Алгоритм системної моделі по управлінню методичною роботою в дошкільному закладі
Дата конвертації10.05.2017
Розмір12 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Ольга Даниленко
Алгоритм системної моделі по управлінню методичною роботою в дошкільному закладі

алгоритм

формування і просування системної моделі управління

з управління методичною роботою в МБДОУ

Мал. 1. Графічна схема управлінської моделі як системи

Суть кожного елемента справжньою системною управлінської моделі стосовно до управління методичною роботою дошкільного закладу, з урахуванням позначень на рис. 1 наступна: прогнозування цілей і завдань діяльності ДНЗ; визначення варіантів моделей випускника; формування змісту, методів, засобів і організаційних форм виховання, навчання і розвитку дошкільнят; моделювання нових форм існування ДНЗ; проектування процесів розвитку дошкільної установи; проектування наслідків запланованих інноваційних процесів.

Внутрішнє середовище (4, як основна складова моделі:

Підсистема наукового обґрунтування (4.1.) Включає в себе:

суть: Методична служба спрямована на оновлення змісту освіти, підвищення професійної компетентності педагогів, своєчасне надання їм методичної допомоги до введення ФГОС.

Важлива умова успішної діяльності методичної служби ДОУ - правильний вибір її моделі в залежності від цілей, завдань і підходів, на основі яких вона створюється.

Методична служба - сполучна ланка між діяльністю педагогічного колективу дошкільного закладу, державною системою освіти, психолого-педагогічною наукою, передовим педагогічним досвідом. Вона сприяє становленню, розвитку і реалізації професійного творчого потенціалу педагогів.

його мета: забезпечення якості освітнього процесу ДНЗ; створення сукупності умов для ефективного розвитку дошкільної установи.

- Принципи: аналіз власної діяльності і роботи всього педагогічного колективу; вичленення чинників і умов, позитивно або негативно впливають на кінцеві результати діяльності; оцінка якості педагогічного процесу в цілому, усвідомлення загальних і приватних завдань; встановлення наступності між минулим і новим навчальним роком; аналіз актуальних і перспективних потреб населення, вихованців та їхніх батьків в освітніх послугах; аналіз потреб у розвитку ДНЗ, здійсненні інновацій; пошук ідей розвитку ДНЗ, перспективних можливостей в області інноваційних перетворень; вивчення передового педагогічного досвіду. Найважливішими принципами методичної служби є прогнозування і планування.

методи:

1. Створення нормативно-правової бази, що забезпечує введення ФГОС в ДОУ

2. Створення організаційного забезпечення введення ФГОС

3. Кадрове забезпечення та підтримка педагогів при введенні ФГОС

4. Матеріально-технічне забезпечення введення ФГОС

5. Створення інформаційного забезпечення введення ФГОС

6. Робота з батьками, громадськістю.

7. Організація оптимальної моделі діяльності.

Керуюча підсистема (суб'єкт управління) (4.2.) Пропонує вимоги до всіх рівнів управлінців методичної роботи в дошкільному закладі з компетентним володінням:

- методистом є педагог, який працює в будь-якій сфері освіти, вміє грамотно і професійно сформулювати план і методи ведення роботи. Для роботи методисту необхідні знання таких дисциплін, як педагогіка і психологія, вміння вести документацію, і знання різних загальноосвітніх програм. Методисти - фахівці вміло розробляють свої, авторські програми і методи і грамотно впроваджують їх у роботу викладачів. Методист - людина, яка професійно володіє методом, теоретик і практик в одній особі.

Методист - людина, що йде на кілька кроків попереду своїх колег, професіонал, зацікавлений своєю справою.

Основні якості методиста - це здатності організатора і лідера, вміння об'єднати робочий колектив, грамотно дати потрібний напрямок практикуючим фахівцям. Методист повинен бути хорошим оратором, вміти донести ідею до слухачів у зрозумілій і доступній формі. Комунікабельність і ерудиція - неодмінні атрибути методиста. Професія вимагає постійного підвищення освіти і особистого майстерності, розширення кругозору. І без особистого покликання хорошим методистом стати неможливо.

Професію методиста неможливо отримати в навчальному закладі, але посаду спеціаліста по методиці існує в будь-якому навчальному закладі, від дитячого садка до вищого навчального закладу. Методистом, найчастіше є професійний педагог, ентузіаст своєї справи. І тут, основним формує якістю стає знайти і дати метод, напрямок освітньої роботи і зробити її найбільш ефективною і цікавою.

Федеральний закон № 273-ФЗ від 29.12.2012 «Про освіту в Російській Федерації» (далі - ФЗ) відносить дошкільну освіту до одного з рівнів загального. Крім того, в ФЗ, поряд з такою функцією, як догляд і нагляд за дитиною, за дошкільними організаціями закріплюється обов'язок здійснювати освітню діяльність, що виділяється в окрему послугу. Відповідно до закону, сьогодні будь-яка школа має право реалізовувати програми дошкільної освіти. Звідси виникає необхідність єдиного підходу до професійних компетенцій педагога дошкільної освіти та вчителі.

Розширюючи межі свободи педагога, професійний стандарт одночасно підвищує його відповідальність за результати своєї праці, пред'являючи вимоги до його кваліфікації, пропонуючи критерії її оцінки.

З урахуванням різного рівня кваліфікації педагогів країни передбачається процедура поступового, поетапного введення професійного стандарту педагога.

Розрізняються не тільки рівні кваліфікації педагогів, а й ті умови, в яких вони здійснюють свою професійну діяльність.

Прагнення до досягнення консенсусу в суспільстві з питання введення професійного стандарту педагога закладено в процес його розробки, апробації та впровадження, починаючи з широкого обговорення проекту документа, закінчуючи визначенням остаточних термінів його введення.

Педагог дошкільної освіти повинен

1. Знати специфіку дошкільної освіти та особливості організації освітньої роботи з дітьми раннього та дошкільного віку.

2. Знати загальні закономірності розвитку дитини в ранньому та дошкільному дитинстві; особливості становлення і розвитку дитячих діяльностей в ранньому та дошкільному віці.

3. Вміти організовувати провідні в дошкільному віці види діяльності: предметно-маніпулятивну і ігрову, забезпечуючи розвиток дітей. Організовувати спільну і самостійну діяльність дошкільнят.

4. Володіти теорією і педагогічними методиками фізичного, пізнавального і особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

5. Вміти планувати, реалізовувати і аналізувати освітню роботу з дітьми раннього та дошкільного віку відповідно до ФГОС дошкільної освіти (ФГТ).

6. Вміти планувати і коригувати освітні завдання (спільно з психологом та іншими спеціалістами) за результатами моніторингу, з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини раннього та / або дошкільного віку.

7. Реалізовувати педагогічні рекомендації фахівців (психолога, логопеда, дефектолога та ін.) В роботі з дітьми, що зазнають труднощі в освоєнні програми, або дітьми з особливими освітніми потребами.

8. Брати участь у створенні психологічно комфортної та безпечної освітнього середовища, забезпечуючи безпеку життя дітей, збереження і зміцнення їх здоров'я, підтримуючи емоційне благополуччя дитини в період перебування в освітній організації.

9. Володіти методами і засобами аналізу психолого-педагогічного моніторингу, що дозволяє оцінити результати освоєння дітьми освітніх програм, ступінь сформованості у них необхідних інтеграційних якостей дітей дошкільного віку, необхідних для подальшого навчання і розвитку в початковій школі.

10. Володіти методами і засобами психолого-педагогічної освіти батьків (законних представників) дітей раннього та дошкільного віку, вміти вибудовувати партнерська взаємодія з ними для вирішення освітніх завдань.

11. Володіти ІКТ-компетенціями, необхідними і достатніми для планування, реалізації та оцінки освітньої роботи з дітьми раннього та дошкільного віку.

Керована підсистема (об'єкт управління) (4.3.) - форми роботи в ДНЗ:

- педагогічна рада;

- засідання мобільних творчих груп; мікрогруп;

- педагогічний моніторинг;

- атестація;

- самоосвіта педагогів;

- семінари - практикуми з прийомами активізації педагогів;

- семінари; семінари - практикуми;

-відкриті заходи (взаємовідвідування);

- круглі столи;

- тематичні тижні;

- творчі звіти;

- групові та індивідуальні консультації;

- обговорення методичних новинок

нетрадиційні:

- школа педагогічної майстерності

- творча лабораторія

- методичний сервіс

- майстер клас

- презентація методичних напрацювань

- проведення педагогічної ради з елементами ділових ігор

- тестовий контроль

- проектна і інтегральна діяльність

- ділові ігри по реалізації освітніх послуг

- вебінари.

Забезпечує підсистема (4.4.) Включає в себе такі види забезпечення, як:

1) ресурсне: підвищення професійного рівня педагогів полягає в формуванні ключових компетенцій, сукупність яких призводить до еталонної професійної компетенції педагога. Професійна компетенція педагога визначається як сукупність знань, умінь, професійно важливих якостей, які забезпечують ефективність і оптимальність освітнього процесу;

2) інформаційне:

- аналіз власної діяльності і роботи всього педагогічного колективу;

- виокремлення чинників і умов, позитивно або негативно впливають на кінцеві результати діяльності;

- оцінка якості педагогічного процесу в цілому, усвідомлення загальних і приватних завдань;

- встановлення наступності між минулим і новим навчальним роком;

аналіз актуальних і перспективних потреб населення, вихованців та їхніх батьків в освітніх послугах;

- аналіз потреб у розвитку ДНЗ, здійсненні інновацій;

- пошук ідей розвитку ДНЗ, перспективних можливостей в області інноваційних перетворень;

- вивчення передового педагогічного досвіду.

3) правове:

Закон РФ від 10.07.1992 № 3266-1 "Про освіту", "Реалізація в воспитательно- освітньому процесі ДНЗ розвиваючих технологій програми« Дитинство »,

«Введення ФГТ до структури ООП ДОУ»,

«Перехід на ФГОС дошкільної освіти», Національна доктрина освіти Російської Федерації, Конвенція про права дитини та інші правові документи.

Алгоритм системної моделі по управлінню методичною роботою в дошкільному закладі