• ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
 • Місце фізичного виховання дітей дошкільного віку в загальній системі виховання з урахуванням сучасних вимог.
 • Єдність фізичного і психічного розвитку дитини.
 • Засоби фізичного виховання: гігієнічні фактори, природні сили природи, фізичні вправи.
 • ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
 • Розділ III. Фізичний розвиток і фізичне виховання.
 • Зясувати найбільш ефективні засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку в різних вікових групах.
 • Основні напрямки роботи з дітьми 4 - 5 років по вихованню фізичної культури.
 • Використовувана література

 • Скачати 32,75 Kb.

  Фізичне виховання дітей в ДНЗ
  Дата конвертації19.06.2017
  Розмір32,75 Kb.
  Типреферат

  Скачати 32,75 Kb.

  11

  ВСТУП.

  Розвиток людини являє собою процес фізичного, психічного і соціального дозрівання і охоплює всі кількісні і якісні зміни вроджених і набутих коштів, що відбуваються під впливом навколишньої дійсності.

  Фізичний розвиток пов'язано зі зміною росту, ваги, збільшенням м'язової сили, удосконаленням органів почуттів, координації рухів і т.д. У процесі психічного розвитку відбуваються суттєві зміни в пізнавальних, вольових, емоційних процесах, у формуванні психічних якостей і рис особистості. Соціальний розвиток дитини, здійснюється в процесі його включення в життя суспільства, проявляється в зміні його поведінки, ставлення до оточуючих, в особливості участі в справах колективу і т.д.

  У перші роки життя фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини. У дитинстві закладається фундамент здоров'я і формуються деякі важливі риси особистості. Успіх в будь-якій діяльності багато в чому визначається фізичним станом дитини. Дитячий організм гостро реагує на незначні відхилення від норми в навколишньому середовищі, що пов'язано з його розвитком і недостатньою функціональною зрілістю окремих органів і систем. Зв'язки між соматичними і психічними процесами більш тісні, ніж у дорослих. Тому рішення багатьох педагогічних завдань повинно здійснюватися з обов'язковим урахуванням фізичних можливостей і стану дитини.

  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

  Здоровий спосіб життя - сукупність типових видів життєдіяльності людини, яка в єдності з умовами життя, спрямована на організацію правильної, нормальної діяльності організму, його повне фізичне і психічне благополуччя.

  Фізичне виховання - це процес цілеспрямованого і систематичного формування здорового, повноцінного людини, його фізичних сил і фізичних якостей, які забезпечують його залучення до фізичної культури і прагнення до фізичної досконалості.

  Фізична культура - сукупність матеріальних і духовних цінностей суспільства, які накопичені, створюються і використовуються для фізичного вдосконалення людей.

  Зміст фізичної культури складають: 1) особиста гігієна, що включає в себе навички у праці та побуті (акуратність, охайність одягу, чистоту приміщень), і звички до гігієнічного режиму (раціональний розпорядок діяльності і відпочинку, гігієна сну, харчування і т.д.) ; 2) загартовування організму в природних умовах природи (повітря, сонце і вода); 3) фізичні вправи.

  Фізична досконалість - історично обумовлений рівень гармонійного фізичного розвитку, здоров'я, фізичної підготовленості людини, оптимально відповідає вимогам суспільства.

  Система фізичного виховання включає створення санітарно-гігієнічних умов, загартовування, формування культурно-гігієнічних навичок, організацію раціонального харчування, проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять, прогулянок, спортивних ігор і розваг.

  Фізичне виховання тісно пов'язане з віковими особливостями дітей. У зв'язку з цим і визначаються конкретні завдання, зміст, методи і форми організації фізичного виховання в ранньому дошкільному і шкільному віці, а також спадкоємний зв'язок між ними. Особливо важливо фізичне виховання в ранньому та дошкільному дитинстві, коли відбувається найбільш інтенсивний розвиток організму дитини, коли формуються основні його руху, але разом з тим організм ще дуже слабкий і вразливий.

  Фізичне виховання дітей дошкільного віку спрямоване насамперед на охорону життя і зміцнення здоров'я, повноцінний фізичний розвиток, формування рухових навичок і розвиток фізичних якостей, на освоєння культурно-гігієнічних навичок, виховання звичок до впорядкованого ритму життя.

  Місце фізичного виховання дітей дошкільного віку в загальній системі виховання з урахуванням сучасних вимог.

  Робота з фізичного розвитку пронизує всю організацію життя дітей у сім'ї та дошкільному закладі, організацію предметної та соціального середовища, всі види дитячої діяльності з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дошкільників. У дошкільному закладі режим дня дитини передбачає заняття з фізичного виховання, ігри та розваги на повітрі, окремі процедури, що гартують, при проведенні яких враховуються регіональні та кліматичні умови.

  Основною формою навчання дітей рухам визнані заняття, що проводяться інструктором з фізичної культури (або вихователем). У той же час значне місце в системі фізичного виховання займають рухливі ігри, які широко застосовуються на заняттях учителя-дефектолога, на інших заняттях (музика, ритміка, театралізована діяльність), а також в ході прогулянок, що проводяться вихователем.

  Заняття з фізичного виховання вирішують як загальні, так і корекційні завдання. У заняття включаються фізичні вправи, спрямовані на розвиток всіх основних рухів (метання, ходьба, біг, лазіння, повзання, стрибки). Велика розмаїтість виховних справ фізкультурного напрямку дозволяє вирішувати в комплексі завдання морального, розумового, естетичного і трудового виховання.

  Єдність фізичного і психічного розвитку дитини.

  Психічні процеси: сприйняття, увагу, уяву, пам'ять, мислення, мова - виступають як найважливіші компоненти будь-якої людської діяльності.

  Діяльність дитини раннього та дошкільного віку виражається насамперед у рухах. Перші уявлення про світ, його речах і явищах до дитини приходять через рухи його очей, мови, рук, переміщення в просторі. Чим різноманітніше руху, тим більше інформації надходить в мозок, тим інтенсивніше інтелектуальний розвиток. Розвиненість рухів - один з показників правильного психічного розвитку. Це розвиток координації рухів (сприйняття напрямку і швидкості руху, часу і простору); здатності запам'ятовувати послідовність рухів і рухових операцій (пам'ять: запам'ятовування і відтворення); уваги до своїх рухам і діям інших; вміння виконувати рухи за словесною інструкцією (уява); ініціативності в рухах; аналізу руху за якістю його виконання (мислення); розвиток мовленнєвих умінь і навичок. Рухи виконуються з мовним супроводом і опорою на зорові і тактильні образи-уявлення. Розвиток усіх видів ручної моторики та зорово-рухової координації служить основою для становлення типових видів дитячої діяльності, є передумовою становлення усній і письмовій мові, а також сприяє підвищенню пізнавальної активності дітей.

  Завдання фізичного виховання: оздоровчі, виховні, освітні. Методи фізичного виховання.

  Оздоровчі завдання мають жизнеобеспечивающий сенс. Засобами реалізації завдань цієї групи є гігієнічні та соціально-побутові чинники, повноцінне харчування, оздоровчі сили природи, раціональний режим життя, фізичні вправи. Педагогічна робота, спрямована на вирішення цієї задачі, включає в себе організацію режиму життя дітей, гартують, спеціальних вправ з розвитку рухів. Ця сфера фізичного виховання дітей вимагає від вихователя постійних контактів з медичними працівниками, врахування їх рекомендацій, індивідуального підходу до дітей, бесід з батьками.

  Виховні завдання спрямовані на розвиток якостей особистості і потреби у фізичному досконало. Засобами реалізації цих завдань є діяльність дітей, ігри, а також художні засоби (художня література, фольклор, кінофільми, твори музичного та образотворчого мистецтва).

  Робота проходить в різних формах: фізкультурно-оздоровча робота в режимі дня (ранкова гімнастика, рухливі ігри, фізичні вправи на прогулянці), самостійна рухова діяльність дітей, активний відпочинок (фізкультурні дозвілля, свята, дні здоров'я). Методи: вправи, бесіда, гра, створення проблемних ситуацій, аналіз фізичних і моральних якостей.

  Дана група завдань передбачає виховання таких якостей, як спритність, сміливість, сила волі, прагнення до подолання труднощів, почуття товариськості, взаємодопомоги.

  Освітні завдання пов'язані з формуванням у дитини усвідомленого ставлення до свого здоров'я. Тут провідними стають такі засоби, як зразок дорослого, власна діяльність дітей, художні засоби.

  Формою роботи, в процесі якої найбільш адекватно вирішуються завдання, є навчальна робота на фізкультурних заняттях і в повсякденному житті. Серед основних методів слід виділити експериментування, вправи, бесіду, розгляд картин та ілюстрацій.

  Засоби фізичного виховання: гігієнічні фактори, природні сили природи, фізичні вправи.

  В системі фізичного виховання робота здійснюється за допомогою різноманітних засобів, які впливають на організм:

  - гігієнічні фактори (правильний режим, раціональне харчування, гігієнічна обстановка, формування культурно-гігієнічних навичок).

  - природні сили природи (для загартовування і зміцнення організму).

  - фізичні вправи.

  Режим дитячого життя - це раціональне, чітке чергування неспання, сну, харчування, різних видів діяльності, що повторюються щодня в певній послідовності.

  При складанні режиму необхідно враховувати наступне:

  1. Вікові особливості вищої нервової діяльності: зміна меж працездатності клітин кори головного мозку визначає загальна кількість годин і тривалість відрізків сну і неспання.

  2. Вікові особливості в роботі травної системи, які регламентують кількість годувань протягом доби.

  3. Індивідуальні особливості: дітям з збудливою і слабкою нервовою системою потрібно спати більше, відпочивати частіше.

  4. Вікові потреби в рухах.

  5. Пора року, кліматичні умови.

  Невід'ємними рисами режиму є ритмічність і сталість його основних елементів протягом певного часу. Ритмічність режиму обумовлена ​​ритмічністю природних явищ, ритмічністю діяльності організму, яка проявляється в чергуванні сну і неспання, зміні температури тіла (підвищення до вечора і зниження до ранку), в ритмі дихання, серцевих скорочень, в ритмі роботи травного тракту і т.д.

  Виховне значення режиму полягає в тому, що в процесі часто повторюваних дій в певний час і певної послідовності дитина легше опановує багато, найбільш доцільними побутовими, культурно-гігієнічними, трудовими навичками; ці навички автоматизуються, і увагу дитини звільняється для іншої, більш складної діяльності. Разом з тим дитині надається можливість діяти самому, що розвиває такі найважливіші якості особистості, як самостійність, активність, ініціатива.

  Живлення.

  Важливим компонентом повноцінного фізичного виховання дітей є раціонально організоване харчування. Харчування - один з основних джерел процесу обміну, без якого неможливе життя. Для зростаючого організму харчування має особливо важливе значення, так як воно забезпечує нормальний ріст і розвиток усіх тканин.

  Всі відхилення від норми в харчуванні швидко позначаються на життєдіяльності дитячого організму.

  Створення санітарно-гігієнічної обстановки відповідно до існуючих нормативів також важлива умова для фізичного виховання. Це передбачає підтримання чистоти і порядку в приміщенні та на ділянці, дотримання оптимального світлового, повітряного і температурного режиму в приміщенні, а також гігієни одягу дітей і дорослих. Не менш важливим є створення необхідної матеріальної середовища: раціональне планування приміщення і ділянки, забезпечення меблями і фізкультурним обладнанням відповідно до віку дітей.

  До культурно-гігієнічних навичок відносяться навички щодо дотримання чистоти тіла, культурної їжі, підтримання порядку в навколишньому середовищі і культурних взаємин дітей один з одним і з дорослими.

  Фізіологічною основою культурно-гігієнічних навичок і звичок є утворення умовнорефлекторних зв'язків, вироблення динамічних стереотипів. Дані навички і звички мають виражену соціальну спрямованість, так як діти привчаються виконувати встановлені в суспільстві правила, що відповідають нормам поведінки.

  Культурно-гігієнічні навички і звички в значній мірі формуються в дошкільному віці, так як центральна нервова система дитини надзвичайно пластична, а дії пов'язані з прийняттям їжі, одяганням, умиванням, повторюються кожен день і неодноразово. Інтерес, увагу дітей до побутових дій, вразливість нервової системи дають дорослим можливість швидко навчити дитину певної послідовності операцій, з яких складається кожна дія, прийомам, які допомагають виконувати завдання швидко, економно. Якщо цей час упустити, неправильні дії автоматизуються, дитина звикає до неохайності, недбалості.

  Загартовування - виховання найбільшої стійкості, пристосовуваності організму до різних фізичних впливів, які надходять з навколишнього середовища (зміна температури, вологості, швидкості руху повітря, ступеня сонячного опромінення і т.д.).

  Загартовування має широке фізіологічний вплив на організм. У дитини не тільки виробляється швидка реакція на температурні, кліматичні зміни, але і підвищується кількість гемоглобіну, поліпшуються імунологічні властивості, він стає менш схильним до будь-яких захворювань і легше справляється з ними.

  Фізіологічна сутність загартовування обумовлює певні вимоги до організації роботи з дітьми:

  1. Загартовування потрібно проводити систематично, протягом усього року, з урахуванням сезонних явищ.

  2. Поступово збільшувати силу сезонних подразників.

  3. Враховувати стан здоров'я, типологічні особливості дитини, її емоційний стан, а також домашні умови і умови дитячого закладу.

  4. Використовувати природні чинники в зв'язку з режимом, правильною організацією всієї діяльності дитини, так як загальне зміцнення здоров'я сприяє ефективності загартовування.

  Систематичність проведення гартують визначається їх условнорефлекторной природою. При проведенні заходів по загартовуванню в одне і теж час і в одних і тих же умовах легко утворюються умовнорефлекторні зв'язку. Фізіологічна реакція з'являється вже при підготовці дитини до процедури. Але зв'язки ці не відрізняються міцністю, тому що гартують процедури повинні бути регулярними.

  Поступовість в зміні сили подразника - необхідна умова загартовування, так як організм не може перебудовуватися відразу і відповідним чином реагувати при різкому зниженні або підвищенні температури. Занадто мала різниця в раздражителях або їх постійна величина також не надаються корисними, так як не викликають перебудови в роботі серцево-судинної, дихальної та інших систем, обміні речовин, тобто загартовування не надає глибокого впливу на організм. При певній стійкості організму до зміни температури слід використовувати контрастні короткочасні впливу, що сприяє вдосконаленню фізіологічних реакцій і більш високою пристосовності до умов середовища.

  Показниками правильного вибору подразника служать короткочасне поглиблення і почастішання дихання, пульсу, а також зовнішній вигляд шкіри, загальна позитивна реакція дитини: гарний настрій, добре самопочуття.

  Облік індивідуальних особливостей необхідний при загартування. Діти з збудливою нервовою системою потребують більш обережного зміні температури, а також в заспокійливих процедурах перед сном (обтирання, тепла ванна). Загальмованим дітям корисні підбадьорливі процедури після сну (обливання, душ). Дітей з ослабленим здоров'ям обов'язково потрібно гартувати, але поступовість у зміні температури витримувати більш ретельно: більше тимчасові проміжки, при яких проводяться процедури з однаковою температурою. Необхідним є лікарський контроль.

  Зв'язок гартують з фізичними вправами, різноманітною діяльністю дитини в повсякденному житті дає кращі результати і безпосередньо для загартовування і для загального зміцнення організму.

  Фізичні вправи - це спеціальні рухи, а також складні види рухової діяльності, спрямовані на вирішення завдань фізичного виховання.

  За період дошкільного дитинства при цілеспрямованому педагогічному впливі в розвитку рухів відбуваються великі зрушення: від мимовільних, хаотичних рухів при народженні до оволодіння всіма основними рухами, спортивними вправами.

  Фізичні вправи роблять багатогранне фізіологічну дію на організм. При скороченні м'язів активізуються процеси обміну речовин, кровообігу, перебудовується робота всіх внутрішніх органів і систем. Працюючий м'яз поглинає в 7 разів більше кисню і в 3 рази більше поживних речовин в порівнянні з недіючої. Це стимулює зростання і розвиток м'язової системи.

  Важливі фізичні вправи і для повноцінної роботи головного мозку: поліпшується його кровопостачання, підвищується загальний тонус кори, завдяки чому посилюється діяльність всіх аналізаторів. При активній м'язовій роботі перезбудження систем мозку зменшується або повністю знімається. Також поліпшуються основні властивості нервової системи (її сила, рухливість, врівноваженість).

  У вихованні дітей раннього віку застосуються масаж - один з видів пасивної гімнастики. Він також обумовлює зміни в роботі всіх органів і систем. Під впливом масажу поліпшуються склад крові, функції нервової системи, а також умови харчування шкіри і м'язів, підвищується тепловіддача. Масаж прискорює потік крові і лімфи, завдяки чому тканини швидше звільняються від продуктів розпаду, знімається стомлення м'язів.

  Фізичні вправи в різній формі включаються в ранкову гімнастику, фізкультурні і музично-рухові заняття, особливо їх багато в різноманітних рухливих іграх.

  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

  Програма дошкільних освітніх установ компенсуючого виду для дітей з порушенням інтелекту.

  Корекційно-розвивальне навчання і виховання.

  Розділ III. Фізичний розвиток і фізичне виховання.

  Стратегія організації фізичного виховання базується на фізіологічних механізмах становлення рухів в процесі розвитку зростаючого дитячого організму. У заняття включаються фізичні вправи, спрямовані на розвиток всіх основних рухів (метання, ходьба, біг, лазіння, повзання, стрибки), а також загально руху, спрямовані на зміцнення м'язів спини, плечового пояса і ніг, координацію рухів, формування правильної постави, розвиток рівноваги.

  В ході ранкової гімнастики в сім'ї і на заняттях в ДНЗ доцільно пропонувати дітям основні види рухів в наступній послідовності: руху на розтягування в положенні лежачи; метання, повзання і руху в положенні низького присідаючи, на колінах; вправи у вертикальному положенні (ходьба, лазіння, біг) і рухливі ігри.

  Робота з розвитку ручної і тонкої ручної моторики проводиться на спеціальних заняттях. На початковому етапі навчання велика увага приділяється загальному розвитку рук дитини, формуванню досвіду хапання, становленню ведучої руки, узгодженості дій обох рук, виділенню кожного пальця. В ході проведення занять у дітей відпрацьовуються навички утримання палацовий пози, перемикання з однієї пози на іншу, одночасного виконання рухів пальцями і кистями обох рук.

  Основні напрямки та завдання корекційно-педагогічної роботи.

  Метання - один з перших видів рухової активності дитини, який ґрунтується на розвитку хапальний рухів і дій малюка. Навіть глибоко розумово відстала дитина може схоплювати предмети, утримувати їх нетривалий час і кидати, виконуючи руху від плеча, тому в програмі даний вид занять коштує на першому місці. В процесі метання рух виконується як однією рукою, так і двома руками. При цьому стимулюється виділення провідної руки і формується узгодженість спільних дій обох рук. Все це має особливе значення для корекції відхилень у пізнавальній сфері дітей з порушенням інтелекту.

  Побудова направлено на організацію діяльності дітей в процесі фізичного виховання. В ході побудови діти вчаться чути дорослого і лагодити свою поведінку вимогам інструкції дорослого. Поряд з цим розумово відстала дитина вчиться адекватно поводитися, орієнтуватися в ситуації і брати участь в спільних діях з однолітками.

  Ходьба спрямована на розвиток основних рухів дитини, формування вміння правильно тримати корпус, дотримуватися ритм ходьби, вдосконалення узгоджених рухів рук і ніг, формування слухо-рухової і зорово-рухової координації. В процес ходьби розвивається цілеспрямованість в діяльності дитини.

  Біг сприяє вдосконаленню основних рухів дитини, дозволяє йому опанувати навиком узгодженого управління всіма діями корпусу, формує легкість і витонченість при швидкому переміщенні дитини.

  Стрибки спрямовані на тренування внутрішніх органів і систем дитячого організму. Стрибки готують тіло дитини до виконання завдань на рівновагу, які дуже складні для розумово відсталого дошкільника. Для вдосконалення навичок в стрибках дитина повинна проявити вольові якості своєї особистості. Починають закладатися основи саморегуляції і самоорганізації своєї діяльності.

  Повзання, лазіння, перелазить сприяють зміцненню м'язів спини, черевного преса, хребта. Ці рухи роблять позитивний вплив на формування координованої взаємодії в русі рук і ніг, на зміцнення внутрішніх органів систем. У зв'язку з тим, що багато розумово відсталі діти в своєму розвитку минуть етап повзання, одне із завдань фізичного виховання - заповнити цю прогалину в психічному розвитку.

  Загально-розвиваючі вправи сприяють розвитку інтересу до рухів, вдосконалення фізичних показників і рухових здібностей; розвивають гнучкість і рухливість в суглобах; здійснюють функціонування вестибулярного апарату.

  Рухливі ігри закріплюють сформовані вміння і навички, стимулюють рухливість, активність дітей, розвивають здатність до співпраці з дорослими і дітьми; створюють умови для формування у дітей орієнтування в просторі, вміння узгоджувати свої рухи з рухами інших граючих дітей.Найбільш ефективна організація рухливих ігор на свіжому повітрі.

  Плавання надає стимулюючу дію на організм дитини (фізичні властивості водного середовища, зокрема щільність води, надають специфічний вплив на функції кровообігу, дихання, шкірні рецептори). Заняття у воді необхідно поєднувати з общеразвивающими вправами і рухливими іграми на суші.

  Завдання фізичного розвитку і фізичного виховання з охорони і вдосконалення здоров'я дітей на весь період перебування дітей в дошкільному закладі.

  Формувати у дітей інтерес до фізичної культури і спільним фізичних занять з однолітками.

  Зміцнювати здоров'я дітей.

  Формувати правильну поставу у кожної дитини.

  Формувати у дітей потреба в різних видах рухової діяльності.

  Розвивати у дітей руху, рухові якості, фізичну і розумову працездатність.

  Тренувати у дітей серцево-судинну і дихальну системи, гартувати організм.

  Створювати умови в групі для ефективної профілактики простудних та інфекційних захворювань.

  Здійснювати систему корекційно-відновлювальних заходів, спрямованих на розвиток психічних процесів і особистісних якостей вихованців, попереджати виникнення вторинних відхилень у психофізичному розвитку дитини.

  Вчити дітей виконувати рухи і дії по наслідуванню діям дорослого.

  Вчити дітей виконувати дії за зразком і мовної інструкції.

  З'ясувати найбільш ефективні засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку в різних вікових групах.

  На основі даних спостереження (ДНЗ № 19 м Северодвінську) можна зробити наступні висновки:

  У віковій групі дітей з ЗПР 3 - 4 років:

  Проводяться заняття корекційно-розвиваючої спрямованості.

  Мета занять - розвиток і корекція фізичних якостей і координаційних здібностей, корекція рухів, корекція сенсорних систем і психічних функцій за допомогою фізичних вправ (вправи з предметами, без предметів, вправи для розвитку рівноваги і формування правильної постави). В даний період у дітей проходить адаптація в ДОУ, тому важливо вчити дітей дотримуватися режиму.

  У віковій групі дітей з ЗПР 4 - 5 років:

  Крім корекційно-розвиваючих занять, проводяться заняття оздоровчої спрямованості. Мета - корекція постави, плоскостопості, зміцнення серцево-судинної і дихальної систем. Проводяться рухливі ігри в приміщенні і на повітрі, а так само біг, ходьба, стрибки. Діти вже адаптовані до режиму ДОП, більша увага приділяється засвоєнню культурно-гігієнічних навичок.

  У віковій групі дітей з ЗПР 5 - 6 років, 6 - 7 років:

  З віком роль гігієнічних факторів не знижується, але вже створюються умови для використання більш складних фізичних вправ. Додатково до всіх фізкультурним занять проводяться заняття спортивної навантаженості. Мета - вдосконалення фізичної, технічної, теоретичної підготовки в обраному виді спорту (легка атлетика).

  Проаналізувати всі сторони фізичного виховання віковій групі (за вибором).

  Основні напрямки роботи з дітьми 4 - 5 років по вихованню фізичної культури.

  Завдання навчання та виховання.

  Вчити дітей виконувати інструкцію дорослого, повертатися до нього обличчям, коли він говорить.

  Вчити дітей виконувати рухи і дії по наслідуванню, показу і мовної інструкції дорослого.

  Формувати у дітей інтерес до участі в рухливих іграх.

  Навчати правилам деяких рухливих ігор.

  Вчити дітей кидати м'яч у ціль двома руками.

  Вчити дітей ловити м'яч середнього розміру.

  Вчити дітей будується і ходити в шерензі по опорному знаку - мотузці, стрічці, палиці.

  Вчити ходити по доріжці і слідах.

  Вчити дітей бігати слідом за вихователем.

  Вчити дітей стрибати на двох ногах на місці, пересуватися стрибками.

  Вчити дітей повзати по гімнастичній лавці.

  Формувати у дітей уміння проповзати під лавкою.

  Вчити дітей перевертатися з положення лежачи на спині в положення лежачи на животі.

  Вчити дітей підтягуватися на перекладині.

  Основний зміст роботи

  Метання - рухи виконуються дітьми по показу; діти вчаться утримувати і кидати м'ячі в ціль (кошик). При цьому використовуються м'ячі, різні за вагою, розміром, матеріалом. Спочатку діти вчаться ловити м'ячі середнього розміру; надувні, пластмасові, гумові; з гладкою і шорсткою поверхнею.

  Побудови виконуються за допомогою вихователя і самостійно без рівняння, в колону по одному і в коло.

  Ходьба виконується за вихователем і самостійно в супроводі звукових сигналів; групою до протилежної стіни залу; по колу один за одним і за вихователем; з зупинками по закінченні звукових сигналів; парами взявшись за руки, на носках, на п'ятах, зі зміною положення рук (вгору, в сторони, на пояс).

  Біг виконується по показу за вихователем і самостійно в супроводі звукових сигналів.

  Стрибки виконуються по показу і за допомогою вихователя: підстрибування на носках на місці; підстрибування на носках з невеликим просуванням; спригіванія з лави на напівзігнуті ноги, тримаючись за руку вихователя (висота 20 - 25 см).

  Повзання виконується зі страховкою за звуковим сигналом; перелазить через дві гімнастичні лавки (відстань 1,5 - 2 м).

  Загально-розвиваючі вправи:

  Вправи без предметів. Повороти тулуба вправо-вліво; присідання з випрямленням рук; підстрибування на носках на місці; рух кистями - покручіванія, помах, поплескування; кружляння на місці переступанням з положенням рук на поясі.

  Вправи з предметами. Вправи з прапорцями, з м'ячами. Виконуються разом з вихователем по наслідуванню. З прапорцями: одночасний рух рук в перед - верх - в сторони - вниз; почергові руху вгору над головою.

  Вправи для розвитку рівноваги виконуються по показу, за допомогою вихователя. Ходьба уздовж каната, покладеного змійкою; ходьба з переступанням через рейки сходи, покладеної на підлогу; рухи головою - повороти, нахили.

  Рухливі ігри виконуються по наслідуванню діям вихователя, носять безсюжетний і сюжетний характер.

  Описати які засоби фізичного виховання використовує вихователь.

  При роботі з дітьми інструктор з фізичної культури використовує такі засоби:

  1. Фізичні вправи: корекційно-оздоровча гімнастика, дихальні вправи, фізкультхвилинки, оздоровчий біг, масаж, вправи для кистей рук, ігри та вправи на розвиток уваги. Враховується самостійна рухова активність дитини. Ефективність вирішення завдань фізкультурного виховання проявляється за умови цілісного рухового режиму, що відповідає віковим та індивідуальним особливостям дитини.

  2. Психологічні чинники: загальний режим занять, відпочинку, харчування, сну; гігієна одягу, взуття, фізичного обладнання, приміщення, майданчики. Виконуються прийоми безпеки і стимуляції діяльності (допомога, страховка, похвала і т.д.). Це необхідно для створення психофізіологічного комфорту.

  3. Еколого-природні фактори: загартовування (кріомасаж, обливання, повітряні ванни), прогулянки на свіжому повітрі.

  Зробити висновок про найбільш ефективні засоби фізичного виховання для всебічного розвитку дитини.

  важливо:

  Використовувати оздоровчо-розвиваючі вправи на розвиток маніпулятивної функції рук для розвитку дрібної моторики і мовних навичок (вправи з різними предметами (м'ячі, скакалки, шнури, кільця, обручі) засновані на перекладанні, перекиданні предмета.

  У багатьох дітей з ЗПР порушений ритм виконання рухів, тому важливо навчити їх узгоджувати свої рухи з заданим ритмом (під рахунок, хлопки, музику). Музичний ритм сприяє зменшенню насильницьких рухів, регулює амплітуду і темп рухів, створює радісний настрій.

  Серед коригуючих вправ найбільше значення мають дихальні, на розслаблення, на розвиток координації рухів і функцій рівноваги, на корекцію постави, ходи, розвиток ритму.

  Висновок.

  Форми і напрямки корекційно-розвиваючої роботи по фізкультурному вихованню в кожній групі ДОУ мають свої виховні завдання, підбір засобів і методичних прийомів, відповідних віку, умов проведення занять.

  Незважаючи на досить різноманітні форми фізичної культури, практика показує, що обсяг і зміст чинних програм з Російської Федерації не задовольняють сучасним вимогам до рухової активності дітей з ЗПР і потребують реформування. Двох - трьох занять фізичною культурою недостатньо, щоб забезпечити фізичну і соціальну адаптацію дітей до самостійного життя.

  Перспективним напрямом вирішення цієї проблеми є впровадження додаткових форм фізичного виховання в практику корекційної освіти. В даний час розробляються, апробуються, впроваджуються в практику і дають позитивний результат диференційовані програми додаткового фізичного виховання.

  Використовувана література:

  1. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів за фахом «Педагогіка і психологія». Ч.1, 2 / В.І. Логінова, П.Г. Саморукова; Під ред. В.І. Логінової. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Просвещение, 1988. - 270 с.

  2. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник для студентів педагогічних училищ за фахом «Педагогіка і психологія» ./ В.І. Ядешко, Ф.А.Сохин. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Просвещение, 1986. - 415 с.

  3. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Корекційно-розвивальне навчання. - М .: Просвещение. - 2005.

  4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів середніх педагогічних навчальних закладів. - 2-е изд., Перероблене і доповнене. - М .: Видавничий центр «Академія», 2000. - 416 стор.

  5. Немов Р.С. Психологія: підручник для студентів пед.вузов: в 3 кн. / Р.С.Немов. - 5-е изд. - М .: гуманітаріїв. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - Кн.1. Загальні основи психології. - 687 стор.

  6. Шишкіна В.А. Рух + руху: Кн. для вихователя дет. саду. - М .: Просвещение, 1992. - 96 стор.
  Скачати 32,75 Kb.


  Фізичне виховання дітей в ДНЗ

  Скачати 32,75 Kb.