• Класифікаційні параметри ігрових технологій
 • Спектр цільових орієнтацій
 • Концептуальні засади ігрових технологій
 • Особливості ігрових технологій
 • Ігрові технології в дошкільному періоді
 • 1.11. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ
 • Класифікаційні параметри технології
 • Концептуальні положення (по Д. Дьюї)
 • II. ТЕХНОЛОГІЯ "STEP BY STEP"
 • 2.2. МІСІЯ ПРОГРАМИ
 • 2.3. ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ «STEP by STEP»
 • 2.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ СТИЛІ ПІЗНАННЯ
 • 2.5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В орієнтована НА ДИТИНУ ГРУПІ.
 • 2.6. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОГРАМИ «STEP by STEP»
 • 2.7. СТВОРЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА
 • 2.8. РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ПРИ РОБОТІ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТІ
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Скачати 63.61 Kb.

  Інноваційні технології, використовувані на заняттях в дошкільному закладі
  Дата конвертації30.07.2017
  Розмір63.61 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 63.61 Kb.
  Терес);

  - комунікативну: освоєння діалектики спілкування;

  - самореалізації в грі як полігоні людської практики;

  - ігротерапевтіческую: подолання різних труднощів, що виникають в інших видах життєдіяльності;

  - діагностичну: виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі гри;

  - функцію корекції: внесення позитивних змін в структуру особистісних показників;

  - міжнаціональна комунікація: засвоєння єдиних для всіх людей соціально-культурних цінностей;

  - соціалізація: включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм людського співжиття.

  С.А.Шмаков виділяє чотири головні риси притаманні більшості ігор:

  · Вільна розвиваюча діяльність, що вживається лише за бажанням дитини, заради задоволення від самого процесу діяльності, а не тільки від результату (процедурне задоволення);

  · Творчий, значною мірою імпровізаційний, дуже активний характер цієї діяльності ( «поле творчості»);

  · Емоційна піднесеність діяльності, суперництво, змагальність, конкуренція, атракція і т.п. (Чуттєва природа гри, «емоційне напруження»);

  · Наявність прямих або непрямих правил, що відображають зміст гри, логічну та тимчасову послідовність її розвитку.

  У структурі гри як діяльності органічно входить цілепокладання, планування, реалізація мети, а також аналіз результатів, в яких особистість повністю реалізує себе як суб'єкт. Мотивація ігрової діяльності забезпечується її добровільністю, можливостями вибору й елементами змагальності, задоволення потреби в самоствердженні, самореалізації.

  У структуру гри як процесу входять:

  а) ролі, узяті на себе граючими;

  б) ігрові дії як засіб реалізації цих ролей;

  в) ігрове вживання предметів, тобто заміщення реальних речей ігровими, умовними;

  г) реальні відносини між граючими;

  д) сюжет (зміст) - область дійсності, умовно відтворена в грі.

  Значення гри неможливо вичерпати й оцінити розважально-рекреак - тивними можливостями. У тому полягає її феномен, що, будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости в навчання, у творчість, у терапію, в модель типу людських відносин і проявів у праці.

  Гру як метод навчання, передачі досвіду старших поколінь молодшим люди використовували з давніх-давен. Широке застосування гра знаходить у народній педагогіці, в дошкільних та інших закладах. У сучасному дитячому садку, який робить ставку на активізацію та інтенсифікацію навчального процесу, ігрова діяльність використовується в наступних випадках:

  - в якості самостійних технологій для освоєння поняття, теми і навіть розділу навчального процесу;

  - як елементи (іноді досить істотні) більш великої технології;

  - в якості заняття або його частини (введення, пояснення, закріплення, вправи, контролю);

  - як технологія культурно-дозвіллєвої роботи (гри типу «Поле чудес», «Зоряна година», «Розумники і Розумниці» і ін.).

  Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор (див. Схема № 1.2.).

  Педагогічна гра має суттєвою ознакою - чітко поставленою метою навчання і відповідним їй педагогічним результатом, які можуть бути обгрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються навчально-пізнавальної спрямованістю.

  Ігрова форма занять створюється за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання дітей до навчальної діяльності.

  По області діяльності

  За характером педагогічного процесу

  За ігровий методикою

  За предметної області

  За ігровому середовищі

  Схема №1.2. педагогічні ігри

  Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при урочної формі занять відбувається за такими основними напрямками: дидактична мета ставиться перед дітьми в формі ігрової задачі; навчальна діяльність підкоряється правилам гри; навчальний матеріал використовується в якості її засобу, у навчальну діяльність вводиться елемент змагання, який переводить дидактичну задачу в ігрову; успішне виконання дидактичного завдання зв'язується з ігровим результатом.

  За характером педагогічного процесу виділяються наступні групи ігор:

  а) навчальні, тренувальні, контролюючі та узагальнюючі;

  б) пізнавальні, виховні, розвиваючі;

  в) репродуктивні, продуктивні, творчі;

  г) комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні та ін.

  Широка типологія педагогічних ігор за характером ігрової методики. Зазначимо лише найважливіші з вживаних типів: предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні та ігри-драматизації. За предметної області виділяються гри з усіх шкільних дисциплін.

  І, нарешті, специфіку ігрової технології в значній мірі визначає ігрове середовище: розрізняють ігри з предметами і без предметів, настільні, кімнатні, вуличні, на місцевості, комп'ютерні та ТСО, а також з різними засобами пересування.

  Класифікаційні параметри ігрових технологій

  За рівнем застосування: всі рівні.

  За філософської основі: пристосовується.

  За основним фактором розвитку: психогенні.

  За концепцією засвоєння досвіду: асоціативно-рефлекторні + гештальт + сугестія.

  За орієнтації на особистісні структури: ЗУН + СУД + СУМ + СЕН + СДП.

  За характером змісту: всі види + припадали.

  За типом управління: всі види - від системи консультацій до програмної.

  З організаційних форм: всі форми.

  За підходу до дитини: вільне виховання.

  За переважному методу: розвиваючі, пошукові, творчі.

  У напрямку модернізації: активізація.

  За категорії учнів: масова, всі категорії.

  Спектр цільових орієнтацій

  § Дидактичні:

  Розширення кругозору, пізнавальна діяльність; застосування ЗУН у практичній діяльності; формування певних умінь і навичок, необхідних у практичній діяльності; розвиток загальнонавчальних умінь і навичок; розвиток трудових навичок.

  § Виховують:

  Виховання самостійності, волі; формування певних підходів, позицій, моральних, естетичних і світоглядних установок; виховання співпраці, колективізму, товариськості, комунікативності.

  § Розвиваючі:

  Розвиток уваги, пам'яті, мови, мислення, умінь порівнювати, зіставляти, знаходити аналогії, уяви, фантазії, творчих здібностей, емпатії, рефлексії, вміння знаходити оптимальні рішення; розвиток мотивації навчальної діяльності.

  § Соціалізуючі:

  Залучення до норм і цінностей суспільства; адаптація до умов середовища; стресовий контроль, саморегуляція; навчання спілкуванню; психотерапія.

  Концептуальні засади ігрових технологій

  · Психологічні механізми ігрової діяльності спираються на фундаментальні потреби особистості в самовираженні, самоствердженні, самовизначенні, саморегуляції, самореалізації.

  · Л.С. Виготський вважав [Гра - простір «внутрішньої соціалізації» дитини, засіб засвоєння соціальних установок].

  · А.Н. Леонтьєв вважав [Гра - свобода особистості в уяві, «ілюзорна реалізація нездійсненних інтересів»].

  · Здатність включатися в гру не пов'язана з віком людини, але в кожному віці гра має свої особливості.

  · Зміст дитячих ігор розвивається від ігор, в яких основним змістом є предметна діяльність, до ігор, що відображає відносини між людьми, і, нарешті, до ігор, в яких головним змістом виступає підпорядкування правилам суспільної поведінки і відносини між людьми.

  · Д.Б. Ельконін відзначав [В вікової періодизації дітей особлива роль відведена провідної діяльності, що має для кожного віку свій зміст. У кожній провідною діяльності виникають і формуються відповідні психічні новоутворення. Гра є провідним видом діяльності для дошкільного віку].

  Особливості ігрових технологій

  Всі наступні за дошкільним вікові періоди зі своїми провідними видами діяльності (молодший шкільний вік - навчальна діяльність, середній - суспільно корисна, старший шкільний вік - навчально-професійна діяльність) витісняють гру, а продовжують включати її в процес.

  Ігрові технології в дошкільному періоді

  Рольовою грою дитина опановує до третього року життя, знайомиться з людськими відносинами, починає розрізняти зовнішню і внутрішню сторону явищ, відкриває у себе наявність переживань і починає орієнтуватися в них.

  У дитини формується уяву і символічна функція свідомості, які дозволяють йому переносити властивості одних речей на інші, виникає орієнтація у власних почуттях і формуються навички їх культурного вираження, що дозволяє дитині включатися в колективну діяльність і спілкування.

  В результаті освоєння ігрової діяльності в дошкільному періоді формується готовність до суспільно-значимої і суспільно-оцінюваної діяльності навчання.

  1.11. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ

  Технологія проблемного навчання не нова: вона набула поширення в 20-30-х роках в радянському і зарубіжному саду. Проблемне навчання ґрунтується на теоретичних положеннях американського філософа, психолога і педагога Дж. Дьюї (1859-1952), який заснував в 1894 р в Чикаго дослідну школу, в якій навчальний план був замінений ігровою та трудовою діяльністю. Заняття читанням, рахунком, листом проводилися тільки в зв'язку з потребами - інстинктами, що виникали у дітей спонтанно, у міру їх фізіологічного дозрівання. Дьюї виділяв чотири інстинкту для навчання: соціальний, конструювання, художнього вираження, дослідницький.

  Для задоволення цих інстинктів дитині надавалися в якості джерел пізнання: слово, витвори мистецтва, технічні пристрої, діти залучалися до гру і практичну діяльність - праця.

  У 1923 р в СРСР були «комплекс-проекти» на основі Дьюї (в процесі виконання проектів «боротьба за промфінплан», «за колективізацію» засвоювалися знання). Класно-урочна система оголошувалася віджилої формою, вона замінялася лабораторно-бригадним методом. Однак в 1923 р постановою ЦК ВКП (б) ці методи були оголошені методичним прожектерством і скасовані.

  Під проблемним навчанням розуміється така організація навчальних занять, яка передбачає створення під керівництвом вихователя проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність учнів по їх вирішенню, в результаті чого і відбувається творче оволодіння професійними знаннями, навичками, вміннями і розвиток розумових здібностей (див.схема №1.3.).

  Класифікаційні параметри технології

  За рівнем застосування: общепедагогическая.

  За філософської основі: прагматична + пристосовується.

  За основним фактором розвитку: біогенна (по Дьюї) + соціогенних + психогенна.

  За концепцією засвоєння: асоціативно-рефлекторна + бихевиористская.

  За орієнтації на особистісні структури: 1) ЗУН + 2) СУД

  За характером змісту: навчальна, світська, загальноосвітня, гуманістична + технократична, проникаюча.

  За типом управління: система малих груп.

  З організаційних форм: групова, академічна + клубна.

  За підходу до дитини: вільне виховання.

  За переважному методу: проблемна.

  У напрямку модернізації: активізація та інтенсифікація діяльності учнів.

  За категорії учнів: масова, всі категорії.

  Цільові орієнтації

  § Придбання ЗУН.

  § Засвоєння способів самостійної діяльності.

  § Розвиток пізнавальних і творчих здібностей.

  За змістом невідомого Х

  За рівнем проблемності

  По виду неузгодженості інформації

  За типом управління пізнавальною діяльністю

  Схема №1.3. Проблемна ситуація.

  Концептуальні положення (по Д. Дьюї)

  · Дитина в онтогенезі повторює шлях людства в пізнанні.

  · Засвоєння знань є спонтанний, некерований процес.

  · Дитина засвоює матеріал, не просто слухаючи чи сприймаючи органами почуттів, а як результат задоволення виникла у нього потреби в знаннях, будучи активним суб'єктом свого навчання.

  · Умовами успішності навчання є:

  - проблематизація навчального матеріалу (знання - діти подиву і цікавості);

  - активність дитини (знання повинні засвоюватися з апетитом);

  - зв'язок навчання з життям дитини, грою, працею.

  особливості змісту

  Проблемне навчання засноване на створенні особливого виду мотивації - проблемної, тому потрібно адекватного конструювання дидактичного змісту матеріалу, який повинен бути представлений як ланцюг проблемних ситуацій.

  Сама логіка наукових знань у генезі представляє логіку проблемних ситуацій, тому частина навчального матеріалу містить історично правдоподібні колізії з історії науки. Однак такий шлях пізнання був би занадто неекономічний; оптимальною структурою матеріалу буде поєднання традиційного викладу з включенням проблемних ситуацій.

  Проблемні ситуації можуть бути різними за змістом невідомого, за рівнем проблемності, з вигляду неузгодженості інформації, за іншими методичним особливостями.

  особливості методики

  Проблемні методи - це методи, засновані на створенні проблемних ситуацій, активної пізнавальної діяльності дітей, що складається в пошуку і вирішенні складних питань, які потребують актуалізацію знань, аналізу, вміння бачити за окремими фактами явище, закон.

  У сучасній теорії проблемного навчання розрізняють два види проблемних ситуацій: психологічну та педагогічну. Перша стосується діяльності дітей, друга представляє організацію навчального процесу.

  Педагогічна проблемна ситуація створюється за допомогою активізують дій, питань вихователя, підкреслюють новизну, важливість, красу та інші відмітні якості об'єкта пізнання. Створення психологічної проблемної ситуації суто індивідуально. Ні занадто важка, ні занадто легка пізнавальна задача не створює проблемної ситуації для дітей. Проблемні ситуації можуть створюватися на всіх етапах процесу навчання: при поясненні, закріпленні, контролі.

  Вихователь створює проблемну ситуацію, спрямовує дітей на її рішення, організовує пошук рішення. Таким чином, дитина ставиться в позицію суб'єкта свого навчання і як результат у нього утворюються нові знання, він опановує новими способами дії. Труднощі управління проблемним навчанням в тому, що виникнення проблемної ситуації - акт індивідуальний, тому від вихователя вимагається використання диференційованого та індивідуального підходу (див. Схема №1.4.).

  Пошук

  ВОСПИТАТЕЛЬ

  аналіз

  ДИТИНА

  Схема №1.4. технологічна схема проблемного навчання.

  Методичні проблеми створення проблемних ситуацій:

  - вихователь підводить дітей до протиріччя і пропонує їм самим знайти спосіб його вирішення;

  - зіштовхує протиріччя практичної діяльності;

  - викладає різні точки зору на один і той же питання;

  - пропонує розглянути явище з різних позицій (наприклад, командира, юриста, фінансиста, педагога);

  - спонукає учнів робити порівняння, узагальнення, висновки із ситуації, зіставляти факти;

  - ставить конкретні питання (на узагальнення, обгрунтування, конкретизацію, логіку міркування);

  - визначає проблемні теоретичні та практичні завдання (наприклад: дослідні);

  - ставить проблемні завдання (наприклад: з недостатніми або надлишковими вихідними даними, з невизначеністю в постановці питання, з суперечливими даними, з явно допущеними помилками, з обмеженим часом рішення, на подолання «психологічної інерції» і ін.).

  Для реалізації проблемної технології необхідні:

  - відбір найактуальніших, сутнісних завдань;

  - визначення особливостей проблемного навчання в різних видах навчальної роботи;

  - побудова оптимальної системи проблемного навчання, створення навчальних і методичних посібників та інструкцій;

  - особистісний підхід і майстерність вихователя, здатні викликати активну пізнавальну діяльність дитини.

  II. ТЕХНОЛОГІЯ "STEP BY STEP"

  2.1. ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ «STEP by STEP» - ШЛЯХ ДО ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

  Реалізація стратегічних завдань у розвитку освіти привнесла великі зміни в систему і сприяла прийняттю єдиного для всіх рівнів Закону про освіту, що передбачає:

  Демократичний характер управління освітою і розширенням повноважень освітніх установ;

  Розвиток національної моделі, що забезпечує рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях;

  Використання нових технологій і створення ефективної системи моніторингу та оцінки;

  Така спрямованість вимагає забезпечення високої якості навчання і виховання з самого раннього віку, залучення батьків до планування, вирішення завдань спільно з педагогами, навчання їх умінням і навичками, необхідним у вихованні та освіті дітей. Інноваційні і багатогранні програми, що сприяють зміцненню здоров'я правильного харчування і розвиток пізнавальних, соціальних і емоційних здібностей, є найбільш ефективними.

  Однією з таких яскравих знахідок, є інноваційна програма «Тай-тай» (Step by Step), що дає прекрасну можливість розкриття унікальних здібностей дитини, участь сім'ї в діяльності дитячого садка, яка допомагає відображати культурні цінності і успішно розвивати їх. Розширюється гамма послуг, що дозволяє чітко і своєчасно реагувати на надзвичайні ситуації, посилюється відповідальність батьків і спільноти в цілому.

  Майбутнє в руках суспільства, що вважає за краще спрямовувати ресурси на проведення різних соціальних, політичних, економічних і культурних експериментів, яка відмовляється від короткочасної вигоди в ім'я тривалого процвітання, що розглядає нові ідеї як тонкий, тендітний інструмент побудови прекрасного майбутнього.

  Нам дуже подобається бути корисними своїй країні, дітям, батькам, так як ми впевнені, що загальнолюдські цінності в поєднанні з національними, залишаться непорушними для освіти, суспільства і всього людства і ми, йдучи рука об руку з педагогами Республіки, будемо разом будувати демократичне суспільство .

  В даний час система освіти в Казахстані оновлюється в демократичному напрямку. Робляться спроби впровадити демократичний зміст і демократичні методи навчання в систему освіти. Як нам відомо, демократія в освіті дає дітям відчуття своїх повноважень. Свобода здійснення усвідомленого вибору, що зачіпає їх повсякденне життя і майбутнє, сприяє підвищенню самоповаги у дітей за допомогою виховання у них почуття компетентності і незалежності.

  Сьогодні існує дуже багато інноваційних технологій, які є засобом навчання демократії. Однією з таких інноваційних технологій, що поєднує в собі всі кращі традиції світової педагогіки, є програма (технологія) «Step by Step». 28 країн світу у зв'язку з реформами і демократизацією суспільства впровадили цю нову технологію в дошкільних та початкових класах, ввели спецкурси в коледжах і університетах для підготовки майбутніх педагогів з новим мисленням і підходом в освіті дітей XXI століття.

  2.2. МІСІЯ ПРОГРАМИ

  · Підтримувати і розвивати процеси гуманізації і демократизації в освіті за допомогою використання оригінальної методики, яка не має аналогів в світі, так як вона є квінтесенцією кращих методик, заснованих на теоріях Е. Еріксона, Ж.Пиаже, Л. Виготського, М. Монтессорі.

  Спираючись на такі ключові поняття як, комунікація, турбота, суспільство, патріотизм, програма ставить перед собою чотири риси:

  · Виховати людей, які готові вчитися все життя;

  · Створити середу навчання, засновану на взаємній повазі і демократичних принципах;

  · Забезпечити практичні прийоми розвитку і гарантувати його безперервність;

  · Забезпечити придбання дітьми академічних, художніх етичних і практичних знань, необхідних для життя в демократичному суспільстві.

  Програма Step by Step (технологія) не заперечую нашу національну програму, а лише збагачує її новими демократичним підходом, відповідаючи вимогам нового часу, забезпечуючи особистісний розвиток дитини і залучення сім'ї в освітній процес.

  Розвитку особистості може сприяти придбання внутрішньої свободи і вироблення власних етичних норм, свідоме сприйняття власних чуттєвих і ціннісних уявлень, так як завдяки вибору діти стають відповідальними і самостійними. Тверда прихильність демократичним принципам спонукає дітей до складання і вираженню їх власної думки.

  Дорослі свідомо моделюють такі якості як чесність, повага, відкритість і в зв'язку з цим заохочується постійне прагнення до наступного:

  · Участь сім'ї

  · Адекватна розвитку освітня практика, в якій дитина розглядається як єдине ціле.

  · Постановка дитини в центр педагогічної діяльності на основі індивідуального підходу.

  · Створення в групі Центрів навчання.

  Гнучка політика Міністерства освіти і науки забезпечила інтеграцію в міжнародний освітній простір, наближення національного рівня освіти до міжнародних стандартів, вдосконалення та оновлення освітнього процесу дозволило створити мережу різноманітних загальноосвітніх навчальних закладів.

  Поряд з цим, необхідно виконувати головне завдання освіти - розвиток особистості, люблячої свою культуру, поважає людські цінності, люблячого свою країну з самого раннього дитинства - до цього прагнемо все ми, до цього прагне весь світ.

  Але це можливо лише в тому випадку, коли все суспільство буде прагнути брати участь в процесі оновлення, зміни підходів в освіті, і інноваційна технологія «Step by Step», на наш погляд, є найбільш актуальною і прийнятною, так як передбачає консолідацію зусиль школи та громади , безпосередню участь батьків у плануванні, вирішенні проблем спільно зі школою.

  2.3. ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ «STEP by STEP» В ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВАХ КАЗАХСТАНУ.

  Програма «Step by Step» або «Т? Й-т? Й» являє собою методику, орієнтовану на дитину від «0-12» та їх батьків, пропонує дітям, батькам і педагогам академічний варіант освіти, при якому дотримуються демократичні принципи і адекватна практика розвитку.

  Тверда прихильність демократичним принципам дає можливість виховувати дітей активними громадянами, які поважають цінності суспільства, які люблять свою батьківщину, сім'ю, бути відповідальними за свої вчинки і поважати думку інших, вміти робити власний вибір. «Step by Step» не має аналогів в світі, будучи квінтесенцією кращих методик, заснованих на теорії Е. Еріксона, Ж. Піаже, Л. Виготського, М. Монтессорі, Песталлоцці, Фребеля.

  Інша цінність в тому, що ваша програма заперечує національну програму, а лише доповнює її новими демократичними підходами, відповідаючи вимогам часу - забезпечуючи особистісний розвиток і залучення спільноти (батьків, родичів, сусідів, друзів) в освітній процес.

  Спираючись на такі ключові поняття, як комунікація, турбота, суспільство, патріотизм, «Step by Step» ставить перед собою чотири цілі:

  · Виховання людей, які готові вчитися все життя;

  · Створення середовища навчання, заснованої на взаємній повазі і демократичних принципах;

  · Забезпечення практичних прийомів розвитку і його безперервності;

  · Придбання дітьми академічних, художніх, етичних і практичних знань, необхідних для життя в демократичному суспільстві.

  Міністерство Освіти і Науки підтримує «Step by Step» і рекомендує її застосування також в передшкільний класах, що буде надзвичайно корисним і важливим, особливо, для дітей, які не відвідували раніше дитячий садок, так як дітоцентриська підхід в центрах активності дозволить швидше розкрити здібності кожної дитини і підготувати його до школи, крім того, батьки будуть залучені в освітній процес абсолютно добровільно і непомітно для себе стануть першими помічниками педагогів.

  Але для досягнення всього цього, необхідно, щоб змінився вихователь: його погляди на освіту, вміння бачити в батьках своїх помічників і визнання, що саме батьки перші вчителі та адвокати своїх дітей; бути комунікабельними, демократичним, не бути байдужим до глобальних змін, що відбуваються в світі і в нашій країні, мати величезне бажання зробити світ кращим.

  Сучасна освітня система знаходиться в режимі вільного розвитку, розкріпачена для творчості і вибору.

  В освітніх установах почалися реальні процеси гуманізації, викликані новою парадигмою освіти - особистісно-орієнтованого підходу до дитини, до індивіда, як вищої цінності.

  Методологія програми «Step by Step» увібрала в себе ідеї багатьох представників гуманістичної педагогіки, психології та медицини. Основне кредо освітньо-виховної системи програми «Крок за Кроком» - її цілісність, відкритість і постійний розвиток, адаптації до конкретних обставин, до індивідуальних особливостей дітей і виховують дорослих. Для дошкільних освітніх установ Республіки Казахстан зараз в рівній мірі характерні два процеси:

  - перегляд цілей і завдань роботи з дітьми, характеру відносин з ними;

  - відкриття усвідомлення гуманістичної педагогіки відкритого суспільства.

  Програма «Step by Step» відстоює право кожної дитини на індивідуальність - право «бути тим, що він є», право на повагу.

  Проектуючи роботу за програмою «Крок за Кроком» ми спробували осмислити досвід американських колег, розвинути його в контексті нинішнього стану науки і практики, з урахуванням умов, що склалися в системі дошкільної освіти.

  2.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ СТИЛІ ПІЗНАННЯ

  · У більшості людей характер, темперамент і індивідуальний стиль пізнання пов'язані між собою;

  · Діти, які проявляють якості, що дозволяють віднести їх до крайніх кінцях шкали стилю пізнання, потребують особливого підходу з боку педагогів і батьків; в адаптації занять, оточення і матеріалів до їх індивідуальних потреб;

  · Так само, як і темперамент, індивідуальний стиль пізнання найчастіше залишається незмінним з віком;

  · Вихователям і батькам слід не тільки адаптувати свої методи навчання до індивідуального стилю пізнання дитини, а й допомагати йому освоювати інші стилі пізнання, щоб в подальшому він навчався більш ефективно і різноспрямовано. (Однак при цьому не слід тиснути на дитину, змушувати його робити те, що для нього неприродно).

  · Як і інші індивідуальні відмінності, стилі пізнання не бувають хо-

  рошімі або поганими. Їх визначення має чисто інформативну цінність і допомагає побачити відмінності.

  · Проте, деякі навчальні завдання вимагають від дітей використання чітко визначеного стилю пізнання - так, орфографія найкраще дається людям, у яких пріоритетними є зоровий стиль пізнання.

  Використання технології «Крок за Кроком» ставить перед педагогами ряд питань:

  - який зміст освіти відібрати, як його піднести, щоб воно було близько і цікаво дітям;

  - які дитячі джерела досвіду використовувати, яким чином це робити, які нові знайти і запропонувати, щоб цей зміст дітям було цікаво освоювати;

  - як при цьому врахувати прагнення дітей, їх схильності та інтереси;

  - як дорослим і дітям навчитися розуміти один одного, враховуючи особливу мову дітей, особливий характер прояви їх почуттів.

  Для реалізації поставлених питань команді дорослих (співробітники дитячого саду, батьки) необхідно спільно визначити такі способи організації простору, які дозволили б створити єдину спільноту дітей і виховують їх дорослих (див. Таблицю №2.1).

  Таблиця №2.1.

  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОРІЄНТОВАНИЙ НА ДИТИНУ

  повинен ...

  Покращувати розуміння дітьми математичних концепцій і посилювати розвиток у них математичних навичок.

  Розвивати здатність дітей до співпраці, щоб вони могли добре ладити з вихователем і іншими дітьми.

  Заохочувати розвиток у дітей впевненості в своїх силах і незалежності.

  Посилювати у дітей самоконтроль, щоб вони могли краще справлятися з емоціями і керувати своєю поведінкою.

  Розвивати мова дітей і навички спілкування.

  Посилювати фізичне і руховий розвиток.

  Дозволяти дітям залишатися дітьми, щоб вони могли відчувати себе комфортно і вели себе природно.

  Посилювати допитливість дітей, щоб вони прагнули досліджувати нові матеріали.

  Покращувати увагу дітей, щоб вони могли слухати на заняттях в групі протягом більш тривалого періоду.

  Заохочувати розвиток відповідних моральних якостей, щоб діти почали відрізняти хороше від поганого, добро від зла.

  Сприяти розвитку соціальних досліджень і наукових концепцій.

  Заохочувати естетичні вираження за допомогою художніх засобів, музики, театру, танцю.

  Покращувати увагу дітей, щоб вони могли слухати на заняттях в групі протягом більш тривалого періоду.

  Спонтанну гру дітей як важливий навчальний опеньків.

  Дозволяти дітям живити хороші почуття у ставленні до себе і міть підвищену впевненість в собі.

  Дозволяти дітям приймати рішення з приводу свого навчання.

  Спонукати дітей задавати питання.

  Розвивати перцептуальние здібності дітей, щоб вони могли пізнавати розміри і форми предметів.

  Крім того, завдання вихователів дитячого садка полягає ще і в тому, щоб, увійшовши в контакт з батьками вихованців, допомогти їм знайти шляхи та форми, в яких ця робота може бути продовжена будинку, в родині.

  В результаті робота повинна бути знайдена узгоджена система роботи з групою дітей і з кожною дитиною в дитячому саду і сім'ї, що базується на цілісному підході.

  2.5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В орієнтована НА ДИТИНУ ГРУПІ.

  Освітньо-виховна робота з дітьми повинні поєднувати колективні, групові та індивідуальні форми роботи дорослих з дітьми, самостійну роботу дошкільнят.

  Поряд із загальними вимогами, що пред'являються до всіх дітей, програма «Крок за Кроком» передбачає варіативність - з огляду на індивідуальність кожного, даючи можливість будь-якій дитині відшукувати власні «моделі навчання», розвиватися в оптимальному для нього темпі (див. Таблицю №2.2).

  Таблиця №2.2.

  БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ орієнтованого НА ДИТИНУ НАВЧАННЯ

  Менш орієнтоване на дитину навчання

  найбільш орієнтоване

  на дитину навчання

  Вихователі наказують дітям займатися одним і тим же одночасно.

  Вихователі визнають, що діти розвиваються кожен по-своєму. За своїм власним розкладом мають індивідуальні потреби

  Вихователі повністю активні, направляючи, кажучи, наставляючи. Діти більшу частину часу працюють над поставленими завданнями.

  Вихователі діють перш за все як помічниками, а потім навчання відбувається головним чином в різних центрах.

  Типу матеріалів, що надаються дітям, надається мало значення.

  Матеріали, використовувані для навчання, є життєво важливою частиною навчання.

  Наголос робиться на результат конкретного навчання.

  Навчання - це постійний процес.

  Увага зосереджена на вузько пізнавальних навичках і на конкретних, фрагментарних розділах змісту.

  Розділи змісту групуються по можливості навколо головних ідей. Навчання навичкам відбувається в значущому контексті.

  Навчання зосереджено на абстрактно побудованих матеріалах і ідеях.

  Дітям пропонуються конкретні навчальні заняття з Відомим багажем досвіду.

  Рішення за навчальним планом приймаються вихователем, який користується керівництвом до навчального плану.

  Рішення за навчальним планом грунтуються не тільки на керівництві до навчального плану, а й на спостереженнях вихователя за дітьми і їх оцінці.

  Всі рішення приймаються вихователем.

  Діти підключаються до прийняття рішень про те, з ким вони хочуть працювати і що вони хочуть вивчати.

  Так, якщо для дитини самоцінна, наприклад, така діяльність, як малювання, то такі кошти пізнання, як сенсорні і вимірювальні еталони, спостереження, експериментування, моделювання, можна ввести в процес цієї діяльності.

  Успіх освітнього процесу можливий:

  - при створенні таких розвиваючих завдань, що лежать в руслі самокоштовних форм активності дитини, які дозволяють йому самостійно придбати

  новий досвід, зробити відкриття, проявити себе творчо;

  - при створенні соціальних умов, необхідні для підтримки різних видів самоцінною активності дітей;

  - за умови безперервності орієнтованого на дитину навчання.

  Поєднання самостійного навчання дитини та навчання його дорослим у процесі доброзичливого продуктивного спілкування якраз і є центром особистісно-орієнтованої дидактики.

  Розвиваючі завдання для дошкільнят, повинні бути спрямовані на розширення їх суб'єктивного досвіду і систематизовані навколо категорій різного характеру (таких, як «живе», «неживе», «рух», «якість», «кількостей», «причина», «слідство» , потреби »,« ресурси »та ін.

  Завдання повинні бути складені так, щоб у дітей була можливість отримувати образні уявлення про навколишній світ, розширювати складові суб'єктивного досвіду кожної дитини.

  Успішність виконання цієї мети залежить від:

  - діагностування дітей з метою визначення психологічних особливостей кожної дитини, підготовки рекомендацій для учнів дорослих;

  - складання проектів (тим) програм роботи з дітьми за кожним видом діяльності (гра, спорт, літературно-художня, художньо-з- бразітельная, музично-театралізована, мовне спілкування, праця.

  2.6. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОГРАМИ «STEP by STEP»

  Місія Фонду Сороса (Нью-Йорк) полягає в тому, щоб надати посильну допомогу демократичним силам в країнах центральної та східної Європи. Одним із шляхів реалізації даної місії є допомога в освіті молодого покоління. Педагоги 28 країн світу (в т.ч. Білорусія, Болгарія, Молдова, Росія, Румунія, Україна, Естонія) висловили згоду підтримати цю ініціативу. Цю ініціативу підтримали і педагоги Казахстану. Ми є 23 країною прийняла дану програму. Наш навчально-виховний центр прийняв цю програму в 1998 році.

  Даний проект характеризується наступними моментами:

  1) Розробка програми на основі співпраці між американськими і європейськими фахівцями в галузі дошкільної освіти.

  2) Реалізація програми в багатьох країнах.

  3) Технічна допомога (як програмна, так і методична).

  4) Дослідження результатів проводиться всіма країнами учасницями.

  Що з себе представляє даний документ?

  Це «робоча програма», яка розвивається і зріє у міру реалізації проекту. Цей документ не догма. Він називається «робочої» оскільки підлягає подальшому вдосконаленню в процесі роботи. У міру доопрацювання і адаптації програми повинна об'єднати все краще, що накопичено в практиці. Програма повинна бути адаптована до особливостей національних традицій і практики тієї країни, в якій вона опробіруется.

  Робоча програма буде змінюватися і розвиватися за рахунок виявлення та заповнення прогалин, збагачення змісту.

  Включення в програму матеріалів, ігор, режимних моментів, урочистих подій допоможуть розвитку програми.

  Що дає ця програма дітям?

  Нашим дітям протягом усього їхнього життя доведеться стикатися з різними змінами в навколишньому середовищі, науці, техніці.

  Швидкі зміни відбуваються в сьогоднішньому світі, роблять виховання у дітей бажання постійно вчитися. Іншими славами наші діти повинні не отримувати готові знання, а добувати їх самостійно.

  Щоб підготувати дитину до самостійності в області навчання, необхідно закласти базові елементи установок, знань, умінь, життєво важливих для вирішення сьогоднішніх проблем.

  У програмі визнається, цінується, стимулюється розвиток тих здібностей, які необхідні в сучасному світі.

  До них належать такі здібності:

  - приймати зміни і породжувати їх.

  - критично мислити, здійснювати вибір.

  - ставити і вирішувати проблеми.

  - бути творчим, винахідливим, володіти уявою.

  - піклуватися про суспільстві, навколишньому середовищу.

  Щоб домогтися від дітей цих здібностей, перш за все потрібно починати з себе, зламати свою авторитарність.

  Програма розрахована для дітей від 3 до 6 років і їх сімей.

  Незмінним атрибутом програми є наступне:

  1) Індивідуалізація для кожної дитини.

  2) Допомога дітям у відсутності вибору за допомогою планування діяльності та їх організації центрів активності.

  3) Участь сім'ї.

  Індивідуалізація.

  З досвіду роботи ми знаємо, що кожна дитина росте і розвивається у власному темпі. Ми вихователі виступаємо в ролі організатора даного процесу, організації простору, видів діяльності відповідно до рівня розвитку кожної дитини.

  Ми повинні передбачити роботу дитини в малих групах над індивідуальними завданнями під керівництвом вихователя і спільну самостійну діяльність.

  Дитині має бути дано час для вибору заняття, Це допомагає дитині реалізувати свої інтереси і можливості.

  Філософія програми.

  1. Дитина повинна бути залучений в процес навчання, тоді тільки його розвиток йде краще.

  2. Створення умов стимулюючі дослідження, ініціативу, творчість.

  3. Педагог повинен володіти знаннями про закономірності розвитку дитини і забезпечувати всім необхідним процес навчання.

  4. Підготовка мети перед дитиною або групою в цілому.

  5. Враховувати інтереси дітей.

  6. Враховувати індивідуальні можливості дітей.

  7. Підтримувати спільну пізнавальну активність.

  Існує кілька підходів в процесі навчання:

  I) Педагог повідомляє дитині інформацію, яка проаналізована і розбита на окремі завдання і подається в певній послідовності. Дитина переходить від сходинки до сходинки, після ретельного оцінювання рівня дитини.

  II) Програма Сороса грунтується на теоріях Жанна Піаже, Еріка Еріксона, Льва Семеновича Виготського. Програма ґрунтується на трьох основних напрямках:

  1) конструкціонізм.

  2) Відповідність практики виховання розвитку дитини.

  3) Прогресивне навчання.

  Дитина навчається через осмислення навколишнього світу. При цьому навчання виступає як процес взаємодії між дитиною і дорослим, дитиною та іншими дітьми, а так само через взаємодію з навколишнім середовищем.

  Діти повинні самі сформувати сої власне світобачення. Дорослі повинні забезпечити дитину різними засобами, надати допомогу, керувати його діями і підтримувати інтерес для ефективності навчання.

  Програми допомагає дітям:

  I) Побудувати власне розуміння:

  а) фізичного світу.

  б) соціальної і культурної діяльності.

  в) логіки і математики

  г) усного та письмового слова.

  II) Стимулює:

  а) фізичний розвиток.

  б) соціальний та емоційний.

  III) Надає дітям:

  а) багато час для дослідження навколишнього середовища.

  б) навчатися самими різними шляхами і способами.

  в) надає місце для того, щоб розібратися в своїх почуттях, відчуттях.

  г) можливість вибору заняття.

  д) місце для демонстрації своїх робіт.

  IV) Програма передбачає що педагог:

  1) Чи розуміє, як розвивається дитина.

  2) Приділяє час для спостереження за дітьми в процесі гри і занять.

  3) Ретельно планує групові та індивідуальні завдання

  4) Забезпечує середу.

  5) Чи виявляє повагу до дітей, цінує їх ідеї.

  6) Стимулює дітей до вирішення власних проблем, заохочує шанобливе ставлення один до одного.

  7) Ставить дослідницькі питання, які змушують дітей шукати відповіді.

  2.7. СТВОРЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

  1) Прихід дитини в групу в перший раз - це входження в невідомий світ. З цим пов'язані очікування, хвилювання, щоб допомогти дитині безболісно перейти до нового способу життя існує кілька способів. З їх допомогою педагог має можливість зробити перехід дитини з дому в дошкільний заклад більш природним.

  I. Наявність в приймальні куточка «Здрастуйте, я прийшов». Він несе деяку психологічне навантаження. Щоб зрозуміти дитину потрібно поставити себе на його місце. Дитина приходить у групу і ставить своє ім'я, фотографію, фішку в кишеньку, тим самим він повідомляє всім дітям, що він є таким же членом дитячого колективу як і вони, рівноправним. Крім того це формує міжособистісні відносини між дітьми. Дитина може визначити, хто з дітей, друзів уже прийшов в д / с, кого немає. Це викликає дух змагань між дітьми «Я прийшов сьогодні перший, ще немає в групі дітей».

  II. Фотографія на шафці має так само свою смислове навантаження. Це частка «мене», вона присутня в групі. Це мій шафка - приватна власність. Я маю право зберігати в ньому свої іграшки, малюнки, записки і т.д. Діти можуть подивитися яким я був у якомусь віці.

  2) Імена на шафках дозволяють дітям запам'ятати написання свого імені, імені одного.

  III. «Счастьяграмми» - є засобом зміцнення відносин між батьками і педагогами. Кожна дитина має свій іменний кишеньку. Виконано може бути в будь-якому вигляді. Вкладаються записки, де відзначаються значні успіхи дитини, зміни в його поведінці, мул бажання похвалити дитину за активність. Счастьяграмми отримують і дорослі. Педагоги від батьків, батьки від вихователів у вигляді подяк. Крім того і батьки можуть написати своїм дітям Счастьяграмми, вони вивішуються в груповий кімнаті і зачитуються дитині коли він занудьгує або в період адаптації.

  IV. «Сімейні газети» - місток довіри добрих відносин між дитячим садом і батьками. У кожній групі оригінальні, творчі газети. Редактори - діти і їх батьки. Діти пишаються своєю газетою, фотографіями. Випуск газети зближує всіх членів сім'ї.

  V. «Правила групи» - статут групи.

  В д / саду існує свій звід правил і очікувань, який необхідний для нормальної життєдіяльності групи. Діти повинні самі виділити правила поведінки в групі, взаємини, ставлення до навколишнього. Правила можуть бути написані або позначені знаками. Наявність правил привчають контролювати свою поведінку. Правила повинні застосовуватися до всіх дітей. Формулювання повинна здійснюватися в позитивному ключі.

  Наприклад: «У нашій кімнаті ходять» замість того щоб говорити «Не бігайте»

  VI. У групі, приймальні необхідно відвести місце для дитячих робіт, які вони виконують в перебігу дня.

  2.8. РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ПРИ РОБОТІ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТІ

  Матеріали та обладнання розміщуються в спеціально організованих місцях, наявність яких спонукає дітей до гри і занять. У групі розміщуються такі центри: сюжетно-рольової, будівництва, література, мистецтво, маніпулятивний, пісок і вода, наука.

  У центрах містяться різноманітні матеріали, які діти можуть використовувати. Матеріали повинні ретельно відібрані вихователем, з тим, щоб стимулювати дослідницьку активність дитини. Матеріал повинен бути доступно розміщений, добре видно. Матеріалу має бути достатньо, щоб могли займатися кілька людей. У центрах повинна бути змінюваність матеріалу.

  Головну роль в організації роботи центру грає вихователь (див. Таблицю №2.3).

  Роль вихователя в сюжетно-рольовій центрі.

  У цьому центрі вихователь грає стрижневу роль. Він організовує умови гри, облаштовує обладнанням. Таким чином стимулює уяву дітей. В даний центр можуть вноситися такі центри: домоведення, моделювання.

  Під час гри дітей вихователь стимулює і направляє інтерес дітей в залежності від того наскільки легко розгортають свої почуття діти. Вихователь може збагатити дитячу гру, використовуючи інші види діяльності, передбачені програмою. Під час гри вихователь повинен спостерігати за грою дітей, направляти їх, але не «влазити» в їхню гру.

  Центр будівництва.

  Організувати центр будівництва так, щоб він привертав увагу дітей. Кількість матеріалу визначається віком дітей. Не слід викладати весь матеріал відразу на початку навчального року. Матеріал слід додавати, збавляти, міняти. Роль вихователя полягає в тому, щоб спостерігати за дітьми, як вони взаємодіють один з одним, заохочувати дітей, задавати питання допомагають дітям вирішувати їхні проблеми, додавати необхідні матеріали, виготовляти вивіски для іграшкових будинків, дозволяти дітям зберігати їх споруди до наступного дня.

  Художня література.

  Вихователь повинен виявити інтереси дітей, улюблені заняття, улюблені казки. Необхідно підібрати літературу відповідну віку, барвисто оформлену. Вихователь повинен демонструвати любов до літератури. Дізнаючись все більше про кожну дитину, вихователь керує його літературним розвитком. Вихователь записує розповіді дітей, допомагає у виборі книг. Крім цього вихователь веде записи, де фіксується прогрес дитина.

  Центр мистецтва.

  У центрі мистецтв вихователь дає можливість дітям апробувати різні способи малювання використовуючи різноманітні матеріали. Розвивати творчість, почуття кольору, форми. Дає можливість комбінувати різні матеріали.

  Центр науки.

  В даному центрі вихователь дає можливість дітям проводити дослідницьку роботу. Забезпечує різноманітними матеріалами. Дає можливо виконувати наукові роботи, досліди з різними матеріалами. Забезпечує матеріалом яким діти можуть користуватися самостійно: буклети, енциклопедії, ілюстрації і багато іншого.

  У кожному центрі вихователь дає можливість працювати самостійно, спостерігати за дітьми, веде записи в щоденниках спостережень, визначає рівень розвитку дитини, його просування вперед.

  Програма «Step by Step»

  Це програма реформування освіти, вона спрямована (орієнтована на дитину).

  Концепти програми:

  - спілкування;

  - турбота (наука, як зберегти навколишній світ, один про одного, все в світі взаємопов'язане);

  - спільнота;

  - зв'язку - взаємозв'язок людини з навколишнім світом

  Чотири цілі:

  - розвиток дітей, які будуть вчитися все життя;

  - створення навчального середовища, заснованої на взаємній повазі і демократичних принципах;

  - забезпечення безперервності і постійної практики;

  - гарантування того, що всі ваші діти набувають академічні, художні, етичні та практичні навички, щоб успішно брати участь в демократичному суспільстві.

  Для того, щоб досягти всього цього, необхідно, щоб змінився сам вихователь, а саме: його погляди на освіту, вміння бути комунікабельним, демократичним, прогресивним, не бути байдужим до глобальних змін, що відбуваються в світі, в нашій країні, а головне - розглядати нові ідеї в освіті як неминучість побудови нового демократичного суспільства.

  Кожен вихователь повинен прагнути удосконалювати свою професійну майстерність. Педагогічна майстерність - це вищий рівень педагогічної діяльності, що виявляється в творчості вчителя, в постійному вдосконаленні мистецтва навчання, виховання і розвитку людини. Педагогічна творчість розглядається як поєднання педагогічної діяльності, при якому відбувається створення принципово нового в змісті, організації навчально-виховного процесу, у вирішенні науково-практичних проблем. Педагогічна майстерність з технологічної точки зору - це система, основними компонентами якої є, висока загальна культура, гуманістична спрямованість, професійні знання і вміння, творчість і педагогічні здібності, технологічна компетентність (див. Таблицю №2.4).

  В результаті роботи за новою міжнародною технології "Step by Step" в більшості дитячих установ Республіки Казахстан склалася інноваційна модель освітнього процесу, яка покликана і може забезпечити особистісно-орієнтований підхід у взаємодії дорослого з дитиною. (Див. Таблицю №2.5)

  Таблиця №2.3.

  традиційна школа

  програма

  «Step by Step»

  Роль вихователя і стратегія його роботи

  Вихователь - єдине джерело інформації

  Вихователь - путівник до знань і фасилітатор

  Вихователі представлені як люди, які завершили свою освіту

  Вихователі бачать себе учнями нарівні з дітьми

  Вихователі транслюють інформацію за допомогою лекцій, підручників і т.п.

  Вихователі створюють навчальні ситуації, засновані на прямому досвіді, соціальному про- щении і дослідженнях.

  Вихователь будує опитування навколо правильних (неправильних) відповідей або закритих питань.

  Вихователь провокує дітей на питання і розвиває їх мислення відкритими питаннями.

  Вихователі бачать дітей як чисті сторінки, на які потрібно нанести інформацію

  Вихователі бачать в дітях думаючих людей, що розвивають свої теорії про навколишній світ.

  Участь сім'ї:

  З батьками зв'язуються тільки тоді, коли у їхніх дітей виникають проблеми.

  Контакт з батьками встановлюється з першого дня навчання, вони беруть участь в навчанні дитини.

  Батьки можуть відвідувати школу в призначені дні

  Батьки можуть відвідувати школу завжди, коли захочуть.

  оцінка:

  Оцінювання контролюється вихователями.

  До процесу оцінювання залучається дитина.

  Оцінка виражається в оцінках.

  Оцінка орієнтована на прогрес дитини.

  Оцінка заснована на конкуренції

  Оцінка розглядається як індивідуальні досягнення.

  Яким повинен бути вихователь програми «Step by Step»

  Таблиця №2.4.

  Моделювання вихователя:

  Вихователь ставить запитання:

  - шукаємо точку зору дитини (що ви думаєте, що хочете дізнатися);

  - кидати виклик усім дітям, дати можливість задуматися, відповісти на питання;

  - діти з вихователем разом шукають відповіді на питання (моделювання поведінки дитини)

  1. Маса ідей;

  2. Діти задають свої питання;

  3. Пошук точки зору дитини.

  4. Спантеличити всіх учнів;

  5. Оцінка дітей, використовуючи різні методики.

  6. Моделювання проведення навчання.

  Таблиця №2.5.

  Моделювання дитини:

  1.Деті думають; вибудовують зв'язок між новими і старими знаннями.

  1. Мислителі

  2. Вихователь не вирішує проблему за дитину, а тільки направляє дитини.

  2. Вміє вирішувати проблеми.

  3. Фіксувати і передавати інформацію, переробляти інформацію, передавати іншим, вміти записувати.

  3. Дитина повинна вміти передати, сформулювати знання.

  4. Активний слухач, формує свою власну думку.

  4. Слухачі

  5. Вміти висловити свої ідеї.

  5. Вміти передавати ідеї, думки.

  6. Вміти відповідати за своє прийняте рішення.

  6. Організатор

  7. Повинен вміти працювати разом.

  7. Партнери.

  8. Діти повинні дружити, піклуватися один про одного.

  8. Друзі.

  ВИСНОВОК

  У процесі вивчення інноваційних технологій можна переконатися, що навчальний процес усім своїм змістом, організацією, характером діяльності педагога спрямований не тільки на озброєння дітей знаннями, але і на їх різнобічне виховання.

  Багато років дошкільна освіта була орієнтовано на забезпечення пізнавального розвитку дітей. Однак призначення дошкільного віку полягає не стільки в оволодінні дитиною знань, скільки в становленні базових властивостей його особистості.

  Основним пріоритетом сьогодні виступає особистісно-орієнтоване взаємодія педагога з дитиною: прийняття та підтримка його індивідуальності, інтересів, потреб, розвиток, творчих здібностей і турбота про його емоційне благополуччя.

  Роботу можна умовно розділити на три напрямки:

  1) Впевненість у собі;

  2) Почуття, бажання, погляди;

  3) Соціальні навички.

  Перший розділ передбачає вирішення наступних завдань: допомогти дитині усвідомити свої характерні особливості і переваги, зрозуміти, що він як і кожна людина унікальна і неповторна. Для того щоб бути успішним в справах, вміти спілкуватися з різними людьми кожна дитина повинна знати, що він може, а що йому поки не вдається. Його можливості ще обмежені, але вони вдосконалюються і розвиваються - завтра він обов'язково зробить те, що не зміг сьогодні.

  Нам необхідно постійно підтримувати кожну дитину в різних ситуаціях - як успіху, так і невдачі. Іншими словами, в будь-якому випадку дорослі повинні допомагати дитині повірити в свої сили.

  Впевненість у собі є важливою якістю особистості людини. Воно дозволяє мати і відстоювати власне думка, довіряти собі і своїм почуттям. Дуже важливо, щоб почуття впевненості в собі складалося у людини з самого раннього віку.

  Відомо, що будь-яка професійна діяльність педагога може бути по справжньому результативною лише в тому випадку, якщо батьки є його активними помічниками та однодумцями.

  Більш того, наступність у вихованні та навчанні дітей в дитячому садку і сім'ї є неодмінною умовою соціально-емоційного розвитку дитини.

  Виховання базується на позитивних прикладах в поведінку дорослих. Тому педагогам дошкільних установ необхідно не тільки враховувати це самим, а й приділяти увагу роботі з батьками.

  Тому перед педагогами стоїть особливе завдання - зацікавити батьків, залучити їх до життя дитячого садка. Зробити їх союзниками в своїй роботі. Батьків потрібно постійно тримати в курсі подій, створювати можливості для ознайомлення з результатами. У групах присутні різні форми визначення активності батьків.

  У своїй роботі слід уникати таких неефективних способів педагогічного впливу, як довгі настанови і моралізаторство, які часто дають зворотний ефект.

  Доцільно заздалегідь продумувати позитивні способи впливу, які повинні витісняти прямі заборони і нарікання.

  Інноваційна технологія Step by Step допомагає в організації навчально-виховного процесу, створює сприятливі умови для наступництва виховання і навчання дітей, так як формує позитивний мікроклімат при кризовому переході одного віку в інший. Таким чином, реалізація демократичних принципів виховання і навчання дітей дошкільного віку за допомогою використання оригінальних методик, орієнтованих на розвиток унікальних здібностей дитини і залучення сім'ї в освітній процес, сприяє підготовці його до життя в мінливому світі, формує у нього стійке прагнення і вміння вчитися самостійно, забезпечують збереження індивідуальності, адаптацію до соціального і економічного життя. Тому майбутнє освіти в створенні втіленні в життя нових програм навчання, диференційованих для різних груп учнів, що враховують індивідуальні здібності і потреби кожної особистості.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Селевко Г.К. Сучасні освітні технології.- Москва. «Народна освіта» 1998.

  2. Бабинський Ю.К. Оптимізація процесу навчання. - М .: Педагогіка, 1997..

  3. Бабинський Ю.К. Оптимізація навчально-виховного процесу. - М .: Просвещение, 1982.

  4. Беспалько В.П. Складові педагогічні технології. - М .: Педагогіка, 1989.

  5. Волков І.П. Мета одна - доріг багато. Проектування процесів навчання. - М .: Просвещение, 1990..

  6. Загвязинский В.І. Педагогічна передбачення. - М .: Знание, 1987.

  7. Монахов В.М. Технологічні основи проектування і конструювання навчального процесу. - Волгоград: Зміна, 1995.

  8. Селевко Г.К., Басов А.В. Нове педагогічне мислення: педагогічний пошук і експериментування. - Ярославль, 1991.

  9. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогічна майстерність та педагогічні технології. - М .: «Педагогічне товариство Росії», 2000..

  10. Бершадський М.Є., В.В. Гузєєв. Дидактичні та психологічні підстави освітньої технології. - М .: Центр «Педагогічний пошук», 2003.

  11. Журнал «Педагогічна техніка». №2. Друкарня НДІ шкільних технологій, 2006.

  12. Журнал «Педагогічна техніка». №3. Друкарня НДІ шкільних технологій, 2006.

  13. Журнал «Початкова школа». №10. М .: Видавництво і друкарня «Червона зірка», 2004.

  14. Журнал «Початкова школа». №1. М .: Видавництво і друкарня «Червона зірка», 2005.

  15. Журнал «Початкова школа». №1. М .: Видавництво і друкарня «Червона зірка», 2006.

  16. Журнал «Початкова школа». №7. М .: Видавництво і друкарня «Червона зірка», 2006.

  17. Айджанова Д., Бейсенбаева С., Іскакова А., Попова Т., Саймасаева Г. Інноваційна технологія "Step by Step" дошкільних установах Казахстану. - Алмати: «Білім», 2000..

  18. З досвіду роботи. Рецензенти: Дмитрієнко Е.А., Тасжурекова Ж. Соросівський освітній центр "Step by Step". - Алмати, 2002.

  19. Гузєєв В.В. Основи освітньої технології: дидактичний інструментарій. Журнал «Директор школи» №4. М .: «Вересень» 2006.

  20. Журнал "Step by Step" Надруковано в друкарні «Комплекс» м.Алмати, 2003.

  21. Айджанова Д., Іскакова А. Організація педагогічної практики Step by Step в дошкільних установах. - Алмати, 2002.

  ...........  Скачати 63.61 Kb.


  Інноваційні технології, використовувані на заняттях в дошкільному закладі

  Скачати 63.61 Kb.