Скачати 11,52 Kb.

Формування передумов навчальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку в умовах впровадження ФГОС
Дата конвертації16.06.2017
Розмір11,52 Kb.

Скачати 11,52 Kb.

лариса пауль
Формування передумов навчальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку в умовах впровадження ФГОС

Цільові орієнтири дошкільної освіти (передбачають формування у дітей дошкільного віку передумов до навчальної діяльності. Стандартизація змісту дошкільної освіти дуже багато важить, т. К. Зможе забезпечити кожній дитині рівні стартові можливості для успішного навчання в школі. Це, в свою чергу, відповідає потребам суспільства і держави.

Наші вихованці живуть і розвиваються тут і зараз, тому наше завдання - допомогти їм прожити значимий віковий період становлення базових складових ціннісно-смисловий картини світу і мотивованими перейти на наступний рівень освіти (шкільне навчання).

Щоб здійснити це завдання, необхідно чітко визначити які передумови навчальної діяльності повинні бути сформовані у дітей до кінця дошкільного, які умови їх розвитку.

Отже, першою передумовою формування навчальної діяльності є (виховання пізнавальних інтересів і потреб. В стані інтересу виникає підйом всіх людських сил. Особливо важливо це враховувати при організації навчальної діяльності дітей. Якщо дитина засвоює все те, що від нього вимагається, без інтересу і захоплення, то знання його будуть формальними. Таке навчання не сприятиме розвитку допитливого творчого розуму.

умови, при яких виникає і розвивається інтерес до навчання.

1. Навчальна діяльність повинна бути організована так, щоб дитина активно діяв, залучався до процесу самостійного пошуку і «відкриття» нових знань, вирішував питання проблемного характеру.

2. Навчальна діяльність повинна бути різноманітна. Одноманітний матеріал і одноманітні методи його піднесення дуже швидко викликають у дітей нудьгу. Новий матеріал повинен бути добре пов'язаний з тим, що діти засвоїли раніше.

3. Навчальні завдання, пропоновані дітям, повинні бути важкими, але посильними. Занадто легкий або занадто важкий матеріал не викликає інтересу.

4. Важливо позитивно оцінювати всі успіхи хлопців. Позитивна оцінка стимулює пізнавальну активність, а навчальний матеріал повинен бути яскравим і емоційно забарвленим.

Другою передумовою до навчальної діяльності виступає (оволодіння дітьми спільними способами дій, т. Е. Такими способами, які дозволяють вирішувати ряд практичних або пізнавальних завдань, виділяти нові зв'язки і відносини. Доведено, що розвиток навчальної діяльності, можливо, перш за все, на основі усвідомленого виокремлення дитиною способу дій.

У тих випадках, коли діти обов'язково діятимуть за інструкції педагога, вони сприймають від нього спосіб дій для вирішення конкретно-практичного завдання. Знання, вміння і навички дитина може отримувати і поза цієї діяльності, наприклад в грі, у праці. Однак тільки в умовах навчальної діяльності можливо засвоєння системи теоретичних понять як форми суспільного досвіду.

Третьою, не менш важливою передумовою навчальної діяльності дітей є самостійне знаходження способів вирішення практичних і пізнавальних завдань. Уже в дошкільному віці при вирішенні практичних завдань відбувається переорієнтування свідомості дітей з кінцевого результату на способи його досягнення. Діти починають осмислювати свої дії і їх результати, т. Е. Усвідомлювати той шлях, за допомогою якого можна придбати нові знання. Таке усвідомлення підвищує успішність формування у них нових пізнавальних дій, а разом з цим і формування нових, більш складних знань.

Діти намагаються використовувати засвоєний спосіб в нових, вже змінених умовах, відповідно до яких вони змінюють конкретні

форми його вживання, зберігаючи в той же час загальний принцип. Отже, вирішуючи в ході практичної діяльності ряд подібних, але нетотожні завдань, дитина приходить до певного узагальнення, що дозволяє йому переносити знайдений спосіб в нові, змінені умови.

Четвертою передумовою навчальної діяльності, яка

повинна бути сформована у дітей, є навчання дітей контролю за способом виконання своїх дій. Оскільки навчальна діяльність здійснюється на основі зразка дій, то без зіставлення, реально виробленого дитиною дії зі зразком, т. Е. Без контролю, навчальна діяльність позбавляється свого основного компонента.

Психолого-педагогічні дослідження останніх років дають підставу вважати, що підготовку до навчальної діяльності раціонально починати з формування умінь контролювати і оцінювати свої дії.

Дослідження вчених (Н. Н. Поддьякова і Т. Г. Максимової)

показали, що у дітей дитячого віку стихійно

складаються елементарні контрольні дії. Завдання ж вихователя -

цілеспрямовано навчати дітей діям контролю.

Для розвитку передумов навчальної діяльності необхідний особливий тип контролю, пов'язаний з формуванням умінь самостійно визначати і застосовувати способи дій.

Отже, розглянувши питання про основні передумови навчальної діяльності дітей, можна назвати основні компоненти навчальної діяльності:

• прийняття завдання;

• вибір шляхів і засобів для її здійснення і дотримання ним;

контроль, самоконтроль і самоперевірка;

• особистісний (мотиваційний) компонент. Сюди відносяться мотиви, які спонукають дітей опановувати навчальною діяльністю, включаючи пізнавальні інтереси.

Структура навчальної діяльності визначається не тільки її компонентами, а й їх взаємозв'язком, яка надає їй цілісного характеру. Основною умовою розвитку передумов навчальної діяльності є спеціальні методи і прийоми навчання дітей.

Одним з таких методів, на наш погляд, є метод проектної діяльності, включений в цілісний освітній процес і інтегруючий в собі всі види дитячої діяльності.

Що ж таке - метод проектів? У нього є багато різних визначень, але в цілому - це сукупність прийомів, дій учасників в їх певній послідовності для досягнення поставленої задачі - рішення проблеми, особисто значущою для вихованців та оформленої у вигляді якогось кінцевого продукту.

Сьогодні метод проектів широко використовується в сфері дошкільної освіти, тому ми не будемо детально зупинятися на методиці проектування докладно. Уміння користуватися методом проектів, сьогодні - показник високої кваліфікації педагога, його прогресивної методики навчання і розвитку дітей.

Провідна ідея нашого досвіду полягає в тому, що організація всієї діяльності дитини в рамках проекту дозволяє зв'язати процес навчання з реальним життям дитини, допомагає йому оволодіти різними способами пошуку інформації та використовувати її для створення нових об'єктів діяльності, для застосування знань зовсім в інший, можливо не стандартної ситуації.

Новизну нашого досвіду роботи надає інтеграція в проектну технологію інших сучасних методів і прийомів навчання дітей. До їх числа можна віднести:

- методи дослідницького навчання Савенкова

«Модель трьох питань»

ЩО ЗНАЮ? ЩО ХОЧУ ДІЗНАТИСЯ? ЯК ДІЗНАТИСЯ?

зміст

(то що діти вже знають) План проекту Джерела нових знань, т. е. кошти

«Матриця оцінки висунутих гіпотез»

Ідеї ​​Швидко Легко Дешево Безпечно

методичний прийом «Подивися на світ чужими очима» - цей прийом розвиває в дітях здатність дивитися на ситуацію з різних точок зору, досліджувати, аналізувати, розуміти її, а отже і знаходити шляхи вирішення.

- Метод «розумових карт» (Тоні Бьюзен) - це зручна і ефективна техніка візуалізації мислення та альтернативної записи. Саме цей прийом - обрамлення думок у графічні образи і є механізмом, що запускає в роботу розумову діяльність! Це не дуже традиційний, але дуже природний спосіб організації мислення, що має кілька незаперечних переваг перед звичайними способами запису.

На основі цих методів, діти здійснюють вибір шляхів і засобів досягнення мети, систематизують свої знання, аналізують запропоновані гіпотези з позиції оцінки наявних ресурсів в умовах дитячого садка, сім'ї та найближчого оточення. І що найголовніше - непомітно для дитини - відбувається перехід від гри до навчання з задоволенням і цікавістю, процеси пізнання і бажання вчитися стають для дитини пріоритетними. А це і є одним з компонентів навчальної діяльності.

Практична значимість досвіду досить велика, а це в свою чергу, забезпечує підвищення якості дошкільної освіти.

Особлива увага при організації проектної діяльності ми приділяємо дослідницьких проектів ( «Вогонь - друг чи ворог?», «Чому бурульки плачуть?», «Чому собака кусається?», «Одинак і колектив», організація яких сприяла підвищенню самостійності, ініціативності, рівня розвитку цілеспрямованої пошукової та дослідницької діяльності дітей.

Ефективність соціально-значущих проектів ( «Ми - за пожежну безпеку!», «Всім потрібна вода!», «Місто майстрів», «Збережемо берізку», «Правила дорожні всім знати положено» і ін.) З точки зору розвитку особистості дитини незаперечна : різноманітність тематик проектів забезпечує формування всіх соціально-нормативних вікових характеристик, закладених в стандартах, а також дозволяє об'єднати навчання і виховання в цілісний освітній процес на основі духовно-моральних і соціокультурних цінностей.

Істотні особливості проектної методики в роботі з дітьми дошкільного віку полягають в тому, що їх кругозір, рівень навичок і інтересів не дозволяють розраховувати на високу ступінь самостійності. Тому до активної участі в реалізації багатьох проектів ми залучаємо сім'ї вихованців, що дозволяє зробити їх не тільки безпосередніми учасниками життя дитячого саду, але і організувати конструктивну взаємодію батьків і дітей в умовах сім'ї на основі спільної дослідницької та творчої діяльності. До їх числа можна віднести проекти моральної, цивільно-патріотичної спрямованості ( «Герої моєї родини», «Герб моєї родини», «Моє родовідне дерево», «Мама, тато, я - Анжерская сім'я», «Золоте місце Кузбасу» і ін. ). Крім того, працюючи над проектом, ми формуємо у дошкільнят громадянську позицію, активне ставлення до навколишньої дійсності.

Якими виростуть наші діти - покаже час, (але сформовані на даному етапі особистісні якості і передумови до навчальної діяльності неодмінно сприятимуть успішному шкільного навчання.Скачати 11,52 Kb.


Формування передумов навчальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку в умовах впровадження ФГОС

Скачати 11,52 Kb.