Консультація для вихователів «Проектна діяльність в дитячому садку»
Дата конвертації08.04.2017
Розмір8,57 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Віра Іванкова
Консультація для вихователів «Проектна діяльність в дитячому садку»

Поняття проекту вперше виникло в Римській архітектурній школі XVI століття для позначення ескізів, планів. Поступово це поняття стало використовуватися в педагогіці, як самостійно виконане вихованцями конкурсне завдання. У США метод проектів виник у другій половині XIX століття. Його теоретичною основою була «прагматична педагогіка» американського філософа-ідеаліста Джона Дьюї (1859-1952). У Росії метод проектів використовувався в шкільному та вузівському навчанні в 1920-і роки (наприклад, в педагогічній практиці С. Т. Шацького, ACМакаренко і ін.). У 1920-30-ті роки вийшло досить багато публікацій, присвячених впровадженню методу проектів: Е. Г. Кагаров «Метод проектів у трудовій школі» (1926, «На шляхах до методу проектів» (1930). У них докладно висвітлюються питання організації освітнього процесу, проблеми та шляхи їх вирішення. Е. Г. Кагаров вперше визначив етапи проекту. у 1950 р метод проектів був широко поширений в садах західної Європи (сади Монтессорі). Дошкільнята складали плани на день, тиждень згідно своїм інтересам, дорослий був помічником в досягненні цілей. Зараз проектний метод - основа американської програми Сороса "Крок за кроком". У Росії - один з методів роботи розвиваючого навчання в комплексній роботі з дошкільнятами. Що ж таке - проект? Слово "проект" запозичене з латині: "викинутий вперед", "промовець", "кидається в очі". у перекладі з грецької - це шлях дослідження. Проект - це спеціально організований дорослим і виконується дітьми комплекс дій, що завершується створенням творчих робіт. Педагогічне проектування - це процес створення проекту, який відображає вирішення тієї чи іншої проблеми. Метод проектів - це педагогічна технологія, стрижнем якої є самостійна діяльність дітей - дослідницька, пізнавальна, продуктивна, в процесі якої дитина пізнає навколишній світ. Сьогодні метод проектів широко використовується в роботі ДНЗ. Педагоги не тільки проектують свою діяльність, а й розробляють цікаві проекти на найрізноманітніші теми з вихованцями та їх батьками. Основною метою проектного методу в дитячому саду є створення умов, які розкривають творчий та інтелектуальний потенціал дошкільнят, орієнтованих на діалогічна взаємодія дітей, батьків і педагогів, які сприяють самопізнанню і саморозвитку всіх учасників педагогічного процесу. Суть проектної діяльності - активізувати і підтримувати інтерес дітей до позначених в даній діяльності різноманітних проблем. В основі проектної діяльності лежить розвиток пізнавальних інтересів дітей, вміння самостійно застосовувати отримані уявлення в типових ситуаціях, орієнтуватися в інформаційному просторі, заповнювати відсутні знання і набувати вміння, розвиток критичного мислення. Проектна діяльність стимулює Надситуативно активність, що означає прагнення дитини до постійного поглиблення в проблему. Керівництво проектною діяльністю веде до зміни позиції педагога. З транслятора готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності своїх вихованців і допомагає дитині купувати культурні способи дій (вміння, універсальні компетентності, що допомагають йому діяти у всіх обставинах життя і діяльності. Проектну діяльність або метод проектів від інших методів організації педагогічного процесу в ДОУ відрізняє наступне : - практичне застосування дітьми наявних знань і умінь; - нежорстке формулювання завдань, їх варіативність, що підвищують самостоя ельность і творчість дошкільнят; - інтерес до діяльності, що приносить публічний результат, особиста зацікавленість в ньому. Проектна діяльність включає в себе: - завдання для дітей, сформульоване у вигляді проблеми; - цілеспрямовану дитячу діяльність; - форми організації взаємодії дітей з вихователем і один з другом; - результат діяльності як знайдений дітьми спосіб вирішення проблеми проекту. За кількістю учасників проекти бувають: 1) індивідуальні; 2) групові; 3) колективні. За тривалістю виконання проекту: 1) короткострокові (1-3 тижні); 2) середньострокові (до 1 місяця); 3) довгострокові (до 1 року). Длядетей молодшого дошкільного віку характерні невеликі за тривалістю і прості по результату продуктивної діяльності тематичні міні-проекти, що організовуються частіше за участю батьків або спільно з батьками. Для дітей старшого дошкільного віку проектна діяльність стає більш тривалим заняттям, вона може активно розвиватися, бути призупинений на якийсь час і знову наростати в міру активності дітей. За характером змісту проекти бувають: 1) монопроекти (охоплюють 1 освітню область) - частіше застосовуються в школі; 2) інтегративні (2 і більше освітніх областей) - в основному використовуються в дитячому саду. Види проектів: 1) пізнавально-дослідні; 2) ігрові; 3) творчі; 4) інформаційні; 5) практико-орієнтовані. Метод проектів включає в себе кілька етапів, виділених Н. Ю. Пахомової, і тільки при їх дотриманні можна говорити про те, що реалізується проектна діяльність в дитячому садку: 1. занурення в проект; 2. організація діяльності; 3. здійснення діяльності; 4. презентація результатів. Нова форма роботи закономірно тягне за собою зміну позиції вихователя. Для проектної діяльності характерні такі зміни в професійній взаємодії дорослого і дитини, як: - перехід від трансляції готових знань до ініціювання активізації пошукової активності вихованців, до спільного пошуку вирішення поставленого або виявленої ними проблеми; - педагог допомагає дітям самостійно знайти рішення, "відкрити" нове знання і привласнити його на рівні досвіду. В ході виконання проекту діти вчаться самостійно шукати інформацію, робити висновки, підбирати способи викладу знайденого матеріалу для однолітків, молодших дітей. Основні етапи проектної діяльності. 1 етап - підготовчий, занурення в проект. На цьому етапі вихователь формулює проблему проекту, мета і завдання. Вводить дітей в проблему, активізуючи їх допитливість і стійкий інтерес до проблеми. Діти здійснюють привласнення проблеми на особистому рівні, вживаються в ситуацію, приймають, уточнюють і конкретизують цілі і завдання майбутньої діяльності. 2 етап - організація діяльності. Вихователь розробляє план досягнення мети, обговорює його з батьками; складає план-схему проекту, збирає і накопичує матеріал; залучає фахівців до здійснення відповідних розділів проекту; включає в план-схему проекту заняття, ігри та інші види дитячої діяльності. 3 етап - здійснення діяльності. Вихователь створює ігрову мотивацію, спираючись на інтереси дітей; при необхідності консультує, відповідає на питання, підказує, радить; збагачує знання дітей, підвищує їх ерудицію; створює атмосферу співтворчості з дитиною, використовуючи індивідуальний підхід. 4 етап - завершальний (підведення підсумків, презентація продуктів діяльності). Вихователь узагальнює отримані результати проекту та підводить його підсумки; оцінює вміння дітей і спільну діяльність дошкільнят; заохочує кожного учасника, підібравши йому свою номінацію. На відміну від проектної діяльності школярів, де більший упор робиться на дослідницьку активність учнів, проектна діяльність дошкільнят більш різноманітна і варіативна. Вона допускає елементи фантазування і творчості, обов'язковий ігровий контекст, враховує вік і досвід дітей, провідний вид діяльності.

Консультація для вихователів «Проектна діяльність в дитячому садку»