• Прикріплені файли

 • Скачати 14,25 Kb.

  Консультація для педагогів ДОО
  Дата конвертації17.04.2017
  Розмір14,25 Kb.
  ТипКонсультації для вихователів

  Скачати 14,25 Kb.

  Анна Катькалова
  Консультація для педагогів ДОО

  Консультація і семінар-практикум як дієва форма методичної роботи в дошкільному закладі. Мета: Підвищення компетентності педагогів в розумінні значення і методики проведення таких форм методичної роботи як консультація та семінар-практикум.

  Підготовка будь-якого методичного заходу починається з визначення мети. Важливо відповісти на питання «Чого ми хочемо досягти, організовуючи цей захід?», «Якою має бути результат?», «Що змінитися в діяльності педагогів?». Якщо мета реальна, то вона спонукає педагога до діяльності, викликає у нього активність.

  Відповідаючи на питання «Що таке педагогічна досвідченість?», К. Д. Ушинський пояснював: «Більша або менша кількість фактів виховання, але, звичайно, якщо ці факти залишаються тільки фактами, то вони не дають досвідченості. Вони повинні справити враження на розум вихователя, кваліфікуватися в ньому за своїми характеристичним особливостям, узагальнюючи, зробитися думкою. І вже ця думка, а не самий факт, зробиться правильної виховною діяльністю ».

  Почати свій виступ мені б хотілося з роз'яснення, що ж таке консультація.

  Консультація (латин. Consultatio - нарада) - обговорення якого-небудь спеціального питання з фахівцями; нараду фахівців.

  Консультації бувають епізодичними, позаплановими та заздалегідь запланованими. Позапланові консультації виникають з ініціативи обох сторін: як педагогів, так і фахівців, відповідальних за методичну роботу. Консультації поділяють: індивідуальні та колективні, інформаційні та проблемні.

  Основні консультації планують на рік, а в міру необхідності в план вносять зміни і доповнення. При складанні річного плану ДНЗ кожна задача вирішується через консультацію, через активні методи навчання педагогів, через тематичну перевірку і педагогічна рада. Консультація є першою формою роботи в цілісній системі методичної підтримки педагогів ДНЗ, яка допомагає усувати виявлені в результаті контролю недоліки, підготуватися педагогам до відкритих заходів. Для консультацій характерна монологічного форма викладу інформації.

  До кожної консультації необхідно ретельно готуватися. Якісність подачі матеріалу може забезпечити тільки професійно компетентний фахівець. Тому вважаю, що інформаційна консультація для педагогів повинна відповідати наступним вимогам:

  1. Зміст повинен бути науково достовірно, відповідно до досягнень сучасної педагогіки, психології та педагогічної практики.

  2. Матеріал повинен бути логічний і послідовний, чітко викладатися.

  Для цього при підготовці до консультації необхідно скласти заздалегідь план викладу матеріалу. Доцільно сформулювати проблеми, які будуть розглядатися в ході консультації.

  3. Забезпечити диференційований підхід у викладі матеріалу з урахуванням досвіду педагогів, вікової групи дітей, виду групи.

  Планувати окремо консультації для вихователів груп різного віку і спрямованості: раннього віку, логопедичних груп, груп повного і короткочасного перебування.

  4. В процесі проведення консультації необхідно конкретизувати поради та рекомендації, які повинні бути реально здійснимі, забезпечувати синхронність вивчення теоретичних і практичних аспектів кожного питання.

  5. Продумувати використання форм активного включення педагогів в ході проведення консультації.

  Активні форми і методи роботи повинні мотивувати педагога на вивчення теми і забезпечення закріплення і відтворення змісту консультації.

  6. Підібрати методичну літературу з проблеми, з якою, згодом, педагоги можуть познайомитися.

  Кожен метод і форма консультації не є універсальними. Вони є суто індивідуальними для кожної теми і колективу ДНЗ.

  Кінцевий результат будь-якого методичного заходу, в тому числі і консультування, буде високий і віддача ефективна, якщо при підготовці і проведенні використовувалися різноманітні методи включення кожного педагога в активну роботу.

  Методи проведення консультацій

  Зміни в державної політики у сфері освіти зміна пріоритетів, звернення до особистості педагога, до його творчості, активного початку, внесли свої корективи в умови роботи вихователя, зокрема в методику проведення консультацій.

  Сьогодні використовуються різні методи проведення консультацій.

  1. Проблемне виклад матеріалу. Вихователь ставить проблему і сам її вирішує, через розкриття системи доказів, порівнюючи точки зору, різні підходи, показуючи тим самим хід думки в процесі пізнання. Слухачі при цьому стежать за логікою викладу, засвоюючи етапи рішення цілісних проблем. У той же час вони не тільки сприймають, усвідомлюють і запам'ятовують готові знання, висновки, а й стежать за логікою доказів, за рухом думки виступаючого або замінює його кошти (кіно, телебачення, книги та ін.). І хоча слухачі при такому методі консультування не спільники, а всього лише спостерігачі ходу роздумів, вони вчаться вирішенню пізнавальних труднощів. Призначення цього методу полягає в тому, щоб показати зразки наукового пізнання, наукового вирішення проблем.

  2. Пошуковий метод. При використанні пошукового методу вихователі активно беруть участь у висуванні гіпотез, складанні плану дій, пошуку шляхів вирішення проблеми. Найчастіше при проведенні консультацій використовується метод пояснення. Він має цілу низку позитивних якостей достовірністю, економним відбором конкретних фактів, науковістю трактування розглянутих явищ і ін. Щоб стимулювати увагу вихователів і спонукати їх слідувати за логікою викладу, на початку консультації корисно сформулювати питання, звернення до педагогів вони допомагають осмислити свій досвід, висловлювати свої міркування, сформулювати висновки. Таким чином, сутність методу навчання зводиться до того, що:

  - в повному обсязі знання слухачам пропонуються в готовому вигляді, їх частково потрібно добувати самостійно;

  - діяльність виступає полягає в оперативному управлінні процесом вирішення проблемних завдань.

  Процес мислення набуває продуктивний характер, але при цьому поетапно спрямовується і контролюється педагогом або самими слухачами на основі роботи над програмами

  3. При обміні досвідом між вихователями доцільний метод евристичної бесіди. В ході бесіди більш детально розкриваються окремі положення вивченої методичної літератури, даються роз'яснення за темами питань, які в більшій мірі цікавлять педагогів, виявляються помилки в судженнях, ступінь розуміння і засвоєння нової інформації. Однак ефективність евристичної бесіди буде досягнута при дотриманні певних умов. Предметом бесіди краще обрати практично значимий, актуальне питання, яке вимагає всебічного розгляду. Той, хто готує консультацію у вигляді евристичної бесіди, повинен скласти обгрунтований план бесіди, що дозволяє чітко уявити, які знання отримають вихователі і до яких висновків прийдуть. Організовуючи евристичну бесіду, доцільно чергувати висловлювання досвідчених і початківців вихователів. Евристична бесіда, що проводиться з метою передачі знань, вимагає серйозної підготовки.

  4. Метод дискусій. За формою і змістом дискусія близька до методу бесіди. Вона також передбачає вибір важливої ​​теми, що вимагає всебічного обговорення, підготовки питань для вихователів, введеного і заключного слова. Але на відміну від бесіди, в дискусії необхідні боротьба думок, постановка спірних питань. В ході дискусії доводиться ставити багато інших додаткових питань, кількість і зміст яких неможливо передбачити заздалегідь. Ведучому дискусії потрібно володіти вмінням швидко орієнтуватися в обстановці, вловлювати хід думок і настрою учасників, створювати атмосферу довіри.

  5. Ділова гра. Вона наближає аудиторію до реальних умов професійної діяльності, наочно показує поведінкові або тактичні помилки, що здійснюються в тій чи іншій ситуації, виробляє найкращі підходи до вирішення різних педагогічних і організаційних проблем. Безпосередня розробка матеріалів ділової гри включає в себе наступні етапи:

  - створення проекту ділової гри;

  - опис послідовності дій;

  - опис організації проведення гри складання завдань для учасників;

  підготовка обладнання.

  Фахівцями-психологами помічено, що експеріментатор- консультант, хто має сумнів в істинності отриманих даних, не може бути хорошим лектором-популяризатором. Його мислення повинно бути орієнтовано на точність, достовірність даних. Безумовно, багато що залежить від особистості консультанта, від його впевненості в собі, а в силу цього і в своїх досягненнях.

  При організації консультування постають питання встановлення адекватних взаємин між консультованого і консультантом. Можна виділити кілька професійно необхідних якостей контакту при організації консультування:

  Відкритість;

  • Контактність;

  • Динамічність;

  • Гнучкість поведінки;

  • Терпимість по відношенню до інших;

  • Професійний такт;

  • Делікатність вміння до кінця побудувати і витримати свою лінію поведінки

  • Уміння проаналізувати з консультованого ситуацію труднощів.

  Основою ефективної педагогічної діяльності є безперервний процес освіти педагога.

  Семінар (від лат. Seminarium - розсадник, теплиця) - форма навчально-практичних занять, при якій учні (студенти, стажисти) обговорюють повідомлення, доповіді та реферати, виконані ними за результатами навчальних або наукових досліджень під керівництвом викладача. Викладач (ведучий семінару) в цьому випадку є координатором обговорень теми семінару, підготовка до якого є обов'язковою. Під час семінарів виступає подає аудиторії лекційний матеріал. При цьому слова можуть ілюструватися фільмами і слайдами. Надалі починається обговорення, під час якого всі учасники можуть висловити свою думку або поставити запитання, а також спробувати застосувати отриману інформацію на практиці. Якщо враховувати такі особливості, то відповідаючи на питання про те, що таке семінар, з упевненістю можна говорити, що це інтерактивна форма навчання, яка дозволяє досягти високої ефективності.

  Семінар-практикум - одна з ефективних форм методичної роботи в дитячому садку, т. К. Дозволяє більш глибоко і систематично вивчити проблему, яка розглядається, підкріпити теоретичний матеріал прикладами з практики, показом окремих прийомів і способів роботи.

  Головними завданнями семінарів-практикумів є:

  - вдосконалення професійної майстерності педагогів в певному виді діяльності;

  - розвиток творчості та фантазії педагогів;

  - обговорення різних точок зору, ведення дискусій;

  - створення проблемних ситуацій, які дозволяють виробити єдині позиції в рішенні проблеми;

  - створення реально здійсненних рекомендацій.

  Можна виділити універсальну структуру проведення даної форми методичної роботи:

  1. Підготовча робота (тематичні виставки, перегляди відкритих занять, взаємовідвідування та т. Д.) - метою є виявлення проблеми;

  2. Теоретична частина (виступ організатора семінару-практикуму, члена творчої групи, мультимедійна презентація, «питання-відповіді» і т. Д. _ - метою є теоретичне обґрунтування обговорюваного;

  3. Практична робота (фронтально, в групах) - мета цього етапу поширення педагогічного досвіду, придбання вихователями нових умінь;

  4. Підбиття підсумку заходу - підсумком роботи можуть бути наочні матеріали (буклети, пам'ятки, дидактичні ігри і т. Д., Виготовлені руками вихователів, рекомендації до їх використання якими можуть скористатися всі педагоги.

  Семінар-практикум відрізняється тим, що в нього включаються практичні завдання, спостереження роботи колег з подальшим обговоренням. Педагоги мають можливість не тільки освоїти прийоми роботи, але і самі розробити систему організації діяльності з дітьми в певних умовах.

  Крім цього в ході семінарів-практикумів передбачається можливість обговорення різних точок зору, дискусії, створення проблемних ситуацій, які в підсумку дозволяють виробити єдину позицію з даного питання.

  Важливою умовою організації даної форми роботи є включення всіх учасників семінару в обговорення теми. Для цього розглядаються протилежні точки зору, застосовуються методи ігрового моделювання та ін. За підсумками семінару можна оформити виставку робіт педагогів.

  Зміст семінарів-практикумів - це творчість і усвідомлення поставлених цілей їх організаторів

  Таким чином, в методичній роботі на даному етапі розвитку дошкільної освіти необхідно використовувати такі форми роботи, які сприяли б безперервної освіти педагогічних кадрів, підвищували свою професійну кваліфікацію, надавали реальну допомогу педагогам у розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань і умінь і необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей особистості.

  Прикріплені файли:

  konsultacija-seminar_mf0cm.ppt | 1042,5 КБ | Завантажено: 13


  Скачати 14,25 Kb.


  Консультація для педагогів ДОО

  Скачати 14,25 Kb.