Скачати 11.12 Kb.

Досвід роботи «Розвиток зорово-просторового сприйняття у дітей 5-7 років із загальним недорозвиненням мови»
Дата конвертації13.08.2017
Розмір11.12 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Скачати 11.12 Kb.

Ольга новохрещену
Досвід роботи «Розвиток зорово-просторового сприйняття у дітей 5-7 років із загальним недорозвиненням мови»

В сучасних умовах освітні установи покликані забезпечити максимальний розвиток особистості дитини з урахуванням її індивідуальних психофізичних особливостей, стану здоров'я, запитів і потреб самої дитини, сім'ї, суспільства. Інтерес до проблем раннього виявлення, попередження та корекції зорово - просторового сприйняття у дітей обумовлений тим, що розвиток зорово - просторових уявлень відіграє велику роль в процесі соціальної адаптації дитини, а також створює основу для успішного оволодіння навчальною діяльністю. Всі функції, що забезпечують зорово-просторово розрізнення предметів, інтенсивно формуються саме в дошкільному віці.

Тонкість, диференційованість зорового сприйняття та аналізу, зорова пам'ять властиві далеко не всім дітям. Діти із загальним недорозвиненням мови - це особлива категорія дошкільнят з недостатніми передумовами для розвитку зорово-просторового сприйняття. Нерідко стикаємося з фрагментарністю, поверховістю цього процесу.

При недоліках візуально-просторового сприйняття і зорової пам'яті у дітей із загальним недорозвиненням мови в школі можливі такі труднощі, як:

• труднощі формування зорового образу літери, цифри, графічного елементу: порушення співвідношення елементів, плутання подібних по конфігурації букв, цифр.

• погане запам'ятовування конфігурації букв при читанні і, відповідно, повільний темп; вгадування букв; поворотні рухи очей; пропуск, додавання, перестановка букв; утруднення розуміння прочитаного.

• можливо дзеркальне написання букв, цифр, графічних елементів.

• погане виділення геометричних фігур, заміна подібних за формою фігур (коло - овал, квадрат - ромб - прямокутник).

Вищевикладене дозволяє говорити про важливість формування зорового сприйняття, необхідність спеціальної роботи з дітьми, що мають низькі показники по досліджуваному параметру, вже з 5 років. Профілактика обов'язкова для дітей з мовними порушеннями.

Спираючись на дослідження Б. Г. Ананьєва, Л. С. Виготського, А. М. Леушиной, Л. Г. Кобзарева, нами була систематизована і апробована система вправ і дидактичних ігор, які спрямовані на розвиток зорово-просторового сприйняття у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (далі ОНР). Запропоновані в системі вправи та дидактичні ігри узагальнюють і доповнюють методику корекційної роботи з даного розділу і можуть бути реалізовані на практиці виховання і навчання дітей з ОНР.

Мета: визначити і систематизувати ефективні напрямки в роботі з розвитку зорово-просторового сприйняття і забезпечити основу для пізнавальної діяльності дітей із загальним недорозвиненням мови.

Гіпотеза дослідження: проведення систематичної і цілеспрямованої корекційної роботи в дошкільному віці дозволить сформувати всі функції зорово-просторово розрізнення предметів в дошкільному віці.

завдання:

1. Попередити виникнення дисграфії в школі через розвиток зорово-просторово сприйняття.

2. Систематизувати і доповнити методики з розвитку зорово-просторового сприйняття.

3. Апробувати вправи, дидактичні ігри та практичний матеріал з розвитку зорово-просторового сприйняття в корекційно-педагогічної роботи з дошкільнятами.

Зміст методики:

З огляду на результати обстеження і поставлені завдання, ми вибудували систему корекційної роботи з 5 послідовних етапів:

- розвиток зорового сприйняття і впізнавання;

-навчання орієнтуванні в схемі власного тіла;

- навчання сприйняттю розташування і віддаленості предмета в просторі;

- навчання сприйняттю просторових відносин між предметами;

- навчання орієнтуванні на площині.

Розвиток зорового сприйняття і впізнавання, що лежить в основі просторового орієнтування, є одним з головних напрямків корекційної роботи з дітьми. Діти мали труднощі в зоровому аналізі, в процесі уявного виконання рухових дій з предметами і зорового аналізу зображень предметів. Було поставлено завдання: допомогти дітям у вдосконаленні зорового сприйняття, сформувати відсутні практичні дії і перенести їх з зовнішніх дій у внутрішні, тим самим сформувавши основу для процесів просторового сприйняття.

У роботу з дітьми включалися вправи по закріпленню умінь сприймати форму предметів та їх елементів, кольору предметів, їх величину, висоту, довжину, ширину і т. Д. При цьому, дотримуючись принципу поступового ускладнення матеріалу, йшли від простого до складного. Розвиток зорового сприйняття починали зі знайомства з зображеннями реальних предметів або самих предметів, потім переходили до схематичним зображенням, графічним знакам і символам. В останню чергу використовувалися матеріали з накладеним зображенням і зашумлення. Все проводилося в ігровій формі. З огляду на вікові та індивідуальні особливості розвитку зорового сприйняття і впізнавання, дітям пропонувалися різні завдання, вправи та дидактичні ігри. Навчання будувалося таким чином, що відпрацювання кожного поняття проводилася окремо. Надалі вправи та ігри на дане поняття поєднувалися з іграми і вправами по раніше пройденим поняттям. Це сприяло формуванню сенсорних еталонів, розвитку навичок зорового аналізу і синтезу, здійснювалася профілактика і корекція зору.

Другий етап спрямований на навчання орієнтуванні в схемі власного тіла. Діти мали труднощі у виділенні провідної руки, диференціації правої і лівої сторони тіла у себе і у сидить навпроти людини. Були поставлені завдання: сформувати вміння орієнтуватися в схемі власного тіла; сформувати вміння визначати просторові напрями праве-ліве, направо-наліво, праворуч-ліворуч в різних ситуаціях, спираючись на схему власного тіла, розширити активний словниковий запас просторової термінології. Для вирішення поставлених завдань пропонувалися три серії ігор. Перша серія ігор (Гра «Знайди своє серце», «Будь ласка») спрямована на орієнтацію в сторонах власного тіла дитини. Друга серія ігор (Гра «Сусід підніми руку», «Покажи») навчає орієнтуванні в правому і лівому напрямку простору щодо самого себе. Третя серія ігор (Гра «Чарівне дзеркало» «Хто уважний») спрямована на орієнтування в просторі в дзеркальному відображенні. Ігри даного комплексу орієнтовані на формування проприоцепции, дотику, візуально-рухового координації.

Третій етап спрямований на вміння визначати місце розташування і віддаленість предмета в просторі. Діти мали труднощі в розумінні таких просторових властивостей предметів, як віддаленість, місце розташування, а також важко було у розумінні мінливості і відносності просторових відносин. Були поставлені завдання: сформувати вміння орієнтуватися в таких просторових напрямах, як верх - низ, вперед - назад, вправо - вліво, кругом, далі - ближче. Навчання складалося з двох серій ігор та вправ. Перша серія спрямована на формування просторових понять, які характеризують розташування предмета в просторі. Друга серія - спрямована на визначення віддаленості предметів в просторі.

На четвертому етапі для того щоб сформувати у дітей розуміння просторових відносин між предметами, а також мінливості і відносності просторових відносин, проводяться ігри ( «Знайди іграшку», «Хто швидше назве», в яких дітей навчають організовувати і розпізнавати ці відносини. Як допоміжний кошти дітям пропонуються картки - схеми з зображенням просторових відносин між предметами, які допомагають дітям в засвоєнні матеріалу.

У всіх іграх позиція дитини вибиралася таким чином, щоб він сам був точкою відліку. Це виявляється найбільш оптимальним для розгляду та аналізу просторової ситуації. На кожному етапі корекційної роботи діти використовували словесні пояснення своїх дій, що дозволяло закріпити відповідний мовний матеріал: просторові прийменники, прислівники.

У дітей з ОНР існують певні труднощі в орієнтації на обмеженій поверхні. Діти зміщують малюнок щодо центру аркуша, не можуть розмістити предмети на аркуші відповідно до словесної інструкцією. Було поставлено завдання: сформувати вміння визначати верхній і нижній край поверхні, його праву і ліву сторони, знаходити середину поверхні. У роботі з дітьми використовувалися завдання: знайти верхню і нижню смужки картки і розкласти певну кількість предметів вгорі і внизу або ліворуч і праворуч. Потім пропонували розглянути візерунок, на якому зображено від трьох до п'яти геометричних фігур. Спочатку діти називали фігуру, розташовану в центрі, а потім вгорі і внизу або ліворуч і праворуч від неї. Пропонувалися дітям гри: «Намалюй картинку з паличок», «Де метелик?», «На лузі пасуться ...» та інші.

Робота з розвитку зорового сприйняття і впізнавання дала наступні результати:

дітей сформувалося уявлення про провідну руці, про частини обличчя і тіла,

-ігри і ігрові вправи дозволили не тільки цілеспрямовано і прискорено формувати зорово просторове сприйняття, але і в доступній цікавій формі розвивати пізнавальний процес дошкільника;

- у дітей спостерігався підвищений інтерес до пропонованих завдань, що сприяло активізації уваги і зорової пам'яті;

цілеспрямоване, всебічне сприйняття предмета, порівняння його з іншими предметами дозволило швидше активізувати словник дитини;

-сілуетние і контурні зображення предметів допомогли розвивати зорово-просторово орієнтування, готуючи дитину до оволодіння читанням і письмом;

Порівняльні результати обстеження розвитку зорово - просторових уявлень у дошкільнят з ОНР підтверджують, що рівень розвитку зорово-просторового сприйняття у дітей збільшився на 40%.

Таким чином, реалізація запропонованих напрямків корекційно-профілактичної роботи в ході навчання дошкільнят із загальним недорозвиненням мови дозволила успішно підготувати дітей до навчання в школі, поліпшила соціальну адаптацію дітей до шкільних умов.Скачати 11.12 Kb.


Досвід роботи «Розвиток зорово-просторового сприйняття у дітей 5-7 років із загальним недорозвиненням мови»

Скачати 11.12 Kb.