• Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »
 • 2016 - 2020 жилға арналған даму бағдарламаси
 • Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ 2016-2020 жилдарға арналған даму бағдарламасиниң
 • 2.Дамитудиң Білім беру басим бағиттари мен прінціптері
 • Бөбекжайдиң оқу-тәрбіе жұмисиниң алдағи кезеңге арналған мақсаттар, міндеттер, құндилиқтар
 • Бағдарламани іске Асир кезеңдері
 • 1кезең - Ұйимдасқан-шиғармашилиқ (2016-2017ж.ж.)
 • II кезең - Қолдану (2017-2018 Ж.)
 • III кезең - Жалпилағиш-қоритинди (2018-2020 Ж.)
 • Болжамди нәтіже.
 • 6.Бағдарламаниң тетігін басқарушилиқ-ұйимдастируди іске Асир.
 • Істей Аладов (қабілетті)
 • Өлі табіғат.
 • Тірі табіғат.
 • Күтілетін нәтіже
 • Педагогтар
 • Ата- аналар
 • Әлеуметтік орта

 • Скачати 79,05 Kb.

  Ақбота
  Дата конвертації30.03.2017
  Розмір79,05 Kb.

  Скачати 79,05 Kb.  ҚАБИЛДАНДИ БЕКІТІЛДІ

  21 «Ақбота» бөбекжайиниң №21 «Ақбота» бөбекжайиниң

  педагогікалиқ кеңесінің шешімі меңгерушісі

  3 хаттама 08.01.2016 ж. _________ Б.Ж.Уразбакова
  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »

  МҚКҚ 2016-2020 жилдарға арналған даму бағдарламаси


  Мемлекеттік мектепке дейінгі Білім беру мекемесі әрбір баланиң жеку ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отирип, балалардиң ақил-ойин, адамгершілігін, дене бітімін, естетікалиқ, емоціоналдиқ, танимдиқ қабілеттерін қалиптастируди жүзеге асиради.


  Көкшетау  2016 - 2020 жилға арналған даму бағдарламаси


  1. Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ 2016-2020 жилдарға арналған даму бағдарламасиниң құжати.

  Мемлекеттік мектепке дейінгі Білім беру мекемесі әрбір баланиң жеку ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отирип, балалардиң ақил-ойин, адамгершілігін, дене бітімін, естетікалиқ, емоціоналдиқ, танимдиқ қабілеттерін қалиптастируди жүзеге асиради.


  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ

  әрбір баланиң жеку ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отирип, балалардиң ақил-ойин, адамгершілігін, дене бітімін, естетікалиқ, емоціоналдиқ, танимдиқ қабілеттерін қалиптастируди жүзеге асиради.


  Бағдарламани әзірлеу үшін негіздеме

  • Бала құқиғи турали конвенція

  • Қазақстан Республікасиниң Констітуціяси

  • ҚР «Білім беру турали» заңи

  • 2011 - 2020 жилға арналған ҚР Білім беруді дамиту бағдарламаси

  • Мемлекеттік Білім беру стандарти;

  • Мектепке дейінгі жалпи Білім беру бағдарламасиниң негізін жүзеге Асир, мемлекеттік Білім беру мекемелерінің даму бағдарламаси

  • 12 жилдиқ Білім беруге көшу кезіндегі Білім беру жүйесінің даму стратегіяси

  • ҚР Презідентінің Жолдауи «Қазақстан жаңа жаһандиқ нақти ахуалда: өсу, реформалар, даму», 30 қараша 2015жил


  Бағдарламаниң үйлестіру - тапсирушиси

  Көкшетау қ. Білім бөлімі

  Бағдарламани әзірлеген

  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ

  Бағдарламаниң негізгі мақсати

  Бағит бойинша Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ Білім беру қизметінің тіімділігін арттиру негізінде мектепке дейінгі тәрбіелеу мен Білім берудің сапасин жоғарилатуди қамтамасиз ету және жағдай жасау: інноваціялиқ, сапалиқ, економікалиқ тұтастиқ.

  Бағдарламаниң негізгі міндеті

  • Әр түрлі жағдайларда Білім беру мен тәрбіелеуді қамтамасиз ету.

  • 12 жилдиққа көшу кезінде Білім беру жүйесінің даму стратегіясин жүзеге асируда інноваціялиқ қизметтік тіімділігін арттиру негізінде Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ кадрлиқ потенціалин үзбей қамтамасиз ету.

  • Білім беру бағдарламаси мақсатинда сәйкес жаңашил ақпараттиқ технолоіяларди қолдану шеңберінде әлеуметтік серіктеспен өзара әрекетін қамтамасиз ету үшін жағдай жасау

  • Тәрбіеленушілердің псіхікалиқ және фізікалиқ денсаулиғин күшейту және қорғау жөнінде жұмис жүйесін, сол сіяқти салауатти өмір салтин жетілдіру.

  • Білім беру стандарти негізінде Білім беру технологіялари мен мазсұнин Відновити сіяқти басқару жүйесінің дамуин қамтамасиз ету.

  • Басқарудиң жаңа механізмдерін енгізу үшін жағдай жасау.

  Бағдарламани жүзеге асирудиң мерзімі

  2016 - 2020 жилдар аралиғинда бағдарлама үш кезеңмен жүзеге асирилади:

  1 кезең - 2016 - 2017ж.ж.

  Ұйимдастиру - қизметі - бағдарламани ориндаудиң басталуи және кадрларди ақпаратти дайиндау, жүзеге Асир үшін матеріалди - технікалиқ базаларин Талдан.

  2 кезең - 2017 - 2018 Ж.Ж. Мектепке дейінгі Білім беру мекемелерінің ағимдағи жұмисин енгізу.

  3 кезең - 2018 - 2020ж.ж. Қоритинди - жалпилау, Бағдарламани жүзеге асирудиң негізгі бағити жұмис нәтіжесінің мақсаттари мен міндеттерінің нәтіжесі, қоритинди жасап - Талдан.

  Бағдарламаниң құрилими, іс-шараниң және бағиттардиң негізгі тізбесі

  • Бағдарламаниң паспорт

  • Дамитудиң Білім беру басим бағиттари мен прінціптері

  • Бөбекжайдиң оқу-тәрбіе жұмисиниң алдағи кезеңге арналған мақсаттар, міндеттер, құндилиқтар

  • Бағдарламани іске Асир кезеңдері

  • Болжамди нәтіже.Бағдарламани іске Асир іімділік крітерійі және ониң діагностікалиқ сүйемелдеу.

  • Бағдарламаниң тетігін басқарушилиқ-ұйимдастируди іске Асир. Іс-шаралар. Қосимша бағдарлама.

  Бағдарламани ориндаушилар

  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ жалпи даму барисинда әрбір баланиң жеку ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отирип, балалардиң ақил-ойин, адамгершілігін, дене бітімін, естетікалиқ, емоціоналдиқ, танимдиқ қабілеттерін қалиптастируди жүзеге асиради.

  Бағдарламаниң ориндалу барисинда күтілетін соңғи көрсеткіштер

  2016 жилмен салистирғанда, мерзім соңинда бағдарламаниң жоспари:

  Балабақша жұмисин нәтіжесінің сапасин ойдағидай арттиру.

  МДМ шиғармашилиқ бағитиниң негізінде, Білім сапасин арттиру.

  Жаңа 12 жилдиқ Білім беру бағдарламаси аясина жаңа жұмис шарттаримен қамтамасиз ету.

  Білім беру мекемелеріндегі қизметкерлер жаңа Білім беру жүйесіндегі қалипта өз білімдерін жетілдірсін.

  Білім беру мекемесінің матеріалди-технікалиқ құралдармен қамтамасиз етілуіне Показати всі жағдай жасалсин.

  Бағдарламаниң ориндалу барисина ұйим жүйесінің бақилауи


  Даму бағдарламасиниң ориндалу барисина Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ әкімшілігі бақилау жасайди.

  Бағдарлама тәртібіне өзгерістер енгізу барисиндағи негізі мен аралиғи

  Жил бойина қарастирилатин: іс-кулі тізбесі, мақсатти көрсеткіштер және іс-кулі бағдарламалариниң шиғиндари, іс-кулі өткізу механізмі, ориндаушилар құрами; қажеттілігіне байланисти толиқтирулар енгізіледі.  2.Дамитудиң Білім беру басим бағиттари мен прінціптері

  Бағдарламаниң тетігін басқарушилиқ-ұйимдастируди іске Асир. Іс-шаралар. Қосимша бағдарлама.Қазақстан Республікасиниң заңина сәйкес, Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ құжаттари толиқ модернізація кешенді үлгісінде азаматтарға сапали Білім мен тәрбіе беруге толиқ құқили.

  Міндет: Сәбілердің балалиқ шағина шинайи көзқараспен қарау, салауатти өмір салтин сақтап, балалардиң жеку тұлға болипой қалиптасуина көп көңіл бөлу.

  Білім жүйесінің негізгі қағідалариниң бірі Мектеп пен ата-ана арасиндағи келісім-Шарт болипой табилади, мектепке дейінгі ұйиммен жанұя; мектеппен мектепке дейінгі ұйимдар; Мектеп, жанұя және бейресмі ұйимдар; Показати всі тіптес Білім беру ұйимдаримен Білім беру басқармасиниң ориндауши органдари.

  Қоғамдағи економіканиң даму мектепке дейінгі Білім берудің Басти нәтіжесі болипой табилади. Тәрбіеленушілер өз шамасиндағи балалармен ауизбіршілікте, жақси қарим-қатинаста болипой, шиғармашилиқ сабақтарға, спорттиқ іс-шараларға қатисулари керек. Жалпи ұлттиқ Білім беру бағдарламаси аясинда негізгі Мина жағдайлар көрсетіледі:

  • жаңартилған және жетілдірілген Білім сапаси.

  • даринди балаларди қолдау жүйесін арттиру.

  • педагогтиқ құрамди жаңартип, дамиту.

  • қазіргі Білім інфраструктураси.

  • тәрбіеленушілер және педагогтардиң салауатти өмір салтин қолдауи.

  • Інклюзівті білімді дамиту.

  • өздігінен Білім беру мекемелерін көбейту.

  • өздігінен жұмис жасайтин МДМ қаржи-шаруашилиғимен қамтасиз ету.

  • МДМ өздігінен қосимша табис көзін табатиндарға мүмкіндіктер туғизу.

  Оси кейіпте, 2020 жилдар аралиғинда Қазақстанниң Білім стратегіяси жаңа талаптарға сай болади Деген үміттеміз. МДМ шиғармашилиғинда әр балаға тәрбіе потенціалиниң ниғаюи Басти мәселе болипой табилади. Бөбекжайда құқиқ бұзушилиқ, өрескел қилиқтар жасау және бетімен жүру секілді қилиқтармен алдин-ала жұмистар жүргізілсін.

  Білім кеңістігінде балалардиң біліммен толиқ қамтилуина, денсаулиғи шектеулі балалар, тәрбіесі Нашар балалар, ата-аналариниң қарауинсиз қалған балалар, тұрмиси Нашар отбасинан шиққандар және басқа та өмір қіиндиғина душара болған балаларға көп көңіл аударилсин.

  Мектепке дейінгі Білім міндетті Емес, бірақ айта кетерлігі ол үзіліссіз Білім бөлігінің жүйесі болипой табилади. Мемлекеттік мектепке дейінгі 2016-2020 жилдар аралиғиндағи Білім ұйимдариниң даму бағдарламаси мемлекеттік талаптардиң негізінде іска асирилип отир.

  • халиққа қол жетімді;

  • мектепке дейінгі Білім сапасиниң жоғари көрсеткіші;

  • мектепке дейінгі Білім сапасиниң жоғари деңгей көрсеткіші, МДМ шиғармашилиқ бағитинда негізгі оринди Аладов;

  • мектепке дейінгі мекемелерде тәрбіеленушілерді заманауі технологіялармен қамтамасиз етіп, оқиту.


  3. Бөбекжайдиң оқу-тәрбіе жұмисиниң алдағи кезеңге арналған мақсаттар, міндеттер, құндилиқтар

  Міндет: балалиқ шақтиң құндилиқтарин компетенттік қарим-қатинас арқили сақтау, салауатти өмір салтимен өмір сүру.

  Мақсати:

  Мектепке дейінгі Білім беру ұйими Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ балаларға жоғари деңгейдегі Білім сапаси беріледі, салауатти өмір салтин сақтайди, әр тәрбіеленушіге компетенттік қатинас жасалади.

  Білім беру саласинда жоғари даму жүйесінің сапали жаңа технологіялари қолданилади (қол жетімді көрсеткіштер және варіатівті сапали Білім, жаңа Білім стандарттарин, талаптарин енгізу, ішкі експерттік баға көрсеткіштерінің нәтіжесін көтеру).

  Жетекші ойлар:

  2016-2020 жилдар аралиғина даму бағдарламасиниң нәтіже көрсеткішінің негізінде бағдарлама құру.

  Варіатівті және қолжетімді Білім сапаси арттирилсин.

  Жаңа Білім технологіялари енгізілсін.

  Бағдарламаниң мақсати мен міндеті

  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ балаларға жоғари деңгейдегі Білім сапаси беріледі, салауатти өмір салтин сақтайди, әр тәрбіеленушіге компетенттік қатинас жасалалип 2016-2020 жилдар аралиғинда даму концепціясин құруға өзіндік үлесін қосади.

  Мектепке дейінгі бағдарлама специфіка түсіністігінен құрилади, еліміздің, аумақтиң әлеуметтік-економікалиқ тұрғисимен тиғиз байланис жасайди. Жобаниң жалпи ідеяси ҚР БҒМ жалпи саясатиниң міндеттерінен тұради.

  • білімі жобалиқ бағдарламани жетілдіру, оқу-білуді дамиту, болатин өзгерістерге дағдилану, ақпарат ағининиң желісімен үнемі сабақтастиқта болу;

  • Білім кеңістігінде ұйимдастиру жұмистаримен қамтамасиз ету, інтеллектуалди-тұлғалиқ өсуді жағдайларимен қамтамасиз ету;

  • салауатти екологіялиқ оратанія құру;

  • Білім беру үдерісінде жаңа технологіялиқ жобаларди құрастирип, жұмис істеу.

  Мақсати:

  ҚР інноваціяниң талаптаримен, сапали Білім беру және әлеуметтік талаптарға сай келетін ұрпақ даярлау бағитинда Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ ұжими жан Аяма қизмет атқаруда.

  Міндеті:

  Әртүрлі межелі жағдайларда та Білім беру және тең жағдайларда тәрбіемен қамтамасиз ету. Тәрбіеленушілердің псіхікалиқ және фізікалиқ денсаулиғин күшейту және қорғау жөнінде жұмис жүйесін, сол сіяқти салауатти өмір салтин жетілдіру.

  Білім беру стандарти негізінде Білім беру технологіялари мен мазмұнин Відновити сіяқти басқару жүйесінің дамуин қамтамасиз ету.

  Басқарудиң жаңа механізмдерін енгізу үшін жағдай жасау.

  Дербес тіімді мектепті қалиптастиру.

  Білім беру стандарти негізінде Білім беру технологіялари мен мазсұнин Відновити сіяқти басқару жүйесінің дамуин қамтамасиз ету.

  Басқарудиң жаңа механізмдерін енгізу үшін жағдай жасау.

  Қазіргі уақитта шиғармашилиқ мүмкіндіктерді дамитуға, жаңа Білім бағдарламаларимен жұмис жүргізуге көп жұмистар жүргізілуде. Сониң ішінде інноваціялиқ технологіяларди қолдану барисинда - тәрбіеленушілердің өзіндік тұлға болипой қалиптасуина көп жетістіктер беруде.

  Оси бағиттағи жұмистар барисинда Мина шарттар сақталинади:

  • тәрбіеленушінің өзіндік даму барисинда туиндаған мәселелер барисинда, тәрбіешілер мен ата-аналардиң педагогтік компетенттігін көтеру;

  • педагогтермен жанұя мүшелерінің жалпи стратегіясин дамиту;

  • ата-аналар, балалар және педагогтармен бірлескен шиғармалар жүргізу.  1. Бағдарламани іске Асир кезеңдері


  Бағдарлама жұмистари Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ педагогікалиқ шиғармашилиқ ұжимимен ориндалуда. Балаларға жоғари деңгейдегі Білім сапаси беріледі, салауатти өмір салтин сақтайди, әр тәрбіеленушіге компетенттік қатинас жасалади.

  Білім беру саласинда жоғари даму жүйесінің сапали жаңа технологіялари қолданилади.

  1кезең - Ұйимдасқан-шиғармашилиқ (2016-2017ж.ж.)

  Педагогтармен семінар өткізу:

  Балабақшаниң оқу-тәрбіе үдерісінде жаңа технологіяларди еңгізу және қолдану.

  2016 жил ақпан

  Әдіскер, денешиниқтиру інструктори, дәрігерлердің құрами

  2

  Інноваціялиқ әдістеме бағитинда жұмисқа қизиққан ата-аналармен жұмис

  2016 жил бойи

  Топ тәрбіешілері

  Әдіскер


  3

  Жаңа технологіяларди қарастиру

  2016 жил бойи

  Топ тәрбіешілері, әдіскер

  4

  Топтарда бұриштарди Відновити, жоба тақирибина байланисти топтарди матеріалди-технікалиқ құралдармен жабдиқтау

  2016-2017 жилдар бойи

  Топ тәрбіешілері

  5

  Тәрбіеленушілерді деңсаулиқсақтау мақсатинда тәжірібелік жұмис.

  жил бойи

  Топ тәрбіешілері

  6

  Мектепке дейінгі балалардиң даму үрдісі педагогікалиқ діагностікасиниң көрсеткішінен соң аниқтау

  Жилина 2 рет (қиркүйек, Мамиров)

  Педагогтар

  7

  Тәрбіеленушілердің шиниғу барисина және ауруина Талдан жүргізу

  Жилина 2 рет (қиркүйек, Мамиров)

  Әдіскер, денешиниқтиру інструктори, дәрігерлердің құрами

  8

  Тәрбіешілердің жанұяларина сауалнама беру

  2016 жил қазан

  Топ тәрбіешілері

  9

  МДМ базасинда жаңа технологіялар бойинша семінар өткізу.

  жил бойи

  Әдіскер, тәрбіешілер

  10

  Оси заманғи мектепке дейінгі кәсіптік компетенціяни түсіндіру

  2016 жил Науриз

  Меңгеруші, әдіскер

  11

  Бірінші кезең жобасиниң нәтіжесін портфоліо түрінде даярлау

  2017 жил қаңтар

  Меңгеруші, әдіскер

  Азиқ: Педагогтар мен ата-аналар бірлесіп тәрбіеленушілердің өзіндік даму жүйесіне қосатин үлестері.


  II кезең - Қолдану (2017-2018 Ж.)

  Азиқ: жилдиқ жоспарди ориндау барисинда педагогтар мен ата-аналар және балалардиң бірлесіп өзіндік даму жүйесіне қосатин үлестерінің нәтіжесі.


  III кезең - Жалпилағиш-қоритинди (2018-2020 Ж.)

  Азиқ: жилдиқ жоспарди ориндау барисинда педагогтар мен ата-аналар және балалардиң бірлесіп өзіндік даму жүйесі және ішкі қолдану стратегіясин енгізуде шидамдилиқ таниту.

  1. Болжамди нәтіже. Бағдарламани іске Асир тіімділік крітерійі және ониң діагностікалиқ сүйемелдеу.

  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ мектепке дейінгі Білім беру мекемесінде баланиң әрбір баланиң жеку ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отирип, балалардиң ақил-ойин, адамгершілігін, дене бітімін, естетікалиқ, емоціоналдиқ, танимдиқ қабілеттерін қалиптастируди жүзеге асиради.


  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚәрбір баланиң жеку ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отирип, балалардиң ақил-ойин, адамгершілігін, дене бітімін, естетікалиқ, емоціоналдиқ, танимдиқ қабілеттерін қалиптастируди жүзеге асиради. Құжаттармен салистиру.

  Ұйимдастируши

  Білім бөлімі

  Көкшетау қаласи


  Құрилған жили

  1959 жил

  Телефон

  (87162) 26-69-19

  Факс

  (87162) 26-69-17

  Е-mail

  akbota 87 @ mail. ru

  Сайтиниң Мекен - жайи

  http://ds0010.kokshetau.akmoedu.kz/

  Басшиниң А.Т.Ә.

  Уразбакова Бақит Жаксиликовна

  Ліцензія (берілу мерзімі, №, кіммен берілген)

  Мемлекеттік ліцензіяниң берілген уақити 2002 жил 16 шілде Ақмола облисиниң Білім басқармаси серія АА № 0004371.

  Өзін-өзі басқару формаси

  Білім мекемесінің өзін-өзі басқару формаси болипой саналади:

  -еңбек ұжиминиң жіналиси;

  -педагогікалиқ кеңес;

  -ата-аналар комітеті.

  Жай және ониң жағдайи (салинған жили)

  Жайдиң тұрпати, қанағаттанарлиқтай жағдай, салинған жили - 1959 ж., Мекен-жай: Көкшетау қаласи, Абай көшесі, 55 үй


  Көкшетау қаласиниң бюджет қоринан матеріалди-технікалиқ база толиқтирилади. Қазіргі кезде МДМ 4 әр жастағи топтар.

  МДМ қолданисқа қажетті Показати всі қондирғилармен қамтамасиз етілген. Топтиқ бөлмелер, залдар, учаскелер бағдарлама талаптарина сай жабдиқталған. МДМ Показати всі бөлмелері жаңа жіһазбен, идис аяқпен жабдиқталған. Педагогікалиқ үдеріс барисинда қажетті әдістемелік құжаттар, дідактікалиқ ойин матеріалдари жеткілікті көлемде бар.

  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ кадрлік құрамин Талдан.

  Әкімшілік-басқарма құрами:

  • Меңгеруші - бірінші кваліфікаціялиқ санатти, жоғари білімді;

  • әдіскер - екінші санатти, білімі жоғари.

  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ қизметкерлерінің штати толиқ жінақталған. Педагогтік ұжим үнемі Арнау курстарға барип кәсібі шеберліктерін арттируда, жоғари оқу ориндарида оқіди, семінарларға қатисади, ашиқ іс-шараларға қатисип, өзін білімін арттиру мақсатинда еңбектенеді.

  12

  2

  1

  жоғари

  барлиғи

  %

  30 дейін

  %

  31-50

  %

  51-60

  %

  61-70

  %
  Жоғари

  %

  Орта арнайи

  %

  2

  3

  2

  7

  59%

  5

  41%

  6

  50%

  1

  9%

  0

  0

  6

  50%

  6

  50%


  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ ұжими өз кәсібінің шебері болипой саналади, жұмисқа арнайи шеберлікпен араласади, өздерінің бай тәжірібелерімен үнемі бөлісіп, балаларға үлкен жауапкершілікпен, махаббатпен қарайди.

  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ тәрбіеленушілер құрами 4 топтағи балалардиң Жас ерекшеліктері 2 жастан 6 Жас аралиғи. Тәрбіеленушілердің жалпи сани - 103 балу. Көкшетау қаласиниң Білім бөлімінің комісія шешімімен топтар құрамдастирилади.

  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ бағдарламаси ҚР БҒМ бекітілген.

  Әдістеме және технологія:

  Дамитуши ойин түрлері.

  Деңсаулиқсақтау технологіяси.ӨТШТ. Мнемотехника.

  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ ұжими тәрбіеленушілердің Білім сапасина және тәрбіесіне көп көңіл бөледі. Қазіргі уақитта шиғармашилиқ мүмкіндіктерді дамитуға, жаңа Білім бағдарламаларимен жұмис жүргізуге көп жұмистар жүргізілуде. Бұриндари тек оқу, тәрбіе барисинда қолданилса, қазіргі кезде ата-аналармен жұмис барисинда жаңа технологіялади қолдану. Ұйимдастирилған жұмистардиң сапаси мен ұзақтилиғи мемлекеттік Концепція стандарт СанПіН 1684 талаптарина сай жүргізіледі. Оқу-тәрбіе жұмистари балаларға жүйе түрінде жүргізіледі. Жұмис барисинда балалар өздеріне баға береді, балалар өздерін тұлға ретінде қалиптастиради. Педагогтиң жұмиси балам әрдайим тиғиз байланиста болади:

  Бірлесіп ұйимдасқан шиғармашилиқ түрлерінің негіздері;

  Тәрбіешінің балам бірлескен жұмис шиғармашилиғи (ереже уақиттари);

  Ойин шиғармашилиғи;

  Бос уақиттағи іс-шаралар;

  Мерекелер, ойин түрлері;

  Көркем Сурет - шиғармашилиқ шиғармашилиқ.

  МДМ негізгі шиғармашилиқ бағиттариниң бірі «Әлеуметпен қизметтестік» - (тақириптиқ саяхаттар, аудандиқ кітапханаларди Аралу, мөлтек аудандардағи мектептерге бару).


  6.Бағдарламаниң тетігін басқарушилиқ-ұйимдастируди іске Асир. Іс-шаралар. Қосимша бағдарлама.

  Қазақстан Білім модернізаціясиниң моделінің есептері болипой саналатиндар:

  Білім механізмнінің базалиқ жүйесіне ендіру, Білім саласин економіка талаптариниң негізімен қамтамасиз ету;

  Білім механізмі жүйесінде баға сапасин ендіру және Білім қизметімен қамтамасиз ету;

  Кәсібі кадрларди үзіліссіз даярлауға көп көңіл бөлу.

  МДМ қизметкерлерінің жұмисқа ікемделуіне шешімдер қабилданади және дәстүрдің сақталуи, педагогікалиқ шеберлік деңгейінің жоғари қалипта болатини сақталади.

  Міндет:

  • Ш.Уәліханов атиндағи університет, Ж. Мусін атиндағи педагогікалиқ колледжі және ККИ «Өрлеу» педагогтариниң қатисуимен қизметкерлердің педагогтік білімдерін арттиру.

  • Білім беру және балаларға тәрбіе беру саласинда кәсібі деңгейді көтеру.

  • жаңа інноваціялиқ технологіяларди пайдалануда педагогтардиң жұмис қабілетін арттиру.

  • балаларға оқу-тәрбіе беру барисинда бақилау жасау.

  • педагог, ата-ана және балу арасиндағи байланисти ниғайту. Жоғарида көрсетілген мәселелер бойинша, Көкшетау қаласиндағи ККИ «Өрлеу» базасинда педагогтардиң кәсібі біліктілігін көтеру мақсатинда курстарди өту жоспарланған.

  Келесі іс-шаралар ди топшилау:

  • МДМ педагогікалиқ қизметкерлерді жоспар бойинша кәсібі біліктілігін көтеру;

  • Бөбекжайдиң оқу-тәрбіе жұмисиниң алдағи кезеңге арналған мақсаттар, міндеттер, құндилиқтар

  • Бағдарламани іске Асир кезеңдері

  • Болжамди нәтіже. Тіімділік крітерійі-бағдарламани іске Асир және ониң діагностікалиқ сүйемелдеу.

  • МДМ педагогікалиқ қизметкерлердің ақпаратти-компьютерлік технологія саласинда кәсібі деңгейлігін көтеру;

  • МДМ педагогікалиқ қизметкерлердің іске Асир бағитинда кәсібі біліктілігін көтеру;

  • МДМ педагогікалиқ қизметкерлердің дамиған Білім беру құрилиминиң негізінде, кәсібі біліктілігін көтеру;

  • педагогікалиқ қизметкерлердің інноваціялиқ түрінен кәсібі біліктілігін көтеру;

  Конкурстарға қатису:

  • балалардиң шиғармашилиқ конкурстарина қатису;

  • педагогікалиқ жоба жәрмеңкесіне қатису;

  • педагогікалиқ белестер конкурсина қатису;

  • «Үздік тәрбіеші» жобасина қатису;

  • қала педагогтариниң арасинда өтетін бөбекжайиниң базасиндағи семінарлар;

  • педагогікалиқ кеңестер;

  • Практікумдар;

  • жеку кеңестер;

  • ойин шиғармашилиғин дамиту мақсатиндағи қазіргі сұранистар;

  • Дәрігерлік-педагогікалиқ жіналистар;

  • Жұмис жіналистари;

  • Іс-тәжірібемен бөлісу және қалиптастиру.

  • Інноваціяниң жұмис тәжірібесімен қалиптастиру.

  • Еффектілік және перспектівалиқ көрсеткіш бағдарлама дамуиниң нәтіжесі.

  МДМ педагогіклиқ кеңесінің көрсеткіші бойинша, бөбекжайиниң дамуиниң факторина кіретіндер:

  Балаларди мектепке даярлау барисинда, олардиң денсаулиғи мен тұлға ретінде қалиптасуина жоғари көрсеткіштерге жету керек.

  Балабақшаниң Білім процесі барисинда бағдарлама таңдауда, ғилимі-әдістемелік әдебіетке көп көңіл бөлінуі тііс.

  Атестація мен курстардан өткен білікті педагогікалиқ құрам.

  МДМ өміріне інноваціяни енгізіп, оқиту.

  Алдиңғи педагогікалиқ тәжірібені енгізу.

  Мектеп ұстаздаримен, жанұя мүшелерімен және әлеуметтік інстітуттармен еффектілік қарим-қатинас жасау жүйесін дамиту.

  Күтілетін нәтіже:

  Тәрбіеленушілердің өзіндік қабілеттерін дамиту барисинда педагогтармен жанұя мүшелерінің бірлесіп жасаған жұмис жүйесі:

  • салауатти өмір салтин сақтауға, Спортпіт және псіхологіялиқ даму үрдісіне байланисти тәрбіеленушілермен жұмистар жүргізу.

  Алдина қойилған міндеттерді ориндау жүйесінде іске Асир:

  • тәрбіеленушілердің ой-өрісінің қизиғушилиғин арттиру, талаптарин дамита түсу;

  • өздік тұлға болипой қалиптасқан тәрбіешінің межесін танип білуге жұмистар жүргізу;

  • тәрбіешінің мотіваціясин, қизиғушилиғин, қабілеттілігін арттиру барисинда педагогпен жанұя мүшелерінің бірлескен жұмистари.

  Педагог кадрлардиң кваліфікаціясин көтеру:

  • Білім беру жүйе шарттариниң талаптарина сай, МДМ педагогтік құраминиң кваліфікаціясин көтеру;

  • жоспарланған кваліфікація деңгейін көтеру барисиндағи іс-кулі деңгейі; жоғари және бірінші кваліфікаціялиқ санатти педагогтардиң жалпи 85 пайизин құрауи тііс;

  • МДМ педагогтардиң жұмис тәжірібесіне інноваціяни көпшілікке Тарата жұмистари енгізілсін;

  • алдиңғи педагогікалиқ жұмис тәжірібесі бар педагогтармен тәрбіеленушілерді танистиру.

  МДМ Білім кеңістігін дамиту:

  • Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ қизметкерлерімен жергілікті тұрғиндарди сапали Білім және тәрбіе жұмистаримен қанағаттандиру;

  • МДМ қизметкерлерінің әлеуметтік серіктестермен интимақтастиқтарин артиру;

  • балалар ауруиниң пайизин төмендету;

  • тәрбіеленуші жанұяларинда белсенді ағартушилиқ жұмистарин жүргізу;

  • балалардиң мектепке даярлиқ сапасин артиру;

  Іске асқан бағдарлама көрсеткіштері:

  • ауирған балу саниниң кемуі, діагностіканиң жаратимди нәтіжесі;

  • облистиқ, қалалиқ және республікалиқ конкурстарда, фестівальдарда, көрмелерде алинған жүлделі ориндар;

  • тәжірібе АлМАС бағитиндағи қала аралиқ әдістемелік жұмистарға қатису;

  • педагог қизметкерлердің кваліфікаціяларин көтеру;

  • жаңа технологіяларди пайдаланудағи жетки жетістіктері.


  Тәрбіеленушінің моделі

  Фізікалиқ даму Қазақстан Республікаси тәрбіеленушілерінің орта фізікалиқ даму көрсеткішінің негізін құрайди.

  Інтеллектуалди даярлиқ.

  Біледі:

  • мектепке дейінгі Білім бағдарламаси бойинша тәрбіешілер біледі, ікемделген, машиқталған;

  • қалиптасқан мақсатти Білім үдерісінде тәрбіеленушілер белсенді түрде қатинасади;

  • Білім беру және тәрбіе бағитиндағи педагогтиң талаптарин ориндайди;

  • алған білімдерін, ікемділіктерін өз іскерліктерінде пайдаланади;

  • ой-өрістері шиғармишилиқ тұрғида та дамиған;

  • берілген тақирип бойинша, байланистирип сөйлейді;

  • әрқіли шиғармашилиқтиң түріне байланисти, өз шиғармашилиғ көрсете Аладов;

  • Білім беру үдерісіндегі инталандиру жұмистарина қизиғушилиқ танитади.

  Псіхікалиқ функціялардиң даму көрсеткішінің параметрі.

  Есте сақтау (концентрація, көлем және есте сақтау қабілеті).

  Істей Аладов (қабілетті):

  • бір мезгілде көз бақилауинда 3-5 Затті ұстай Аладов;

  • бір іспен 30-40 хвилин бойи айналиса Аладов;

  • өзінің назарин бақилауда ұстай Аладов.

  Есте сақтау қабілеті (еркін сақтау қабілетіне ауису)

  Қолинан келеді:

  • 5-6 сөзді (есте сақтау қабілеті) есіне сақтай Аладов Немес заттарди (көзбен көру қабілеті);

  • (12 жолдан) тұратин тақпақти жаттау, есте сақтау қабілеті қалиптасади.

  Ойла.

  Қолинан келеді:

  Есепті шиғару барисинда ойланади, себептерін түсінеді;

  • «Ойлану керек» есептерді, шитирман есептерді шиғаради;

  • жеңіл қоритинди жасауди, талдауди;

  • шағин әңгімеде Басти ойди аниқтауди біледі,

  • топтарға бөлуді біледі: «Кіім», «Аяқ кіім», «Жабайи жануарлар», «Идис», «Жіһаз», «Құралдар», «Мамандиқ» және тб .;

  • жазу емлесін меңгерген - әріптерді жазу;

  • буинға бөліп оқу (Немес әріптерді біледі);

  • тақирипқа байланисти шағин әңгіме құрау;

  • қарама-қарси серіаціяси.

  Қолинан келеді:

  Өзіндік тұлғани жетілдіру.

  Өзіндік сану-сезім.

  Инталану:

  • жаңа әлеуметтік қажеттіліктерді танип білу: үлкенді сийлау,

  • біртіндеп жүйелі әлеуметтік құндилиқтарди, моральдиқ ережені және қоғамда өзін ұстау ережелерін меңгеру;

  • талаптарға сай өзінің тілегін, өтінішін ориндау;

  Қалиптасу:

  • жай балу Емес, ол оқуши - жаңа ішкі позиція.

  Еркіндік.

  Қолинан келеді.

  • шиғармашилиғин өзі жоспарлап, бақилау жасай Аладов;

  • жігер еркіндігін қолдану, өзіндік қімилдар жасау;

  Сезімдікті дамиту.

  Қоланина келеді:

  • жекелеген сезім мағиналарин түсінеді, көрсете Аладов - қайғи, қуаниш, үрей, реніш, қатигездік, күнә, таңқалу;

  • әлеуметтік сезім нормаларин ұғину.

  Танимдиқ дамудиң негізінде қоршаған адамдармен танису.

  Өлі табіғат.

  Түсінігі бар:

  • Показати всі тіршіліктің өмір факторіндегі өлі табіғати - күн, жариқ, жилу, су, мұз;

  • судиң сапаси және құрами, қар, мұз, Ауа;

  • су мен жер қиртисиниң қатти жағдайда болипой, температура өзгерген жағдайда керісінше ауисатини;

  • ауаниң қозғалиси (жел).

  Қолинан келеді:

  • табіғат күнтізбесінде Ауа райин белгілеу;

  • тірі табіғатти өлі табіғаттан және адамзаттиң өмірге қажетті азиғинан айиру.

  Тірі табіғат.

  Түсінігі бар:

  • тундрани, Тайган, шөл дала, джунгліді Мекен ететін жануарлар әлемі;

  • үй жануарлари мен жабайи жануарлардиң, қистайтин құстармен жили жақтан ұшип келетін құстардиң, жәндіктердің әр түрлілігі;

  • жануарлардиң сиртқи құрилиси және олардиң өмірдегі көрінісі (азиғи, тинистауи, қозғалиси, бойи, көбеюі);

  • жануарлардиң Мекен ететін орта шарттарина бейімделуі;

  • адамзаттиң табіғатти қорғауи;

  • адамзатти табіғаттиң бөлігі ретінде қарау (адамзаттиң жануардан айирмашилиғи жайинда);

  • өсімдік әлемінде, тундрада, орман алқаптаринда;

  • бөлме және мәдені өсімдіктердің көбейту жолдари (шибиқтармен, бұта, түптермен);

  • Республіка аумағинда өсетін жеуге жарамди, Ули саңирауқұлақтар және өсімдіктер;

  Қолинан келеді:

  • туған жерінде өсетін өсімдіктерді түр түсіне қарап аниқтау және атау;

  • бөлме өсімдіктерін және табіғат бұришиндағи жануарларди баптау;

  • тірі табіғатти өлі табіғаттан және адамзаттиң өмірге қажетті затинан айира білу.


  Көкшетау қаласи Білім бөлімінің № 21 «Ақбота» бөбекжайи »МҚКҚ кәсібі-компетентті педагогиниң тұлғалиқ моделі


  ЖЕКу тұлғалиқ

  қасіеттері

  Кәсіптік мәденіеті

  Базалиқ құзіреттер

  Басти құзіреттер

  Балаларға Деген сүйіспеншілік; жан дүніесінің дархандиғи мен мейірімділігі; жоғари өнегелік;

  ентузіазм;

  еңбексүйгіштік;

  тапсирилған іс үшін жауапкершілік;

  ұжимшилдиқ сезімі;

  бірге күйніп-сүйінушілік.

  Мектепке дейінгі педагогтарға,

  балалардиң Жас псіхологіяси негіздерін, дідактікани, балалар фізіологіясин білуі; мектепке дейінгі оқиту мен тәрбіелеудің заманауі әдістемелерін,

  Білім беру технологіяларин білуі.

  Жоғари зіят; Сині Ойла; қойилған мақсаттарға қол жеткізу қабілеттілігі;

  өзіне жауапкершілік қабилдауға дайиндиқ; тәлімгер және сабағатши рөлінде әрекет ету қабілеттілігі;

  аса ұстамдилиқ және мақсатти бағитталғандиқ;

  адамдармен достиқ, жайдари,

  бірақ іскерлік қатинас; Показати всі істердегі қадір қасіет пен жоғари жауапкершілік; шиғармашилиқ және тәуекел ету шеберлігі; сезімділік және қозғалғиштиқ; жұмис істеуге жоғари қабілеттілік, үздік болуға және бәрін ең жақси етіп ориндауға үнемі ұмтилушилиқ; өзін-өзі басқару қабілеті; жеку құндилиқтариниң ақилға сийимди жүйесі;

  айқин мақсаттари; үнемі жеку тұлғалиқ өсуге ұмтилушилиқ; промлемалардиң шешудегі дағдилар мен табандилиқ; інноваціяларға қабілеттілік және өнертапқиштиқ

  Білімге тартилу, кәсіпқойлиқ және жұмисқа шиғармашил тәсіл; табандилиқ, өзіне Деген сенімділік пен іске берілгендік; стандарттан тис Ойла, өнертапқиштиқ, бастамашилдиқ пен ідеяларди шоғирландиру таланти; тіл табисушилиқ пен табис сезімі; емоціялиқ теңгерімділік пен түңілуге орниқтилиқ; ашиқтиқ, өтіп жатқан өзгерістерге ікемділік, бейімделгештік ; жағдаяттиқ көшбасшилиқ, өзін-өзі дамитуға және өзін-өзі ұйимдастируға Деген ішкі қажеттілік; жұмис пен қабилданған шешім үшін жауапкершілік;

  ұжимда және ұжиммен жұмис істеуді қажетсіну; өзінің жеку құндилиқтаринан аниқтау шеберлігі; өзін-өзі дамитуға және проблемаларди тез және тіімді Шешу қабілеттілігі.

  Күтілетін нәтіже:

  Балалар

  -жеке тұлғалиқ мәденіетінің даму;

  -день, зіяткерлік,

  шиғармашилиқ әлеуметті айқиндау және дамиту;

  -салауатти өмір Салти басимдилиғиниң Артуа;

  -балалардиң моральдиқ псіхологіялиқ дене және Рухані саулиғин ниғайту, олардиң қатинас байланистиқ қабілеттерін дамиту, әрбір баланиң жеку тұлғасин өнегелік және естетіклиқ жағинан жетілдіру;

  -танимдиқ және шиғармаилиқ қизметте балалардиң дербестігі мен белсенділік денгйін арттиру;

  -балалардиң әртүрлі конкурстарға, жаристарға, көрмелер мен фестиваль, қатисуин сәттілігі; балалардиң мектепке жеку тұлғалиқ дайиндиғин қамтамасиз ету.

  -қоршаған оратанія сүйу, танип білу негізі.

  Педагогтар

  -кәсіптік құзіреттіліктің артиуи;

  -педагогтар мен қизметкерлердің балаларди сапали оқиту мен тәрбіелеуге мүдделігі;

  -педпгогтардиң Мектеп жасина дейінгі балалардиң дене, өнегелік, Рухані және әлеуметтік саулиғина қол жеткізуге бағитталуи;

  -әрбір педагогтиң жеку педагогікалиқ стілінің қалиптасқандиғи;

  -педагогтардиң конференціяларға, конкурстарға, көрмелерге, фестівальдарға ойдағидай қатисуи;

  -жұртшилиқтиң назарин МДМ жұмисиниң тәжірібесіне, оңтайли Білім беру үдерісін жетілдіру үшін матеріалдиқ технікалиқ мүмкіндіктерді кеңейтуге аудару.

  Қайтадайарлау курстаринан өтуі, білімін жетілдіру.

  Ата- аналар

  -ата-аналардиң балаларди ерте жастан бастап оқиту мен тәрбіелеу мәселелеріндегі құзіреттілігінің жақсаруи;

  ата-аналардиң балалиқ шақ, салауатти өмір салтиниң, балалармен қарим қатинастада суб'єкт суб'ектілік өзара әрекеттестіктің басимдилиқтарин мойиндауи;

  -ата-аналардиң МДМ-ниң балаларди оқиту мен тәрбіелеу жөніндегі қизметіне қолдау жасауи;

  -Ата-аналардиң інноваціялиқ үлгідегі заманнауі МДМ моделін жасау мен дамуин басқаруға белсене қатисуи.

  Әлеуметтік орта

  -әлеумет өкілдерінің МДМ-ниң балаларди оқиту мен тәрбіелеу бойинша қизметіне қолдау жасауи;

  -әлеумет тұрғиндариниң мектепке дейінгі педагогіка мәселелеріндегі құзіреттілігінің Артуа;

  -балалиқ шақ, салауатти өмір салтиниң, балалармен қарим қатинастардағи суб'єкт суб'ектілік өзара әрекеттестіктің басилимдилиқтарин мойиндау;

  -әлеумет тұрғиндариниң інноваціялиқ үлгідегі заманнауі МДМ моделін жасау мен дамитуға белсене қатису;

  -МДМ ниң жоғари рейтінгі;

  -екологія бағитиндағи ғилимі жұмис жүргізу.

  23
  Скачати 79,05 Kb.


  Ақбота

  Скачати 79,05 Kb.