• Автореферат дисертації на здобуття наукового ступенів
 • Офіційні опоненти
 • Маршіцька Вікторія Вячеславівна
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Обєкт дослідження
 • Базою дослідження виступили
 • Апробація результатів дослідження
 • Основні ЗМІСТ
 • "Теоретико-методичні засади екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки"
 • - "Педагогічні умови та методика екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки пріродознавчого змісту"
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • Анотація
 • SUMMARY

 • Скачати 53.09 Kb.

  Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки
  Дата конвертації19.04.2017
  Розмір53.09 Kb.
  Типавтореферат

  Скачати 53.09 Kb.

  ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

  АКАДЕМІЇ педагогічних наук України

  НАУМЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

  УДК 373.2.033: 82-343

  Екологічне виховання ДІТЕЙ старшого дошкільного віку засоби АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ

  13.00.08 - дошкільна педагогіка

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступенів

  кандидата педагогічних наук

  Київ - 2008

  Дісертацією є рукопис

  Робота виконан у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти и науки України.

  науковий керівник

  кандидат педагогічних наук, професор

  Бєлєнька Ганна Володимирівна,

  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,

  професор кафедри дошкільної педагогіки

  Офіційні опоненти:

  доктор педагогічних наук, професор

  Гавриш Наталія Василівна,

  Луганський національний педагогічний університет

  імені Тараса Шевченка,

  завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти;

  кандидат педагогічних наук,

  старший науковий співробітник

  Маршіцька Вікторія Вячеславівна,

  Національний університет державної податкової служби України,

  доцент кафедри української словесності та культури.

  Захист відбудеться "25" березня 2008 р. о 16 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.454.01 в Інстітуті проблем виховання Академії педагогічних наук України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9.

  З дісертацією можна ознайомітіся у Бібліотеці Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).

  Автореферат розіслано "23" лютого 2008 р.

  вчений секретар

  спеціалізованої вченої ради Л.М. Масол

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність дослідження. Необходимость екологічного виховання зумовлена ​​наявністю Світової екологічної кризиса, причина якої кріється у практічній ДІЯЛЬНОСТІ людини, что обумовлена ​​ее антропоцентричний свідомістю. Основи свідомості, екологічної культури, Ставлення особистості до світу природи закладаються в дошкільному дітінстві, что підтверджує вагомість использование цього сензитивного ПЕРІОДУ для екологічного виховання особистості. У законі "Про дошкільну освіту" ее роль візначається як провідна у формуванні особистості дитини, тому Зміст освіти має віступаті базисом становлення людини, а методи ВІДПОВІДАТИ віковім особливо дітей.

  Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує СУЧАСНИХ фахівців дошкільного профілю у віборі завдання та змісту роботи з дітьми таким чином, Щоб не Стільки озброюваті їх Певна сумою знань, скільки Відкривати перед ними "науку життя", яка спріяла б Формування творчих особистостей з розвинення почуттям власної гідності та відповідальності за свои вчінкі. Відповідно до вимог Базового компонента до кінця дошкільного ПЕРІОДУ у дитини ма ють буті сформовані елементи екологічного світорозуміння, екологічної віхованості, позитивне емоційно-ціннісне Ставлення до природи.

  Вплив природи на формирование особистості Розкрити в роботах Я. Коменський, Д. Локка, Й. Песталоцці, С. Русової, Ж-Ж. Руссо, В. Сухомлинського, К. Ушинського, Є. Фльоріної. Сучасні досліднікі цієї проблеми С. Дерябо, Г. Пустовіт, В. Ясвін підкреслюють необходимость формирование екоцентрічного типу екологічної свідомості як регулятора ДІЯЛЬНОСТІ людей у ​​природі. Н. Горопаха, Н. Глухова, Н. Кот, Н. Лисенко, С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Рижова, Н. Яришева зазначаються, что основи екологічного виховання закладаються в дошкільному дітінстві. Екологічна свідомість Виступає головного складового екологічної культури, формирование засідок якої досліднікі визначаються метою екологічного виховання дітей дошкільного віку.

  Фізіологічні та психологічні Особливості дитини дошкільного віку НЕ дозволяють переобтяжуваті ее когнітівну сферу, дитина "... Мислі образами, формами, фарбами, звуками" (К.Ушінській), тому здатно до сістематізації та усвідомлення знань через певні образи. Чим яскравішім є образ, тим сільніше впліває ВІН на почуттєву сферу дитини, забезпечуючі міцність запамятання отріманої информации. Яскраві образи у поєднанні з пізнавальною інформацією втілені у казку. Психологи, педагоги, лінгводідакті вважають казку дієвім засоби виховання й Використовують ее для розвитку різніх сторон особистості дитини. Проти, як засіб екологічного виховання авторська казка пріродознавчого змісту вікорістовується недостатньо. У Нашій работе авторська казка пріродознавчого змісту Виступає засоби екологічного виховання.

  Вчені довели, что через емоційну взаємодію з образами діти засвоюють певні знання й уявлення, віробляють конкретні суджень, формулюють особістісні умовісновкі. Образність казки спріяє Формування дерло синкретичного уявлень про ті обєкти и явіща, про Які в ній розповідається.

  К.Ушінській, Є. Фльоріна, С. Русова, В.Сухомлінській високо оцінювалі роль казок у віхованні та розвитку особистості дитини. Сучасні авторизованого Л. Бірюк, А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Карпінська, Т. Котик, Н. Насруллаєва, Ю. Руденко, Л. Таллер, Л. Фесенко, А. Шібіцька Вивчай возможности использование казок у процесі розвитку мовлення дітей . Г. Бистрова, Т. Сергєєва, Є. Сизова, Т. Шуйському вікорістовувалі казки в логопедічній роботі з дітьми. Психологи О. Запорожець, Т. Зінкевич-Євстігнєєва, О. Кабачек, К. Крутій, Н. Маковецька, А. Осипова, О. Петрова, Д. Соколов, Л.Стрєлкова вісвітлювалі возможности использование казки з метою впліву на псіхічну сферу особистості дошкільніка . Авторська казка, в основу якої покладаючи конкретні наукові факти, а форма Подання информации залішається Казкова, на нашу мнение, здатно оптимізувати процес екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку, надаючі Йому почуттєвої спрямованості.

  Актуальність проблеми екологічного виховання в дошкільному дітінстві, наявні суперечності между завдання и технологіямі екологічного виховання дошкільнят, потребами и станом розвитку практики екологічного виховання, можлівістю и необхідністю формирование у старших дошкільніків початкових екологічних уявлень як основи екологічної культури, розвитку екологічної свідомості та позитивного емоційно-ціннісного Ставлення дітей до природи, необходимость использование для цього процесса різніх ЗАСОБІВ з метою підвищення его ефектівності зу овілі вибір тими даного дісертаційного дослідження.

  Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дослідження входити до тематичного плану наукових досліджень НПУ імені М.П. Драгоманова за безпосередньо "Теорія і технологія навчання та виховання в системе образования". Тему дослідження Затверджено вчений радою національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № від 27.01.2005 року) та УЗГОДЖЕНО в раді з коордінації наукових досліджень у Галузі педагогіки и психології АПН в Україні (протокол № 9 від 29.11.2005 року).

  Обєкт дослідження - екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку.

  Предмет дослідження - педагогічні умови использование авторської казки пріродознавчого змісту як засоби екологічного виховання.

  Мета дослідження - теоретично обґрунтувати й експериментально перевіріті педагогічні умови та методику использование авторської казки пріродознавчого змісту як засоби екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

  Гіпотезою дослідження є побудоване на основе врахування образного характеру мислення дітей дошкільного віку припущені про ті, что екологічне виховання дошкільніків відбуватіметься більш ефективного за умови! Застосування у цьом процесі авторських казок пріродознавчого змісту, что могут буті вікорістані як засіб формирование уявлень дітей про звязки й залежності у природі , забезпечать позитивне емоційно-ціннісне Ставлення до природи та спонукатімуть до екологічно доцільної поведінкі та ДІЯЛЬНОСТІ.

  Відповідно до мети та гіпотезі визначили основні завдання дослідження:

  1. Проаналізуваті наукові джерела з проблеми дослідження та Розкрити теоретико-методичні основи екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

  2. Візначіті роль и місце авторської казки пріродознавчого змісту як засоби екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

  3. обґрунтувати педагогічні умови использование авторської казки як засоби екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

  4. Розробити та дослідно-експериментальний Шляхом перевіріті методику использование авторських казок пріродознавчого змісту у процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

  5. Здійсніті добірку авторських казок пріродознавчого зміту з метою Розширення методичного забезпечення процесса екологічного виховання дітей.

  Відповідно до визначених завдання Було застосовано Такі методи дослідження:

  · Теоретичні: аналіз філософських, пріродознавчіх, психологічних и педагогічних джерел, програм, навчально-методичних посібніків, педагогічної документації дошкільніх Навчальних Закладів з метою визначення сутності, змісту, методів, особливо процесса екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку; аналіз стану роботи в дошкільніх навчальний заклад з піднятої проблеми;

  · Емпірічні: педагогічний експеримент (констатувальний, формувальній, контрольний); діагностичні методи (Анкетування, бесіда) з метою Вивчення стану Функціонування предмета дослідження; обсерваційні методи (пряме й побічне спостереження), Вивчення продуктів ДІЯЛЬНОСТІ дітей для Виявлення ефектівності розробленої методики екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки;

  · Статистичні: методи математичної ОБРОБКИ експериментальний Даних (аналітичні розрахунки в межах методу експертної ОЦІНКИ при візначенні ефектівності розробленої методики роботи).

  Теоретичну основу дослідження складають філософські положення про Пізнання як Суспільно-історичний процес, что формує знання людей, спрямовує мету й мотиви Дій; психологічні положення про визначальності роль образного мислення у формуванні світогляду дитини дошкільного віку, принципи індівідуального й особістісного підходів; психолого-педагогічні наукові здобуткі, прісвячені сутності екологічного виховання особистості, его змісту, методів, особливо розвитку емоційної сфери в контексті становлення Пізнання й основ світорозуміння дошкільніків.

  Базою дослідження виступили: дошкільний заклад № 598 м. Києва, Дошкільні заклади № 125, № 67, № 15 м. Севастополя.

  Наукова новизна та теоретичне значення дослідження Полягає в тому, что:

  Вперше науково обґрунтовано роль и місце авторської казки пріродознавчого змісту як засоби екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку та доведено ее Вплив на процес екологічного виховання дітей дошкільного віку, Який Полягає у створенні звязку между когнітівною та почуттєвою сферою особистості дитини, забезпеченні міцності засвоєння екологічних уявлень та розвитку мотівації до екологічно доцільної поведінкі;

  визначили та експериментально перевірено педагогічні умови использование авторських казок пріродознавчого змісту у процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку;

  уточнено взаємозвязок компонентів екологічної віхованості Стосовно дітей дошкільного віку;

  Подальшого розвитку Набуль питання Розширення спектру ЗАСОБІВ екологічного виховання дітей дошкільного віку.

  Практичне значення Полягає у розробці та впровадженні методики использование авторських казок пріродознавчого змісту у навчально-виховний процес дошкільніх Навчальних Закладів з метою екологічного виховання дітей. Розроблено та експериментально апробовано в роботі з дітьми добірку авторських казок про природу "Чарівний промінь" з віділеною Наукова основою кожної казки, что Робить методично доцільнім їх использование у процесі екологічного виховання дітей дошкільного віку в условиях дошкільного навчального закладу та сімї.

  Ідеї, положення, методичні рекомендації та Висновки могут буті вікорістані в работе дошкільного навчального закладу при организации процесса екологічного виховання дітей. Результати дослідження могут застосовуватісь у процесі викладання курсу "Методика Ознайомлення дітей з природою" студентам педагогічних Навчальних Закладів спеціальності "Дошкільне виховання" з метою підготовкі фахівців до Здійснення роботи з екологічного виховання дітей дошкільного віку.

  Матеріали дісертаційного дослідження Було впроваджено й апробовано у процесі навчально-виховної роботи дошкільніх закладів № 598 м. Києва (довідка про Впровадження № 58 від 25.10.2006р.), № 67 (довідка про Впровадження № 38 від 04.07.2007р.), № 125 (довідка про Впровадження № 45 від 20.10. 2006р.), № 15 м. Севастополя (довідка про Впровадження № 38 від 21.01.2006р.), Педагогічного училища м. Севастополя (довідка про Впровадження № 479 від 5.10.2006р.).

  Особистий внесок автора в работе у співавторстві з Г.Бєлєнькою Полягає у доборі та аналізі авторських казок пріродознавчого змісту, віділенні їх Наукової основи; у співавторстві з Л.Костюхіною - в аналізі впліву образів природи на розвиток дитини, можливий актівізації пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ дітей при ознайомленні їх з природою.

  Апробація результатів дослідження здійснювалась через публікацію матеріалів дисертації. Основні положення, результати дослідження й Висновки доповідалісь на Міжнародній науково-практічній конференции "Модернізація дошкільної освіти: проблеми та перспективи" (Бердянськ, 2005), Всеукраїнській науково-практічній конференции "Професійне становлення педагога в условиях модернізації вищої освіти" (Одеса, 2005), Республіканському семінарі "Підсумки апробації регіональної програми" Кримський віночок "(Сімферополь, 2005-2006), Конференції, прісвяченій Міжнародному дню студента (Севастополь, 2005), звітніх наукових конференціях виклади ів, аспірантів и докторантів (2004-2006), засіданнях кафедри дошкільної педагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова.

  Публікації. Основні положення, Висновки и Предложения относительно использование казок пріродознавчого змісту у процесі екологічного виховання дітей дошкільного віку виклади в 7 публікаціях автора, среди них 4 одноосібніх у фахових виданнях та авторський навчальний посібник "Чарівний промінь" для студентів спеціальності "Дошкільне виховання", вихователів и батьків дітей дошкільного віку.

  Структура дисертації: дисертація складається зі вступления, двох розділів, вісновків, списку використаних джерел (297 найменувань, з них 3 Іноземною мовою) та Додатків. Загальний ОБСЯГИ роботи - 232 Сторінки, основний Зміст - 160 сторінок. Робота містіть 3 рисунка, 6 діаграм, 8 таблиць. ОБСЯГИ Додатків - 49 сторінок.

  Основні ЗМІСТ

  У вступі обґрунтовується Актуальність проблеми екологічного виховання дошкільніків, визначили обєкт, предмет, мету дослідження, сформульовано гіпотезу й завдання, окреслено теоретичну основу та методи дослідження, представлено наукову новизну, теоретичне и практичне значення дослідження, подано Відомості про апробацію и Впровадження основних результатів, Публікації.

  У Першому розділі - "Теоретико-методичні засади екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки" - Здійснено аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, виклад основні теоретичні положення относительно роли и сутності екологічного виховання, Розкрити возможности использование авторської казки як засоби екологічного виховання дошкільніків, обгрунтовані педагогічні умови использование авторських казок пріродознавчого змісту у процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

  На підставі проведеного АНАЛІЗУ ДОСЛІДЖЕНЬ Г. Волошіної, Н. Горопахі, О. Захлєбного, І. Звєрева, Н. Кот, О. Кудрявцевої, Н. Лисенко, Г. Марочко, В. Маршіцької, С. Ніколаєвої, З. Плохій, Г. Пустовіта, Н. Пустовіт, О. Терентьєвої, Н. Ярішевої та других подано порівняльній аналіз Тлумачення зрозуміти "екологічне виховання", "екологічна свідомість", "екологічна культура", "екологічні знання", "екологічні уявлення", определена їх підпорядкованість та взаємозумовленість, уточнено Сутність Поняття "екологічна віхованість" Стосовно дітей дошкільного віку.

  Аналіз наукових досліджень показавши, что більшість вчених (А. Волкова, Н. Горопаха, І. Звєрев, Н. Кот, Н. Лисенко, В. Маршіцька, С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Рижова, І. Суравєгіна, Н . Яришева) метою екологічного виховання визначаються формирование засідок екологічної культури. Складових елементами екологічної культури віступають екологічні знання, пізнавальні, морально-естетічні почуття й переживання, обумовлені взаємодією з природою та екологічно доцільна поведінка (З.Плохій).

  Основним змістом екологічного виховання дошкільніків сучасні Вчені вважають два аспекти: передачу екологічних знань та їх трансформацію особістістю у Ставлення до природи, что віявляється в ДІЯЛЬНОСТІ. Результатом екологічного виховання Г. Пустовіт візначає екологічно виховання особистість. Питання екологічної віхованості у своих дослідженнях торкає такоже Г. Волошина, Л. Іщенко, Р. Науменко, С. Ніколаєва, Л. Різник, Р. Рославець, среди них Г. Волошина та Р. Рославец вважають, что рівень екологічної культури особистості можна розглядаті як рівень ее екологічної віхованості, тім самим ототожнюючі ЦІ два Поняття. Ми спіраємось на дослідження Г. Пустовіта, Який Розглядає екологічну культуру складових екологічної віхованості. Компонентами екологічної віхованості Вчені визначаються інтелектуальний (когнітівній), емоційно-ціннісній (афективних, аксеологічній) та діяльнісно-практичний (праксеологічній).

  Базуючісь на візначенні Поняття "екологічна віхованість" учнів загальноосвітньої школи Г. Пустовітом, дослідженнях З.Плохій, что Розглядає екологічну поведение як визначальності компонент екологічної культури та В. Маршіцької, что віділіла емоційно-ціннісне Ставлення до природи як складового екологічної культури особистості та Показник екологічної віхованості старших дошкільніків, ми Розуміємо під про екологічну віхованістю дітей дошкільного віку інтегральну характеристику особистості, компонентами якої віступають екологічні уявлення, е моційно-ціннісне Ставлення до природи, поведінка та діяльність в природі.

  Псіхологічнімі (Б. Ананьєв, Л. Венгер, П. Гальперін, Д. Ельконін, О. Запорожець, М. Поддьяков) та педагогічними (Т. Ковальчук, Л. Міщік, С. Ніколаєва, З. Плохій, П. Саморукова, Про . Терентьєва, І. Хайдурова) дослідженнямі доведена здатність дитини дошкільного віку усвідомлюваті екологічні уявлення. Над розробка змісту та структура екологічних уявлень для дошкільніків працювала Є. Водовозова, А. Герд, В. Грецова, К. Ушинський, Н. Горопаха, Н. Лисенко та ін. Найбільш грунтовні, на нашу мнение, моделі систем екологічних уявлень розроблені Сучасний досліднікамі С. Ніколаєвою, З. Плохій та Н. Рижова.

  Аналіз педагогічних джерел показавши, что вчений досліджено формирование Ставлення дітей дошкільного віку до природи (В. Грецова - бережливого, М. Ібраімова, Г. Марочко - Дбайливий, І. Комарова - свідомого, М. Роганова - ціннісного, З. Плохій - бережливого, Дбайливий, ціннісного та емоційно-ціннісного, В. Маршіцька - емоційно-цінннісного). Ми в своєму дослідженні базуваліся на Працюю З. Плохій та В. Маршіцької Стосовно виховання емоційно-ціннісного Ставлення дітей до природи.

  ВРАХОВУЮЧИ положення дослідніків про необходимость забезпечення єдності впліву на інтелектуальну, емоційну, діяльнісну СФЕРИ особистості дитини дошкільного віку в процесі екологічного виховання, Вважаємо за доцільне использование дитячої пріродознавчої літератури, яка, з одного боку, спріяє розвитку в дітей уміння Бачити красу природи, виховання почуття любові та позитивного емоційного Ставлення до неї; з Іншого - збагачує їхні уявлення, розкріває закономірності природних явіщ. Особливе значення среди літературних творів про природу має авторська казка пріродознавчого змісту, в Основі якої лежати наукові факти.

  Віходячі з АНАЛІЗУ психолого-педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ Можемо стверджуваті, что казка розглядається як засіб багатовекторного впліву на особистість дитини: у процесі розумово виховання (Р. Жуковська, С. Литвиненко, О. Соловйова, О. Усова, Л. Фесюкова); естетичного та морального (С.Бакуліна, В.Пабат); мовленнєвого розвитку (С. Алієва, Л. Бірюк, А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Карпінська, Т. Котик, Н. Насруллаєва, Ю. Руденко, Л. Таллер, Л. Фесенко, Є. Фльоріна, А. Шібіцька ); у логопедічній практике (Г. Бистрова, Т. Сергєєва, Е. Сизова, Т. Шуйському); як засіб фізічного розвитку та оздоровлення дитини (К. Крутій, Н. Маковецька); творчого розвитку (М. Туров); розвитку та корекції псіхічної сфери (В. Андросова, Н. іноградова, Л. Гурович, О. апорожець, Т. Зінкевич-Євстігнеєва, Г. Леушина, Д. Соколов, О. Соловйова, Н. Ціванюк) ТОЩО.

  ОКРЕМІ аспекти использование казок у процесі екологічного виховання дітей дошкільного віку Вивчай Г. Бєлєнькою, Н. Горопахою, Н. Лисенко, З. Плохій, Н. Рижова й іншімі педагогами. О. Аматьєва, В. Андросова, Е. Берн, Н. Виноградова, Е. Гарднер, Л. Гурович, О. Запорожець, Т. Зінкевич-Євстігнєєва, Г. Леушина, О. Петрова, Д. Соколов, О. Соловйова, Л. Стрєлкова, Л. Фесюкова, Е. Фромм, Н. Ціванюк та ін. вважають, что фантастичний казковий світ, сповнений чудес, Таємниць и чарівності, всегда пріваблює дітей, смороду з радістю порінають у світ уяви, активно діють у ньом.

  У нашому дослідженні казка розглядалася як засіб екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку, что за рахунок образності та впліву на почуття дитини Забезпечує міцність засвоєння екологічних уявлень, спонукає до екологічно доцільної поведінкі та ДІЯЛЬНОСТІ. Підгрунтям использование казки як засоби екологічного виховання слугувало положення про здатність дітей старшого дошкільного віку відрізняті фантастичні елементи казок від реальності (Б. Беттельхейм, О. Запорожець, М. Максимов, Л. Обухів та інші).

  У процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку доцільно використовуват авторські пізнавальні казки про природу, что ма ють наукову основу - реальну пізнавальну інформацію про живі організмі, їхні спожи, звязки между собою и з середовища Існування, про цілісність природи и Вплив ДІЯЛЬНОСТІ людини на неї. Вірішенню завдання екологічного виховання дошкільніків максимально спріяють казки Г. Барвінок, В. Біанкі, Г. Бєлєнької, Б. Грінченка, Ю. Дмитрієва, Н. Забіли, О. Іваненко, О. Лопатіної, С. Могілевської, А. Мястківського, Н. Павлової, З. Плохій, М. Пономаренко, Н. Ріжової, І. Сенченко, М. Сладкова, М. Скребцової, Ю. Старостенко, В. Сутєєва, В. Сухомлинського, О. Толстого, О. Трофимова, Лесі Українки, К. Ушинського, Д. Чередниченко, Ю. Ярмиша й других.

  Розроблені нами педагогічні умови использование казки в екологічному віхованні дітей старшого дошкільного віку обгрунтовані необхідністю забезпечення ємоційного фону сприйняттів природи; Подання пізнавальної информации в цікавій форме, ее поступового ускладнення та трансформації дітьми в Різні види ДІЯЛЬНОСТІ; підкріплення наочністю сили впліву казкових образів на дитину; єдності позіцій педагогів дошкільного навчального закладу та сімї в харчуванні екологічного виховання.

  Вагомість использование авторської казки пріродознавчого змісту в процесі екологічного виховання дітей дошкільного віку обумовлена ​​тім, что вона має наукову основу, яка дозволяє формуваті реалістічні уявлення про ОКРЕМІ обєкти та явіща природи, спожи живих організмів, звязки та залежності у природі в багатоступеневій ієрархічній послідовності та єдності; Забезпечує цілісність раціонального та емоційного у пізнанні; відповідає характеру мислення та інтересам дитини.

  У іншому розділі - "Педагогічні умови та методика екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки пріродознавчого змісту" - Розкрити процес експериментальної апробації педагогічних умов та методики екологічного виховання старших дошкільніків с помощью авторської казки, представлені перебіг та результати експериментальної роботи.

  Констатувальний етап експеримент МАВ за мету віявіті рівень екологічної віхованості дітей старшого дошкільного віку; візначіті місце использование авторської казки пріродознавчого змісту в системе роботи з екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. Для вирішенню поставлених завдання Було звертаючись комплекс методів дослідження: Бесіди з дітьми, спостереження за їх поведінкою в природі у повсякдення жітті та спеціально створене педагогічних сітуаціях, аналіз результатів ДІЯЛЬНОСТІ дітей, документації вихователів, Анкетування.

  У експериментального дослідженні взяли участь 200 дітей старшого дошкільного віку: 100 дітей експериментальної групи (ЕГ) та 100 дітей контрольної групи (КГ).

  Для визначення уровня екологічної віхованості дітей старшого дошкільного віку нами Було обрані следующие Критерії та показатели: якість екологічних уявлень (ОБСЯГИ, сістемність, реалістічність, усвідомленість), тип Ставлення до природи (емоції та мотиви), характер ДІЯЛЬНОСТІ та поведінкі дитини у природі (уміння и навички догляд за обєктамі природи, вчінкі).

  На Основі віділеніх крітеріїв та їх показніків Було встановлен Такі Рівні екологічної віхованості: високий, середній, низька. Результати констатувального експеримент засвідчілі, что діти старшого дошкільного віку ма ють різний рівень екологічної віхованості.

  Високий рівень характерізувався достатнім ОБСЯГИ уявлень дітей про обєкти та явіща природи (в межах програми навчання та виховання дітей в дошкільному закладі та вищє), відповідністю уявлень реальній дійсності, розумінням екологічних звязків та перелогових между обєктамі природи, обєктамі природи та умови Існування, между природою та ЛЮДИНОЮ, здатністю обгрунтувати їх с помощью мовлення; тип Ставлення до природи - позитивне емоційно-ціннісне; у дітей сформовані уміння та навички догляд за обєктамі природи, Які смороду самостійно застосовують.

  Середній рівень характерізувався ОБСЯГИ уявлень дітей в межах програми, частково відповідністю уявлень реальній дійсності, здатністю діференціюваті живі й нежіві істоті, частково візначаті ОКРЕМІ спожи живих організмів, назіваті деякі умови, необхідні для їхнього життя, відсутністю розуміння цілісності природи, залежності життя и здоровя людини від чінніків природного середовища, ускладнене з аргументацією суджень; тип Ставлення до природи - змішане; у дітей в основному сформовані уміння та навички догляд за обєктамі природи, Які застосовуються епізодічно.

  Низьких рівень характерізувався недостатнім ОБСЯГИ уявлень дітей про обєкти та явіща природи, частково відповідністю уявлень реальній дійсності, недостатнім усвідомленням залежності живого організму від чінніків середовища, нерозумінням екологічних звязків, цілісності природи, відсутністю аргументації суджень; тип Ставлення до природи - спожівацьке чи змішане; уміння та навички догляд за обєктамі природи в основному не сформовані, чи не застосовуються.

  У результате дослідження Було зясовано, что високий рівень екологічної віхованості показали 8% дітей ЕГ та 9% дітей КГ, середній - 75% дітей ЕГ та 75% дітей КГ, низька - 17% дітей ЕГ та 16% дітей КГ. Ми констатувалі, что педагоги ДНЗ усвідомлюють необходимость екологічного виховання дошкільніків, ма ють Певний ОБСЯГИ знань з екології, здебільшого віявляють Інтерес и зацікавленість у підвіщенні уровня Власний знань про природу. Робота з екологічного виховання планується, в цьом напрямі Використовують традіційні форми роботи й методи впліву на дітей. Однако, як показавши аналіз документації (планів навчально-виховної роботи), казка пріродознавчого змісту як засіб екологічного виховання дошкільніків вікорістовується Вкрай Рідко, а основним методом роботи з казкою є читання з Наступний бесідою. В ході констатувального етапу експеримент Було зясовано, что більшість батьків НЕ усвідомлюють необхідності проведення роботи з екологічного виховання в сімї, вважаючі це компетенцією дошкільного навчального закладу; НЕ всегда уважний ставлять до Вибори творів про природу для читання дітям. Порівняно Невеликий Відсоток батьків зацікавлені участю в заходах екологічної спрямованості, что проводяться у ДНЗ, и не заперечувалі возможности розшіріті свои знання у даного напрямі.

  Результати констатувального експеримент дали змогу сделать Висновок про недостатню екологічну віхованість дітей старшого дошкільного віку, необходимость оптімізації процесса екологічного виховання за рахунок комплексного впліву на когнітівну, почуттєву та діяльнісну сферу особистості. Одним з таких ЗАСОБІВ є авторська казка пріродознавчого змісту.

  ВРАХОВУЮЧИ дані констатувального експеримент, нами Було розроблено педагогічні умови та методику использование авторських казок пріродознавчого змісту в процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. Мета формувального експеримент пролягав в розробці й апробації методики та доборі системи авторських казок пріродознавчого змісту, что могут буті вікорістані в процесі екологічного виховання. Мета дослідження конкретізувалась через вирішенню Наступний завдання: формирование у дітей початкових екологічних уявлень про живі організмі та їхні спожи, про звязки й залежності у природі, про цілісність природи й діяльність людини в ній; виховання позитивного емоційно-ціннісного Ставлення до природи; создания методичного забезпечення з использование авторських казок пріродознавчого змісту як одного з ефективних ЗАСОБІВ екологічного виховання дошкільніків.

  На качана формувального експеримент Було забезпечен Дотримання педагогічних умов использование казок:

  1. Використання казки у процесі спілкування з дітьми в різніх видах ДІЯЛЬНОСТІ в контексті вирішенню завдання екологічного виховання.

  2. Використання наочності у процесі роботи з казкою (спостереження за обєктамі та явіщамі природи, розгляданих ілюстрацій ТОЩО).

  3. ЗАСТОСУВАННЯ казок у системе: на початкових етапі - использование коротких казок, урівків з казок про живі обєкти, явіща природи з метою забезпечення позитивного емоційного відгуку на сприймання даного обєкту; надалі - использование коротких казок про живі організмі, нежіві обєкти природи, явіща природи з метою закріплення та Розширення знань дітей про Сейчас обєкт чи явіще, розвитку пізнавального інтересу до него; ! застосування казок, у якіх розглядаються спожи живого організму та прослідковуються звязки окремий обєкта з іншімі; ! застосування казок, у якіх прослідковуються звязки й залежності у природі в багатоступеневій ієрархічній послідовності та єдності; творча трансформація змісту знайомого казок та інтеграція їх у Різні види ДІЯЛЬНОСТІ (під керівніцтвом вихователя); творча самостійна трансформація змісту знайомого казок дітьми.

  4. Єдність позіцій педагогів и батьків Стосовно использование казок
  у процесі екологічного виховання дітей.

  Методика использование авторських казок у процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку реалізовувалась у трьох безпосередньо (робота з дітьми, з педагогами дошкільніх закладів, з батьками), среди якіх провіднім виступала робота з дітьми, что Складанний з трьох етапів: 1) закріплення знань дітей про обєкти та явіща природи, формирование позитивного емоційного Ставлення до неї засоби авторської казки пріродознавчого змісту; 2) формирование уявлень про звязки й залежності у природі, розвиток емоційно-ціннісного Ставлення с помощью авторської казки; 3) формирование уявлення про цілісність природних систем и людину як часть природи, розвиток позитивного емоційно-ціннісного Ставлення засоби авторської казки пріродознавчого змісту, мотивація екологічно доцільної поведінкі та ДІЯЛЬНОСТІ.

  Для реализации розробленої системи роботи з Казками, Було Здійснено їх добірку у відповідності до візначеної мети. Тексти підібраніх казок Було проаналізовано, віділено їх наукову основу та оформлено в збірку "Чарівний промінь". Казки подано таким чином, щоб Забезпечити поетапність збагачення знань дітей: від уявлень про ОКРЕМІ обєкти та явіща природи до розуміння ее цілісності.

  Провідною формою роботи в ході формувального етапу експеримент Було повсякденного спілкування вихователя з дітьми з Використання матеріалу казки. Застосовуваліся Такі методи роботи з Казками, як читання казок, Розповідь, Бесіди за змістом казок; "Образи Перетворення", малювання, ліплення, ручна праця за змістом казок; дидактичні ігри за сюжетами казок; ігри-псіхогімнастікі, театралізовані ігри за сюжетами казок; использование казки як відповідь на запитання дитини. Такоже застосовуваліся творчі методи роботи з текстами казок (перенесення героїв знайомиться казок у Нові обставинні, зміна СИТУАЦІЙ у знайомого Казки, создание Нових сюжетів казок). Велику Рамус ми пріділілі нетрадіційнім методам роботи з Казками, Які були запропоновані Д. Родарі и Н. Рижова - різні варіанти создания казок пріродознавчого змісту (сторітелінгу): "Біном фантазії"; "Перевернення" казки; "Вінегрет" ( "салат") з казок; продовження казки, розпочатої вихователь; прідумування нового Закінчення казки; казка в заданому напрямі; казки "навпаки"; гра-казка ТОЩО.

  Завершальний етапом дослідження Було проведення контрольного експеримент. Его мета - перевірка гіпотезі, педагогічних умов та ефектівності розробленої методики использование авторської казки в процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. Для Досягнення візначеної мети, Було звертаючись комплекс адекватних віку дітей методів дослідження, аналогічніх проведенням у констатувальному експеріменті, но в Дещо зміненому виде. Аналіз результатів контрольного експеримент показавши Наступний дінаміку Зміни рівнів екологічної віхованості дітей (рис. 1, 2, 3, 4).

  Віходячі з Даних, что відображено в діаграмах, чи можемо констатуваті, что в експеріментальній групі дітей Із високим рівнем екологічної віхованості стало 34%, у контрольній - 15%; Із середнім рівнем в експеріментальній групі - 62%, у контрольній - 72%; дітей Із низьких рівнем екологічної віхованості в експеріментальній групі 4%, у контрольній - 13%. Отже, аналіз результатів контрольного експеримент дает нам Підстави стверджуваті, что в експеріментальній групі значний збільшілась Кількість дітей Із високим рівнем, відповідно зменшіть число дітей Із низьких; у дітей контрольної групи наблюдается незначна Підвищення уровня екологічної віхованості.

  Аналіз результатів Анкетування вихователів довів, что проведена у процесі формувального експеримент робота з педагогами ДНЗ вплінула на Підвищення уровня їхньої подготовки до роботи з екологічного виховання дітей. Аналіз документації педагогів дошкільніх закладів у ході контрольного етапу експеримент засвідчів, что розшірілося коло авторських казок пріродознавчого змісту, Які вікорістовувалісь вихователь, різноманітнішімі стали методи роботи з казкою, зріс Інтерес педагогів до екологічного виховання дошкільніків засоби авторської казки про природу. Отже,! Застосування авторських казок пріродознавчого змісту у контексті вирішенню вопросам екологічного виховання дошкільніків дало свои Позитивні результати.

  Результати Анкетування батьків довели, что Зросла Активність їх роботи з комерційними педагогами ДНЗ у вірішенні вопросам екологічного виховання, вдома здійснюється усвідомлена робота з дітьми ЕГ у цьом напрямі.Більшість батьків обірають для читання дітям пріродознавчу літературу, зокрема казки, проводять Бесіди за змістом прочитаного, залучають дітей до світу природи.

  Для ОБРОБКИ експериментальний Даних вікорістовувалісь відповідні статистичні методи (багатофункціональній крітерій Фішера та ч2 крітерій Пірсона). Встановлен статистично достовірні Відмінності (р <0,001) відносно рівнів екологічної віхованості дітей контрольної й експериментальної груп до и после проведення формувального експеримент.

  ВИСНОВКИ

  Загаль результати дослідження підтверділі гіпотезу та дозволили сделать следующие Висновки:

  1. Вихід сучасного Суспільства з екологічної кри можливий за умови формирование, починаючі з дошкільного віку, основ екологічної свідомості, что вважається головного складового екологічної культури й регулятором ДІЯЛЬНОСТІ людини у природі. Екологічне виховання має на меті формирование засідок екологічної культури. Зміст екологічного виховання Полягає у передачі дітям екологічних уявлень та трансформацію їх у Ставлення особистості до природи. Результатом екологічного виховання має стати екологічно Вихована особистість. Компонентами екологічної віхованості дітей дошкільного віку є екологічні уявлення, емоційно-ціннісне Ставлення до природи, поведінка та діяльність в природі. Теоретико-методичними засадами екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку є вчення про єдність почуттєвого та раціонального у пізнанні, необходимость формирование свідомості екоцентрічного типу у людини сучасності, положення про домінуючу роль екологічних уявлень у формуванні Ставлення дитини дошкільного віку до природи, ДІЯЛЬНОСТІ та поведінкі в ній.

  2. Обгрунтовано роль и місце авторської казки пріродознавчого змісту як засоби екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. Казка, в Основі якої лежати наукові факти, є дієвім засоби впліву на інтелектуальну та почуттєву сферу дитини, что здатно Забезпечити Ефективне формирование емоційно забарвленіх екологічних уявлень, позитивного емоційно-ціннісного Ставлення та мотівуваті екологічно доцільну поведение та діяльність у природі.

  3. У перебігу констатувального експеримент с помощью таких методів дослідження, як спостереження за діяльністю дітей, Виконання дітьми завдання, Бесіди, Анкетування, аналіз документації вихователів, Виявлено три Рівні екологічної віхованості дітей - високий, середній и низьких. Крітеріямі та Показники виступили якість екологічних уявлень (ОБСЯГИ, сістемність, реалістічність, усвідомленість), тип Ставлення до природи (емоції та мотиви), характер ДІЯЛЬНОСТІ та поведінкі дитини у природі (уміння и навички догляд за обєктамі природи, вчінкі).

  4. Для успішної реализации запропонованої методики роботи з авторським казкою пріродознавчого змісту та патенти Дотримання низькі педагогічних умов, среди якіх: использование казки у процесі спілкування з дітьми в різніх видах ДІЯЛЬНОСТІ в контексті вирішенню завдання екологічного виховання; использование наочності у процесі роботи з казкою; использование казок у певній системе та послідовності відповідно до етапів роботи; Дотримання єдності позіцій педагогів и батьків Стосовно использование казок у процесі екологічного виховання дітей. Суть методики использование казок у процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку пролягав в тому, что у дітей послідовно закріплюваліся та розшірюваліся уявлення про ОКРЕМІ обєкти та явіща природи, формуван уявлення про звязки та залежності в мире природи, цілісність природи, розвивали позитивне емоційно-ціннісне Ставлення до природи. Провідною формою роботи виступили повсякденного спілкування вихователя з дітьми з Використання матеріалу казки, найбільш цікавімі методами роботи були творчі та нетрадиційні ( "Біном фантазії"; "перевернення" казки; "вінегрет" з казок; продовження дитиною казки, розпочатої вихователь; прідумування нового Закінчення казки ; казка в заданому напрямі; казки "навпаки"; гра-казка ТОЩО).

  5. З метою создания методичного забезпечення процесса екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки були дібрані у збірку "Чарівний промінь" казки пріродознавчого змісту та віділена їх наукова основа. Збірка здійснена у відповідності до вимог діючіх програм виховання та розвитку дітей дошкільного віку, Забезпечує возможности Подання информации послідовно: від Ознайомлення з окремим обєктамі та явіщамі природи до формирование уявлень про цілісність природи, спріяє розвитку позитивного емоційно-ціннісного Ставлення до неї, мотівує екологічно доцільну поведение та діяльність.

  6. Аналіз результатів контрольного експеримент показав, что после проведення роботи з екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки пріродознавчого змісту дітей з високим рівнем екологічної віхованості в ЕГ стало 34%, у КГ - 15%; Із середнім рівнем в ЕГ - 62%, у КГ - 72%; Із низьких рівнем в ЕГ - 4%, у КГ - 13%. Авторська казка, в Основі якої лежати конкретні наукові факти, а форма Подання информации є образною, за рахунок емоційно-насіченого характеру Забезпечує ефективність засвоєння дітьми старшого дошкільного віку екологічних уявлень про живі організмі, їхні взаємозвязкі один з одним та Із середовища Існування, взаємозвязок людини та природи; формирование позитивного емоційно-ціннісного Ставлення, екологічно доцільної поведінкі та ДІЯЛЬНОСТІ у природі. Отже, дослідно-експериментальний Шляхом Було доведено ефективність использование авторської казки як засоби екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

  Проведення дослідження НЕ вічерпує всех аспектів проблеми. Подальшого Вивчення потребують возможности использование авторських казок про природу на більш ранніх етапах розвитку дитини дошкільного віку (середній дошкільний вік), а такоже Розширення спектру методів, Які Варто використовуват в роботі з казкою, Вивчення спеціфікі їх использование, віходячі з індівідуальніх особливо дітей.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

  1. Костюхіна Л.В., Конюхова Т.С. Використання музики на заняття з Ознайомлення старших дошкільніків з природою // Південноукраїнській державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. Всеукраїнські науково-практичні читання студентів и молодших науковців, прісвячені спадщіні великого вітчізняного педагога К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - С. 144-146.

  2. Бєлєнька Г.В., Конюхова Т.С. Авторські казки про природу як засіб формирование основ екологічного світогляду у дітей дошкільного віку // Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Наука і сучасність: Зб. наук. праць. - Т. 43. Педагогіка. Філософія. - К., 2004. - С. 20-29.

  3. Конюхова Т.С. Порівняльній аналіз існуючіх програм з екологічного виховання дошкільніків // Бердянський державний педагогічний університет. Зб. наук. праць № 2. Педагогічні науки. - Бердянськ, 2005. - С. 59-66.

  4. Конюхова Т.С. Чарівний промінь. Казки про природу для дітей дошкільного и молодшого шкільного віку / За загальною редакцією Бєлєнької Г.В. - Сімферополь, 2005. - 408 с.

  5. Конюхова Т.С. Авторська казка про природу // Дошкільне виховання. - 2006. - № 2. - С. 7-9.

  6. Конюхова Т.С. Місце й значення авторської казки про природу среди методів екологічного виховання дошкільніків // Імідж сучасного педагога. - 2006. - № 7 (66). - С. 61-63.

  7. Конюхова Т.С. Характеристика загально підходів до екологічної освіти й виховання дітей дошкільного віку на сучасности етапі // Освіта Донбасу. - 2006. - № 5 (118). - С. 62-67.

  Анотація

  Науменко Т.С. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08. - дошкільна педагогіка. - Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2008.

  Дісертацію присвячено харчування екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки. Розкрити теоретико-методичні основи екологічного виховання дітей дошкільного віку. Обґрунтувано роль и місце авторської казки пріродознавчого змісту як засоби екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. Визначили педагогічні умови использование авторських казок пріродознавчого змісту у процесі екологічного виховання.

  Розроблено та експериментально перевірено методику использование авторської казки у процесі екологічного виховання дітей, визначили ее етапи та зміст кожного з них. Дослідно-експериментальний Шляхом доведено ефективність использование авторських казок у процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

  Ключові слова: екологічне виховання, екологічна віхованість, екологічні уявлення, Ставлення до природи, авторська казка пріродознавчого змісту, педагогічні умови та методика использование казок.

  АНОТАЦІЯ

  Науменко Т.С. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08. - дошкільна педагогіка. - Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2008.

  Дисертація присвячена питанням екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. Засобом екологічного виховання обрано авторська казка природознавчого змісту. В роботі розкриті теоретико-методичні основи екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку, обгрунтовані роль і місце авторської казки природознавчого змісту в процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. На підставі вивчення та аналізу стану порушеної проблеми в психолого-педагогічній літературі встановлена ​​логічний взаємозв'язок понять "екологічне виховання", "екологічна культура", "екологічні уявлення", "емоційно-ціннісне ставлення до природи", а також уточнено сутність поняття "екологічна вихованість" щодо дітей дошкільного віку. Автором визначені критерії, охарактеризовано їх показники та виявлено рівні екологічної вихованості дітей старшого дошкільного віку.

  Доцільність використання авторської казки природознавчого змісту в процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку обгрунтована тим, що така казка містить наукову основу, що дозволяє формувати відповідні дійсності уявлення про окремі об'єкти та явища природи, потребах живих організмів, зв'язках і залежностях в природі в багатоступінчастої ієрархічної послідовності та єдності. Авторська казка про природу, в якій будуть розкриті реальні наукові факти, забезпечує єдність раціонального та емоційного в пізнанні, відповідає характеру мислення та інтересам дитини.

  У дослідженні визначено й обґрунтовано педагогічні умови використання авторських казок природознавчого змісту в процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. Так, умова використання казки в процесі повсякденного спілкування з дітьми в різних видах діяльності в контексті вирішення завдань екологічного виховання обгрунтовано необхідністю забезпечення емоційного фону сприйняття дітьми природи. Використання наочності в процесі роботи з казкою - необхідністю підкріплення зоровими образами сили впливу казкових персонажів на дитину. Використання казок в певній системі і послідовності відповідно етапам роботи обумовлено можливістю подачі пізнавальної інформації в цікавій формі, її поступового ускладнення і трансформації дітьми в різні види діяльності. Єдність позицій вихователів і батьків у вирішенні даної проблеми необхідно для забезпечення взаємодії педагогів дошкільного навчального закладу і сім'ї в питаннях екологічного виховання дітей.

  Розроблено та експериментально апробовано методику використання авторських казок природознавчого змісту в процесі екологічного виховання старших дошкільників, визначено її етапи та зміст кожного з них.Суть методики використання казок в процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку полягала в тому, що у дітей послідовно закріплювалися і розширювалися уявлення про окремі об'єкти та явища природи, формувалися уявлення про зв'язки і залежності в світі природи, цілісності природи, розвивалося позитивне емоційно-ціннісне ставлення до неї. Провідною формою роботи виступило щоденне спілкування вихователя з дітьми з використанням матеріалів казки. Найбільш цікавими методами роботи з казкою були творчі та нетрадиційні: "біном фантазії", "казки-перевертні", "вінегрет з казок", "продовження дитиною казки, розказаної вихователем"; "Придумування нового закінчення казки", "складання казки в заданому ключі", "казки навпаки", "гри-казки".

  Дослідницько-експериментальним шляхом доведено ефективність використання авторських казок природознавчого змісту в процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку, формування у них екологічних уявлень як основи становлення екологічної свідомості, екологічної культури та відповідного ставлення до природи.

  Створено й експериментально апробовано в роботі з дітьми збірник авторських казок про природу "Чарівний промінь" ( "Чарівний промінь"), який послужив основним елементом методичного забезпечення розробленої методики. У збірнику вміщено авторські казки, які мають наукову основу, виділену упорядником для зручності використання в процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу і сім'ї.

  Доведено, що введення авторських казок природознавчого змісту класиків дитячої літератури і сучасних авторів в різні види діяльності дітей старшого дошкільного віку є ефективним засобом їх екологічного виховання.

  Ефективність запропонованої системи роботи підтверджена методами математичної статистики. Встановлено статистично достовірні відмінності (р <0,001) щодо рівнів екологічної вихованості дітей контрольної та експериментальної груп до і після проведення формуючого експерименту.

  Ключові слова: екологічне виховання, екологічна вихованість, екологічні уявлення, ставлення до природи, авторська казка природознавчого змісту, педагогічні умови та методика використання казок.

  SUMMARY

  Naymenko Т.S. Ekological education of children of the senior preschool age by means of an authors fairy tale . - Manuscript.

  The dissertation on attaining a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences in speciality 13.00.08. - preschool pedagogics. - Institute of Problems of Education at APS of Ukraine, Kуiv, 2008.

  The dissertation is devoted to questions of ecological education of children of the senior preschool age by means of an authors fairy tale of the naturalists contents. Theoretical bases of ecological education of children of the senior preschool age are opened. The role and a place of an authors fairy tale on ecological education of children are proved. Criteria and levels ecological representations of children of the senior preschool age are developed. Pedagogical conditions of use of authors fairy tales during ecological education of children of the senior preschool age are determined. The experimental way proves efficiency of use of authors fairy tales of the naturalists contents during ecological education of children of the senior preschool age.

  It is proved, that use of authors fairy tales of the naturalists contents classics the childrens literature and modern writers in different kinds of activity of children is effective means of ecological education of preschool children.

  Key words: ecological education, ecological representations, attitude to natura, pedagogical conditions and methodic of fairy tales use, an authors fairy tale of the naturalists contents.

  ____________________________________________

  Підпісано до друку 12.02.2008 р. Формат 60Ч90 / 16.

  Розум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

  Тираж 100. Зам. 37

  ____________________________________________

  "Видавництво" Науковий світ "" ®

  Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.

  м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 504.

  200-87-13, 200-87-15, 8-050-525-88-77

  ...........  Скачати 53.09 Kb.


  Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки

  Скачати 53.09 Kb.