КЦП «Оздоровлення та профілактика алергічних захворювань дошкільнят»
Дата конвертації08.06.2017
Розмір9.74 Kb.
ТипЗдоров'я, здоров'язбереження, валеологія, ЗСЖ

Катерина Гусєва
КЦП «Оздоровлення та профілактика алергічних захворювань дошкільнят»

Прийнята на засіданні педради МБДОУ д / с № 80 Затверджено:

від «26» серпня 2015 року, протокол №1 Зав. МБДОУ д / с № 80 «Сонячний»

___ Н. В. Семеній

Пр. № 52 від 26 серпня 2015р.

КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА З ТЕМИ: «ОЗДОРОВЛЕННЯ І ПРОФІЛАКТИКА АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДОШКІЛЬНЯТ»

МУНІЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКІЛЬНОГО

ОСВІТНЬОГО УСТАНОВИ

ДИТЯЧОГО САДУ НАГЛЯДУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ

№ 80 «СОНЯЧНЕ»

міста Брянська

на 2015-2018 навчальні роки

г. Брянск

МЕТА:

Узагальнити і систематизувати досвід педагогічної діяльності щодо забезпечення необхідних умов для комплексного вирішення проблеми збереження та зміцнення здоров'я дошкільнят з аллергозаболеваніямі до-шкільного освітнього закладу № 80 «Сонячний» м Брянська.

ЗАВДАННЯ:

• підвищити професійну компетентність вихователів в по-просив збереження і зміцнення здоров'я дошкільнят з аллергозаболеваніямі;

• привести в систему науково-методичну базу (дидактичних матеріалів, методичних посібників і т. Д.); систематизувати та узагальнити цілеспрямовану роботу методичної служби ДОУ з оздоровлення та профілактики алергічних захворювань дітей;

• створити систему моніторингу компетенцій дітей в області збереженні-вати і зміцнення здоров'я (бесіди, спостереження, аналіз самостійної діяльності дітей);

• досягти необхідного рівня взаємодії дитячого садка і сім'ї в популяризації здорового способу життя;

• здійснити взаємодії дитячого садка і школи в роботі по зміцненню здоров'я майбутніх школярів;

• використовувати можливості методичної системи всіх рівнів для пропаганди досвіду роботи педагогічного колективу по збереженню і зміцненню здоров'я дошкільнят.

завдання

Інформаційне забезпечення

Мета: зібрати інформацію про умови та результати розвитку компетенцій дітей в обла-сті збереження і зміцнення здоров'я.

система моніторингу

Контроль, аналіз і регулювання програми

Мета: виявити стан і результати роботи.

методичне забезпечення

Мета: стимулювати і підвищувати педагогічну майстерності і творчість вихователів; систематизувати та узагальнити цілеспрямовану роботу ДНЗ з даної проблеми.

Взаємодія з дітьми

Мета: забезпечити позитивне психо-емоційний стан кожної дитини в тече-ня дня

Взаємодія з сім'єю

Мета: ознайомити батьків з напрямками педагогічного пошуку в питаннях сохране-ня і зміцнення здоров'я дітей з аллергозаболеваніямі; організувати співпрацю з батьками.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

Мета: створити, розвинути та ефективно використовувати матеріальні ресурси ДОУ для реалі-ції програми.

2015-2016 уч. м

заходи

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Обговорення плану КЦП, ознайомити колектив з документами Мікродослідження, Анке-тирование педагогів. Мета: визначити ступінь оволодіння дітьми компі-тенціі в області сохране-ня і зміцнення здоро-ров'я за допомогою Закаєв-вання. Виявлення позитивними-них досягнень і віз-мужніх труднощів вос-живильників в питаннях со-зберігання і зміцнення здоров'я дошкільників за допомогою загартовування.

Створення системи моні-Торінг компетенцій дітей в області збереження і зміцнення здоров'я (бесіди, спостереження, ана-ліз самостійної діяль-ності дітей);

Підготовка анкет для ро-ників і вихователів Організація індивіду-альної роботи з усіма учасниками педпроцесса Тематичний контроль: «Організація гартуючи-ня дітей в ДНЗ». Мета: визначити ефективність організації загартовування дітей-дошкільнят у ДНЗ, відповідність ФГОС ДО. Складання перспектив-ного плану по розділу «Фізичний розвиток».

Підбір науково-педагогічної литерату-ри з даної проблеми. Семінар на тему «Органи-зація загартовування в ДОУ». Консультація: «Організація гартуючи-ня дошкільнят в дет-ському саду».

Педрада: «Використання гартують мероприя-тий для збереження і зміцнення здоров'я до-школярів».

Консультація: «Взаимо-дію ДОУ і сім'ї з питань зміцнення здо-ровья дітей - алергіків допомогою гартуючи-ня».

Організація виставки і огляду методичної літератур-ратури з проблеми со-зберігання і зміцнення здоров'я дошкільнят з алергічними заболева-нями.

Діагностика компетенцій дітей дошкільного воз-раста в області оздоровчі-лення і збереження здоро-ров'я.

Мета: визначити рівень компетенцій дошкільного-ков і психологічну готовність до оздоровлено-нию за допомогою Закаєв-вання. Прогулянки з дітьми в будь-який час року, за будь-яких погодних умовах (по СанПіН) в ДОУ і вс дітьми в сім'ї. Збір матеріалів для цін-тров здоров'я і фізич-ського розвитку.

Повідомлення на батько-ських зборах про початок роботи, познайомити ро-ників з етапами.

Анкетування батьків. Батьківські збори: «Взаємодія дитячого садка і сім'ї в організа-ції загартовування до-школярів».

Мета: ознайомлення роди-телей з особливостями ор-ганізації загартовування дошкільнят-алергіків в дитячому садку і вдома. Консультація батьків: «Проведення гартують-чих процедур влітку». Мета: дати педагогічні поради батькам по пра-Вільного проведення за-калівающіх процедур в літній період.

Підбір обладнання для центрів оздоровлення і фізичного розвитку групи, обладнання для проведення загартовування.

Мета: розширювати методи-чний основу реалізації програми. Збір фінансів для обу-стройства «Дитячої спор-тивної майданчика ДНЗ».

2016-2017 уч. м

заходи

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Визначення ступеня го-товності по жене темі. Анкетування педагогів.

Мета: виявлення поклади-них досягнень і можливих досягнень вихователів в питаннях оздоровлення і профілактичної-тики алергічних забо-вань дошкільнят.

Формування банку дан-них за підсумками роботи протягом навчального року

Інформаційний моніторинг-Торінг - збір, накопичення, і систематизація інфор-мації; управлінський моніторинг - відстежуючи-ня і оцінка ефективно-сті прийнятих управ-ленческих рішень.

Коригування планів вихователів. Огляд-конкурс центрів здоров'я і фізичного розвитку дітей.

Контроль за реалізацією плану підготовки МБДОУ до роботи з даної теми Корекційна робота з вихователями за підсумками моніторингу.

Співбесіда з молоді-ми вихователями.

Мета: виявлення ступеня володіння методикою про- ведення з дітьми основ-них видів рухів. Семінар-практикум: «Здоров'я дітей та опанувавши-ня ОВС».

Мета: стимулювання і підвищення педагогічний-ського майстерності вихованням телей.

Педрада: «Оволодіння дітьми основними видами рухів як спосіб успішного оздоровлення дошкільнят».

Оформлення стенду: «Оволодіння дитиною ос-основними видами руху-ний.»

Моніторинг рівня овла-дення дітьми основними видами рухів (вибір методики моніторингу).

Перегляд НСД по фізич-ської культури. Динаміка оволодіння дітьми основними видами рухів на кінець року.

Лекторій для батьків «Роль сім'ї в оволодінні дітьми основними видами рухів».

Мета: ознайомлення роди-телей з методами і фор-мами роботи в відпо-відно до віку дитини (за принципом «не Навр-ді») в розділі «фіз-турне-оздоровча робота.»

Залучити батьків до ор-ганізації розвиваючої предметно-просторового середовища в групі, на відкритому віз-дусі, участі в спор-них святах і меро-підприємствах.

Оснащення програми методичними посібниками та матеріалами. Конкурс центрів здоров'я і фізичного розвитку в групах. Мета: виявлення тенденцій розвитку мате-риальной бази ДНЗ та воз-нікшего труднощів.

2017-2018 уч. м

заходи

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Підведення підсумків роботи зі створення умов для оздоровлення та профілактичної-тики алергічних забо-вань у дітей по ре-зультатами моніторингу.

Моніторинг - вивчення ефективності педагоги-чеського процесу, спосіб-ного оздоровлення дошкільнят з алергії-захворюваннями.

Вибірковий контроль за рівнем оволодіння дітьми та педагогами компетенції-ями в галузі фізичного розвитку і оздоровлення. Контроль за виконанням програми по оздоровлено-нию і профілактиці ал-лергіческіх захворювань дошкільнят.

Коригування планів на наступний навчальний рік.

Консультація для моло-дих і новоприбулих в ДОУ педагогів: «Рас-рення поклади-ного досвіду роботи з оздоровлення та профі-лактики алергічних захворювань». Семінар-практикум «Здо-ровьесберегающіе техно-логії як засіб про-профілактику алергічних захворювань».

Мета: виявити резерви педагогічної роботи у вирішенні проблеми оздо-ровленія дошкільнят.

Педрада: «Профілактика алергічних заболева-ний через здоровьесбере-гающие технології».

Моніторинг рівня оздо-ровленія дітей з алергії-захворюваннями і рівня розвитку компетенцій дітей в області фізич-ського розвитку.

Створення навчально-демонстраційних відео-фільмів.

Проведення анкетірова-ня батьків по роботі МБДОУ в умовах оздо-ровленія дітей-алергіків.

Батьківські збори «профілактика аллерги-чеських захворювань через використання здоро-вьесберегающіх техноло-гій».

Виготовлення наочних посібників, ТСО, дидактичних матеріалів, спортивного обладнання та посібників для оснащення методичного кабінету, центрів фізич-ського розвитку і оздоровлення.

Мета: створення умов для ефективної праці воспи-татель по успішному розвитку оздоровчої рабо-ти ДНЗ.

Старший вихователь: Гусєва Е. Л.

КЦП «Оздоровлення та профілактика алергічних захворювань дошкільнят»