• Ключові слова
 • SUMMARY

 • Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки
  Дата конвертації22.06.2017
  Розмір4.57 Kb.
  Типавтореферат

  рідшала її етапи і зміст кожного з них. Суть методики використання казок в процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку полягала в тому, що у дітей послідовно закріплювалися і розширювалися уявлення про окремі об'єкти та явища природи, формувалися уявлення про зв'язки і залежності в світі природи, цілісності природи, розвивалося позитивне емоційно-ціннісне ставлення до неї. Провідною формою роботи виступило щоденне спілкування вихователя з дітьми з використанням матеріалів казки. Найбільш цікавими методами роботи з казкою були творчі та нетрадиційні: "біном фантазії", "казки-перевертні", "вінегрет з казок", "продовження дитиною казки, розказаної вихователем"; "Придумування нового закінчення казки", "складання казки в заданому ключі", "казки навпаки", "гри-казки".

  Дослідницько-експериментальним шляхом доведено ефективність використання авторських казок природознавчого змісту в процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку, формування у них екологічних уявлень як основи становлення екологічної свідомості, екологічної культури та відповідного ставлення до природи.

  Створено й експериментально апробовано в роботі з дітьми збірник авторських казок про природу "Чарівний промінь" ( "Чарівний промінь"), який послужив основним елементом методичного забезпечення розробленої методики. У збірнику вміщено авторські казки, які мають наукову основу, виділену упорядником для зручності використання в процесі екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу і сім'ї.

  Доведено, що введення авторських казок природознавчого змісту класиків дитячої літератури і сучасних авторів в різні види діяльності дітей старшого дошкільного віку є ефективним засобом їх екологічного виховання.

  Ефективність запропонованої системи роботи підтверджена методами математичної статистики. Встановлено статистично достовірні відмінності (р <0,001) щодо рівнів екологічної вихованості дітей контрольної та експериментальної груп до і після проведення формуючого експерименту.

  Ключові слова: екологічне виховання, екологічна вихованість, екологічні уявлення, ставлення до природи, авторська казка природознавчого змісту, педагогічні умови та методика використання казок.

  SUMMARY

  Naymenko Т.S. Ekological education of children of the senior preschool age by means of an authors fairy tale . - Manuscript.

  The dissertation on attaining a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences in speciality 13.00.08. - preschool pedagogics. - Institute of Problems of Education at APS of Ukraine, Kуiv, 2008.

  The dissertation is devoted to questions of ecological education of children of the senior preschool age by means of an authors fairy tale of the naturalists contents. Theoretical bases of ecological education of children of the senior preschool age are opened. The role and a place of an authors fairy tale on ecological education of children are proved. Criteria and levels ecological representations of children of the senior preschool age are developed. Pedagogical conditions of use of authors fairy tales during ecological education of children of the senior preschool age are determined. The experimental way proves efficiency of use of authors fairy tales of the naturalists contents during ecological education of children of the senior preschool age.

  It is proved, that use of authors fairy tales of the naturalists contents classics the childrens literature and modern writers in different kinds of activity of children is effective means of ecological education of preschool children.

  Key words: ecological education, ecological representations, attitude to natura, pedagogical conditions and methodic of fairy tales use, an authors fairy tale of the naturalists contents.

  ____________________________________________

  Підпісано до друку 12.02.2008 р. Формат 60Ч90 / 16.

  Розум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

  Тираж 100. Зам. 37

  ____________________________________________

  "Видавництво" Науковий світ "" ®

  Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.

  м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 504.

  200-87-13, 200-87-15, 8-050-525-88-77

  ...........

  Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки