевтичних ефективність базового лікування и досягті кращої зворотної динаміки клініко-лабораторних ознака ЗДА та одужання хвороби. Для обєктівної ОЦІНКИ впліву даларгіну на рівень Сепо у дітей, Хворов на ЗДА, Використана номографічній метод, Який підтвердів стімулюючій Вплив его на синтез ЕПО, особливо при зниженя его Рівні у сіроватці крови.

  Все наведення дает змогу сделать Висновок про ті, что запропонованій номографічній способ інтерпретації результатів дослідження уровня ЕПО дозволяє покращіті спеціфічність и чутлівість даного методу діагностики и может застосовуватісь для контролю якості лікування та динаміки одужання хвороби.

  ВИСНОВКИ

  В работе наведені теоретичні узагальнення и нове решение наукового завдання - Підвищення ефектівності діагностики залізодефіцітної анемії у дітей Шляхом визначення сіроваткового еритропоетину та Підвищення ефектівності лікування за рахунок использование препаратів Даларгін и рекомбінантного людського еритропоетину.

  1. Провідну роль у развития залізодефіцітної анемії у дітей ма ють соціально-побутові умови, обтяжень анте-, інтранатальній анамнез, дефіціт заліза у матері під час вагітності, передчасно народження, Раннє змішане и штучне вигодовування.

  2. В клінічній картині захворювання переважають сідеропенічній синдрому и синдром анемічної гіпоксії, вираженість и частота якіх наростають відповідно ступеню дефіціту заліза в організмі дитини. Серед клінічніх при ЗДА переважають Зміни центральної та періферічної нервової системи, Порушення розвитку моторних и статичних функцій.

  3. Розроблення метод номографічної ОЦІНКИ адекватності уровня сіроваткового ЄПВ у дітей, Хворов на залізодефіцітну анемію дает змогу віявляті среди них осіб зі зниженя рівнем сіроваткового еритропоетину. Факторами ризики зніженої продукції Сепо є зниженя рівень ретікулоцітів, ретикулоцитарного індексу, феритин Сироватко крови хвороби.

  4. визначили три типи порушеннях метаболізму заліза у дітей, Хворов на залізодефіцітну анемію: нормоерітропоетіновій тип зі зниженя Показники обміну заліза (81,0%); гіпоерітропоетіновій тип з нормальними та субнормаль ними Показники обміну заліза (5,9%) та гіпоерітропоетіновій тип зі зниженя Показники обміну заліза (13,1%).

  5. Додаткове до базового лікування призначення даларгіну показання при залізодефіцітній анемії усіх ступенів важкості з адекватним рівнем Сепо та при зниженя его Рівні у сіроватці крови.

  6. Доведено, что использование РЕПО є показання при гіпоерітропоетіновому тіпі з нормальними та субнормального Показники обміну заліза при залізодефіцітній анемії. При цьом у Хворов дітей досягається істотна позитивна динаміка клініко-лабораторних показніків та киснево-транспортної Функції крови.

  Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Лікувально-профілактичним закладам практичної охорони здоровя II-III рівнів акредитації предлагают Такі Критерії зниженя уровня сіроваткового еритропоетину у дітей, Хворов на залізодефіцітну анемію: значний зниженя вміст ретікулоцітів, ретикулоцитарного індексу и сіроваткового феритину та Відсутність позітівної клініко-лабораторної динаміки у процесі феротерапії.

  2. Лікувально-профілактичним закладам III рівня акредитації предложено Критерії патогенетичних тіпів порушеннях метаболізму заліза при залізодефіцітній анемії, Які дають можлівість діференційованої корекції лікування: нормоерітропоетіновій тип зі зниженя Показники обміну заліза (низька вміст заліза, феритину у сіроватці крови, знижена залізозвязуюча здатність Сироватко крови, нормальний рівень Сепо), гіпоерітропоетіновій тип з нормальними та субнормального Показники обміну заліза (Значне зниженя гемоглобіну, еритропоетину , Помірно зніжені вміст заліза и залізотранспортніх білків) и гіпоерітропоетіновій тип зі зниженя Показники обміну заліза (помірне зниженя усіх показніків метаболізму заліза и Сепо).

  3. Для лікування залізодефіцітної анемії у дітей усіх ступенів важкості рекомендується використовуват вітчизняний препарат Даларгін для стімуляції синтезу ендогенного еритропоетину: по 0,1 мл на кг масі тела двічі на день, внутрішньомязево, дітям дерло двох років життя. Дітям з третього року життя препарат прізначалі по 1,0 мл на кг масі тела двічі на день, внутрішньомязево, впродовж 10 днів.

  4. При залізодефіцітній анемії у дітей зі зниженя рівнем сіроваткового еритропоетину рекомендується рекомбінантні форми еритропоетину у дозі 50МО / кг 3 рази на тиждень, підшкірно, три інєкції.

  СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

  1. КЛІНІЧНІ та епідеміологічні Особливості дефіцітніх анемій у дітей Прикарпатського регіону впродовж последнего десятиліття: ретроспективний дослідження // Архів КЛІНІЧНОЇ медицини. - 2003. - №1. - С. 86-87.

  2. Значення еритропоетину у діагностіці и лікуванні анемічного синдрому у дітей // Сімейна медицина. - 2003. - №1-2. - С.88-94.

  3. Дінамічні характеристики Кисневий балансу у дітей з анемічнім синдромом під Вплив лікування рекомбінантнім еритропоетину // Нове в гематології та трансфузіології. - 2004. - №1. - С.133-137. (Співав. Цимбаліста О.Л.) - Збір матеріалу, статистична Обробка даних та їх аналіз Стосовно рівню еритропоетину та киснево-транспортних показніків у дітей з різнім ступенів ЗДА.

  4. Діагностика синдрому неадекватної продукції еритропоетину и контроль ефектівності лікування дітей, Хворов на еритропоетину-дефіцітні анемії // Перінатологія та педіатрія. - 2005. - №1 / 2 (23). - С. 128-130.

  5. Недостатність еритропоетину як діференційна характеристика дефіціту заліза у дітей. Принципи корегуючої терапії анемічного синдрому // Галицький лікарський вісник. - 2006. -№ 2. - С.62-64. (Співав. Цимбаліста О.Л.) - Збір матеріалу та его статистичний аналіз Стосовно рівню еритропоетину у дітей з різнім ступенів ЗДА, підготовка статті до друку.

  6. Клініко-лабораторні Критерії залізодефіцітної анемії у дітей // Архів КЛІНІЧНОЇ медицини. - 2006. - №2. - С. 83-86. (Співав. Цимбаліста О.Л.) -збір матеріалу та его статистичний аналіз Стосовно залізодефіцітної анемії у дітей, підготовка статті до друку.).

  7. Патент на корисностей модель "способ лікування залізодефіцітної середньоважкого та важкий ступенів у дітей". - Патент на корисностей модель № 06434, №u 2006 06434; Заявл. 09.06.06 .; Опубл. (Співавт. Цимбаліста О.Л.) - Збір матеріалу, підготовка до друку.

  Анотація

  Вовк З.В. Метаболізм заліза та діференційована корекція его порушеннях у дітей раннього та дошкільного віку, Хворов на залізодефіцітну анемію. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.10-педіатрія.-Івано-Франківський державний медичний університет. Київ, 2008р.

  Дісертаційна робота Присвячую харчування Підвищення ефектівності діагностики та лікування залізодефіцітної анемії у дітей на основе ретроспективного експертного АНАЛІЗУ 602 карт стаціонарних Хворов за десятірічній период, а такоже проспективного АНАЛІЗУ. Під нашим спостереження перебувала 151 дитина, хвора на залізодефіцітну анемію. Було Вівче співвідношення между Показники обміну заліза та вмісту ендогенного еритропоетину у сіроватці крови.

  Вівче ефективність и визначили Показання до призначення препаратів людського рекомбінантного еритропоетину при залізодефіцітній анемії у дітей. Предложено номографічній способ діагностики ерітропоетінової недостатності та визначення ефектівності лікування ЗДА у дітей. Розроблені діагностичні Критерії та лікувальна програма для дітей з недостатністю сіроваткового ЕПО.

  Оцінено ефективність медікаментозної стімуляції уровня ендогенного еритропоетину у сіроватці крови у дітей, Хворов на залізодефіцітну анемію, рекомбінантнім еритропоетину Гемакс а такоже похіднім нейропептідів Даларгін.

  За матеріалами дисертації впроваджено корисна модель "способ лікування залізодефіцітної анемії у дітей"

  Ключові слова: залізодефіцітна анемія, діти, сіроватковій еритропоетину, діагностика, ерітропоетінова недостатність, Критерії.

  АНОТАЦІЯ

  Вовк З.В. Метаболізм заліза та диференціальна корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія. - Івано-Франківський державний медичний університет. Київ, 2008р.

  Дисертацію присвячено питанню підвищення ефективності діагностики та лікування залізодефіцитної анемії (ЗДА) у дітей. Проведено ретроспективний аналіз 602 карт стаціонарних хворих за 10 років. При проспективному аналізі обстежений 151 дитина із залізодефіцитною анемією. Госпіталізації підлягали переважно діти з важким ступенем ЗДА. Найбільшими перепонами випадків останньої було серед дітей другого року життя. Клінічна картина захворювання визначалася симптомами сидеропении і анемічній гіпоксії, вираженість і частота яких наростала відповідно до ступеня ЗДА. Випадки тяжкого ступеня ЗДА частіше спостерігалися у детейЛесостепі і Прикарпаття. Факторами ризику розвитку ЗДА у обстежених дітей були обтяжений антенатальний (екстрагенітальна патологія, гестози вагітності і ЗДА у матері), інтранатальний анамнез (гіпоксія плода, кесарів розтин) недоношеність, нераціональне штучне вигодовування. У дітей всіх ступенів тяжкості ЗДА виявлено істотна відмінність при надходженні і після базисної терапії, але у 4,2% з них не наступило істотного клінічного ефекту протягом двох місяців. Критерієм ефективності лікування була позитивна динаміка регенераторной здатності червоного паростка крові і сироваткового заліза.

  На проспективном етапі дослідження переважно госпіталізовані діти, хворі ЗДА тяжолой ступеня. З наростанням ступеня тяжкості ЗДА знижуються показники червоного паростка крові, змінюються показники метаболізму заліза (зменшуються рівень феритину в сироватці крові і концентрація насичення залізом трансфферіна), збільшується загальна та латентна железосвязивающая здатність сироватки крові.

  Проведено дослідження ефективності та виділені показання до застосування препаратів людського рекомбінантного еритропоетину при залізодефіцитній анемії у дітей.

  Запропоновано номографіческіе спосіб інтерпретації результатів дослідження рівня сироваткового еритропоетину (СЕПО). З наростанням ступеня тяжкості ЗДА зростає вміст СЕПО. У 19,0% переважно з важким ступенем захворювання виявлено знижений рівень СЕПО відповідно до ступеня тяжкості ЗДА.

  Серед обстежених дітей, хворих ЗДА, виявлені три типи розподілу показників обміну заліза та рівня СЕПО. Нормопоетіческій тип зі зниженими показниками обміну заліза, гіпоерітропоетіческій тип з нормальними і субнормального показниками обміну заліза і гіпоерітропоетіческій тип зі зниженими показниками обміну заліза. У дітей контрольної групи виявлено нормальний вміст всіх досліджуваних показників. Вивчено співвідношення між показниками обміну заліза і ендогенного еритропоетину в сироватці крові.

  Розроблено діагностичні критерії і лікувальна програма для дітей з недостатністю сироваткового ЕПО.

  Проведено дослідження ефективності медикаментозної стимуляції рівня ендогенного еритропоетину в сироватці крові у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію, рекомбінантним еритропоетином Гемакс, а також похідним нейропептидів Даларгін.

  Зіставлення ефективності лікування показало, що динамічні характеристики киснево-транспортної функції крові у дітей групи контролю при базисної терапії істотно не змінилися, тоді як в групі дітей, які пройшли курс рЕПО-терапії спостерігалося підвищення кисневого потоку, відповідно зріс об'єм кисню на одиницю поверхні тіла, в результаті підвищеного надходження кисню зросли показники оксигенації крові, в той же час провітрювання кисню істотно не змінилася. Позитивна динаміка показників кисневого балансу і системи регуляції еритропоезу підтверджують лікувальну ефективність рЕПО-терапії при ЗДА у дітей шляхом підвищення гемической оксигенації організму.

  Ключові слова: залізодефіцитна анемія, діти, сироватковий еритропоетин, діагностика, еритропоетинових недостатність, критерії.

  ANNOTATION

  Vovk ZV Iron metabolism and differentiated correction of its disturbances in children of early and preschool age ill with iron deficient anemia . - Manuscript.

  Thesis for a Candidate degree in medicai sciences by speciality 14.01.10 - pediatrics. - Ivano-Frankivsk State Medical University. - Kyiv, 2008.

  The thesis is dedicated to problems of increasing the effectiveness of diagnostics and treatment of iron deficient anemia in children on the basis of retrospective expert analysis of 602 case records of hospital patients for ten years period as prospective analysis. There were 151 children with iron deficient anemia under our observation. Correlation between iron metabolism and endogen erythropoietin content in blood serum was investigated.

  Effectiveness of the use and indication medicines of human recombinant erythropoietin deficiency diagnostics and determination of IDA treatment effectiveness in children have been worked out.

  Effectiveness of medicinal stimulation of endogen erythropoietin level in blood serum of children with iron deficient anemia with the use recombinant erythropoietin Hemax and neuropeptide derivative Dalargin has been estimated.

  Useful model "Method of iron deficient anemia treatment in children" has been adopted using the thesis materials.

  Key words: iron deficient anemia, children, serum erythropoietin, diagnostics, erythropoietin deficiency, criteria.

  ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ, Позначення, СІМВОЛІВ, одиниця ТА термінів

  ДЗ -дефіціт заліза

  ЕКГ - електрокардіограма

  ЕПО - еритропоетину

  Ер - еритроцити

  ЗДА - залізодефіцітна анемія

  ЗЗЗС - залізозвязуюча здатність Сироватко

  ІКП - індекс Кисневий потоку

  КП - кольоровий Показник

  ЛДЗ - Латентний дефіціт заліза

  ЛЗЗЗ - латентна залізозвязуюча здатність

  ЛІІ - лімфоцітарній індекс інтоксікації

  МКХ - міжнародна класифікація хвороб

  Н-ЕПО - недостатність еритропоетину

  ВТК - обємній транспорт кисня

  РІ - ретикулоцитарного індекс

  рлЕПО - рекомбінантній людський еритропоетину

  СДТ - середньодобова температура тела

  Сепо - сіроватковій еритропоетину

  СНПЕ - синдром неадекватної продукції еритропоетину

  СЗП - свіжозаморожена плазма

  УЗД - ультразвукове дослідження

  ШОЕ - ШВИДКІСТЬ осідання еритроцитів

  Нв - гемоглобін

  Нt - гематокрит

  MCH - середній вміст гемоглобіну в ерітроціті

  MCHС - середня концентрація гемоглобіну в ерітроціті

  MCV - середній обєм еритроцитів

  n - Кількість СПОСТЕРЕЖЕНЬ

  р - достовірність розбіжностей между Показники

  р тк О2 - парціальной Тиск кисня у крови

  ...........  Скачати 55.29 Kb.


  Метаболізм заліза та діференційована корекція его порушеннях у дітей раннього та дошкільного віку, Хворов на залізодефіцітну анемію

  Скачати 55.29 Kb.